Z7_3OKIGJ82O823E0Q9AGSFP5ACE7
Z7_3OKIGJ82O823E0Q9AGSFP5ACU4
Z7_3OKIGJ82OO9360QJHO3RMT8OD2

Amb bonificació

Traspasso de plans

Segons la teva edat

Estalvi en un únic pla

Segons risc/actiu

De la teva inversió

Si ets autònom

Plans exclusius

Per al País Basc

EPSV

TRASPÀS PLANS DE PENSIONS

Aconsegueix fins a un 6% de bonificació1 per portar el teu pla de pensions

Traspassa el teu pla d'una altra entitat i apunta't abans del 30 de setembre en línia o en oficina.

EN VULL SABER MÉS Icon / Plus Created with Sketch.

ESTRATÈGIA DE CICLE DE VIDA

Gamma El Meu Projecte Sostenible

Elije un pla que inverteix amb criteris de sostenibilitat, i estalvia segons la teva edat sense canviar de pla fins a la teva jubilació.

EN VULL SABER MÉS Icon / Plus Created with Sketch.

MATEIX RISC SENSE CANVIAR DE PLA

Gamma El Meu Pla

Cada pla de la gamma inverteix en diferents percentatges de renda fixa i variable perquè estalviïs segons el risc a assumir.

EN VULL SABER MÉS Icon / Plus Created with Sketch.

PER ESTALVIAR A LLARG TERMINI

Plans de pensions de renda variable

Tria el teu pla per a estalviar invertint en companyies que cotitzen en els mercats.

EN VULL SABER MÉS Icon / Plus Created with Sketch.

ACTIUS DE MENOR RISC

Plans de pensions de renda fixa

Estalvia per a la jubilació invertint principalment en el mercat de bons de governs i privats.

EN VULL SABER MÉS Icon / Plus Created with Sketch.

ESTALVIA PER AL RETIR QUE VOLS

Plans de pensions d'ocupació simplificats per a autònoms

Dos plans per a autònoms i treballadors per compte propi que augmentaran la teva reducció fiscal de 1.500€ a 5.750€.

EN VULL SABER MÉS Icon / Plus Created with Sketch.

TRIA DIFERENTS PLANS

Plans de previsió social

Si vius al País Basc, estalvia des d'avui per a la jubilació a través d'EPSV.

EN VULL SABER MÉS Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82OO9360QJHO3RMT88R0
Z7_3OKIGJ82OGPC40Q59DRRP4F957

Preguntes freqüents sobre Plans de Pensions

 • Com pots triar el teu pla de pensions?

 • SEGONS LA TEVA EDAT

  L’estratègia d’inversió d’un pla de pensions ha d’estar adaptada a les teves necessitats segons el temps que quedi per a la teva jubilació. Per estalviar amb el mateix pla de pensions fins al moment de la teva jubilació, disposes de la Gamma El Meu Projecte Santander Sostenible.

  Aquesta gamma de plans de pensions utilitza una estratègia de cicle de vida. Això significa que cada pla té un nivell de risc inicial en funció de l’edat i l’horitzó d’inversió fins al moment de la jubilació. Amb el pas del temps, es va reduint l’exposició als actius de risc i augmentant la inversió en renda fixa.

  SEGONS EL RISC QUE VULGUIS ASSUMIR

  Perquè puguis triar un pla de pensions d’acord amb el risc que estiguis disposat a assumir disposes de la Gamma El Meu Pla Santander.

  Tu només hauràs de decidir entre tres nivells de risc. A partir d’aquí, un equip d’experts invertirà els teus estalvis en diferents percentatges de renda fixa i variable, d’acord amb el que hagis triat.

  SEGONS EL QUE VULGUIS PER A LA TEVA JUBILACIÓ

  Amb el Simulador de Plans descobreix quant has d’aportar mensualment per aconseguir els ingressos que desitges en el moment de la teva jubilació.

  A través de 5 preguntes, sabràs quant necessites estalviar mes a mes perquè els ingressos de la teva jubilació siguin els que t’imagines i quin serà l’estalvi fiscal fins a la teva jubilació.

  AMB UN MÍNIM GARANTIT

  Si vols tenir un interès mínim garantit que no depengui de les fluctuacions dels mercats, la teva millor opció són els Plans de Previsió Assegurats1.

  Els Plans de Previsió Assegurats (PPA) són assegurances d’estalvi; com que garanteixen una rendibilitat mínima seran els més adequats per a tu si tens un perfil conservador.

 • Com és la fiscalitat d'un pla de pensions?

 • Les aportacions que es realitzin a plans de pensions suposen una reducció directa a la base imposable general de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Aquests aportacions tenen com a límit anual:

  • Per al titular, l'import menor entre 1.500 € i el 30 % dels rendiments nets del treball i activitats econòmiques. Aquesta quantitat s'incrementarà en 8.500 € sempre que provingui de contribucions empresarials o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per import igual o inferior a les quantitats resultants del quadre següent segons l'import anual de la contribució empresarial:

  Import anual de la contribució

  Coeficient

  Exemple de contribució

  Igual o inferior a 500 €

  2,5

  Per a una contribució empresarial de 500 €, el treballador podrà aportar fins a 1.250 € addicionals.
  En aquest exemple, la contribució anual seria de 1.750 €, independentment del que es contribueixi en plans personals.


  Entre 500,01 y 1.500 €

  1.250 €, més el resultat de
  multiplicar per 0,25 la diferència
  entre la contribució
  empresarial i 500 €

  Per a una contribució empresarial de 1.500 €, el treballador podrà aportar fins a 1.500 € addicionals.
  En aquest exemple, la contribució anual seria de 3.000 €, independentment del que es contribueixi en plans personals.

  Més de 1.500 €

  1

  Per a una contribució empresarial de 2.000 €, el treballador podrà aportar fins a 2.000 € addicionals.
  En aquest exemple, la contribució anual seria de 4.000 €, independentment del que es contribueixi en plans personals.

   
  No obstant això, s'aplicarà el coeficient 1 quan el treballador obtingui en l'exercici rendiments íntegres de la feina superiors a 60.000 € procedents de l'empresa que realitza la contribució, que haurà de comunicar-ho a l'entitat gestora o asseguradora del pla de pensions.

  • En el cas d'autònoms, a més del límit individual de fins a 1.500 €, hi ha un límit d'aportació i deducció per les seves aportacions als nous plans de pensions d'ocupació simplificats (PPES) de 4.250 euros. Així, si ets autònom, el límit és de 5.750 €, com a resultat de sumar els plans individuals i d'ocupació.
  • A favor del cònjuge, sempre que aquest tingui uns rendiments nets del treball i activitats econòmiques inferiors a 8.000 €, serà de 1.000 € anuals. No estaran subjectes a l'impost sobre successions i donacions.
  • Per a persones amb alguna discapacitat, incloses les realitzades per ella mateixa, tenen un límit anual de 24.250 €. En el cas d'aportacions a plans de pensions a favor de persones amb discapacitat amb les que hi hagi relació de parentiu o tutoria, el límit és 10.000 €.

  En cas que s'excedeixi el límit fiscal, l'excés podrà reduir la base imposable dels cinc exercicis posteriors amb el límit que escaigui.

  A més, mai no perdrem aquest avantatge fiscal. Després de la jubilació, podem seguir aportant al pla de pensions i desgravar aquestes aportacions, en el supòsit en què es compleixin determinats requisits.

  Les prestacions, amb caràcter general, es poden rescatar en forma de capital (d'una vegada) o de renda (seleccionant l'import o el termini), tributen integrant-se a la base imposable de l'IRPF al 100% com a rendiment del treball.

  La quantitat percebuda en capital es podrà reduir un 40% per a aportacions prèvies al 2007 sota determinades condicions i segons la contingència esdevinguda. Legalment s'estableix un termini per aplicar aquesta reducció en funció de la data de jubilació.

  Fiscalitat aplicable al territori comú, per als territoris forals de Navarra i País Basc, s'aplicarà la fiscalitat pròpia vigent en cada moment.

  Tot el que s'ha exposat anteriorment té caràcter informatiu pel que fa a la fiscalitat vigent a 1 de gener del 2023 i no constitueix assessorament fiscal.

 • Com és el rescat d'un pla de pensions?

 • Els plans de pensions només es poden rescatar en determinades contingències i supòsits, ja que l’objectiu de l’estalvi invertit en aquests productes és estalviar per a la jubilació:

  • Si t’has jubilat.
  • Si pateixes una incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa.
  • Si mors.
  • Si tens dependència severa o gran dependència.
  • Si pateixes una malaltia greu pròpia o de familiars directes.
  • Si ets aturat de llarga durada.
 • Quins avantatges addicionals tenen els plans de pensions?

 • SEGURETAT

  Una alternativa d’inversió fiable.

  Els clients i els seus productes contractats estan protegits per la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP), l’organisme públic que supervisa els plans de pensions.

  Així mateix, la societat gestora realitza diàriament el control de la gestió i els riscos, i emet un informe periòdic de gestió.

  TRANSPARÈNCIA

  Des del principi tindràs tota la informació necessària recollida en el document de dades fonamentals per al partícip, la fitxa de producte, les especificacions dels plans, així com els informes financers dels fons de pensions. En aquests documents trobareu totes les dades per comprendre, de manera clara i senzilla, el pla de pensions en què invertiràs el patrimoni.

  PLANIFICACIÓ

  Amb els plans de pensions pots planificar una estratègia d’estalvi a llarg termini, establint un pla d’aportacions periòdiques que t’ajudi a estalviar a poc a poc quantitats petites, més còmodament que un cop l’any amb un import molt més gran.

  DIVERSIFICACIÓ

  Totes les categories de productes tenen diferents objectius d’inversió. Això ens permet diversificar el nostre estalvi i triar el que més s’ajusta a les nostres necessitats:

  • Plans de pensions de cicle de vida que ajusten les inversions de manera automàtica en funció de la nostra edat.
  • Plans de pensions perfilats que ens ofereixen una inversió diversificada en funció del nostre perfil de risc.

  GESTIÓ PROFESSIONAL

  Un gran equip de professionals pren les decisions adequades en línia amb la política d’inversió de cada pla, seguint els criteris de risc establerts. La nostra gestora, altament qualificada, és Santander Pensiones (http://www.santanderassetmanagement.es).

  El patrimoni dels plans de pensions i el dels plans de previsió de les EPSV estan exposats a les fluctuacions en els preus de mercat i altres variables, de manera que no es pot assegurar la recuperació del capital inicial invertit.


Preguntes freqüents sobre Plans de Previsió

 • Què és una EPSV?

 • Les entitats de previsió social voluntària (EPSV) són un tipus d'entitat jurídica del País Basc que permeten als associats estalviar per a la jubilació, de manera voluntària, a través de plans de previsió.

  Les EPSV i, per tant, els plans de previsió estan sota el control i la supervisió del Govern basc.

  A l'hora de triar plans de previsió d'una EPSV pots seguir aquests criteris:

  • Segons la teva edat: tria plans de previsió que segueixin l'estratègia del cicle de vida, és a dir, els que redueixen el risc de la inversió a mesura que s'acosta l'edat de jubilació, per exemple, la gamma El meu Projecte Santander Sostenible.
  • Segons el risc que vulguis assumir: hi ha plans de previsió que combinen diferents actius de renda fixa i variable com una manera de diversificar la inversió. D'aquesta manera, només hauràs de triar el risc que vols assumir i un equip d'experts farà la selecció d'actius. En el cas de El meu Pla Santander tens tres nivells de risc.
  • Segons el tipus d'actiu: si vols estalviar per a la jubilació en plans de previsió que inverteixen principalment en un tipus d'actiu específic, també ho pots fer. Descobreix aquests de renda fixa i aquests de renda variable.
 • Com és la fiscalitat d'un pla de previsió?

 • Les aportacions que es realitzin a plans de previsió suposen una reducció directa a la base imposable de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). Aquests aportacions tenen com a límit anual:

  • Per al soci, el límit de reducció és de 5.000 € per aportacions pròpies i de 8.000 € quan aquestes aportacions corresponguin a contribucions empresarials, amb un límit conjunt de 12.000 €.
  • A favor del cònjuge, sempre que aquest últim obtingui rendes per integrar a la base imposable general inferiors a 8.000 euros anuals, 2.400 € anuals. No estaran subjectes a l'impost sobre successions i donacions.
  • Per a persones amb alguna discapacitat, incloses les realitzades per ella mateixa, tenen un límit anual de 24.250 €. En el cas d'aportacions a plans de pensions a favor de persones amb discapacitat amb les que hi hagi relació de parentiu o tutoria, el límit és de 8.000 €.

  En cas que s'excedeixi el límit fiscal, l'excés podrà reduir la base imposable dels cinc exercicis posteriors amb el mateix límit.

  Un cop arribada la jubilació, no és possible aplicar la reducció a partir de l'inici del període impositiu següent per estar en situació de jubilació.

  Les prestacions, amb caràcter general, es poden rescatar en forma de capital (d'una vegada) o de renda (seleccionant l'import o el termini), tributen integrant-se a la base imposable de l'IRPF com a rendiment del treball.

  • Si es perceben en forma de capital (d'una vegada) tenen una reducció del 40 %, la primera percepció amb un màxim de fins a 300.000 €.
  • o Si es perceben en forma de renda, s'integren a la base imposable general amb el 100 % de l'import.

  Es poden realitzar traspassos entre plans de previsió sense tributació, sota determinades condicions.

  Aquesta fiscalitat és aplicable al territori foral basc.

  Tot el que s'ha exposat anteriorment té caràcter informatiu pel que fa a la fiscalitat vigent a 1 de gener del 2023 i no constitueix assessorament fiscal.

 • Com és el rescat d'un pla de previsió?

 • Els plans de previsió només es poden rescatar en determinades contingències i supòsits, perquè l'objectiu de l'estalvi invertit en aquests productes és estalviar per a la jubilació:

  • Si t'has jubilat.
  • Si pateixes una incapacitat permanent total, absoluta i gran invalidesa.
  • Si mors.
  • Si tens dependència severa o gran dependència.
  • Si pateixes una malaltia greu pròpia o de familiars directes.
  • Si estàs a l'atur de llarga durada.
 • A les EPSV individuals és possible recuperar, amb caràcter general, els drets econòmics a partir del 10è any a comptar de la realització de la primera aportació a una EPSV.


Z7_3OKIGJ82O823E0Q9AGSFP5ACU5
Z7_3OKIGJ82O823E0Q9AGSFP5ACU7

Connectats, sempre

Si tu també penses que primer estan les persones i després la resta, i que ser digital no és un fi, sinó un mitjà, estem connectats. Quan vulguis. Com vulguis. On vulguis.

El teu banc sempre està amb tu

Posa't en contacte amb el teu gestor per telèfon, correu electrònic o xat. Concerta cites presencials o utilitza l'assistent per resoldre dubtes i aprendre a realitzar operacions a través de vídeos.

Plataforma d’inversió

Opera en borsa i consulta les teves inversions. Simula i compara amb eines d'anàlisi.

Banca en línia, gaudeix del teu banc siguis on siguis

Fes un seguiment dels teus estalvis i inversions des del mòbil. No et perdis cap detall de les teves finances, siguis on siguis.

Aconsegueix les teves claus

Les teves inversions a un clic

Consulta, estudia i gestiona els teus fons d'inversió, plans de pensions, comptes de valors i inversions en borsa.

Accedeix-hi

Z7_3OKIGJ82O823E0Q9AGSFP5AC14

Et pot interessar

×
${loading}
×