QUÈ M’OFEREIX?

CONDICIONS

Fins al 100% del preu de compravenda

Adquireix el teu nou habitatge habitual mentre vens l’anterior amb la Hipoteca Canvia de Casa i obtén finançament fins al 100% del preu de compravenda.

Per adquirir el teu nou habitatge habitual.

 • Adquisició d’habitatge habitual: L’import màxim del préstec pot arribar al 100% del preu de compravenda del nou habitatge, sense incloure-hi les despeses ni els impostos. El termini màxim de l’operació serà de 30 anys (el termini de la hipoteca més l’edat de la persona titular a la signatura no pot superar els 80 anys d’edat).
 • El client podrà gaudir d’un període de carència de capital de fins a 12 mesos, durant el qual podrà vendre el seu habitatge actual.
 • Aquesta hipoteca es pot sol·licitar tant a tipus fix com variable.
 • Compensació per desistiment:
 • Tipus variable: s’acordarà un dels supòsits següents:

0,25% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els tres primers anys de la vida del préstec,

0,15% quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els cinc primers anys de la vida del préstec.

En cap cas la compensació pot excedir de l’import de la pèrdua financera1 que pugui patir el banc.

 • Tipus fix: s’acordarà un dels supòsits següents:

2% del capital reemborsat anticipadament quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant els 10 primers anys de la vida del préstec, o,

1,5% quan el reemborsament parcial o total es produeixi durant la resta d’anys de la vida del préstec.

En cap cas la compensació pot excedir de l’import de la pèrdua financera2 que pugui patir el banc.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Quins requisits he de complir?

Per accedir al tipus d’interès bonificat, a partir del segon any podràs triar entre els productes o serveis següents fins a una bonificació màxima de l’1%:

 • Domiciliar una nòmina o prestació d’atur, o la pensió, o el pagament de la Seguretat Social d’Autònoms o les ajudes de la PAC:
 • S’aplicarà una bonificació del 0,15% si la nòmina o la prestació d’atur d’alguna de les persones prestatàries és d’almenys 600 euros al mes, o la pensió és d’almenys 300 euros al mes, o el pagament de la Seguretat Social d’Autònoms és d’almenys 175 euros al mes o les ajudes de la PAC ho són per un import mínim de 3.000 euros l’any.
 • S’aplicarà una bonificació del 0,25% si la nòmina o la prestació d’atur d’alguna de les persones prestatàries és d’almenys 1.200 euros al mes, o la pensió és d’almenys 600 euros al mes o el pagament de Seguretat Social d’Autònoms és d’almenys 250 euros al mes.
 • S’aplicarà una bonificació del 0,40% si la nòmina és d’almenys 2.400 euros al mes.

La bonificació màxima per aquest concepte serà del 0,50% sobre el tipus d’interès nominal en vigor, independentment dels productes o serveis que la persona prestatària, o les persones prestatàries, si són diverses, puguin tenir contractats.

 • Domiciliar i pagar almenys tres rebuts amb una referència diferent, a través d’un compte domiciliat al banc del qual la persona prestatària sigui la titular, en els tres mesos anteriors a la revisió del préstec, que no es retornin i en què l’import sigui superior a 0 euros. Bonificació: 0,10%.
 • Fer servir en sis ocasions les targetes de dèbit o crèdit Santander en els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d’interès. Bonificació: 0,15%.
 • Tenir contractada i en vigor alguna assegurança comercialitzada per Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA o per Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA o Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA1 en les condicions següents:
 • Assegurança de Vida Risc o Salut: bonificació del 0,15% per cada pòlissa contractada si la prima anual és igual o superior 300 euros.
 • Assegurança de Llar o Accidents o Incapacitat Laboral Temporal: bonificació del 0,10% per cada pòlissa contractada si la prima anual és igual o superior a 199 euros.
 • Resta d’assegurances: bonificació del 0,01% si la prima anual és igual o superor a 50 euros.
 • Pla de previsió assegurat (PPA) amb un saldo de 50.000 euros o superior en els últims 12 mesos: bonificació del 0,05%.
 • Tenir contractats productes d’inversió/previsió:
 • Plans de pensions/EPSV de l’entitat gestora Santander Pensiones, SA EGGP; comercialitzats i promoguts pel banc: bonificació del 0,05% amb un saldo superior a 5.000 euros i inferior a 30.000 euros, o una bonificació del 0,10% amb un saldo de 30.000 euros o superior.
 • Fons d’inversió o carteres gestionades de l’entitat gestora Santander Asset Management, SA, SGIIC que comercialitzi el banc:2 bonificació del 0,05% si el valor liquidatiu del fons o la cartera gestionada és superior a 5.000 euros i inferior a 30.000 euros, o una bonificació del 0,10% si el valor liquidatiu del fons o de la cartera gestionada, o de cadascun dels fons d’inversió o carteres gestionades, si se’n tenen contractats diversos, és de 30.000 euros o superior.
 • Aportar al banc un certificat d’eficiència energètica de l’immoble o d’algun dels immobles objecte d’hipoteca, amb categoria A o A+ o d’acord amb els certificats corresponents emesos per empreses reconegudes del sector: bonificació: 0,10% sobre el tipus d’interès nominal en vigor.

Condicions per obtenir la bonificació:


CATEGORIA
DETALL
IMPORT / PRIMA ANUAL MÍNIMA
BONIFICACIÓ
Ingressos (màxim 50 pbs)
Nòmina o ingressos per titular
Més gran de 600 euros
15pbs
Ingressos (màxim 50 pbs)
Nòmina o ingressos per titular
Més gran de 1.200 euros
25pbs
Ingressos (màxim 50 pbs)
Nòmina o ingressos per titular
Més gran de 2.400 euros
40 pbs
Rebuts (màxim 10 pbs) Domiciliats i pagats 3 Referències diferents 10pbs
Targetes (màxim 15 pbs) Crèdit o dèbit 6 usos 15pbs
Assegurances (bonificació per cada assegurança i sense màxim) Vida / Salud
Hogar/Accidentes/Incapacidad
Otros
>=300 euros
>=199 euros
>= 50 euros
15pbs
10pbs
1pbs
Plans de pensions O fons (bonificació per cada producte i sense màxim)
Saldo
Saldo
De 5.000 euros a 30.000 euros
>30.000  euros
5pbs
10pbs
PPA (bonificació per cada producte i sense màxim)
Saldo
>50.000 euros
5pbs
Hab. Sostenible (màxim 10 pbs)
Certificado de Efic. Energética
A, A+ o vivienda sosteniblea
10pbs

Bonificació màxima: 100 pbs
La primera revisió dels compromisos serà el mes 12, amb aplicació sobre el tipus des del mes 13.

a) Pel que fa ala certificació d’habitatge sostenible, s’admetran certificats reconeguts com: Leeds, Breems, Verde i Passive House.

Pots contractar aquests productes i serveis de manera separada a la hipoteca en les mateixes condicions.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Hipoteca Pont

Icon / check Created with Sketch. Finançament de fins al 100% del preu de compravenda.

Icon / check Created with Sketch. Fins a l’1% de bonificació en el tipus d’interès.

Icon / check Created with Sketch. Termini màxim de l’operació: 30 anys.

Et pot interessar

×
${loading}
×