Z7_3OKIGJ82OODPD06IO1C56CFO43
Z7_3OKIGJ82OODPD06IO1C56CFOK0

Ets més a prop de fer la teva comunitat eficient energèticament

És un préstec per a Comunitats de Propietaris1 que vulguin finançar reformes o millores d'eficiència energètica en els seus edificis que, amb l'objectiu d'aconseguir estalviar en les factures de subministraments i a més, contribuir positivament amb el medi ambient. Per a poder accedir al finançament, que es formalitzarà gràcies a la “Línia ICO Avals Rehabilitació Edificatòria Residencial”, les comunitats de propietaris han de complir els següents requisits:

 • Almenys el 70% de la superfície construïda sobre rasant, exclosa la planta baixa si té locals comercials, tingui ús residencial d'habitatge.
 • Tenir aprovat un ajut de la comunitat autònoma on s'ubiqui l'edifici, dins de l'àmbit del Reial decret 853/2021, on es regulen els programes d'ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Els ajuts atorgats s'han de correspondre amb algun dels següents programes:
 • Programa 1: ajut a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.
 • Programa 3: ajut a les actuacions de rehabilitació a nivell d'edifici.

Només es podrà formalitzar un únic préstec per cada edifici d'habitatges. Aquesta línia està disponible fins al 30 de novembre del 2025 o fins a exhaurir-ne els fons ICO (2.200 milions €).

Aquest préstec t'ofereix:

 • Importe: serà el menor de:
 • 30.000 euros per habitatge.
 • L'import de pressupost total (IVA inclòs) menys l'import d'ajuts que a s'hagués cobrat (si fos el cas) per al mateix projecte de rehabilitació a través de qualsevol Programa d'Ajuts Públics.

 • Termini d'amortització: fins a 10 anys, inclòs el període de manca.
 • Carència de capital: 1 any de carència en aquests casos:
 • Si l'execució del projecte de rehabilitació té una durada superior a 9 mesos.
 • Es finança la rehabilitació en un termini superior a 4 anys.
        
 • Amortització mensual:
 • En el període de carència, pagament de quotes mensuals d'interessos.
 • Durant el període d'amortització, pagament de quotes mensuals constants de capital i interessos (sistema d'amortització francès).
 • Pagament de quotes coincidint amb el dia de la formalització del préstec.

 • Tipus d'interès: Interès nominal anual fix 4,75% (TAE 4,85%2)
 • Sense comissions:
 • Comissió obertura: 0%.
 • Comissió de cancel·lació anticipada: 0%, per facilitar l'amortització del préstec en cas que la comunitat de propietaris obtingui una subvenció o un ajut de fons públics.

Actuacions subvencionables

 1. Són actuacions subvencionables les de millora o rehabilitació d'edificis d'ús predominant residencial, amb especial atenció a l'envolupant edificatòria, sempre que s'obtingui una reducció d'almenys un 30 % a l'indicador de consum d'energia primària no renovable, referida a la certificació energètica.
 2. A més d'allò que preveu l'apartat anterior, en edificis situats a les zones climàtiques C, D i E, segons la classificació climàtica del codi tècnic de l'edificació, també s'haurà d'aconseguir una reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l'edifici, segons escaigui, d'almenys:
 • Zones climàtiques D i E: un 35%.
 • Zona climàtica C: un 25%.

Distribució de zones climàtiques a Espanya


* Mapa orientatiu segons el Codi Tècnic de l'Edificació.


Parlem?

Si tens algun dubte o en vols saber més, truca’ns al

915 123 123

Z7_3OKIGJ82OODPD06IIO9TVP1GG0

Necessites trobar un agent rehabilitador?

Un agent rehabilitador és un professional que duu a terme la gestió integral de rehabilitació, des de l'estudi d'obra inicial fins a la gestió i tramitació de les ajudes públiques, passant per tot el procés d'obra.

Coneix qui col·labora amb nosaltres:

Z7_3OKIGJ82OODPD06IIO9TVP1GB0

ReformANERR

T'ofereix el procés clau en mà que garanteix l'èxit de la teva Rehabilitació i Reforma.


SABER MÈS

Z7_3OKIGJ82OODPD06IO1C56CFOK2
Z7_3OKIGJ82OODPD06IO1C56CFOK1
Z7_3OKIGJ82OODPD06IO1C56CFOC0

Et pot interessar

×
${loading}
×