Z7_3OKIGJ82OOTQ60QPHN58IS9ST0
Z7_3OKIGJ82OOTQ60QPHN58IS9S55

MiFID és la directiva europea relativa a instruments i mercats financers, traslladada a Espanya a través de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, de mercat de valors, i del RD 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió.

Podem resumir-ne els objectius de la manera següent:

Proporcionar un nivell de protecció més alt als clients i, especialment, a l'inversor detallista mitjançant l'establiment de normes de conducta i protocols d'organització i control.

Introduir un marc regulador comú per homogeneïtzar la prestació de serveis d'inversió als països de la Unió Europea.

La normativa MiFID suposa, per als clients als quals es prestin serveis d'inversió: (i) la necessària classificació del client i la comunicació de la classificació assignada; (ii) l'avaluació de la idoneïtat o de la conveniència en funció del servei d'inversió prestat, la classificació del client i el tipus d'instrument financer sobre el qual recaigui; (iii) l'aplicació de polítiques específiques per executar ordres i gestionar els conflictes d'interès, etc.

A través d'aquest apartat podreu trobar la informació actualitzada que Banco Santander facilita als clients pel que fa a la prestació de serveis d'inversió, la qual us recomana que llegiu:


Amb l'aplicació de la Directiva 2014/65/UE relativa als mercats d'instruments financers (MiFID II) i els seus reglaments de desenvolupament, s'ha procedit a l'actualització del fullet MiFID. Té disponible en aquest enllaç - (PDF 4.06 MB) el nou fullet, vigent a partir del 3 de gener del 2018.


Formulari de sol·licitud de canvi de classificació - (PDF 670.16 KB) MiFID.


Política d'Execució d'Ordres - (PDF 3.00 MB) o millor execució de Banco Santander.

Annex Política d'Execució d'Ordres - (PDF 131.96 KB)


Informació anual relativa als centres d'execució - (PDF 458.46 KB) a través dels quals s'executen les ordres de clients (Exercici 2022).

Informació anual relativa als intermediaris - (PDF 359.46 KB) a través dels quals s'executen les ordres de clients (Exercici 2022).


Informació anual relativa als centres d'execució - (PDF 455.88 KB) a través dels quals s'executen les ordres de clients (Exercici 2021).

Informació anual relativa als intermediaris - (PDF 367.97 KB) a través dels quals s'executen les ordres de clients (Exercici 2021).


Listat d'instruments financers per als quals Banco Santander és internalitzador sistemàtic – (PDF 282.44 KB)


Política Comercial de Internalitzador Sistemàtic – (PDF 189.5 KB)

${loading}
×