MiFID és la directiva europea relativa a instruments i mercats financers, traslladada a Espanya a través de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, de mercat de valors, i del RD 217/2008, de 15 de febrer, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió.

Podem resumir-ne els objectius de la manera següent:

Proporcionar un nivell de protecció més alt als clients i, especialment, a l'inversor detallista mitjançant l'establiment de normes de conducta i protocols d'organització i control.

Introduir un marc regulador comú per homogeneïtzar la prestació de serveis d'inversió als països de la Unió Europea.

La normativa MiFID suposa, per als clients als quals es prestin serveis d'inversió: (i) la necessària classificació del client i la comunicació de la classificació assignada; (ii) l'avaluació de la idoneïtat o de la conveniència en funció del servei d'inversió prestat, la classificació del client i el tipus d'instrument financer sobre el qual recaigui; (iii) l'aplicació de polítiques específiques per executar ordres i gestionar els conflictes d'interès, etc.

A través d'aquest apartat podreu trobar la informació actualitzada que Banco Santander facilita als clients pel que fa a la prestació de serveis d'inversió, la qual us recomana que llegiu:


Amb l'aplicació de la Directiva 2014/65/UE relativa als mercats d'instruments financers (MiFID II) i els seus reglaments de desenvolupament, s'ha procedit a l'actualització del fullet MiFID. Té disponible en aquest enllaç - (PDF 1.38 MB) el nou fullet, vigent a partir del 3 de gener del 2018.


Així mateix, de manera addicional i específica per al segment de Banca Privada de Banco Santander, informació sobre la prestació de serveis d'inversió per a clients de Santander Private Banking - (PDF 285 KB) (fullet MiFID SPB) i el formulari de sol·licitud de canvi de classificació - (PDF 670.16 KB) MiFID.


Política d'Execució d'Ordres - (PDF 922.73 KB) o millor execució de Banco Santander.

Annex Política d'Execució d'Ordres - (PDF 174.9 KB) 


Informació anual relativa als centres d'execució - (PDF 750 KB) a través dels quals s'executen les ordres de clients (Exercici 2020)

Informació anual relativa als intermediaris - (PDF 628 KB)- a través dels quals s'executen les ordres de clients (Exercici 2020)


Informació anual relativa als centres d'execució i intermediaris - (PDF 1.22 MB) a través dels quals s'executen les ordres de clients (Exercici 2019)


Listat d'instruments financers per als quals Banco Santander és internalitzador sistemàtic – (PDF 81.69 KB).


Política Internalitzador Sistemàtic – (PDF 194.12 KB)


Informació trimestral sobre la qualitat de l'execució de les operacions

Primer trimestre 2019 - (XLS - 12,6 MB)
Segon trimestre 2019 - (XLS - 11,5 MB)
Tercer trimestre 2019 - (XLS - 13 MB)
Quart trimestre 2019 - (XLS - 18 MB)
Primer trimestre 2020 - (XLS - 9,56 MB)
Segon trimestre 2020 - (XLS - 8,49 MB)
Tercer trimestre 2020 - (XLS - 6,47 MB)
Quart trimestre 2020 - (XLS - 6,20 MB)


Informació relativa a la qualitat d'execució d'operacions publicada pels centres d'execució - (PDF 450.95 KB)

${loading}
×