Z7_3OKIGJ82OGK880Q9THPS661D27
Z7_3OKIGJ82OGK880Q9THPS661DI4

CARACTERÍSTIQUES

COBERTURES

PREGUNTES FREQÜENTS

Suport econòmic ràpid i flexible

L’Assegurança de Dependència t’ofereix, a tu i la teva família, la tranquil·litat de tenir la protecció d’una renda mensual vitalícia davant de situacions de dependència severa o gran dependència, i millorar així la qualitat de vida amb:

Rapidesa:

per al reconeixement del pagament. Es fa una valoració presencial de la teva situació en el teu entorn habitual, sempre que estigui en territori estatal, en un termini màxim de 30 dies des de la presentació de la sol·licitud.

Certesa:

disposes d’una prestació econòmica, vitalícia en cas de dependència severa o gran dependència.

Flexibilitat:

pots utilitzar la prestació en els serveis i les atencions que necessitis.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Com es farà l’abonament?

Davant la situació de dependència severa o gran dependència, la prestació s’abonarà de la manera següent1:

  • Renda vitalícia mensual

Es pagarà una renda vitalícia mensual i constant de 500 euros, 750 euros i 1.000 euros, segons l’opció contractada. Aquesta renda, que constitueix la prestació principal de l’assegurança, permetrà fer front a les despeses recurrents que deriven d’una situació de dependència, com ara el pagament d’una residència, atenció a domicili, etc.

  • Capital de primeres despeses

Prestació de contractació opcional, per la qual es pagarà un capital únic equivalent a tres mensualitats de la renda vitalícia contractada, consistent en 1.500 euros, 2.250 euros o 3.000 euros. Aquest import suposa una ajuda important, ja que permet fer front a les despeses inicials derivades d’una dependència, com ara l’adaptació de l’habitatge.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Dubtes més comuns

Què és la dependència? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

La dependència és un estat permanent en què es troben les persones que, per diversos motius (edat, malaltia, discapacitat, etc.), necessiten l’atenció o l’ajuda d’una altra o altres persones per dur a terme les activitats bàsiques de la vida diària.

La Llei estableix tres graus:

  • Grau I: dependència moderada
  • Grau II: dependència severa
  • Grau III: gran dependència

L’Assegurança de Dependència cobreix els graus II i III.

Què són les activitats bàsiques de la vida diària a les quals fa referència la declaració de dependència? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Són un conjunt de tasques o conductes que una persona fa diàriament i que li permeten viure de manera autònoma i integrada en el seu entorn i complir el seu rol o rols dins de la societat. Entre d’altres són: la cura personal (banyar-se, vestir-se, pentinar-se...), les activitats domèstiques bàsiques, la mobilitat essencial (entrar i sortir del llit, seure, aixecar-se), reconèixer persones i objectes, orientar-se, entendre i executar ordres o tasques senzilles.

Quina és la fiscalitat d’aquest producte? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Fiscalitat de les primes

Les primes que s’abonin amb aquesta assegurança poden ser objecte de reducció en la base imposable general de l’impost sobre la renda de les persones físiques. El límit màxim anual de reducció és de 1.500 euros anuals.

El límit de 1.500 euros anuals és un límit comú per al conjunt de les aportacions anuals fetes als sistemes de previsió social (plans de pensions, plans de previsió assegurats, mutualitats de previsió social i plans de previsió social empresarials) que poden donar dret a reduir la base imposable.

Fiscalitat de les prestacions

Les prestacions d’aquesta assegurança tributaran en l’impost sobre la renda de les persones físiques com a rendiment del treball i, per tant, s’integraran a la base general.

En cas que es produeixi la situació de dependència severa o gran dependència durant el període de carència, com que Santander Generales retornarà les primes satisfetes fins al moment del fet, la persona assegurada haurà de presentar declaracions complementàries de l’impost sobre la renda de les persones físiques per modificar els períodes en què es va deduir la prima corresponent a aquesta assegurança.

Fiscalitat aplicable en territori comú. Als territoris forals s’aplicarà la normativa fiscal pròpia de cada territori.

Com es percep l’import de la prestació? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

En el cas de la renda vitalícia, l’import contractat es rep el dia 1 de cada mes i s’apliquen les retencions que corresponguin. El capital de primeres despeses, en cas que s’hagi contractat, es rep en un únic pagament amb la primera renda.

La prestació de la renda es paga de manera vitalícia fins a la defunció de la persona assegurada.

Qui cobrarà la indemnització en cas que es reconegui la situació de dependència? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

La persona assegurada sempre rebrà la indemnització, ja que en aquesta assegurança és també és la persona beneficiària.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Preguntes freqüents

    Què és la dependència? Què són les activitats bàsiques de la vida diària a les quals fa referència la declaració de dependència?
Z7_3OKIGJ82OGK880Q9THPS661DI6

Assegurança de Dependència

Icon / check Created with Sketch. Rapidesa per al reconeixement del pagament.

Icon / check Created with Sketch. Flexibilitat per escollir serveis i cures.

Icon / check Created with Sketch. Cobertura per dependència severa o gran dependència.

Z7_3OKIGJ82OGK880Q9THPS661DI5
Z7_3OKIGJ82OG5290QP3MCHS7MPQ2

Et pot interessar

×
${loading}
×