Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26OUL1

Què és l'prima d’una assegurança?

La prima és el preu de l’assegurança. La persona prenedora de l’assegurança (també anomenada, persona assegurada) està obligada al pagament de la prima d’acord amb les condicions que s’estipulen en la pòlissa d’assegurança. Així mateix, la companyia asseguradora, mitjançant el cobrament d’aquesta, s’obliga a indemnitzar o satisfer un capital, una renda o altres prestacions convingudes en el cas que es produeixi l’esdeveniment el risc del qual és objecte de cobertura.

La prima de l’assegurança s’estableix, entre altres factors, en funció del tipus de risc assegurat, de les cobertures contractades en la pòlissa, de la durada del contracte o dels capitals assegurats.

La forma de pagament de la prima pot ser:

  • Única per a tota la vigència de l’assegurança
  • Periòdica, normalment cada any durant la vigència de l’assegurança.

A més, la prima pot ser fixa (sempre es paga la mateixa quantitat) o variable (la quantitat varia en funció de com evolucioni el risc que s’està assegurant).

Com es calcula la prima d’una assegurança

Per calcular la prima d’assegurança les companyies d’assegurances estimen i quantifiquen el risc. Aquesta quantitat, denominada prima pura, seria la quantitat que la companyia necessita per poder suportar el risc assegurat. A aquesta xifra se li afegeixen altres despeses, recàrrecs o impostos que se sumen a la prima total que finalment pagarà la persona prenedora de l’assegurança.

Z7_3OKIGJ82O8JAD0QPA4LS26OUD0

Et pot interessar

×
${loading}
×