Z7_3OKIGJ82OG7ID064KD4NROIQJ2
Z7_3OKIGJ82OG7ID064KD4NROIQJ1

QUÈ M'OFEREIX?

PREGUNTES FREQÜENTS

Agrupa les teves assegurances i estalvia temps i diners

Amb Planeta Assegurances Santander podràs agrupar les teves assegurances perquè vives amb la comoditat de tenir-ho tot en un mateix lloc i amb la facilitat de pagar mes a mes. Oblida't dels grans desemborsaments! Perquè quan tens junt tot el que necessites, estàs més tranquil.

Coneix-ne tots els avantatges:

Estalvia en les teves assegurances

 • Comences a estalviar a partir de 2 assegurances i 500€ de prima anual.
 • Descomptes mensuals des del primer moment.
 • Com més segurs agrupis, més estalvies.

Simplifica el pagament de les teves assegurances, sense ensurts

 • Paga totes les teves assegurances en 12 mensualitats, des de la primera assegurança.
 • Paga de manera agrupada totes les teves assegurances en un únic càrrec mensual que s'efectuarà l'últim dia de cada mes.

Tot de manera senzilla, flexible i sense cost addicional

 • Senzillesa: agrupa les assegurances que vulguis, quan vulguis i en molt poc temps.
 • Sense cap mena de cost.
 • Sense permanència.
 • Sense lletra petita.
 • Totes les teves assegurances amb un sol cop d'ull, disponibles des de l'aplicació Santander o la banca en línia.

Quines assegurances es poden agrupar?

Assegurança


Assegurança Mi Hogar Santander

Assegurança de cotxes Santander MAPFRE

Assegurança de Vida Protecció Familiar

Assegurança Santander Aegon Salut

Assegurança de motos Santander MAPFRE

Assegurança de decessos

Assegurança d'Accidents Protecció Integral

Assegurances per a Sènior


Comença a estalviar

Dona el primer pas: agrupa les teves assegurances per pagar-les mes a mes i poder estalviar. Com més assegurances contractis, més estalviaràs.

Dubtes més comuns dels usuaris
 • Què ofereix Planeta Assegurances Santander?

 • Planeta Assegurances Santander és el nou servei gratuït que permet els clients (persones físiques) que siguin prenedors d'assegurances de protecció comercialitzades per Santander pagar, de manera fraccionada i mitjançant un únic càrrec mensual, les primes de les assegurances incloses en el servei i estalviar en aquestes primes, ja que, com més assegurances tinguin associades a Planeta Assegurances Santander, més bonificacions poden aconseguir en funció de l'import agregat de les primes anuals.

 • Té cap cost?

 • Cap ni un. No hauràs de pagar res per la contractació del servei, que et permetrà pagar mensualment les teves assegurances sense cap cost addicional.

 • Quan i com reps les bonificacions?

 • Des del primer dia que contractis Planeta Assegurances Santander, sense cap període de carència, cada mes es calcula la bonificació que et correspongui segons les pòlisses i primes de les teves assegurances en vigor incloses en aquest servei. L'import de la bonificació de Planeta Assegurances Santander es descomptarà de la teva quota.

 • Quina mena d'assegurances pots incloure a Planeta Assegurances Santander?

 • Assegurances de les companyies asseguradores següents:

  • Santander Seguros y Reaseguros Compañía Aseguradora, S.A.
  • Santander Vida Seguros y Reaseguros, S.A.
  • Santander Generales Seguros y Reaseguros, S.A.
  • Santander MAPRE Seguros y Reaseguros, S.A.

  Assegurances de les branques següents:

  • Vida i risc
  • Accidents
  • Llar
  • Autos i motos
  • Decessos
  • Salut
  • Dependència
  • Incapacitat temporal
  • Assegurances associades a préstecs: hipotecàries i de consum

  Assegurances de prima única i de prima periòdica. Pel que fa a les pòlisses de prima única, l'import d'aquestes primes no serà objecte de fraccionament i mantindran la forma de pagament única des de la companyia asseguradora, encara que es considerarà l'import per a les bonificacions a les quals tindràs accés per la contractació del servei.

  No podràs incloure assegurances d'estalvi.

 • Com i quan es calcula la bonificació mensual de Planeta Assegurances Santander?

 • La bonificació es calcularà al final de cada mes i no condiciona ni substitueix els descomptes que ja tinguessis assignats a les pòlisses. A més, la bonificació no tindrà cap impacte fiscal per a tu. Per poder beneficiar-se de la bonificació, cal que tinguis almenys dues assegurances en vigor incloses en Planeta Assegurances Santander en el moment del càlcul. El càlcul mensual de la bonificació es durà a terme de la manera següent:

  1. Sumar la prima anual de les assegurances incloses en Planeta Assegurances en el moment del càlcul. Per a les assegurances de prima única, la prima corresponent a cada anualitat per al càlcul de la bonificació serà la següent:
  • Assegurances de decessos: prima única / 10
  • Assegurances associades a préstecs: prima única / anys de vigència de l'assegurança
  1. Obtenir el percentatge de bonificació aplicable en funció de l'import total de les primes anuals de les teves assegurances:
  • <500: 0%
  • 501-1000: 3%
  • 1001-1500: 4%
  • 1501-2000: 5%
  • 2001-2500: 6%
  • 2501-3000: 7%
  • 3001-3500: 8%
  • 3501-4000: 9%
  • 4001-4500: 10%
  • >4500: 11%

  Bonificació mensual (€) = (Suma de les primes anuals de les assegurances × Percentatge de bonificació) / 12

 • Com es calcula l'import del càrrec mensual del contracte de Planeta Assegurances Santander?

 • L'import del càrrec de Planeta Assegurances Santander que se't cobrarà mensualment serà el resultat de restar l'import aplicable en concepte de bonificació de la suma dels rebuts remesos a final de mes per les companyies asseguradores per a totes les pòlisses incloses en el servei.

 • Hi ha cap requisit o limitació per contractar el servei Planeta Assegurances Santander?

 • El servei només està disponible per a persones físiques. Si compleixes aquest requisit, aleshores hauràs de tenir contractada almenys una pòlissa d'alguna de les assegurances que es puguin incloure en el servei Planeta Assegurances Santander. No cal contractar cap pòlissa addicional.

 • Puc contractar Planeta Assegurances Santander si només tinc una assegurança?

 • Sí. A partir d'una assegurança de les quals es poden incloure al servei, podràs gaudir de Planeta Assegurances Santander i començar a pagar mes a mes. Recorda que, per poder beneficiar-te de les bonificacions, hauràs de tenir almenys dues pòlisses en vigor incloses per un import anual de prima superior a 500 €.

 • Puc incloure a Planeta Assegurances Santander més d'una assegurança de la mateixa modalitat?

 • Sí. Podràs incloure totes les assegurances que tinguis contractades del mateix producte en les quals figuris com a prenedor, sense cap limitació.

 • Puc incloure assegurances associades a préstecs de consum i hipotecaris?

 • Sí. Podràs incloure les assegurances associades a préstecs de consum i hipotecaris que tinguis contractades en les quals figuris com a prenedor.

 • Puc incloure assegurances de prima única?

 • Sí. Podràs incloure les assegurances de prima única (de decessos i associades a préstecs). L'import d'aquestes primes no serà objecte de fraccionament i mantindran la forma de pagament única, però els imports de prima d'aquestes assegurances es tindran en compte per al càlcul de les bonificacions a les quals tindràs accés per la contractació del servei.

 • Puc incloure assegurances que ja tingués contractades prèviament?

 • Sí. Podràs incloure les assegurances que ja tinguessis en cartera i les de nova contractació, incloent-hi les sol·licituds que estiguin pendents d'acceptació per part de les companyies asseguradores.

 • Quins canvis es produeixen a les assegurances que s'inclouen en Planeta Assegurances Santander?

 • Incloure una pòlissa de prima periòdica en Planeta Assegurances Santander afecta únicament la periodicitat i la forma de pagament. La periodicitat del pagament de la prima passa a ser mensual i tindrà efecte a partir del següent rebut emès després de la inclusió de la pòlissa en el servei. El mètode de pagament dels rebuts es trasllada al servei Planeta Assegurances Santander mitjançant càrrec de la quota mensual resultat de l'agrupació dels rebuts de les assegurances incloses en el servei. Això no afecta les pòlisses de prima única que incloguis en el servei, que se seguiran cobrant directament des de les companyies. La resta de les característiques i de l'operativa de gestió de les pòlisses no pateix cap modificació. NO afecta, entre altres coses, el següent:

  • Cobertures
  • Preu
  • Descomptes
  • Sinistres en curs
  • Dates d'efecte i renovació
 • Com es contracta el servei Planeta Assegurances?

 • La contractació pot dur-se a terme des de l'aplicació o el lloc web, per telèfon amb el teu gestor de Santander Personal o a través de la nostra xarxa d'oficines. El procés de contractació del servei a través de l'aplicació o de la pàgina web és el que s'indica a continuació:

  • Accedeix a la teva àrea personal des de l'aplicació o el lloc web i ves a "Assegurances" des de l'apartat "Contracta" del lloc web o la secció "Explora productes" de l'aplicació.
  • Selecciona Planeta Assegurances Santander.
  • Es mostraran totes les assegurances que puguis incloure en Planeta Assegurances Santander i podràs veure la prima anual de cada assegurança. Selecciona totes les assegurances que vulguis incloure per veure l'estimació del teu rebut mensual i de l'import de bonificació anual que et correspondria.
  • A continuació, selecciona el compte de càrrec al qual vulguis associar Planeta Assegurances Santander.
  • Confirma que les teves dades de contacte estiguin actualitzades.
  • Se't mostrarà una pantalla de resum amb tota la informació perquè la revisis i continuïs.
  • Baixa tota la documentació contractual i finalitza amb la teva signatura electrònica..

  Sempre que vulguis gestionar el teu contacte de Planeta Assegurances Santander, podràs accedir a l'apartat "Planeta Assegurances Santander" i visualitzar el següent:

  1. Les pòlisses ja incloses en el servei.
  2. Les pòlisses susceptibles d'inclusió. Es mostrarà l'opció d'incloure-les en qualsevol moment.
  3. L'historial de rebuts.
  4. Diverses opcions: donar de baixa el servei, excloure pòlisses i més.
 • Puc cancel·lar el servei Planeta Assegurances quan vulgui? Hi ha cap penalització?

 • No hi ha cap compromís de permanència. Pots cancel·lar el servei quan vulguis sense cap penalització o excloure les pòlisses que consideris oportunes, a través dels mateixos canals que estiguin disponibles per a la contractació. La cancel·lació del servei no suposa cap canvi en les condicions de cobertura ni en la vigència de les pòlisses. Únicament afecta la periodicitat i la forma de pagament d'aquestes pòlisses, que tornarà a ser la que tenien abans de la seva inclusió en aquest servei. Es restablirà la periodicitat del pagament de la prima de les pòlisses a la data de pròxima renovació. Es modificarà la forma de pagament dels rebuts, que es cobraran a partir d'aquest moment directament per les companyies asseguradores a través de domiciliació bancària.

 • Quines modificacions puc dur a terme en el meu contracte de Planeta Assegurances Santander?

 • En qualsevol moment, pots dur a terme les modificacions següents en el teu servei, a través dels mateixos canals que estiguin disponibles per a la contractació.

  • Cancel·lar el contracte Planeta Assegurances Santander.
  • Incloure noves assegurances.
  • Excloure assegurances.
  • Modificar el compte de càrrec de les quotes mensuals.
  • Modificar les dades de contacte.
 • Quina informació rebré sobre el meu contracte de Planeta Assegurances Santander?

 • El dia 25 de cada mes, el banc generarà i posarà a la teva disposició un extracte amb el detall de liquidació mensual del teu contracte de Planeta Assegurances Santander. L'extracte conté la informació següent:

  • Resum de la liquidació mensual: import dels rebuts de les pòlisses incloses en el servei, bonificació mensual i quota mensual neta..

  • Detall del càlcul mensual de la bonificació mensual.

  • Detalle dels rebuts inclosos en la liquidació mensual.

 • Què passa en cas d'impagament de la quota mensual del meu contracte de Planeta Assegurances Santander?

 • L'últim dia hàbil del mes, el banc carregarà al compte l'import de la quota mensual del teu contracte de Planeta Assegurances Santander. Si, en el moment del càrrec, no hi hagués prou saldo al compte per poder efectuar el pagament de la quota, la pòlissa quedarà impagada. Durant els 15 dies posteriors, el banc provarà diàriament de carregar la quota mensual al compte. Un cop hagi transcorregut el termini sense que el banc hagi pogut dur a terme el càrrec de la quota, es catalogarà la situació del servei com impagat i, per incompliment del contracte, quedarà automàticament cancel·lat.

Comença a estalviar

Dona el primer pas: agrupa les teves assegurances per pagar-les mes a mes i poder estalviar. Com més assegurances contractis, més estalviaràs.

Z7_3OKIGJ82OG7ID064KD4NROI183
T'ha semblat útil aquesta informació?
Ens encantaria conèixer la teva opinió per a millorar
Z7_3OKIGJ82OG7ID064KD4NROIQJ3

Planeta Assegurances Santander

Icon / check Created with Sketch. Servei gratuït sense permanència.

Icon / check Created with Sketch. Fracciona des de la primera assegurança sense cost addicional.

Icon / check Created with Sketch. Com més assegurances agrupis, més estalviaràs.

Z7_3OKIGJ82OG7ID064KD4NROIQB0
Z7_3OKIGJ82OG7ID064KD4NROI6N2

Et pot interessar

×
${loading}
×