Z7_3OKIGJ82OGBU606GSJSBQN9R84
Z7_3OKIGJ82OGBU606GSJSBQN9R86

PRODUCTO SIMPLE

Què és la Hipoteca Mixta Bonificada?

La Hipoteca Mixta Bonificada és una combinació de les característiques d'una hipoteca fixa i una variable. Durant els primers 9 anys i mig, pagaràs una quota coneguda definida des de l'inici; mentre que, per a la resta dels anys, la quota varia segons l'euríbor.


Termini

Si obtens bonificacions a partir del setè mes…

Si no obtens bonificacions a partir del setè mes…

Tipus fix
6 primers mesos
2,85% TIN

2,85% TIN

Tipus fix

9 anys següents

2,75% TIN

3,85% TIN

Tipus variable

Resta d'anys

Euríbor  +0,84%

Euríbor  +1,94%

TAEVariable
3,95% TAEVariable3 4,64% TAEVariable2


A més... T'oferim la Hipoteca Mixta Plus Bonificada!

Si vols acurtar el termini fix de la teva hipoteca mixta, t'oferim la Hipoteca Mixta Plus Bonificada, que combina les característiques d'una hipoteca fixa amb una variable en què durant els primers 2 anys i mig, pagaràs una quota coneguda definida des de l'inici, mentre que, per a la resta dels anys, la quota variarà en funció de l'Euríbor.


Termini

Si obtens bonificacions a partir del setè mes…

Si no obtens bonificacions a partir del setè mes…

Tipus fix
6 primers mesos
2,73% TIN

2,73% TIN

Tipus fix

2 anys següents

2,63% TIN

3,73% TIN

Tipus variable

Resta d'anys

Euríbor  +0,90%

Euríbor  +2,00%

TAEVariable
4,74% TAEVariable5 5,45% TAEVariable4


Com puc accedir al tipus d'interès bonificat a partir del setè mes?

Per accedir al tipus d'interès bonificat a partir del setè mes podràs triar els productes o serveis fins a una bonificació màxima de l'1,10%:

DOMICILIAR INGRESSOS

Domiciliar una nòmina o prestació d’atur, o la pensió, o el pagament de la Seguretat Social d’Autònoms o les ajudes de la PAC:

 • Bonificació de 0,50% aplicable si algun dels prestataris té domiciliada una nòmina d'almenys 600 €/mes, o si algun dels prestataris té domiciliada una pensió o prestació per desocupació d'almenys 300 €/mes, o si el pagament de la Seguretat Social Autònoms domiciliada d'algun dels prestataris és d'almenys 175 €/mes o si algun dels prestataris té domiciliats els ajuts de la PAC, independentment de l'import percebut.

La bonificació per aquest concepte serà del 0,50% sobre el tipus d’interès nominal en vigor, independentment dels productes o serveis que la persona prestatària, o les persones prestatàries, si són diverses, puguin tenir contractats.


ÚS DE TARGETES

Fer servir sis vegades les targetes de crèdit Santander durant els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d'interès. Bonificació: 0,05%.


ASSEGURANCES

Tenir contractada i en vigor qualsevol d'aquestes assegurances: assegurances de vida risc de Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA, o de Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA, assegurances de la llar de Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA o assegurances d'accidents o incapacitat temporal d'autònoms de Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA, comercialitzades totes per Santander Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado, SA, NIF A28360311, a través de la seva xarxa de distribució, Banco Santander, SA6.

Bonificació del 0,10% per cada 100 € de prima anual, de forma individual per cadascuna de les assegurances contractades pertanyents a la gamma anterior indicada (no se sumen primes). 

ALARMES

Tenir contractat amb Banco Santander, SA l'arrendament (rènting) d'un sistema de seguretat en el qual el prestador dels serveis associats al sistema sigui MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, SL, sempre que les rendes a satisfer estiguin domiciliades (i no es retornin) en algun compte obert al Banc a nom del prestatari o d'algun dels prestataris, si n'hi ha més d'un.

Quan hagi vençut el rènting, i durant la resta de la duració del préstec hipotecari, per obtenir aquesta bonificació, el prestatari o prestataris hauran de mantenir contractat el servei de manteniment d'aquesta alarma amb MOVISTAR PROSEGUR ALARMAS, SL i tenir domiciliats (i no retornats) els rebuts d'aquest servei en algun compte obert al Banc a nom del prestatari o d'algun dels prestataris, si n'hi ha més d'un. Bonificació: 0,20%

Tots els apartats indicats anteriorment podran donar una bonificació màxima d'1% amb la suma de tots ells.

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Si a més aportes un certificat d'eficiència en els termes que s'indiquen a continuació, podràs sumar a la teva bonificació un 0,10% més i podràs arribar a un total de bonificació de l'1,10%.

Aportar al Banc un Certificat d'Eficiència Energètica de l'immoble o algun dels immobles objecte d'hipoteca, amb qualificació d'eficiència energètica A o B per a cadascun dels indicadors numèrics que consten en aquest Certificat (consum d'energia primària no renovable i emissions de CO2; és a dir, qualificació AA, AB, BA, o BB) o si s'aportés algun dels certificats que s'indiquen a continuació: BREEAM EXCEL·LENT, BREEAM EXCEPCIONAL, LLEGIU GOLD, LLEGIU PLATINUM, PASSIVE HOUSE CLASSIC, PASSIVE HOUSE PLUS, PASSIVE HOUSE PREMIUM o Certificats VERD qualsevol sigui la qualificació d'aquests.

Imports, terminis i comissions de la Hipoteca Mixta

 • Quins són els imports i els terminis màxims per a l’habitatge habitual?

 • Import màxim: 80% del valor de taxació de l’habitatge.

  Termini màxim:30 anys.

  El client ha d'aportar, com a mínim, a través de fons propis, la diferència entre el preu de compravenda i l'import finançat. El termini de la hipoteca més l'edat del titular a la signatura no podrà ser superior els 80 anys d'edat. En el cas de la Hipoteca Mixta Plus Bonificada, el termini mínim per a contractar és de 20 anys.

 • Quins són els imports i els terminis màxims per a segona residència?

 • Import màxim: 70% del valor de taxació de l’habitatge.

  Termini màxim: 25 anys.

  El client ha d'aportar, com a mínim, a través de fons propis, la diferència entre el preu de compravenda i l'import finançat. El termini de la hipoteca més l'edat del titular a la signatura no podrà superar els 80 anys d'edat. En el cas de la Hipoteca Mixta Plus Bonificada, el termini mínim per contractar és de 20 anys.

 • Quines comissions té associada7?

 • Comissió d’obertura: 0%.

  Compensació o comissió per reemborsament anticipat parcial i total: aquesta compensació consisteix en un 2% del capital reemborsat anticipadament, quan el reemborsament total o parcial tingui lloc durant els anys en què s'aplica el tipus d'interès fix. Durant la resta dels anys, s'acordarà un dels supòsits següents: 0,25 % del capital reemborsat anticipadament, quan el reemborsament total o parcial, tingui lloc durant el període d'aplicació del tipus d'interès variable, sempre que no hagin transcorregut més de tres anys de vigència del préstec; o 0,15 % del capital reemborsat anticipadament, quan el reemborsament total o parcial tingui lloc durant el període d'aplicació del tipus d'interès variable, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys de vigència del préstec.

  En cap cas la compensació pot excedir de l’import de la pèrdua financera que pugui patir el banc.

  Sense perjudici de l'anterior, d'acord amb el Reial decret llei 19/2022 de 22 de novembre, fins al 31 de desembre del 2024 no es reportarà cap compensació en cas d'amortització anticipada parcial o total.

 • Despeses de constitució d'hipoteca8

 • Seran assumits per Banc Santander en contractar amb persones físiques, a excepció de les despeses de taxació, que seran assumits pel client

Comença ara

Inicia el procés en línia de la contractació de la teva hipoteca en 6 senzills passos.

Z7_3OKIGJ82O84F106GF4TF6OV8M1
T'ha semblat útil aquesta informació?
Ens encantaria conèixer la teva opinió per a millorar
Z7_3OKIGJ82OGBU606GSJSBQN9R85

Hipoteca Mixta Bonificada

Z7_3OKIGJ82OGBU606GSJSBQN9R87
Z7_3OKIGJ82OGBU606GSJSBQN9RO6

Et pot interessar

×
${loading}
×