CONDICIONS

IMPORTS, TERMINIS I COMISSIONS

Què m'ofereix?

BONIFICACIONS

Complint les condicions per a la bonificació


Fins a 15 anys

16-20 anys

21 a 25 anys

26 a 30 anys

Fins al 60% de 
taxació

1,15% TIN

1,81% TAE

Veure'n les
condicions

1,20% TIN

1,84% TAE

Veure'n les
condicions

1,25% TIN

1,87% TAE

Veure'n les
condicions

1,30% TIN

1,91% TAE

Veure'n les
condicions

Fins al 70% de
taxació

1,20% TIN

1,87% TAE

Veure'n les
condicions

1,25% TIN

1,90% TAE

Veure'n les
condicions

1,30% TIN

1,92% TAE

Veure'n les
condicions
1,35% TIN

1,96% TAE

Veure'n les
condicions

Fins al 80% de
taxació

1,25% TIN

1,91% TAE

Veure'n les
condicions

1,30% TIN

1,94% TAE

Veure'n les
condicions

1,35% TIN

1,97% TAE

Veure'n les
condicions

1,40% TIN

2,00% TAE

Veure'n les
condicions

Sense complir les condicions per a la bonificació


Fins a 15 anys

16-20 anys

21 a 25 anys

26 a 30 anys

Fins al 60% de
taxació

2,15% TIN

2,24% TAE

Veure'n les
condicions

2,20% TIN

2,31% TAE

Veure'n les
condicions

2,25% TIN

2,37% TAE

Veure'n les
condicions

2,30% TIN

2,43% TAE

Veure'n les
condicions

Fins al 70% de
taxació

2,20% TIN

2,30% TAE

Veure'n les
condicions

2,25% TIN

2,37% TAE

Veure'n les
condicions

2,30% TIN

2,43% TAE

Veure'n les
condicions
2,35% TIN

2,48% TAE

Veure'n les
condicions

Fins al 80% de
taxació

2,25% TIN

2,35% TAE

Veure'n les
condicions

2,30% TIN

2,41% TAE

Veure'n les
condicions

2,35% TIN

2,48% TAE

Veure'n les
condicions

2,40% TIN

2,53% TAE

Veure'n les
condicions

Comença ara

Contracta la teva hipoteca en línia en 7 senzills passos.

Imports, terminis i comissions

Quins són els imports i els terminis màxims per a l’habitatge habitual? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Import màxim: 80% del valor de taxació de l’habitatge.

Termini màxim:30 anys.

El client ha d’aportar com a mínim, a través de fons propis, el 20% del preu de compravenda. El termini de la hipoteca més l’edat de la persona titular en la signatura no pot superar els 80 anys d’edat.

Quins són els imports i els terminis màxims per a segona residència? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Import màxim: 70% del valor de taxació de l’habitatge.

Termini màxim: 25 anys.

El client ha d'aportar, com a mínim, a través de fons propis, la diferència entre el preu de compravenda i l'import finançat. El termini de la hipoteca més l'edat de la persona titular en la signatura no pot superar els 80 anys d’edat.

Quines comissions té associada? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Comissió d’obertura: 0%

Compensació per reemborsament anticipat. En cas de reemborsament o amortització anticipada total o parcial, la part prestatària haurà de compensar al Banc. Aquesta compensació consistirà:

 • En un 2% del capital reemborsat anticipadament, si l'amortització anticipada té lloc durant els 10 primers anys de vigència del préstec.
 • En un 1,5% del capital reemborsat anticipadament, si l'amortització anticipada es produeix amb posterioritat.

En cap cas la compensació pot excedir de l’import de la pèrdua financera3 que pugui patir el banc.

Despeses de constitució d'hipoteca Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Seran assumits per Banc Santander en contractar amb persones físicas4.

Comença ara

Contracta la teva hipoteca en línia en 7 senzills passos.

Imports, terminis i comissions

  Quins són els imports i els terminis màxims per a l’habitatge habitual? Quins són els imports i els terminis màxims per a segona residència?

Coneix la Hipoteca Fixa en Línia Bonificada

Contracta la teva hipoteca en set passos ben senzills, ràpidament i sense complicacions. Aquest finançament està disponible per a habitatge habitual i segona residència. T'ofereix:

 Tipus d'interès fix:

Seguretat enfront dels moviments de l'euríbor. Sabràs la quota mensual fins al venciment.

 Una hipoteca adaptada a tu:

Perquè podràs aconseguir bonificacions que reduiran l'interès a pagar segons els productes que tinguis contractats.

Comença ara

Contracta la teva hipoteca en línia en 7 senzills passos.

Quins són els productes i les condicions per aconseguir bonificacions?

CATEGORIA

DETALL

IMPORT / PRIMA ANUAL MÍNIMA

BONIFICACIÓ

Ingressos (màxim 50 pbs)

Nòmina o ingressos per persona titular

Nòmina o ingressos per persona titular

Nòmina o ingressos per persona titular


Més gran de 600 euros

Més gran de 1.200 euros

Més gran de 2.400 euros


15pbs

25pbs

40pbs


Rebuts (màxim 10 pbs)

Domiciliats i pagats

3 referències diferents

10pbs
Targetes (màxim 15 pbs)
Crèdit o dèbit
6 usos
15pbs

Assegurances (bonificació per cada assegurança i sense màxim)

Vida/Salu

Llar/Accidents/Incapacitat

Altres


>= 300 euros

>= 199 euros

>= 50 euros

15pbs

10pbs

1pbs


Plans de pensions o fons (bonificació per cada producte i sense màxim)

Saldo

De 5.000€ a 30.000 euros

>30.000 euros


5pbs

10pbs


PPA (bonificació per cada producte i sense màxim)

Saldo
50.000 euros
5pbs

Habitatge sostenible (màxim 10 pbs)

Certificat d’eficiència energètica
A, A+ o habitatge sostenible
10pbs

Bonificació màxima: 100 pbs
La primera revisió dels compromisos serà el mes 12, amb aplicació sobre el tipus des del mes 13.


Pots contractar aquests productes i serveis de manera separada a la hipoteca en les mateixes condicions.

Com pots accedir al tipus d’interès bonificat a partir del segon any?

Per accedir al tipus d’interès bonificat a partir del segon any pots triar els productes o serveis següents fins a una bonificació màxima de l’1%:

DOMICILIAR INGRESSOS

Domiciliar una nòmina o prestació d’atur, o la pensió, o el pagament de la Seguretat Social d’Autònoms o les ajudes de la PAC:

 • Bonificació del 0,15% aplicable si la nòmina o la prestació d’atur d’alguna de les persones prestatàries és d’almenys 600 euros al mes, o la pensió és d’almenys 300 euros al mes, o el pagament de la Seguretat Social d’Autònoms és d’almenys 175 euros al mes o les ajudes de la PAC ho són per un import mínim de 3.000 euros l’any.
 • Bonificació del 0,25% aplicable si la nòmina o la prestació d’atur d’alguna de les persones prestatàries és d’almenys 1.200 euros al mes, o la pensió és d’almenys 600 euros al mes o el pagament de Seguretat Social d’Autònoms és d’almenys 250 euros al mes.
 • Bonificació del 0,40% aplicable si la nòmina és d’almenys 2.400 euros al mes .

La bonificació màxima per aquest concepte serà del 0,50% sobre el tipus d’interès nominal en vigor, independentment dels productes o serveis que la persona prestatària, o les persones prestatàries, si són diverses, puguin tenir contractats.


REBUTS

Domiciliar i pagar almenys tres rebuts amb una referència diferent, a través d’un compte domiciliat al banc del qual la persona prestatària sigui la titular, en els tres mesos anteriors a la revisió del préstec, que no es retornin i en què l’import sigui superior a 0 euros. Bonificació: 0,10%.


ÚS DE TARGETES

Fer servir en sis ocasions les targetes de dèbit o crèdit Santander en els tres mesos anteriors a la revisió del tipus d’interès. Bonificació: 0,15%.


ASSEGURANCES

Tenir contractada i en vigor alguna assegurança comercialitzada per Santander Generales Seguros y Reaseguros, SA o per Santander Vida Seguros y Reaseguros, SA o Santander Seguros y Reaseguros, Compañía Aseguradora, SA5 en les condicions següents:

 • Assegurança de vida risc o salut: bonificació del 0,15% per cada pòlissa contractada si la prima anual és igual o superior a 300 euros.
 • Assegurança de llar o accidents o incapacitat laboral temporal: bonificació del 0,10% per cada pòlissa contractada si la prima anual és igual o superior a 199 euros.
 • Resta d’assegurances: bonificació del 0,01% si la prima anual és igual o superior a 50 euros.
 • Pla de previsió assegurat (PPA) amb un saldo de 50.000 euros o superior en els últims 12 mesos: bonificació del 0,05%.

PRODUCTES D’INVERSIÓ

Tenir contractats productes d’inversió/previsió:

 • Plans de pensions/EPSV de l’entitat gestora Santander Pensiones, SA EGGP; comercialitzats i promoguts pel banc: bonificació del 0,05% amb un saldo superior a 5.000 euros i inferior a 50.000 euros, o una bonificació del 0,10% amb un saldo de 50.000 euros o superior.
 • Fons d’inversió o carteres gestionades de l’entitat gestora Santander Asset Management, SA, SGIIC, comercialitzats pel banc6: bonificació del 0,05% si el valor liquidatiu del fons o de la cartera gestionada és superior a 5.000 euros i inferior a 30.000 euros, o una bonificació del 0,10% si el valor liquidatiu del fons o de la cartera gestionada, o de cadascun dels fons d’inversió o carteres gestionades si en té/tenen contractats diverses, és de 30.000 euros o superior.

CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Aportar al banc un certificat d’eficiència energètica de l’immoble o d’algun dels immobles objecte d’hipoteca, amb categoria A o A+ o d’acord amb els certificats amb categoria A o A+ o emesos per BREEAM, LLEGIU, VERDA I PASSIVE HOUSE: bonificació: 0,10% sobre el tipus d'interès nominal en vigor.

Comença ara

Contracta la teva hipoteca en línia en 7 senzills passos.

Et sembla útil aquesta informació?

Hipoteca Fixa en Línia Bonificada

Icon / check Created with Sketch. Bonificació fins a un 1% sobre el TIN del segon any.

Icon / check Created with Sketch. Comissió d’obertura: 0%.

Et pot interessar

×
${loading}
×