FONS DESTACAT

SANTANDER SOSTENIBLE

RESPONSABILITAT SOLIDARI

GAMMA SOSTENIBLE

Santander Sostenible Creixement, F.I.

A més, en aquesta pàgina podràs trobar tots els fons de la Gamma Sostenible.

Fons socialment responsable

La política d'inversió no només segueix criteris financers, sinó també ambientals, socials i de govern corporatiu.

Destacat entre els nostres clients

Aquest és el fons més contractat pels nostres clients dins de la Gamma Sostenible durant el 2021.

Comença a invertir de forma responsable

Productes d’estalvi socialment sostenibles

Els fons Santander Sostenibles són una gamma de fons mixtos, de renda fixa i variable, gestionats sota el concepte de sostenibilitat.

Per seleccionar els actius que s’inclouen en la cartera d’aquesta gamma de fons, la primera a Espanya que es guia pel concepte de sostenibilitat, els nostres experts valoren que les companyies desenvolupin la seva tasca a partir de quatre eixos: sostenibilitat financera, mediambiental, social i de govern corporatiu.SANTANDER SOSTENIBLE RENDA FIXA ESTALVI, FI

Aquest fons pot ser per a tu si vols invertir seguint criteris financers i extrafinancers d’inversió socialment responsable (ISR)-criteris ASG-(ambientals, socials, governança).

 • Fons de renda fixa euro. El 100% de l’exposició total serà renda fixa pública i/o privada (majoritàriament privada), inclosos bons sostenibles, verds i/o socials (destinats exclusivament a finançar projectes amb benefici mediambiental i/o social).
 • Termini indicatiu de la inversió 2 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 677.
 • Consulta el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte.
 • La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 15% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un risc de crèdit elevat.

Menys risc
Menys rendiment potencial

Més risc
Més rendiment potencial

1

2

3

4

5

6

7

La categoria "1" No significa que la inversió estigui lliure de risc.

Condicions comercials del fons

Classe ISIN Inversió mínima
inicial
Comissió de
gestió
Comissió de
dipòsit
Valoració
del fons

Classe A

ES0138986031

1 participació

0,60%-0,75% anual sobre
el patrimoni*

0,05% anual sobre
el patrimoni

D+1


SANTANDER SOSTENIBLE BONS, FI

Aquests fons poden ser per a tu si vols invertir en bons verds amb criteris de sostenibilitat mediambiental.

 • Fons de Renda Fixa Euro. Inverteix en emissions de renda fixa pública i privada de grau d’inversió, fonamentalment bons verds (deute destinat exclusivament a finançar projectes amb benefici mediambiental).
 • Termini indicatiu de la inversió: més de 3 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5402.
 • Pots consultar el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte aquí.
 • La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 15% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un risc de crèdit elevat.

Menys risc
Menys rendiment potencial

Més risc
Més rendiment potencial

1

2

3

4

5

6

7

La categoria "1" No significa que la inversió estigui lliure de risc.

Condicions comercials del fons

Classe ISIN Inversió mínima
inicial
Comissió de
gestió
Comissió de
dipòsit
Valoració
del fons

Classe A

ES0113608006

1 participació

0,6% anual sobre
el patrimoni

0,052% anual sobre
el patrimoni

DSANTANDER SOSTENIBLE CREIXEMENT, FI

Si el teu perfil inversor és moderat i busques invertir sota criteris extrafinancers ambientals, socials i de bon govern (ASG).

 • Fons de mixt de renda fixa internacional gestionat seguint criteris ASG. L'exposició màxima a renda variable 30%.
 • Termini indicatiu de la inversió: 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5240.
 • Consulta aquí el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte.
 • La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 25% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un risc de crèdit elevat.

Menys risc
Menys rendiment potencial

Més risc
Més rendiment potencial

1

2

3

4

5

6

7

La categoria "1" No significa que la inversió estigui lliure de risc.

Condicions comercials del fons

Classe ISIN Inversió mínima inicial

Comissió de
gestió

Comissió de
dipòsit
Valoració
del fons

Classe A

ES0107782007

1 participació

1,10%-1,20% anual sobre
el patrimonia

0,10% anual sobre
el patrimoni

D+1

Classe C

ES0107782015

100.000 euros

0,85%-0,95% anual sobre
el patrimonib

0,10% anual sobre
el patrimoni

D+1

Classe I

ES0107782023

1.000.000 euros

0,60%-7,70% anual sobre
el patrimonic

0,10% anual sobre
el patrimoni

D+1SANTANDER SOSTENIBLE EVOLUCIÓ, FI

Fons que pot ser per a tu si ets un inversor amb perfil moderat i vols invertir amb criteris extrafinancers ambientals, socials i de bon govern (ASG).

 • Fons de renda variable mixta internacional gestionat seguint criteris ASG.
 • Exposició màxima a renda variable 60%.
 • Termini indicatiu de la inversió: 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5241.
 • Consulta aquí el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte.
 • La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 40% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un risc de crèdit elevat.

Menys risc
Menys rendiment potencial

Més risc
Més rendiment potencial

1

2

3

4

5

6

7

La categoria "1" No significa que la inversió estigui lliure de risc.

Condicions comercials del fons

Classe ISIN Inversió mínima
inicial
Comissió de
gestió
Comissió de
dipòsit
Valoració
del fons

Classe A

ES0113606000

1 participació

1,30%-1,50% anual sobre
el patrimonia

0,10% anual sobre
el patrimoni

D+1

Classe C

ES0113606018

100.000 euros

1,05%-1,25% anual sobre
el patrimonib

0,10% anual sobre
el patrimoni

D+1

Classe I

ES0113606026

1.000.000 euros

0,80%-1,00% anual sobre
el patrimonic

0,10% anual sobre
el patrimoni

D+1
SANTANDER SOSTENIBLE ACCIONS, FI

Un fons que pot ser adequat per a inversors que estiguin disposats a assumir més riscos, que busquin invertir sota criteris extrafinancers ambientals, socials i de bon govern (ASG).

 • Fons de renda variable internacional gestionat seguint criteris ASG. Exposició màxima a renda variable 100%.
 • Termini indicatiu de la inversió: 4 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 5273.
 • Consulta aquí el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte.

Menys risc
Menys rendiment potencial

Més risc
Més rendiment potencial

1

2

3

4

5

6

7

La categoria "1" No significa que la inversió estigui lliure de risc.

Condiciones comerciales del fondo

Classe ISIN Inversió mínima
inicial
Comissió de
gestió
Comissió de
dipòsit
Valoració
del fons

Classe A

ES0113607008

1 participació

1,60% anual sobre
el patrimoni

0,10% anual sobre
el patrimoni

D+1

Classe C

ES0113607016

100.000 euros

1,35% anual sobre
el patrimoni

0,10% anual sobre
el patrimoni

D+1

Classe I

ES0113607024

1.000.000 euros

1,10% anual sobre
el patrimoni

0,10% anual sobre
el patrimoni

D+1


Quins riscos implica invertir en aquests fons?

Invertir en fons implica assumir un nivell de risc determinat que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i d'altres factors associats a la inversió en valors, per la qual cosa existeix risc de perdre la totalitat o part de la inversió.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT
  A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors, és el risc que l'emissor no pugui fer front als pagaments.

 • DE MERCAT
  És la possibilitat que els valors cotitzin per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

  Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.

  Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.

  Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.

  Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.

  Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

 • PER INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS
  La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT
  És el risc de no trobar contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre un producte.

 • DE SOSTENIBILITAT
  Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre d'altres, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Per als qui busquin realitzar una inversió socialment responsable.

El Fons Santander Responsabilitat Solidari FI és un dels fons socialment responsables més grans d’Espanya. Es tracta d’un fons d’inversió de renda fixa mixta euro.

És un fons d’inversió ètic. Per això, la majoria de la cartera compleix l’Ideari Ètic que fixa la Fundació Pablo VI. La Comissió Ètica és responsable que això s’acompleixi, de manera que no es podrà invertir en actius que vagin contra aquests principis:

 • Protecció de la vida humana (activitats que atemptin contra la vida humana, com la investigació/manipulació amb embrions humans, de fabricació de productes abortius, etc.).
 • Respecte dels drets humans (accions o activitats que no respectin els drets humans, com la localització de denúncies amb sentències per pràctiques d’explotació laboral infantil, sentències sistemàtiques per discriminar treballadors, etc.).
 • Defensa de la pau (fabricació i comercialització d’armament per a la destrucció de pobles, fabricació de components específics d’armament o participació de manera significativa en capital d’altres empreses que sí que ho facin, etc.).
 • Cura de el medi ambient (accions o activitats que atemptin contra la naturalesa i provoquin el deteriorament ambiental, com la localització de denúncies i sentències per produir o comercialitzar substàncies que empobreixin la capa d’ozó i/o afavoreixin el canvi climàtic, o participació de manera significativa en el capital d’una empresa que ho faci, etc.).
 • Protecció i promoció de la salut (accions o activitats que atemptin contra la salut, com activitats que violin, lesionin o contradiguin normes públiques o recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), fabricació o distribució de tabac o begudes alcohòliques destil·lades, o participació de manera significativa en el capital d’una empresa que ho faci, etc.).
 • Responsabilitat social de l’empresa (localització de sentències fermes pels tribunals ordinaris o especials per abusos contra la competència en els mercats, explotació dels consumidors, infraccions urbanístiques, delictes societaris, fiscals, etc.).

A més, la societat gestora farà donacions de part de la Comissió de Gestió.


SANTANDER RESPONSABILITAT SOLIDARI, FI

Per als qui busquin realitzar una inversió socialment responsable.

 • Fons solidari de renda fixa mixta euro basat en un ideari ètic que dona part de la comissió de gestió al finançament de projectes de característiques socials. Inverteix entre el 70% i el 100% de l’exposició total en renda fixa pública i/o privada.
 • L’exposició màxima a renda variable serà del 30% en emissions de països de l’OCDE (principalment europeus), i de fins al 15% en les que procedeixin de països emergents.
 • Termini indicatiu de la inversió: 2 anys.
 • Fons inscrit en el registre de la CNMV amb el número 2787.
 • Pots consultar aquí el fullet, el DFI i la fitxa completa del producte.
 • La CNMV adverteix que aquest fons pot invertir un percentatge del 15% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia; és a dir, amb un risc de crèdit elevat.

Menys risc
Menys rendiment potencial

Més risc
Més rendiment potencial

1

2

3

4

5

6

7

La categoria "1" No significa que la inversió estigui lliure de risc.

Condicions comercials del fons

Classe ISIN Inversió mínima inicial

Comissió de
gestió

Comissió de
dipòsit

Valoració del fons

Classe A

ES0145821031

1 participació

1,49% anual sobre
el patrimoni

0,1% anual sobre
el patrimoni

D+1

Classe M

ES0145821007

1 participació

1,1% % anual sobre
el patrimoni + 7% sobre resultats

0,1% anual sobre
el patrimoni

D+1

Quins riscos implica invertir en aquests fons?

Invertir en fons d'inversió mixtos implica assumir un nivell de risc determinat que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i d'altres factors associats a la inversió en valors.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT
  A causa de la qualitat dels actius en els quals inverteix, així com dels seus emissors, és el risc que l'emissor no pugui fer front als pagaments.

 • DE MERCAT
  És la possibilitat que els valors cotitzin per sota del preu que hem pagat per ells. En aquest sentit, les inversions es poden veure afectades per:

  Risc de tipus d'interès: les variacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. La sensibilitat a aquest risc depèn de la durada d'aquests actius.

  Risc de tipus de canvi: fluctuació del valor de canvi en el cas dels actius denominats en divises diferents de la de referència de la participació.

  Risc de mercat per inversió en renda variable: derivat de les variacions en el preu dels actius de renda variable.

  Risc d'invertir en mercats emergents: els canvis polítics o les circumstàncies econòmiques poden afectar el valor de les inversions.

  Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de la nostra inversió en una mateixa zona o sector augmenta el risc de mercat.

 • PER INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS
  La inversió en derivats (futurs, opcions, etc.) pot incorporar un risc superior a causa de la naturalesa d'aquests productes.

 • DE LIQUIDITAT
  És el risc de no trobar contrapartida al mercat i, per tant, que no es pugui vendre un producte.

 • DE SOSTENIBILITAT
  Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre d'altres, del tipus d'emissor, del sector d'activitat o de la seva localització geogràfica.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Fons sostenibles i solidaris

Icon / check Created with Sketch. Inversió tant en renda fixa com variable.

Icon / check Created with Sketch. Amb horitzons d’inversió a partir de 2 anys.

Icon / check Created with Sketch. La inversió serà principalment d’emissors europeus.

Et pot interessar

×
${loading}
×