Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDTER7
Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDTE74

Quan una persona fa una inversió, la fa fixant-se prèviament un determinat objectiu financer: estalviar per a la jubilació, comprar una segona residència, l’educació dels fills o guanyar una renda addicional que augmenti els seus ingressos mensuals. En funció d’aquests objectius, de la quantitat de capital que tingui disponible i del seu perfil inversor triarà un tipus d’inversió o una altra, que tindrà, al seu torn, un horitzó temporal recomanat diferent.

L’horitzó temporal de la inversió és el període de temps que l’inversor està disposat a mantenir el seu capital invertit, sense que tingui la necessitat de retirar-lo per destinar-lo a altres finalitats, amb l’expectativa d’obtenir-ne el màxim rendiment.

En alguns casos l’horitzó temporal està determinat pel mateix producte. Per exemple, si s’adquireix un bo a 3, 5 o 10 anys, l’entitat emissora tornarà el capital més els interessos quan finalitzi el termini de 3, 5 o 10 anys estipulat. Si es contracta un dipòsit a sis mesos, quan venci aquest termini, l’inversor recuperarà el seu capital més els interessos generats. Si volgués retirar els diners abans que es compleixi el termini, probablement seria penalitzat.

En altres casos, tanmateix, els productes financers no tenen un termini determinat, com les accions d’una empresa, que es poden comprar i vendre en qualsevol moment, i l’horitzó temporal de la inversió variarà en relació amb l’objectiu de rendibilitat pretès.

Tipus d’horitzó temporal

L’actiu financer o l’objectiu marcat serà el que determini el tipus d’horitzó temporal d’una inversió:

Curt termini. Són les inversions l’horitzó temporal de les quals és igual o inferior a un any. Parlem d’actius que permeten recuperar el capital en aquest termini, com poden ser:

  • Dipòsits a termini fix a curt termini: el capital es manté immobilitzat durant un temps (sis mesos, un any) i en la data de venciment d'aquests es liquidaran els interessos.
  • Lletres del tresor: són títols de deute públic emesos a curt termini (tres, sis, nou o dotze mesos) i emesos al descompte. La diferència entre el valor de reemborsament de la lletra en el moment del venciment i el preu que es va pagar en el moment d’adquirir-la serà la rendibilitat generada.
  • Bons a un any: són emissions de deute d’institucions públiques o empreses privades; l’emissor es compromet a tornar el capital més els interessos en el termini indicat per al seu venciment.

També es poden fer inversions a curt termini adquirint accions d’empreses a la borsa; la rendibilitat dependrà de la diferència entre el preu de compra i el de venda de les accions en qüestió.

Mitjà termini. Són les inversions que es mantenen entre un i cinc anys. En aquest cas hi ha, per exemple:

  • Fons d’inversió. La documentació associada a cada fons d’inversió (fullet i document de dades fonamentals per a l’inversor (DFI)) n’indica les característiques i les condicions, així com l’horitzó temporal recomanat (tres, cinc anys), un termini que variarà en funció de les característiques dels actius que formen la cartera. La tria entre els diferents tipus de fons s’ha de fer tenint en compte el desig i la capacitat d’assumir riscos de l’inversor, així com les seves expectatives de rendibilitat i el seu horitzó temporal d’inversió. A la nostra web pots accedir a més informació sobre els diferents tipus de fons disponibles.
  • Bons de l’Estat: són emissions de deute del tresor públic el termini del qual oscil·la entre els dos i els cinc anys. Paguen interessos anualment, en forma de cupó anual, en comptes de fer-ho al venciment.

Inversions a llarg termini.  Quan l’horitzó temporal d’una inversió supera els cinc anys, estem parlant d’una inversió a llarg termini. Aquí l’oferta d’actius financers s’amplia:

  • Invertir en or, un actiu el valor del qual és històricament més estable i que té liquiditat immediata.
  • Obligacions de l’Estat a 10, 15, 30 i 50 anys, que de la mateixa manera que els bons de l’Estat, paguen un interès periòdic (cupó anual).
  • Accions o altres productes de renda variable: la seva rendibilitat dependrà del comportament en cada moment dels mercats borsaris.

L’horitzó temporal és un factor clau a l’hora de prendre decisions inversores i el termini fixat per a aquestes inversions dependrà de l’objectiu que es vol aconseguir amb aquestes.

Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDTE76

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OOIA806GFFRRDH9PA4
${loading}
×