Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8872
Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P8871

La Renda fixa defineix el termini i els interessos des del primer moment

Els actius de Renda fixa (com ara els bons, les obligacions i les lletres) són una manera d'invertir en el deute d'empreses o institucions públiques.

La Renda fixa és una forma d'inversió que et permetrà:

 • Conèixer les característiques de la teva inversió des del principi.
 • Rebre interessos periòdicament, en la majoria de casos.
 • Recuperar la inversió quan venci o durant la seva vida útil1.
 • Fer inversions a partir de 1.000 €.

Com puc invertir en Renda fixa (bons, lletres i obligacions)?

Inverteix en renda fixa de manera 100% digital

Si aquestes interessat en productes de Renda Fixa, podràs fer-ho còmodament des de la teva àrea de client, tant des del teu ordinador com des del mòbil.


A les oficines Santander…

En qualsevol de les nostres oficines podràs contractar productes de Renda fixa i obtenir tota la informació que necessites.

Quina classe d'inversors inverteixen en Renda fixa?

Qualsevol persona pot invertir en Renda fixa. No obstant això, sol ser l'opció més sol·licitada pels inversors que:

 • Cerquen estabilitat a mitjà i llarg termini.
 • Donen més valor al fet de conèixer les condicions des del principi de la inversió que a la rendibilitat.
 • No estan disposats a assumir un risc alt per tal d'aconseguir millors rendibilitats.
 • Tot i que qualsevol persona pot invertir en Renda fixa, abans de fer-ho hauries de valorar la teva situació personal, les teves necessitats de liquiditat a curt, mitjà i llarg termini, i els objectius que vols aconseguir.

  A la documentació precontractual del producte, pots consultar la informació sobre els costos i les despeses associats a l'operativa, la custòdia de valors i els instruments financers.

  Pots consultar la informació sobre cada valor a la banca en línia i a l'aplicació.

Parlem?

Si tens algun dubte o vols saber més sobre com invertir en Renda Fixa, deixa'ns les teves dades.


Z7_3OKIGJ82O8FDC0609ESDI7PLO1

Preguntes Freqüents sobre Renda Fixa

 • Què és la Renda fixa?

 • La Renda fixa és un producte d'inversió que permet accedir al deute d'empreses o institucions. Per tant, són productes que reconeixen l'existència d'un deute per a l'entitat que els emet. Per la seva banda, l'inversor d'un producte de renda fixa es converteix en creditor de l'entitat emissora del producte. Els bons i les obligacions, entre d'altres, són exemples de renda fixa. És a dir, invertir en Renda fixa consisteix a fer un préstec a empreses o institucions públiques i convertir-se en creditor o prestador d'aquestes.

  En general, permet conèixer la rendibilitat i el termini de temps des del principi, i algunes inversions permeten rebre pagaments d'interessos periòdicament. La inversió té un venciment definit i el capital invertit es recupera quan venç la inversió o durant la seva vida útil.

  En la majoria de casos, la quantia dels interessos i la seva data de pagament es defineixen al principi.

  La Renda fixa atorga drets econòmics a l'inversor (no drets polítics) vers l'emissor. En cas de liquidació de la societat, el creditor (inversor en Renda fixa) té prioritat sobre els accionistes (inversor en Renda variable).
 • Què són les lletres del tresor?

 • Són títols de deute públic a curt termini que emet el Tesoro Público d'Espanya i que s'utilitzen per finançar l'Estat. La principal diferència vers altres instruments de Renda fixa com els bons o les obligacions són els terminis. Actualment, el Tesoro emet lletres a 3, 6, 9 i 12 mesos.

  Com que es tracta de valors a curt termini, el seu preu al mercat secundari sol variar poc; això vol dir que comporten un menor risc per a l'inversor que vulgui o pugui necessitar vendre aquests valors al mercat abans que vencin.

  Les lletres del tresor són valors que s'emeten al descompte, la qual cosa vol dir que els actius ens proporcionen el dret de cobrar una quantitat definida prèviament un dia determinat, i que nosaltres comprem aquest dret per una quantitat inferior. L'interès que generen les lletres del tresor s'obté calculant la diferència entre el preu d'adquisició de la lletra i l'import de reemborsament quan venç el termini.

  L'import mínim d'inversió és de 1.000 euros. Les compres per un import superior sempre han de ser múltiples de 1.000 euros.
 • Què implica comprar un bo d'una empresa o d'un govern?

 • Et converteixes en creditor de l'empresa o l'estat que es compromet a tornar-te els diners més uns interessos en un termini determinat. Això vol dir que assumeixes el risc de crèdit de l'emissor, és a dir, el risc que el deutor no pugui afrontar el seu deute ("impagament").

  Rebràs el pagament dels interessos en forma de cupó de manera recurrent i, al final, se't tornarà el principal. A diferència dels dividends de la inversió en accions, el cobrament dels cupons no varia en funció dels beneficis que generi l'empresa, sinó que és un import fix que es coneix en el moment de fer-se l'emissió (és per això que s'anomena "renda fixa"). L'inversor en bons ha d'analitzar la capacitat de l'empresa per afrontar el deute, i no tant el seu creixement ni els beneficis que generi. Òbviament, com millor evolucioni el negoci i més grans siguin els beneficis, més capacitat de repagament tindrà l'empresa. L'inversor en renda fixa no es beneficiarà directament d'aquest fet, tot i que sí que augmentarà la seva seguretat en relació amb la solvència del deutor i, per consegüent, les probabilitats que es repagui el seu deute.

  Assumeixes el risc de variació del preu del bo. Tal com succeeix amb les accions, el mercat valora els bons constantment. És per això que no tenen un preu fix i que, si decideixes desfer la teva inversió abans que venci el bo, assumeixes el risc de mercat, és a dir, de variació del preu del bo. En cada moment, el mercat exigeix una rendibilitat per convertir-se en creditor: això s'anomena "TIR". Tot i que el cupó està fixat, l'inversor pot aconseguir una rendibilitat inferior o superior si el compra a un preu més alt o més baix, respectivament, que el d'emissió. Per tant, els canvis en la TIR faran variar el preu del bo. Tanmateix, això només t'afectarà si vens el bo abans que venci.
 • En què t'has de fixar a l'hora de seleccionar bons?

 • Com que el mercat és tan ampli i està tan desenvolupat, l'univers d'inversió és molt extens. Podràs seleccionar bons amb característiques molt diferents en funció dels criteris següents:

  • Cupó: és el pagament que rebràs periòdicament (de manera trimestral, semestral, anual...) en funció de l'interès pactat en el moment de l'emissió.
  • Tipus de cupó: pot ser fix o flotant. El cupó flotant depèn d'un tipus d'interès de referència, com ara l'Euríbor a 3 mesos. El cupó d'un bo flotant podria ser, per exemple, Euríbor a 3 mesos + 100 pb.
  • TIR: la taxa interna de rendibilitat mesura la rendibilitat del bo. En el moment de l'emissió, la TIR pot coincidir amb el cupó, però quan es comença a negociar el bo, la TIR que exigeix el mercat pot variar (i fer canviar el preu). En cada moment, hauràs de valorar si la TIR del bo és més alta o més baixa que la rendibilitat que exigeixes per convertir-te en creditor de l'emissor.
  • Termini i venciment: data en què es rep el principal i es liquida el bo. El temps que passa entre l'emissió i el venciment del bo s'anomena termini i és un dels criteris fonamentals per determinar la rendibilitat exigida (TIR), ja que, com és lògic, la TIR exigida augmenta juntament amb el termini.
  • Ràting: qualificació sobre la qualitat creditícia del bo o emissor. L'atorga una agència especialitzada. Mesura el risc que es produeixi un impagament. En funció del ràting, els bons es divideixen en dos grups: investment grade (bons d'alta qualitat creditícia) i high yield (bons de baixa qualitat creditícia). El ràting és un altre dels aspectes fonamentals per determinar la TIR, ja que, com pitjor és el ràting, més alt és el risc que s'assumeix i més gran és la rendibilitat que s'ha d'exigir.
  • Ordre de prelació: determina, en cas de fallida, qui rebrà els diners primer, en funció de si es tracta de deute sènior (cobrament preferent) o subordinat. En ambdós casos, l'inversor d'un bo es troba per davant dels accionistes a l'hora de recuperar la inversió.
  I altres criteris comuns amb altres tipus d'inversions (com ara a les accions): el sector, la geografia o la mida de l'empresa emissora.
Z7_3OKIGJ82O8FDC0609ESDI7P5H1

Renda Fixa

Icon / check Created with Sketch. Pagaments periòdics d'interessos, en la majoria dels casos.

Icon / check Created with Sketch. Termini i interessos fixats a l'inici, en la majoria de casos.

Icon / check Created with Sketch. Des de només 1.000 € de capital.

Z7_3OKIGJ82OGGDE0Q934NT3P88N0
Z7_3OKIGJ82OO4H00QPTK041L6DJ5

Et pot interessar

×
${loading}
×