Z7_3OKIGJ82O823E0Q9CN7E0UFSS1
Z7_3OKIGJ82O0LGF06OCGS35KKBU1

1/6
Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

Banco Santander está adscrito al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. Para depósitos en dinero el importe máximo garantizado es de 100.000 euros por depositante en cada entidad de crédito.

Z7_3OKIGJ82O823E0Q9CN7E0UFSS3
Z7_3OKIGJ82O823E0Q9CN7E0UFS20

CONTRACTACIÓ

PRODUCTES ASSOCIATS

TARGETA

RÈGIM GRATUÏT

Qui pot contractar el Compte de Pagament Bàsic?

Qui pot contractar el Compte de Pagament Bàsic? 

El Compte de Pagament Bàsic és un compte corrent en euros, no remunerat (TAE -0,90%)1 Està destinat a qualsevol persona física que resideixi legalment a la Unió Europea, sigui sol·licitant d’asil o, encara que no tingui permís de residència, no pugui ser expulsada. Per contractar aquest compte, la persona física no pot disposar de cap altre compte de pagament a cap altra entitat d’Espanya. Així mateix, el Compte de Pagament Bàsic no es pot fer servir per a finalitats professionals diferents de les que corresponen a un consumidor.

Com es contracta?

Per contractar aquest compte, la persona interessada s’ha d’identificar mitjançant la presentació d’un document fefaent (DNI, passaport, targeta de residència...) i acreditar el seu dret d’accés al compte, per ser resident a la Unió Europea o trobar-se en un dels altres dos supòsits que s’han indicat abans. Si la persona interessada no és resident a Espanya, ha de signar la declaració de residència fiscal corresponent. D’altra banda, és obligatori aportar la informació que es requereix en compliment de la normativa de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme; en particular, la informació relativa a l’activitat econòmica que duu a terme la persona interessada.

El banc facilitarà a la persona interessada la informació precontractual, el document informatiu de comissions i l’esborrany de contracte que s’haurà de subscriure per formalitzar l’obertura del compte.

Quines comissions té?

Per obrir i fer servir el Compte de Pagament Bàsic, la persona titular ha de pagar una única comissió de 3 euros al mes, que es liquidarà amb una periodicitat mensual.

Per pagar aquesta única comissió, la persona titular pot efectuar a l’any un màxim de 120 operacions de pagament en euros dins de la Unió Europea, en execució de càrrecs domiciliats i transferències, inclosos els pagaments efectuats en execució de transferències permanents. Els pagaments que excedeixin d’aquest nombre generaran les comissions que escaiguin, de les quals prèviament s’informarà la persona titular, d’acord amb el que estableixen els preus estàndard del banc, que estan a disposició de les persones interessades a totes les seves oficines i a www.bancosantander.es.

Quins serveis ofereix?

A través d’aquest compte es poden efectuar els serveis següents:

 • Dipositar fons en euros.
 • Retirar diners en efectiu en euros a les oficines del banc o als caixers automàtics del banc a la Unió Europea, si contracta la Targeta Dèbit Santander associada a aquest compte.
 • Efectuar les operacions de pagament a la Unió Europea que s’indiquen a continuació:
 • Càrrecs domiciliats en euros.
 • Operacions de pagament mitjançant la Targeta Dèbit Santander, inclosos els pagaments en línia.
 • Transferències en euros, incloses les ordres permanents, a les oficines del banc i a través dels serveis de banca a distància, sempre que el client contracti el servei multicanal del banc.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Serveis addicionals no obligatoris

Serveis addicionals no obligatoris

Per contractar el Compte de Pagament Bàsic no és obligatori adquirir altres serveis o productes del banc. No obstant això, com a titular, podràs disposar d’aquests serveis mitjançant la subscripció del contracte corresponent:

 • Banca Digital, amb la qual podràs gestionar el teu compte a distància i efectuar operacions de pagament, transferències i ordres permanents, mitjançant la utilització del sistema de claus acordat amb el banc.
 • Targeta Dèbit Santander, per retirar efectiu a dèbit als caixers automàtics de la Unió Europea i efectuar operacions de pagament amb càrrec al compte. 

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Targeta Dèbit Santander

Targeta Dèbit Santander 

Aquesta és la targeta de dèbit associada al Compte de Pagament Bàsic. Permet comprar i retirar efectiu sense commisió als caixers automàtics de la xarxa Santander a Espanya.

L’emissió i el manteniment de la Targeta Dèbit Santander estan exempts de comissions.

Avantatges de la Targeta Dèbit Santander

La Targeta Dèbit Santander té una sèrie d’avantatges, com són:

 • Retirades d’efectiu a dèbit mitjançant targeta sense commisió als caixers automàtics de la xarxa Santander a Espanya i als més de 30.000 caixers automàtics amb la marca Santander al món.
 • Compres segures: amb aquesta targeta podràs comprar a Internet amb una protecció més alta a través del CES (Comerç Electrònic Segur). En cada compra s’introdueix una clau diferent que s’envia per SMS al mòbil associat a la targeta.
 • Responsabilitat: 0 euros en cas d’ús fraudulent. Cobreix la responsabilitat en cas d’ús fraudulent, excepte en casos de custòdia negligent del PIN i/o de la targeta.
 • Per comprar o retirar efectiu d’un caixer automàtic cal introduir el PIN (codi personal de 4 dígits). Es pot obtenir de manera immediata a www.bancosantander.es, des del mòbil amb les app Banco Santander i Santander Wallet o a la teva oficina Santander més propera. En compres inferiors a 20 euros no cal introduir el PIN.

Comissions per la retirada d’efectiu a dèbit en caixers automàtics

 • En caixers automàtics de la xarxa Santander a Espanya: exempta.
 • En caixers automàtics identificats amb la marca Santander al món: exempta.
 • En caixers automàtics d’altres entitats a Espanya: Banco Santander farà repercutir la comissió cobrada per l’entitat titular del caixer, l’import de la qual es comunicarà abans d’executar l’operació a les pantalles del mateix caixer automàtic.
 • En caixers automàtics d’ altres entitats fora d’Espanya, però en països de la Unió Europea: Banco Santander farà repercutir la comissió cobrada per l’entitat titular del caixer en cada cas (que no pot ser superior al 0,20% sobre l’import del reintegrament més 1,30 euros).
 • En caixers automàtics d’altres entitats fora d’Espanya i fora de països de la UE: la comissió serà del 4,50% de l’import disposat, amb un mínim de 3,50 euros.

Comissions per la consulta de saldo en caixers automàtics

La consulta de saldo del compte en caixers automàtics amb la Targeta Dèbit Santander, a qualsevol dels que pertanyin a la xarxa de Banco Santander, serà de 0 euros. En caixers automàtics d’altres entitats dins del terreny estatal, la comissió per consulta de saldo en caixers automàtics serà de 0,75 euros.

L’activació per a pagaments a través de dispositius mòbils està exempta de comissions.

En el cas d’operacions de compra en moneda estrangera diferent de l’euro, sobre l’import de cada transacció es farà repercutir una comissió del 3%, sense mínim per operació.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Règim gratuït per a persones en situació de vulnerabilitat

La persona titular no haurà de pagar la comissió de manteniment del compte1 si acredita que està en situació especial de vulnerabilitat o en risc d’exclusió financera, en els termes que preveu el Reial decret 164/2019, de 22 de març, pel qual s’estableix un règim gratuït de comptes de pagament bàsics. Actualitzat amb Reial decret llei 20/2022, de 27 de desembre.

Per tenir dret a aquest règim gratuït, totes les persones titulars i autoritzades del compte han d’acreditar que estan en situació de vulnerabilitat. Per a això, la persona titular o les titulars han de sol·licitar al banc el reconeixement del dret al fet que se’ls apliqui el règim gratuït i acreditar que els seus ingressos econòmics bruts, computats anualment i per unitat familiar, no superen:

 • Tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples de dotze pagues vigent en el moment d’efectuar la sol·licitud, si no està integrat en cap unitat familiar.
 • Tres vegades i mitja l’indicador esmentat si està integrat en una unitat familiar de menys de quatre membres.
 • Quatro vegades l’indicador si es tracta d’una unitat familiar de quatre membres o més o que tingui reconeguda la condició de família nombrosa, o si es tracta d’una unitat familiar que tingui en el seu si una persona amb un grau de discapacitat del 33% o superior reconegut oficialment.

A més, cap dels integrants de la unitat familiar pot ser titular, directament o indirectament, de cap dret real sobre béns immobles, exclòs l’habitatge habitual, ni tenir titularitat real de societats mercantils.

Per determinar el concepte d’unitat familiar s’atindrà al que estableix la Llei 35/2006, de l’impost de la renda de les persones físiques. No obstant això, a aquest efecte, les parelles de fet que es constitueixin de conformitat amb els requisits que se’ls exigeixin tenen la mateixa consideració que els cònjuges no separats legalment.

La persona titular, o les titulars i les autoritzades, han d’aportar al banc la informació següent de totes les persones que formin la unitat familiar:

 • Nombre de persones que formen la unitat familiar, aportant el llibre de família o el document acreditatiu de la inscripció com a parella de fet.
 • Percepció dels ingressos, per a l’acreditació dels quals cadascun dels membres ha d’aportar algun dels documents següents:
 • Certificat de rendes i, si escau, certificat de l’impost de patrimoni de l’últim exercici tributari.
 • Últimes tres nòmines percebudes.
 • Certificat de prestacions o subsidis d’atur, expedit per l’entitat gestora, en el qual figuri la quantia mensual percebuda.
 • Certificat dels salaris socials, rendes mínimes d’inserció o ajuts anàlegs d’assistència social concedits per les comunitats autònomes i les entitats locals.
 • En cas de treballadors per compte propi, certificat expedit per l’òrgan gestor en el qual figuri la quantia mensual percebuda si s’està percebent la prestació per cessament d’activitat.


Si la persona titular no disposa d’aquesta documentació, ha d’aportar un informe emès pels serveis socials de l’Ajuntament en què estigui empadronada, en el qual s’indiqui la composició de la unitat familiar o en el qual es motivi la idoneïtat per accedir al règim gratuït del compte de pagament bàsic.

Si algun dels titulars fos víctima de tràfic o explotació sexual, quedarà exempt de complir els requisits anteriors d'ingressos econòmics bruts, computats anualment i per unitat familiar. Aquesta situació podrà acreditar-se a través del model unificat d'acreditació expedit pels serveis socials o entitat especialitzada en la matèria.

A més, la persona titular autoritzarà el banc perquè aquest pugui obtenir, per mitjans telemàtics, informació sobre l’absència de titularitat de drets reals sobre béns immobles i de societats mercantils.

El banc comunicarà a la persona titular el reconeixement o la denegació de la condició de gratuïtat, per escrit i de manera gratuïta, en el termini màxim de 30 dies des de la data de l’aportació completa de la informació indicada. Si transcorre aquest termini sense que el banc emeti cap comunicació a la persona titular, s’entendrà que reconeix la gratuïtat.

El règim gratuït del compte es mantindrà durant un període de dos anys, a comptar des del reconeixement. Dos mesos abans que transcorri aquest termini, el banc sol·licitarà a la persona titular que actualitzi la informació que acrediti la seva situació de vulnerabilitat. En qualsevol cas, la persona titular perdrà el dret al règim gratuït si el banc verifica que ha deixat d’estar dins del col·lectiu de vulnerabilitat o amb risc d’exclusió financera.

Procediments de resolució de controvèrsies

En cas de discrepàncies amb el banc sobre qualsevol qüestió relacionada amb el compte o els serveis associats, la persona titular pot reclamar davant del Servei de Reclamacions i Atenció al Client, apartat de correus 35.250; 28080 Madrid., per correu a l’adreça indicada; per fax, al número 91-7594836, o a l’Oficina del Defensor del Client, apartat de correus 14019, 28080 de Madrid. En cas de disconformitat amb la resolució, o si transcorren els terminis establerts per la normativa aplicable i no s’obté cap resolució, la persona titular es podrà dirigir al Servei de Reclamacions del Banc d’Espanya, però serà imprescindible haver presentat prèviament la reclamació davant del Servei de Reclamacions i Atenció al Client o el Defensor del Client.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82OOIA806G3VTS73TE66
T'ha semblat útil aquesta informació?
Ens encantaria conèixer la teva opinió per a millorar
Z7_3OKIGJ82O823E0Q9CN7E0UFS22

Compte de Pagament Bàsic

Icon / check Created with Sketch. Facilita les teves gestions amb el Compte de Pagament Bàsic.

Icon / check Created with Sketch. Fins a un màxim de 120 operacions de pagament en euros l’any.

Icon / check Created with Sketch. Gaudeix dels avantatges de la Banca Digital.

Z7_3OKIGJ82O823E0Q9CN7E0UFS21
Z7_3OKIGJ82O0UT30QPD5UDNM03B6

Et pot interessar

×
${loading}
×