Calculadora de Sou Net

Calcula la teva nòmina de manera senzilla passant el teu salari brut a net. En funció de la teva situació laboral, familiar i retencions aplicades, coneixeràs el sou net del qual disposaries i el salari real que et correspon.

Datos Profesionales
Datos Personales

Dubtes més comuns sobre la calculadora de sou net

 • Què és el sou net en una nòmina?

 • El salari net, o salari líquid, és la quantia exacta de diners que rep el treballador com a contraprestació pels seus serveis, després de descomptar les cotitzacions a la Seguretat Social i els impostos. El sou net es calcula restant del total meritat a la nòmina (els ingressos que correspon percebre al treballador) la quantitat que cal deduir per IRPF i Seguretat Social.

 • Quines diferències hi ha entre un salari brut i un salari net?

 • El salari brut és la quantia total que percep el treballador per compte d'altri del seu ocupador en contraprestació pels seus serveis, abans que s'apliquin les retencions. En aquesta quantitat s'hi inclouen les percepcions salarials (el sou base, els complements salarials, les hores extraordinàries, les pagues extraordinàries i el salari en espècie) i les percepcions no salarials (com ara les dietes, el plus de transport o les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social).

  En canvi, el salari net són els diners que rep el treballador al seu compte després de descomptar del salari brut l'IRPF i les cotitzacions a la Seguretat Social.

 • De què depèn el sou net?

 • En primer lloc, el sou net depèn de la retenció de la Seguretat Social. Als treballadors se'ls reté un percentatge del seu sou brut en concepte d'aportacions a la Seguretat Social, percentatge que varia segons el tipus de contracte (temporal o indefinit).

  En segon lloc, depèn de la retenció de l'IRPF, que és, a grans trets, una quantitat que l'empresa descompta de la nòmina com a avançament per al pagament de l'impost sobre la renda de les persones físiques. Quan el treballador faci la declaració de la renda, li podrà sortir a pagar (si la retenció ha estat menor del que li corresponia pagar per aquest import) o a tornar (si li han retingut més diners del que tocava per la seva situació). El percentatge que es reté depèn del salari brut que es percebi i de la situació personal de cada empleat (solter, casat, amb fills).

 • Com es calcula el sou net mensual a partir del salari brut?

 • Per calcular el sou net mensual que correspon a un treballador, si es coneix el seu salari brut, també cal saber quina retenció se li aplica per IRPF i quin és l'import de les seves cotitzacions a la Seguretat Social.

  El percentatge de retenció de l'impost sobre la renda de les persones físiques serà diferent segons les circumstàncies personals i la situació familiar del treballador, per exemple, la seva comunitat autònoma de residència, si té fills o ascendents al seu càrrec, si té alguna discapacitat, el tipus de contracte o grup professional, entre d'altres. La retenció mínima és del 2%.

  Pel que fa a les aportacions a la Seguretat Social, l'habitual és restar el 4,7% del salari base més els complements salarials per a les contingències comunes, l'1,55% per a desocupació, el 0,1% per a formació professional i, si s'han treballat hores extraordinàries, el 2%.

  Després de conèixer aquests dos factors, es restarà aquest import del salari brut i el resultat serà el sou net.

 • Quin és el salari brut en una nòmina?

 • El salari brut d'una nòmina està format per totes les retribucions que correspon percebre a l'empleat pel treball realitzat en el mes, abans d'aplicar les deduccions per IRPF, les cotitzacions a la Seguretat Social i altres descomptes que escaiguin.

  Bàsicament, el salari brut està format pel salari base que correspon al treballador més els complements salarials que se li abonin, més, si escau, el salari en espècie, si n'hi ha.


Et pot interessar

×
${loading}
×