Tramitació de l'herència en 4 senzills passos

Sol·licitud

del certificat de posicions

Icon / Plus Created with Sketch.

Liquidació

de l'impost de successions

Icon / Plus Created with Sketch.

Sol·licitud

de la tramitació de l'herència

Icon / Plus Created with Sketch.

Repartiment

de l'herència

Icon / Plus Created with Sketch.

Estarem al teu costat en cada pas, l'important és estar acompanyat


Tot seguit trobaràs pas a pas els tràmits que has de seguir i la documentació que necessites en cada moment per tramitar l'herència.

Pas 1: Sol·licitud del certificat de posicions

El primer pas per tramitar una herència és comunicar al banc la defunció i sol·licitar el certificat de posicions a data de la defunció.

Aquest document acredita la titularitat del difunt i els saldos dels productes que tenia a Banco Santander i és necessari per liquidar l'impost de successions i donacions.

Abans d'adreçar-te al banc, a més del DNI dels hereus, també has de recopilar la documentació següent:

 • Certificat de Defunció

 • Què és?

  És el document que acredita la defunció d'una persona. És un document informatiu oficial i està expedit pel Registre Civil.

  Com se sol·licita?

 • De manera presencial: al Registre Civil on està inscrit el difunt, aportant el DNI de la persona que sol·licita el certificat.

  Per correu ordinari: enviant una carta al Registre Civil on s'indiqui clarament el nom i l'adreça postal a la qual calgui enviar el certificant, fent constar a la sol·licitud les dades següents:

  1. Nom, cognoms i DNI de la persona que sol·licita el certificat.
  2. Nom i cognoms del difunt i lloc i data de la mort.

  Per Internet: a través de la web oficial del Ministeri de Justícia.

 • Certificat d'Últimes Voluntats

 • Què és?

  És un document obligatori expedit pel Ministeri de Justícia que acredita si una persona ha atorgat testament i davant de quin notari.

  Quans'ha de sol·licitar?

  Un cop transcorreguts quinze dies hàbils des del dia en què es produeix la mort, i a través del Model 790 degudament emplenat, que es pot descarregat al lloc web del Ministeri de Justícia o obtenir gratuïtament a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia, amb justificant de pagament de la taxa corresponent (que es pot fer efectiu a qualsevol oficina de Banco Santander)i acompanyat del certificat literal de defunció expedit pel Registre Civil.

 • Com se sol·licita?

 • De manera presencial: a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà (C/Bolsa, 8), si es realitza a la Comunitat Autònoma de Madrid, o a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia per a la resta de les comunitats autònomes.

  Per correu ordinari: enviant la sol·licitud a l'adreça següent: Registro General de Actos de Última Voluntad, Ministerio de Justicia, Plaza Jacinto Benavente 3, 28012 Madrid.

  Per Internet: a través de la web oficial del Ministeri de Justícia, consulta en aquesta pàgina tota la informació.

 • Testament o Acta de Notorietat o Llibre de Família

 • Què és el testament?

  És un acte d'última voluntat, pel qual una persona ordena la seva successió per a després de la mort.

  Com se sol·licita un testament?

  Al certificat d'últimes voluntats s'hi fa constar la data i el notari davant del qual la persona difunta va atorgar el testament. Els hereus hauran d'anar a aquest notari per tal de sol·licitar-ne una còpia autoritzada. Si el notari davant el qual es va atorgar testament hagués mort o s'hagués jubilat o traslladat, al lloc web del Consell General del Notariat podràs localitzar el nou notari que custodia el protocol de l'anterior. Igualment, per obtenir aquesta informació podràs recórrer al Col·legi Notarial de la teva comunitat autònoma o bé al notari que consideris.

  Què és l'acta de declaració d'hereus (acta de notorietat)?

  És el document notarial que acredita qui són els seus hereus en cas que el difunt no hagués atorgat testament.

  On se sol·licita l'acta de declaració d'hereus (acta de notorietat)?

  Les persones que es considerin hereus hauran de recórrer a un notari competent per obtenir la declaració d'hereus oportuna mitjançant acta de notorietat. Els notaris competents són els del lloc on el difunt tingués la seva residència habitual, els del lloc on el difunt tingués la major part del patrimoni o els del lloc on hagi mort, o bé un notari d'un districte limítrof als anteriors. Aquells que siguin declarats hereus mitjançant acta de notorietat acreditaran el seu dret aportant l'acta final de declaració d'hereus expedida pel notari.

  Es pot obtenir un certificat de posicions sense testament ni acta de declaració d'hereus?

  Si el difunt no va atorgar testament i fins que no s'obtingui l'acta de notorietat, el cònjuge i els fills del difunt (és a dir, els legitimaris) poden sol·licitar el certificat de posicions acreditant que no hi ha testament amb el certificat d'últimes voluntats i aportant, a més, el llibre de família.


Com ho puc fer?

 1. A qualsevol oficina de Banco Santander, aportant la documentació necessària. Sol·licita cita prèvia.
 2. I si et client, també a través de la teva banca en línia (accedeix amb les teves claus a BÚSTIA / Testamentaries / Sol·licitud de certificat de posicions).

És important saber que...

 • Si vols, també pots sol·licitar a qualsevol oficina de Banco Santander els moviments dels comptes de l'any anterior a la defunció.
 • Llevat d'indicacions per part del hereus i cotitulars, el banc seguirà atenent els pagaments i rebuts domiciliats al compte del difunt.
 • Si el difunt tingués contractades assegurances de vida, juntament amb el certificat de posicions es lliuraran les notes informatives corresponents.

Pas 2: Liquidació de l'impost de successions

La liquidació de l'impost de successions és un requisit necessari per poder disposar dels productes del difunt.

En aquesta liquidació has d'incloure tots els productes del difunt que figuren al certificat de posicions que Banco Santander t'ha facilitat prèviament (llevat dels plans de pensions). Com a conseqüència d'aquesta liquidació, els hereus hauran de fer-ne el pagament o bé obtindran la declaració d'exempció o prescripció de l'impost de successions corresponent.

Com ho puc fer?

El termini per liquidar l'impost és de 6 mesos des de la defunció, davant de l'organisme recaptador de la comunitat autònoma en què el difunt tenia la seva última residència. Si el difunt o l'hereu no tingués la seva residència habitual a Espanya, la liquidació s'haurà de fer a l'agència tributària estatal.

És important saber que...

 • Els hereus poden pagar l'import de l'impost de successions amb càrrec a les posicions del difunt a Banco Santander.
 • Banco Santander pot lliurar aquest import mitjançant un xec bancari a favor de l'administració tributària corresponent o a través del càrrec en compte de la carta de pagament.

Pas 3: Sol·licitud de la tramitació de l'herència

Ja tens el certificat de posicions i has liquidat l'impost de successions. El pas següent és sol·licitar la tramitació de l'herència mitjançant un imprès que et facilitarà el banc.

Amb aquest imprès, la persona interessada identifica la persona difunta i facilita les seves dades de contacte perquè Banco Santander s'hi pugui comunicar, si cal. Pots descarregar l'imprès aquí.

Com ho puc fer?

A qualsevol oficina de Banco Santander, aportant la documentació necessària.

 • Document (notarial o privat) d'acceptació i partició d'herència.
 • Liquidació de l'impost de successions i donacions.

És important saber que...

Si el difunt tenia contractats plans de pensions, assegurances de vida o d'accidents, caldrà emplenar i lliurar altres impresos i documents addicionals.

Pas 4: Repartiment de l'herència

Per fer el repartiment, Banco Santander verifica els documents facilitats per l'hereu i procedeix a:

 • Repartir o canviar la titularitat els dipòsits bancaris en els termes que indiquen els hereus al document d'acceptació i partició de béns (notarial o privat).
 • Abonar l'import dels plans de pensions i de les prestacions previstes en les assegurances de vida risc, vida estalvi i accidents.

Com ho puc fer?

 1. El Banc es posarà en contacte amb tu de manera personalitzada per informar-te de la forma de disposició dels saldos i productes del difunt.
 2. Si has de signar contractes per al traspàs o la contractació d'algun producte, ho pots fer a qualsevol oficina de Banco Santander.

És important saber que...

 • En cas que els saldos dels comptes haguessin variat des de la data de la defunció, els hereus hauran de signar noves instruccions de repartiment sobre els saldos actuals.
 • Si el difunt tenia valors o fons d'inversió, els hereus hauran de signar els contractes corresponents. Si es tracta d'accions, es poden transmetre a un dipòsit de valors obert en una altra entitat financera, per a la qual cosa caldrà adjuntar-hi el certificat de titularitat corresponent.
 • I si el difunt tenia préstecs o crèdits, pots adreçar-te a una oficina de Banco Santander perquè t'ampliïn aquesta informació.

Tens dubtes?

Posem a la teva disposició el nostre Servei d'Orientació a l'Hereu. Telefona'ns al

900.10.49.28


De 9 h. a 19 h. de dilluns a divendres (excepte festius)

O també pots adreçar-te a les nostres oficines.

Servei de testamentaries

Et pot interessar

×
${loading}
×