QUÈ OFEREIX?

PREGUNTES FREQÜENTS

Des de Banco Santander t'oferim assessoria i acompanyament en la tramitació d'una herència associada a un titular que hagi mort, posant a la teva disposició un equip de professionals en l'àrea de testamentaries.

En la gestió testamentària, ens encarreguem de gestionar productes bancaris com ara comptes, dipòsits, targetes, assegurances, plans de pensions, etc. del titular del compte per, posteriorment, liquidar-los i repartir-los als hereus.

Si et trobes en la situació d'haver de gestionar una testamentaria, pots descarregar la Guia pràctica de testamentaries per a hereus i beneficiaris a la qual podràs consultar tota la informació necessària sobre la documentació i els tràmits requerits per a la gestió de l'expedient.

A més, posem a la teva disposició el nostre Servei d'Orientació a l'Hereu en el telèfon gratuït 900 10 49 28, de dilluns a divendres de 8 h a 19 h, en el qual un equip d'especialistes en matèria de successions resoldrà tots els dubtes jurídics que et puguin sorgir en el camí.

Tant si ets client de Banco Santander com si no, podràs obtenir tota la informació necessària a qualsevol de les nostres oficines.

Passos a seguir

1. Comunicació de la defunció i sol·licitud del certificat de posicions i notes informatives d'assegurances

El primer pas, com a interessat a gestionar una herència, és informar el Banc sobre la mort i sol·licitar el certificat de posicions. Amb aquest document confirmem la titularitat i els saldos dels productes que el difunt tenia contractats. Aquest certificat és necessari per poder liquidar l'impost de successions i donacions.

Si ets client pots realitzar la sol·licitud d'aquest certificat des de la teva Banca En línia o des de la teva oficina. Si no ets client pots sol·licitar cita prèvia en una de les nostres oficines.

Juntament amb aquest document, el Banc també et lliurarà les notes informatives sobre les assegurances que el difunt hagués contractat a través de l'entitat.

Aquests són els documents necessaris per sol·licitar el certificat de posicions:

 • Certificat de Defunció

 • Aquest document acredita la mort d'una persona. És informatiu i l'expedeix el Registre Civil.

  Com se sol·licita?

  1. De manera presencial:ves al Registre Civil on està inscrit el difunt i lliura el teu DNI com a sol·licitant del certificat.
  2. Per correu ordinari: envia una carta al Registre Civil on s'indiqui clarament el nom i l'adreça postal a la qual calgui enviar el certificant, fent constar a la sol·licitud les dades següents:
  • Nom, cognoms i DNI de la persona que sol·licita el certificat.
  • Nom i cognoms del difunt i lloc i data de la mort.
  1. Per Internet: a través de la web oficial del Ministeri de Justícia i segueix els passos indicats.
 • Certificat d'Últimes Voluntats

 • És un document obligatori expedit pel Ministeri de Justícia que acredita si una persona ha atorgat testament i davant de quin notari.

  Quan se sol·licita?

 • Un cop transcorreguts quinze dies hàbils des del dia en què es produeix la mort, i a través del Model 790 degudament emplenat, que es pot descarregat al lloc web del Ministeri de Justícia o obtenir gratuïtament a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia, amb justificant de pagament de la taxa corresponent (que es pot fer efectiu a qualsevol oficina de Banco Santander)i acompanyat del certificat literal de defunció expedit pel Registre Civil.

  Com se sol·licita?

  1. De manera presencial: a l'Oficina Central d'Atenció al Ciutadà, si es realitza a la Comunitat Autònoma de Madrid, o a les Gerències Territorials del Ministeri de Justícia per a la resta de les comunitats autònomes.
  2. Per correu ordinari: enviant la sol·licitud a l'adreça següent: Registro General de Actos de Última Voluntad, Ministerio de Justicia, Plaza Jacinto Benavente 3, 28012 Madrid.
  3. Per Internet: a través de la web oficial del Ministeri de Justícia i segueix els passos indicats.
 • Testament o Acta de Notorietat o Llibre de Família

 • És un document que representa un acte d'última voluntat, en el qual una persona ordena la seva successió per després de la mort.

  Com se sol·licita?

 • Al certificat d'últimes voluntats s'hi fa constar la data i el notari a qui es va atorgar el testament. Els hereus hauran d'anar al notari per tal de sol·licitar-ne una còpia autoritzada. Si el notari davant el qual es va atorgar testament hagués mort o s'hagués jubilat o traslladat, al lloc web del Consell General del Notariat podrà localitzar el nou notari que custodia el protocol de l'anterior. Igualment, per obtenir aquesta informació podrà recórrer al Col·legi Notarial de la seva comunitat autònoma o bé al notari que consideri.
 • Acta de Delegació d'Hereus (Acta de Notorietat)

 • És un document notarial que acredita qui són els seus hereus en cas que el difunt no hagués atorgat testament.
 • On se sol·licita l'acta de declaració d'hereus (acta de notorietat)?
 • Les persones que es considerin hereus hauran de recórrer a un notari competent per obtenir la declaració d'hereus oportuna mitjançant acta de notorietat. Els notaris competents són els del lloc on el difunt tingués la seva residència habitual, els del lloc on el difunt tingués la major part del patrimoni o els del lloc on hagi mort, o bé un notari d'un districte limítrof als anteriors.Aquells que siguin declarats hereus mitjançant acta de notorietat acreditaran el seu dret aportant l'acta final de declaració d'hereus expedida pel notari.
 • Si el difunt no va atorgar testament i fins que no s'obtingui l'acta de notorietat, el cònjuge i els fills del difunt (és a dir, els legitimaris) poden sol·licitar el certificat de posicions acreditant que no hi ha testament amb el certificat d'últimes voluntats i aportant, a més, el llibre de família.


Recorda que si ets client de Banco Santander, tens activa la teva Banca En línia i disposes d'aquesta documentació, prem aquí per a iniciar el tràmit.

Per a la resta de passos, acudeix a la teva oficina i segueix el procés.

2. Signatura d'impresos

Per gestionar la testamentaria, la persona interessada haurà de signar un seguit d'impresos que li facilitarà el banc. En tots els casos és obligatori emplenar la sol·licitud de tramitació de l'expedient de testamentaria, un document al qual es faciliten les dades de contacte de la persona interessada, la seva relació amb la persona difunta i les dades d'aquesta última. Descarrega aquí aquest document.

Si el difunt era titular de plans de pensions, plans de previsió o assegurances de vida o accidents, caldrà que l'interessat empleni altres impresos addicionals:

Aquests formularis també estan disponibles a qualsevol de les nostres oficines.

3. Lliurament de documents

Juntament amb els formularis indicats, emplenats i signats, a més dels certificats de defunció, certificat d'últimes voluntats i testament o acta notarial de declaració d'hereus del difunt, caldrà lliurar:

 • Escriptura notarial d'acceptació i partició de béns o el document privat signat per tots els hereus amb el reconeixement corresponent de les seves signatures per una entitat financera nacional o organisme oficial).
 • Liquidació de l'impost de successions i donacions dels beneficiaris de les posicions al banc, acreditant el pagament, l'exempció o la prescripció de l'impost esmentat.
 • Document d'identitat dels hereus.

Documentació addicional per a casos concrets: plans de pensions o assegurances

Si la persona difunta tenia contractat algun pla de pensions o assegurança amb el banc, la documentació per gestionar la testamentaria s'amplia. Així, caldrà presentar una còpia del llibre de família complet, i, si el difunt estava casat en el moment de la mort, una còpia actualitzada del certificat de matrimoni expedit pel Registre Civil.

Els beneficiaris del pla de pensions o de les assegurances també hauran d'aportar una fotocòpia del seu NIF i, si volen cobrar els imports dels plans de pensions o assegurances en un compte bancari d'una altra entitat, hauran de presentar un certificat de titularitat del compte.

En el cas dels plans de pensions, també caldrà aportar una fotocòpia del butlletí d'adhesió signat pel partícip en què hagin estat designats els beneficiaris i, únicament en casos especials en què es justifiqui una retenció menor en l'IRPF (per exemple, en el cas d'una minusvalidesa), el model 145 de retencions al pagador.

Per al cobrament d'assegurances de vida, risc i accidents, caldrà d'adjuntar un informe mèdic si la mort es produeix per malaltia o patologia diagnosticada prèviament, i una còpia de les possibles actuacions judicials, de l'autòpsia i l'informe toxicològic, en cas que la mort hagi estat per accident.

4. Repartiment i cobrament

Un cop verificada la documentació aportada, es procedirà a repartir o canviar la titularitat dels productes bancaris del difunt entre els hereus, d'acord amb l'indicat al document de partició de l'herència. També s'abonarà als beneficiaris l'import dels plans de pensions i de les prestacions per defunció previstes en les assegurances de vida risc, vida, estalvi i accidents.

En aquest punt del procés de testamentaria amb Banco Santander cal tenir en compte que si els béns del difunt al banc van ser adjudicats entre els hereus de manera indivisa i aquests volen rebre les posicions de manera individualitzada, hauran de signar el document d'extinció del proindivís.

En cas que els saldos dels comptes bancaris haguessin variat des de la data de la mort fins al moment del repartiment, els hereus hauran de signar conjuntament un imprès amb les instruccions de repartiment dels saldos actuals.

En cas que els saldos a comptes bancaris s'adjudiquessin en usdefruit i nua propietat, els hereus hauran de signar un altre formulari al qual s'adjudiquin aquests saldos en ple domini, ja que aquesta adjudicació en usdefruit i nua propietat no és possible per qüestions operatives del banc.

A més, si entre l'herència del difunt hi hagués valors i fons d'inversió, els hereus s'hauran de presentar a l'oficina del banc per signar els contractes corresponents. Si es tracta d'accions, es poden transmetre a un dipòsit de valors obert en una altra entitat financera, per a la qual cosa caldrà adjuntar-hi el certificat de titularitat corresponent.

Finalment, si el difunt tingués contractats préstecs o crèdits, Banco Santander haurà d'acceptar la substitució del titular i s'haurà de tramitar com una subrogació de deutor a qualsevol oficina de l'entitat.

Tens dubtes?

Posem a la teva disposició el nostre Servei d'Orientació a l'Hereu. Telefona'ns al

900.10.49.28


De 8 h. a 14 h. de dilluns a véns (excepte festius)

Preguntes més comunes dels usuaris

 • Qui pot sol·licitar la testamentaria?

 • Aquest procediment el pot realitzar qui ostenti interès legítim en l'herència, i haurà d'acreditar aquesta condició mitjançant certificat de defunció, certificat d'últimes voluntats i testament o acta de notorietat.
 • Què és el certificat d'últimes voluntats?

 • És un document obligatori expedit pel Ministeri de Justícia que acredita si una persona ha atorgat testament i davant de quin notari.
 • Què és l'acta de notorietat?

 • En cas que una persona no hagués fet testament, l'acta de notorietat és el document notarial que acredita qui són els seus hereus.
 • Com puc formalitzar l'acceptació i partició de l'herència?

 • Es pot portar a terme tant en document públic (davant de notari) com en document privat signat per tots els hereus, i aquestes signatures hauran de ser reconegudes per l'entitat bancària o legitimades per un notari.
 • Quin és el termini per liquidar els impostos de successions i donacions?

 • S'ha de liquidar l'impost corresponent en els sis mesos posteriors a la defunció.
 • Puc pagar els impostos de successions i donacions a càrrec de les posicions titularitat del difunt?

 • Sí, és possible pagar els impostos disposant dels béns del difunt dipositats al banc. Per fer-ho cal que s'acrediti la defunció i el dret hereditari, i tots els hereus hauran de dictar instruccions referents a això.
 • Es continuen atenent els rebuts domiciliats al compte del difunt?

 • Sí, llevat d'instruccions en contra signades per tots els hereus.
 • Què passa si en el moment del repartiment els saldos a compte han patit una variació?

 • Els hereus hauran de dictar noves instruccions de repartiment sobre el saldo actual, i es recomana que aquesta adjudicació sigui en percentatges i sobre el saldo existent en el moment del repartiment.
 • Qui és l'usufructuari?

 • És la persona que té dret a l'ús i gaudi d'un bé, sense ser-ne el propietari.
 • Què és la nua propietat?

 • És el dret d'una persona sobre una cosa de la qual és únicament propietària, però sobre la qual no té dret a la possessió i gaudi, que seran drets del tercer que disposi de l'usdefruit.
 • Què passa si l'adjudicació dels saldos a compte s'ha efectuat en usdefruit i nua propietat?

 • Hauran de dictar noves instruccions d'adjudicació sobre els saldos en ple domini.
 • Com es valora l'usdefruit i la nua propietat?

 • Segons la normativa tributària, l'usdefruit es valora mitjançant la fórmula:

  89 – edat de la persona usufructuària

  El resultat obtingut serà el percentatge que correspongui al valor de l'usdefruit.

  Per la seva banda, la nua propietat es valora amb la fórmula següent:

  100 – valor usdefruit

  El resultat obtingut serà el percentatge que correspongui al valor de la nua propietat.

  Exemple: si la persona usufructuària té 60 anys, el valor de l'usdefruit és 89 - 60 = 29. El valor de l'usdefruit és el 29% del saldo en ple domini. El valor de la nua propietat serà 100 - 29 = 71. És a dir, qui tingui la nua propietat rebrà el 71% del saldo en ple domini.
 • Què passa amb els deutes de la persona difunta?

 • Tots els hereus s'hi subroguen responent tots ells de forma solidària. Per a qualsevol assumpció del deute en proporció diferent de la solidaritat, haurà de comptar amb l'aprovació expressa del banc.

  Si has de gestionar una testamentaria, pots descarregar la Guia pràctica de testamentaries per a hereus i beneficiaris.

Tens dubtes?

Posem a la teva disposició el nostre Servei d'Orientació a l'Hereu. Telefona'ns al

900.10.49.28


De 8 h. a 14 h. de dilluns a véns (excepte festius)

Servei de testamentaries

Et pot interessar

×
${loading}
×