Z7_3OKIGJ82O86TB0QBUQHF060E57
Z7_3OKIGJ82O86TB0QBUQHF060EL4

Has tingut pèrdues al teu negoci derivades de la situació COVID-19?

La Junta d'Andalusia ha publicat una línia COVID-19 d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID-19. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/2021, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut de caràcter finalista consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021 i, en tots els casos, estiguin pendents de pagament el 31 de maig del 2021 i siguin dineraris.

Quines especificitats inclou Andalusia respecte de l'RD 5/2021?

Els ajuts s'estendran també a aquells sectors que hagin estat particularment afectats a la regió d'Andalusia amb un total de 249 activitats econòmiques acceptades a la convocatòria, la qual cosa implica una ampliació de 154 respecte de les 95 incloses inicialment al Reial decret 5/21.

Addicionalment, el procediment de sol·licitud de la subvenció a Andalusia s'articula en dues fases. La Fase 1 consisteix a emplenar un formulari previ en què s'autoritza a la Junta d'Andalusia i l'AEAT a consultar les dades fiscals de l'entitat per al càlcul automàtic de la subvenció aplicable en cas de complir els requisits. Posteriorment, en la Fase 2, després de resultar positiva la consulta automàtica realitzada a l'AEAT, el beneficiari potencial podrà presentar un segon formulari que donarà inici al procediment de concessió.

Quines persones poden ser beneficiàries?

Podran ser beneficiàries dels ajuts directes les persones següents1:

 • Els empresaris o professionals, entitats, establiments permanents de persones o entitats no residents no financeres i grups que realitzin alguna de les activitats econòmiques que es recullen als Annexos I i II del Decret llei, i el volum d'operacions anual dels quals, en l'impost sobre el valor afegit ("IVA") o el tribut indirecte equivalent el 2020, hagi caigut més d'un 30% respecte del 2019.
 • Els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques ("IRPF") i que realitzin alguna de les activitats econòmiques que es recullen als Annexos I i II del Decret llei.

Així mateix, no es consideraran destinataris potencials els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, en la declaració de l'IRPF, mètode d'estimació directa, impost de societats ("IS") o impost sobre la renda de no residents ("IRNR") corresponent al 2019 hagin declarat un resultat net negatiu.Quins requisits he de complir?

Els beneficiaris de l'ajut hauran de complir els requisits següents:

 • Tenir el domicili fiscal a Andalusia (excepte en els supòsits previstos a l'article 5.2 apartat h) del Decret llei1.
 • Haver realitzat almenys una activitat econòmica de les definides als Annexos I i II del Decret llei (vegeu enllaç) durant els anys 2019 i 2020, i continuar en l'exercici d'aquesta activitat en el moment d'efectuar la sol·licitud.
 • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en cap procediment, no trobar-se declarats en concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei 22/2003, del 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
 • No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 • Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions de reintegrament de subvencions i ajuts públics.

La fórmula de càlcul del volum d'operacions a considerar per determinar la caiguda de l'activitat en funció de les diferents tipologies de beneficiaris potencials s'estableix d'acord amb els criteris definits a l'article 5 del Decret llei.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir les obligacions següents:

 • Mantenir l'activitat que dona dret a la subvenció com a mínim fins al dia 30 de juny del 2022.
 • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de la subvenció.
 • Comunicar tota la informació que li requereixi l'Administració de la Junta d'Andalusia per a la tramitació i gestió correctes de la subvenció.
 • Facilitar a l'Administració de la Junta d'Andalusia la informació necessària per demostrar el compliment de previsions incloses a la Llei 1/2014, de 24 de juny.
 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que realitzin la Intervenció General de la Junta d'Andalusia, el Tribunal de Comptes i la Cambra de Compres d'Andalusia.
 • Les obligacions generals recollides als articles 14.1 i 46.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

Quin és l'import de l'ajut?

La subvenció consistirà en una quantia calculada tenint en compte els criteris següents:

 • Empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i 3.000 euros.
 • Empresaris i professionals el volum d'operacions anual dels quals, en l'IVA o el tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte del 2019: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i les xifres següents:
 • El 40% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa a l'IRPF, així com en el cas de les entitats i els establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en el cas d'entitats, empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.
 • Empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i 3.000 euros.
 • En el cas d'altes d'activitat o constitució d'entitats posteriors al 31 de desembre del 2019: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i 3.000 euros.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

En la Fase 1 del procés de sol·licitud, l'interessat haurà de presentar un formulari previ que contingui almenys la informació següent, a través del model normalitzat establert a aquest efecte:

 1. NIF del sol·licitant de l'ajut.
 2. Indicació de si es sol·licitaran ajuts en territoris diferents al del domicili fiscal.
 3. Si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori foral, la composició d'aquest grup el 2020 i si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys.
 4. Si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori comú, si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys.
 5. Indicació de si realitza exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica d'IVA i determina el pagament fraccionat, d'acord amb la modalitat prevista a l'article 40.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats, o si es tracta d'entitats en règim d'atribució de rendes.

Un cop presentat el formulari previ de la Fase 1, i després de la posada a disposició de la comunicació per part de l'Administració de la Junta d'Andalusia de la resposta facilitada per l'AEAT sobre si els beneficiaris potencials compleixen els requisits establerts en la convocatòria,els interessats podran iniciar el procediment de sol·licitud de concessió de la subvenció (Fase 2) emplenant el model normalitzat establert a aquest efecte, al qual es requereixen les dades següents:

 1. Les dades identificatives de l'entitat o la persona interessada i, si escau, de la persona que les representi.
 2. Número de telèfon mòbil i adreça de correu electrònic de la persona interessada.
 3. Un llistat dels deutes, pagaments pendents i costos fixos incorreguts pendents de pagament, als quals s'aplicarà la subvenció i amb el límit de l'import màxim que correspongui, incloent-hi la identificació del proveïdor/creditor, el concepte, l'import excloent-ne l'IVA, l'import total i pendent de pagament i la data d'emissió.
 4. Còpia digitalitzada de les factures incloses en el llistat anterior o documents de valor probatori equivalent.
 5. Import sol·licitat, que serà la suma dels imports pendents de pagament dels deutes, pagaments i costos fixos incorreguts que compleixin els requisits previstos en la convocatòria, calculat tenint en compte els criteris de l'article 7 del Decret llei.
 6. Compte bancari per a la realització del pagament.
 7. Codi CNAE respecte del qual se sol·licita la subvenció dins dels establerts als Annexos I i II del Decret llei.
 8. Una declaració responsable de la persona que la subscriu sobre els extrems següents:
 • Que actua com a representant de l'entitat sol·licitant i ostenta aquesta representació en el moment de la signatura de la sol·licitud, si escau.
 • Que compleix els requisits exigits per obtenir la condició d'entitat o persona beneficiària de les subvencions regulades en aquest Decret llei.
 • Que no està incursa en cap de les circumstàncies que prohibeixen obtenir la condició de persona beneficiària. 
 • Que és titular del compte bancari indicat en la sol·licitud per al cobrament de la subvenció.
 • Situació pel que fa a la sol·licitud d'altres subvencions, ajuts o ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, per qualssevol administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals.
 • Que el llistat de deutes, pagaments pendents i costos fixos incorreguts pendents de pagament als quals s'aplicarà la subvenció compleix els requisits de la convocatòria i que les còpies digitalitzades de les factures o els documents de valor probatori equivalent són veraços.
 • Si es troba en algun dels supòsits previstos al segon paràgraf de l'article 6.2, a l'article 6.3 o a l'article 6.5 del Decret llei. En el cas de l'article 6.3, haurà de consignar l'import de la xifra de negocis dels anys 2019 i 2020.
 • Que es compromet a no aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de la subvenció, a mantenir l'activitat corresponent a la subvenció el dia 30 de juny del 2022 i a no repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • Que són veraces totes les dades reflectides en la sol·licitud.
 • Que, en cas de resultar beneficiària, es compromet al compliment de les condicions imposades i a mantenir els requisits exigits durant el període previst, així com a comunicar qualsevol variació d'aquests.

Amb l'objectiu de verificar que les persones o entitats sol·licitants de les subvencions compleixen els requisits exigits, la presentació de la sol·licitud comportarà automàticament l'autorització de l'òrgan gestor per consultar o obtenir les certificacions o dades necessàries emeses per l'AEAT, per la Tresoreria General de la Seguretat Social i per la conselleria competent en matèria d'Hisenda de la Junta d'Andalusia.

Finalment, pel que fa a la documentació acreditativa, no es requereix que, juntament amb la sol·licitud i les còpies digitalitzades, es presenti cap documentació addicional, excepte en els supòsits següents:

 1. El sol·licitant haurà de demostrar la concurrència de la situació prevista al segon paràgraf de l'article 6.2 del Decret llei mitjançant l'aportació de les declaracions presentades de l'exercici 2019, models 100 o 200, de l'IRPF, de l'IS o de l'IRNR, respectivament, i una relació certificada dels crèdits concursals expedida per l'administrador concursal de l'entitat deutora.
 2. En cas que la persona o l'entitat interessada presenti la sol·licitud a través d'una persona representant apoderada, que no sigui representant legal, haurà de presentar, si l'apoderament és electrònic, el document que ho acrediti; altrament, s'emplenarà el certificat d'apoderament que es publicarà al Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia amb l'extracte de la convocatòria d'aquest Decret llei.
 3. En cas que el beneficiari participi en una operació de modificació estructural, còpia de l'escriptura pública i la inscripció al registre públic corresponent o documentació acreditativa de l'operació, en cas que n fos exigible escriptura pública per a la inscripció de l'operació corresponent segons la normativa aplicable.Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

Els beneficiaris dels ajuts públics estan obligats a justificar la utilització dels recursos concedits d'acord amb l'objecte d'aquest ajut. Per això, s'exigirà que els beneficiaris presentin la documentació justificativa següent entre l'1 de novembre del 2021 i el 31 de març del 2022; aquest dia serà l'últim per abonar els deutes, pagaments i costos fixos incorreguts als quals s'apliqui aquesta subvenció:

 • Pel que fa al llistat de deutes, pagaments i costos fixos incorreguts satisfets que es va presentar juntament amb la sol·licitud, s'adjuntaran per a cadascun dels conceptes anteriors les còpies digitalitzades de la justificació del pagament en què constin les dades identificatives del receptor, així com la data d'abonament. Quan els creditors siguin entitats financeres, s'adjuntarà certificat de l'entitat financera acreditatiu de la cancel·lació total o parcial del deute.
 • En un període màxim de tres mesos a partir dels dos anys de la data de concessió de la subvenció, s'haurà de presentar un certificat pel qual s'acrediti que no s'han aprovat increments en les retribucions de l'alta direcció.
 • Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat els conceptes subvencionats, amb indicació de l'import i la procedència.
 • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.

Addicionalment, la persona o l'entitat beneficiària d'aquests ajuts haurà de mantenir l'activitat que els hi dona dret el 30 de juny del 2022, i no repartir dividends durant els anys 2021 i 2022, circumstàncies de què l'AEAT informarà la Comunitat Autònoma d'Andalusia. En cas contrari, procedirà al reintegrament dels ajuts percebuts.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

El procediment de sol·licitud de l'ajut s'articula en dos processos diferents, i el termini de presentació va del 15 de juny fins al 15 de setembre (tots dos inclosos).

En la Fase 1, el sol·licitant haurà d'emplenar un formulari previ amb l'objectiu de verificar que compleix els requisits per ser persona beneficiària mitjançant el subministrament d'informació per part de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària ("AEAT") i determinades dades facilitades per l'interessat en aquest formulari.

En aquesta Fase 1, l'Administració de la Junta d'Andalusia iniciarà una actuació amb l'AEAT per verificar que les persones o entitats interessades a obtenir la subvenció tenen el domicili fiscal a la Comunitat Autònoma d'Andalusia o desenvolupen alguna de les activitats econòmiques definides en la convocatòria i compleixen la resta de requisits de l'article 5 del Decret llei.

El formulari previ s'emplenarà de manera telemàtica mitjançant certificat electrònic o signatura electrònica operativa i estarà disponible al lloc web de la Junta d'Andalusia (vegeu enllaç).

Posteriorment, l'Administració de la Junta d'Andalusia comunicarà als interessats si, d'acord amb la informació subministrada per l'AEAT, es compleixen els requisits previs previstos en la convocatòria, així com l'import màxim que es calcula que podria sol·licitar, la qual cosa permetrà a l'interessat procedir amb la Fase 2.

És molt important tenir en consideració que la presentació d'aquest formulari previ i el subministrament d'informació sol·licitada a l'interessat per a aquesta actuació en cap cas tindran la consideració d'inici formal del procediment de concessió de la subvenció, ni generaran cap expectativa de dret.

En la Fase 2, després de resultar positiva la consulta automàtica realitzada a l'AEAT, el beneficiari potencial haurà de presentar un segon formulari (vegeu enllaç), en els deu dies posteriors a la notificació, per donar inici al procediment administratiu de concessió de la subvenció.

El sistema retrotraurà la data de presentació de la sol·licitud al moment en què es va emplenar el formulari previ de la Fase 1. Si no es presenta dins del període indicat, la data de presentació de la sol·licitud serà aquella en què efectivament s'hagi presentat, sempre que estigui dins del termini de presentació de sol·licituds.

Per a més informació en relació amb la convocatòria de l'ajut públic, es pot adreçar al Butlletí Oficial de la Junta d'Andalusia al qual estan publicats el Decret llei i els detalls de la convocatòria (vegeu enllaç).

Annex. Llistat de CNAE-09 que s'incorporen per a la Comunitat Autònoma d'Andalusia.

CNAE-2009

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

1011

Processat i conservació de carn

1013

Elaboració de productes carnis i de volateria

1102

Elaboració de vins

1104

Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de la fermentació

1105

Fabricació de cervesa

1106

Fabricació de malt

1107

Fabricació de begudes no alcohòliques; producció d'aigües minerals i altres aigües embotellades

1310

Preparació i filat de fibres tèxtils

1320

Fabricació de teixits tèxtils

1330

Acabat de tèxtils

1391

Fabricació de teixits de punt

1392

Fabricació d'articles confeccionats amb tèxtils, excepte peces de vestir

1393

Fabricació de catifes i moquetes

1394

Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes

1395

Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb elles, excepte peces de vestir

1396

Fabricació d'altres productes tèxtils d'ús tècnic i industrial

1399

Fabricació d'altres productes tèxtils, ncaa

1411

Confecció de peces de vestir de cuir

1412

Confecció de roba de feina

1414

Confecció de roba interior

1431

Confecció de calceteria

1511

Preparació, adobament i acabat del cuir; preparació i tenyiment de pells

1512

Fabricació d'articles de marroquineria, viatge, albarderia i talabarderia

1520

Fabricació de calçat

1623

Fabricació d'altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció

1629

Fabricació d'altres productes de fusta; articles de suro, cistelleria i esparteria

2229

Fabricació d'altres productes de plàstic

2331

Fabricació de rajoles i cairons de ceràmica

2341

Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental

2349

Fabricació d'altres productes ceràmics

2410

Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

2512

Fabricació de fusteria metàl·lica

2550

Forja, estampació i embotició de metalls; metal·lúrgia de pols

2561

Tractament i revestiment de metalls

2562

Enginyeria mecànica per compte de tercers

2751

Fabricació d'electrodomèstics

3299

Altres indústries manufactureres ncaa

3311

Reparació de productes metàl·lics

3312

Reparació de maquinària

3313

Reparació d'equips electrònics i òptics

3314

Reparació d'equips elèctrics

3315

Reparació i manteniment naval

3317

Reparació i manteniment d'altres materials de transport

3319

Reparació d'altres equips

4110

Promoció immobiliària

4321

Instal·lacions elèctriques

4322

Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat

4329

Altres instal·lacions en obres de construcció

4332

Instal·lació de fusteria

4334

Pintura i envidrament

4511

Venda d'automòbils i vehicles de motor lleugers

4519

Venda d'altres vehicles de motor

4520

Manteniment i reparació de vehicles de motor

4531

Comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4532

Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4540

Venda, manteniment i reparació de motocicletes i dels seus recanvis i accessoris

4611

Intermediaris del comerç de matèries primeres agràries, animals vius, matèries primeres tèxtils i productes semielaborats

4612

Intermediaris del comerç de combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials

4613

Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció

4614

Intermediaris del comerç de maquinària, equip industrial, embarcacions i aeronaus

4615

Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria

4618

Intermediaris del comerç especialitzats en la venda d'altres productes específics

4619

Intermediaris del comerç de productes diversos

4641

Comerç a l'engròs de tèxtils

4642

Comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat

4643

Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics

4645

Comerç a l'engròs de productes de perfumeria i cosmètica

4647

Comerç a l'engròs de mobles, catifes i aparells d'il·luminació

4649

Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic

4671

Intermediaris del comerç de productes alimentaris, begudes i tabac

4672

Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics

4690

Comerç a l'engròs no especialitzat

4711

Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentaris, begudes i tabac

4730

Comerç al detall de combustible per a l'automoció en establiments especialitzats

4742

Comerç al detall d'equips de telecomunicacions en establiments especialitzats

4743

Comerç al detall d'equips d'àudio i vídeo en establiments especialitzats

4752

Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments especialitzats

4753

Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i sòls en establiments especialitzats

4754

Comerç al detall d'aparells electrodomèstics en establiments especialitzats

4759

Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats

4761

Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats

4763

Comerç al detall de gravacions de música i vídeo en establiments especialitzats

4764

Comerç al detall d'articles esportius en establiments especialitzats

4765

Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats

4773

Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats

4774

Comerç al detall d'articles mèdics i ortopèdics en establiments especialitzats

4775

Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats

4776

Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals en establiments especialitzats

4778

Altre comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats

4779

Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments especialitzats

4781

Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants

4791

Comerç al detall per correspondència o Internet

4941

Transport de mercaderies per carretera

4942

Serveis de mudança

5020

Transport marítim de mercaderies

5040

Transport de mercaderies per vies navegables interiors

5121

Transport aeri de mercaderies

5122

Transport espacial

5210

Dipòsit i emmagatzematge

5224

Manipulació de mercaderies

5229

Altres activitats annexes al transport

5310

Activitats postals sotmeses a l'obligació del servei universal

5811

Edició de llibres

5814

Edició de revistes

5819

Altres activitats editorials

5821

Edició de videojocs

5829

Edició d'altres programes informàtics

5912

Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5915

Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

5916

Activitats de produccions de programes de televisió

5917

Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo

5918

Activitats de distribució de programes de televisió

5920

Activitats d'enregistrament de so i edició musical

6810

Compravenda de béns immobiliaris per compte propi

6820

Lloguer de béns immobiliaris per compte propi

6831

Agents de la propietat immobiliària

6832

Gestió i administració de la propietat immobiliària

7111

Serveis tècnics d'arquitectura

7112

Serveis tècnics d'enginyeria i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic

7311

Agències de publicitat

7312

Serveis de representació de mitjans de comunicació

7320

Estudi de mercat i realització d'enquestes d'opinió pública

7410

Activitats de disseny especialitzat

7430

Activitats de traducció i interpretació

7490

Altres activitats professionals, científiques i tècniques ncaa

7731

Lloguer de maquinària i equips agraris

7732

Lloguer de maquinària i equips per a la construcció i enginyeria civil

7810

Activitats de les agències de col·locació

7820

Activitats de les empreses de treball temporal

7830

Altres tipus de provisió de recursos humans

8010

Activitats de seguretat privada

8110

Serveis integrals a edificis i instal·lacions

8121

Neteja general d'edificis

8122

Altres activitats de neteja industrial i d'edificis

8129

Altres activitats de neteja

8130

Activitats de jardineria

8211

Serveis administratius combinats

8532

Educació secundària tècnica i professional

8544

Educació terciària no universitària

8551

Educació esportiva i recreativa

8552

Educació cultural

8553

Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

8559

Altra educació ncaa

8560

Activitats auxiliars a l'educació

8690

Altres activitats sanitàries

8811

Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones grans

8812

Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones amb discapacitat

8891

Activitats de cura diürna d'infants

8899

Altres activitats de serveis socials sense allotjament ncaa

9003

Creació artística y literària

9105

Activitats de biblioteques

9106

Activitats d'arxius

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa
Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Z7_3OKIGJ82O86TB0QBUQHF060EL6

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82O86TB0QBUQHF060ED4

Et pot interessar

×
${loading}
×