Z7_3OKIGJ82O0E5C0QBPP9IO23PN0
Z7_3OKIGJ82O0E5C0QBPP9IO23PN2

La Junta d'Extremadura ha publicat una línia COVID-19 d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID-19. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/2021, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 77.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut de caràcter finalista consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021 i, en tots els casos, estiguin pendents de pagament el 31 de maig del 2021.

Quines especificitats inclou Extremadura respecte de l'RD 5/2021?

La Comunitat d'Extremadura ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts directes inicialment previst al Reial decret 5/2021 a aquells sectors d'activitat més afectats dins la comunitat autònoma, arribant a un total de 204 CNAE admissibles.

Quines persones poden ser beneficiàries?

Podran sol·licitar els ajuts les empreses, incloent-hi autònoms i professionals, independentment de la seva forma jurídica, que tinguin centre productiu a Extremadura i que desenvolupin alguna de les activitats empresarials incloses a l'annex del Decret llei (vegeu enllaç).

Així mateix, no es consideraran destinataris potencials: (i) els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, en la declaració de l'IRPF, mètode d'estimació directa, impost de societats ("IS") o impost sobre la renda de no residents ("IRNR") corresponent al 2019 hagin declarat un resultat net negatiu, i (ii) les empreses, els autònoms o professionals que hagin iniciat la seva activitat professional posteriorment al 31 de març del 2020.

Quins requisits he de complir?

Els beneficiaris de l'ajut hauran de complir els requisits següents:

 • Tenir el seu domicili fiscal a Extremadura si l'empresa ha facturat el 2020 fins a 10 milions d'euros. Si la facturació ha superat aquest import s'exigeix que el domicili fiscal, com a mínim, estigui a Espanya1.

 • Haver realitzat almenys una de les activitats econòmiques de les definides a l'annex del Decret llei (vegeu enllaç) durant els anys 2019 i 2020, i continuar desenvolupant i continuar desenvolupant aquesta activitat en la data de la presentació de la sol·licitud.

 • Estar al corrent de pagamentamb la Hisenda de l'Estat, la Seguretat Social i la comunitat autònoma.

 • No haver declarat pèrdues el 2019

 • Haver sofert el 2020 una disminució de més del 30% en el volum d'operacions en comparació del volum del 2019. Aquest requisit no s'exigeix en els casos següents:

 • Si l'empresa està en el règim d'estimació objectiva de l'IRPF el 2019 o 2020.
 • Haver iniciat la seva activitat o haver patit un canvi estructural de la societat a partir de l'1 de gener del 2019.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir les obligacions següents:

 • Mantenir l'activitat que dona dret a la subvenció com a mínim fins al dia 30 de juny del 2022.

 • Destinar l'ajut d'acord amb l'establert a l'article 4 del Decret llei.

 • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.

 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de la subvenció.

 • Les obligacions generals previstes a l'article 13 de la Llei 6/2011, de 23 de març, de subvencions de la Comunitat Autònoma d'Extremadura.Quin és l'import de l'ajut?

La subvenció consistirà en una quantia calculada tenint en compte els criteris següents:

 • Empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i 3.000 euros.

 • Empresaris i professionals el volum d'operacions anual dels quals, en l'IVA o el tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte del 2019: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i les xifres següents:

 • El 40% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa a l'IRPF, així com en el cas de les entitats i els establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en el cas d'entitats, empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.
 • Per a aquelles empreses que hagin iniciat la seva activitat a partir de l'1 de gener del 2019 o que hagin realitzat un canvi estructural a la societat a partir d'aquesta data, l'ajut es determinarà en funció dels deutes i pagaments pendents que tingui, amb un límit de 3.000 euros si està en el règim d'estimació objectiva de l'IRPF i de 20.000 euros si està en un altre règim fiscal..

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Amb la sol·licitud s'hauran d'aportar, si escau, els documents següents:

 1. Relació de deutes amb proveïdors i altres creditors, financers i no financers, al pagament dels quals es destinarà la subvenció, amb la identificació del creditor, la data dels deutes i els imports. Es recomana utilitzar el model definit al "Portal ajuts solvència COVID" de la Junta d'Extremadura (vegeu enllaç).

 2. Certificat que acrediti que l'empresa sol·licitant de l'ajut està al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Hisenda de l'Estat, en cas que no s'hagi autoritzat expressament a l'òrgan instructor l'obtenció d'ofici d'aquestes dades.

 3. Certificat que acrediti que l'empresa sol·licitant de l'ajut està al corrent de les seves obligacions fiscals amb la Seguretat Social, quan s'oposi expressament que l'òrgan instructor l'obtenció d'ofici d'aquestes dades.

 4. Certificat que acrediti que l'empresa sol·licitant de l'ajut no té deutes amb la Hisenda de la Comunitat Autònoma d'Extremadura, quan s'oposi expressament que l'òrgan instructor l'obtenció d'ofici d'aquestes dades.Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

Els beneficiaris disposaran d'un termini màxim de dos mesos, a comptar de la data de recepció de l'ajut, per destinar l'import a abonar les despeses subvencionables, disposant d'un termini màxim de dos mesos addicionals per presentar la documentació justificativa de manera electrònica a través del "Portal d'ajuts solvència COVID" de la Junta d'Extremadura (vegeu enllaç).

Per a la justificació del compliment de les condicions imposades i de la consecució dels objectius previstos amb la concessió de la concessió, caldrà presentar la documentació següent:

 • Si l'ajut concedit és de quantia inferior a 20.000 euros, els beneficiaris hauran de presentar un compte justificatiu simplificat, que inclourà el contingut següent:

 1. Un memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.. En aquesta memòria s'indicarà si s'ha produït algun tipus de desviació respecte de la relació detallada d'aquells deutes i pagaments pendents a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, declarats en la sol·licitud, justificant en tot cas les causes d'aquestes possibles variacions, així com l'ordre de prelació seguit en els pagaments realitzats.

 2. Una memòria econòmica que contindrà:
   • Una relació classificada dels deutes i les despeses subvencionables,amb identificació del creditor i del document justificatiu, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

   • Relació detallada, si escasu, d'altres possibles ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

 • Si l'ajut concedit és de quantia igual o superior a 20.000 euros, els beneficiaris hauran de presentar un compte justificat de caràcter abreujat amb el mateix contingut i format detallat anteriorment per als comptes justificatius simplificats, acompanyat d'un informe d'un auditor de comptes inscrit al Registre Oficial d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

El termini de presentació de sol·licitud s'inicia el 1 de juliol i finalitza el 21 de juliol del 2021..

La presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es realitzarà exclusivament per via telemàtica,i l'empresa o el seu representant hauran de disposar de signatura digital.

El sol·licitant haurà de presentar la sol·licitud al "Portal ajuts solvència COVID" de la Junta d'Extremadura (vegeu enllaç).

Així mateix, els interessats hauran de tenir en compte que l'atorgament d'aquestes subvencions es realitzarà per ordre de presentació de les sol·licituds, completes i conformes, fins a exhaurir el pressupost per a aquests ajuts.

Per a més informació en relació amb la convocatòria de l'ajut públic, es pot adreçar al Diari Oficial d'Extremadura al qual estan publicats el Decret llei i els detalls de la convocatòria (vegeu enllaç).

Annex. Llistat de CNAE-09 que s'incorporen per a la Comunitat Autònoma d'Extremadura.

CNAE-2009

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

141

Explotació de bestiar boví per a la producció de llet

142

Explotació d'altre bestiar boví i búfals

143

Explotació de cavalls i altres equins

145

Explotació de bestiar oví i caprí

146

Explotació de bestiar porcí

147

Avicultura

149

Altres explotacions de bestiar

150

Producció agrícola combinada amb la producció ramadera

811

Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra

1011
Processat i conservació de carn

1013

Elaboració de productes carnis i de volateria

1053

Fabricació de formatges

1071

Fabricació de pa i de productes frescos de fleca i pastisseria

1089

Elaboració d'altres productes alimentaris ncaa

1102

Elaboració de vins

1104

Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de la fermentació

1105

Fabricació de cervesa

1310

Preparació i filat de fibres tèxtils

1320

Fabricació de teixits tèxtils

1330

Acabament de tèxtils

1392

Fabricació d'articles confeccionats amb tèxtils, excepte peces de vestir

1414

Confecció de roba interior

1512

Fabricació d'articles de marroquineria, viatge, albarderia i talabarderia

1629

Fabricació d'altres productes de fusta; articles de suro, cistelleria i esparteria

1723

Fabricació d'articles de papereria

2312

Manipulat i transformació de vidre pla

2320

Fabricació de productes ceràmics refractaris

2331

Fabricació de rajoles i cairons de ceràmica

2341

Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental

2370

Tall, tallament i acabat de la pedra

2410

Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

2550

Forja, estampació i embotició de metalls; metal·lúrgia de pols

2611

Fabricació de components electrònics

2612

Fabricació de circuits impresos acoblats

2620

Fabricació d'ordinadors i equips perifèrics

2640

Fabricació de productes electrònics de consum

2790

Fabricació d'altre material i equips elèctrics

3109

Fabricació d'altres mobles

3220

Fabricació d'instruments musicals

3230

Fabricació d'articles esportius

3299

Altres indústries manufactureres ncaa

4511

Venda d'automòbils i vehicles de motor lleugers

4540

Venda, manteniment i reparació de motocicletes i dels seus recanvis i accessoris

4611

Intermediaris del comerç de matèries primeres agràries, animals vius, matèries primeres tèxtils i productes semielaborats

4612

Intermediaris del comerç de combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials

4614

ntermediaris del comerç de maquinària, equip industrial, embarcacions i aeronaus

4615

Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria

4619

Intermediaris del comerç de productes diversos

4621

Comerç a l'engròs de cereals, tabac en branca, llavors i aliments per a animals

4622

Comerç a l'engròs de flors i plantes

4631

Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses

4632

Comerç a l'engròs de carn i productes carnis

4633

Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles

4641

Comerç a l'engròs de tèxtils

4642

Comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat

4643

Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics

4645

Comerç a l'engròs de productes de perfumeria i cosmètica

4647

Comerç a l'engròs de mobles, catifes i aparells d'il·luminació

4649

Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic

4711

Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentaris, begudes i tabac

4722

Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats

4729

Altre comerç al detall de productes alimentaris en establiments especialitzats

4730

Comerç al detall de combustible per a l'automoció en establiments especialitzats

4743

Comerç al detall d'equips d'àudio i vídeo en establiments especialitzats

4752

Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments especialitzats

4753

Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i sòls en establiments especialitzats

4754

Comerç al detall d'aparells electrodomèstics en establiments especialitzats

4759

Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats

4761

Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats

4763

Comerç al detall de gravacions de música i vídeo en establiments especialitzats

4764

Comerç al detall d'articles esportius en establiments especialitzats

4765

Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats

4774

Comerç al detall d'articles mèdics i ortopèdics en establiments especialitzats

4775

Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats

4776

Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals en establiments especialitzats

4778

Altre comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats

4779

Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments especialitzats

4781

Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants

5811

Edició de llibres

5812

Edició de directores i llistes de correu

5814

Edició de revistes

5819

Altres activitats editorials

5912

Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5915

Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

5916

Activitats de distribució de programes de televisió

5917

Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo

5918

Activitats de distribució de programes de televisió

6010

Activitats de radiodifusió.

6020

Activitats de programació i emissió de televisió

6391

Activitats de les agències de notícies

6399

Altres serveis d'informació ncaa.

6832

Gestió i administració de la propietat immobiliària

7410

Activitats de disseny especialitzat

7490

Altres activitats professionals, científiques i tècniques ncaa

8510

Educació preprimària

8541

Educació postsecundària no superior

8551

Educació esportiva i recreativa.

8552

Educació cultural

8553

Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

8559

Altra educació ncaa

8560

Activitats auxiliars a l'educació

8622

Activitats de medicina especialitzada

8891

Activitats de cura diürna d'infants

9003

Creació artística y literària

9312

Activitats dels clubs esportius

9522

Reparació d'aparells electrodomèstics i d'equips per a la llar i el jardí

9529

Reparació d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

9609

Altres serveis personals ncaa

Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Z7_3OKIGJ82O0E5C0QBPP9IO23PN1

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82O0E5C0QBPP9IO23PN3

Et pot interessar

×
${loading}
×