Z7_3OKIGJ82OO5F90QN9UNJV041H7
Z7_3OKIGJ82OO5F90QN9UNJV04194

Què m’ofereix?

PREGUNTES FREQÜENTS

Una assegurança per protegir els teus empleats

L'Assegurança de Vida i Accidents de Convenis Col·lectius és una assegurança dissenyada per complir l'obligació de protegir els teus empleats segons allò que estableix el conveni col·lectiu.

Segons el conveni que s'apliqui a la teva activitat, l'assegurança t'oferirà unes cobertures1 o unes altres:

 • Cobertura per mort: motivada per un accident de treball, una malaltia (professional/comú), un accident de circulació o per qualsevol altre motiu.
 • Cobertura per invalidesa: malalties o accidents que incapaciten l'empleat de forma permanent, en grau parcial, total, absolut o de gran invalidesa, com aquells casos en què l'afectat necessiti l'ajuda de terceres persones per al desenvolupament de les activitats vitals.

Avantatges de l'assegurança

Pensem en la teva comoditat, per això intentem posar-t'ho fàcil:

 • Flexibilitat en la forma de pagament: tria entre anual o semestral i no paguis cap recàrrec per fraccionament.
 • Tot el procés és 100% digital, pots fer-ho a través del web o de l'aplicació.
 • Revisem i actualitzem els capitals i les cobertures que necessites segons els canvis del teu conveni.
 • Tindràs un telèfon exclusiu amb agents especialitzats per gestionar o resoldre tots els teus dubtes.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Preguntes freqüents sobre l'assegurança de Vida i Accidents de Convenis Col·lectius

Quin és l'àmbit temporal de la cobertura? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Les cobertures definides a la pòlissa només es garanteixen si el succés cobert es produeix dins de l'àmbit temporal contractat i indicat expressament a la pòlissa, segons estableixi el conveni al qual està adscrit l'empresa. L'àmbit temporal serà en funció de les garanties contractades i sempre tenint en compte les cobertures, límits i exclusions contingudes en la documentació contractual de la pòlissa contractada. :

 • 24 hores
  Quedarien emparats els sinistres que l'Assegurat pogués patir durant les 24 hores del dia, inclosos els dies no laborables.
 • Laboral
  Quedarien emparats els Accidents que l'Assegurat pogués patir, exclusivament, durant l'exercici de la seva professió, ofici o feina habitual desenvolupats per compte del Prenedor, inclosos els Accidents que pateixi el treballador en anar o tornar del lloc de treball, la qual cosa es qualificarà com a Accident laboral “in itinere".
  Tindran la consideració d'Accident laboral “in itinere” quan la Seguretat Social, l'autoritat laboral competent o els òrgans jurisdiccionals competents els admetin i qualifiquin com a Accident de treball en les seves respectives resolucions o sentències fermes.
  Quan l'Assegurat es trobi desplaçat temporalment fora de la seva localitat de residència habitual per motius laborals, es considerarà cobert en aquest àmbit des del moment en què iniciï el desplaçament, durant les 24 hores del dia i fins que acabi aquesta situació.
 • Extralaboral
  Quedarien emparats els Accidents extraprofessionals; és a dir, els esdevinguts en la vida particular i privada de l'Assegurat. Si es contracta aquest àmbit temporal, no es consideraran extralaborals els Accidents que es puguin produir en els desplaçaments de l'Assegurat des del seu domicili fins al lloc de treball i des del lloc de treball fins al seu domicili (qualificat com a Accident "in itinere") perquè ja estan coberts com a accident laboral.

Què passa si el meu conveni no estableix garanties i capitals d'obligatori compliment? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Per a aquells casos en què el conveni al qual està adscrita l'empresa no estableixi obligació de contractar assegurança col·lectiva, se li oferirà un producte senzill, format per cobertures de mort per accident i invalidesa permanent absoluta per accident 24 hores, amb capital assegurat de 30.000 €, perquè pugui tenir els seus empleats coberts davant de contingències bàsiques accidentals.

Què s'entén per accident? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

S'entén per Accident la lesió corporal patida per l'Assegurat derivada d'una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l'Assegurat, que produeixi, en el termini de 18 mesos, una invalidesa permanent absoluta, invalidesa permanent total, invalidesa permanent parcial, gran invalidesa o mort a l'Assegurat1.

També es consideraran accidents, a efectes de l'assegurança:

 • L'asfíxia per gasos o vapors, immersió o submersió, o per ingestió de matèries líquides o sòlides, siguin o no alimentàries, llevat que es tracti d'enverinament conscient.
 • Les infeccions que tinguin el seu origen directe en un accident.
 • Les infeccions que siguin conseqüència d'intervencions quirúrgiques o tractaments mèdics motivats per un accident.
 • Les hèrnies o ruptures diafragmàtiques traumàtiques o les postquirúrgiques que tinguin el seu origen en un accident emparat per la Pòlissa. S'hi exclouen les restants classes d'hèrnies produïdes per altres causes.
 • Les conseqüències derivades de qualsevol acte que impliqui legítima defensa pròpia o aliena.
 • Els accidents que es produeixin en estat de somnambulisme o a causa d'esvaïments.
 • L'infart de miocardi, sempre que l'autoritat laboral competent el consideri accident laboral.

Per què hauries de contractar aquesta assegurança amb Santander? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

S'asseguren cobertures i capitals recollits en conveni, amb una opció d'oferta per a aquells convenis que no tinguin establertes cobertures específiques. A més, som flexibles pel que fa a les edats, ja que mantenim totes les cobertures fins als 67 anys i, les de mort, fins als 70 anys. També oferim un servicing digital, amb un equip d'agents especialitzats per atendre les teves necessitats i t'oferim la possibilitat de beneficiar-te de descomptes promocionals.

Se t'assegura el grau de cobertura que estableix el conveni i gaudeixes de l'actualització automàtica del conveni, sense aplicar regles proporcionals en els pagaments de capitals, en cas que no estigui actualitzat el nombre d'empleats en la data del sinistre (però sí que estigui donat d'alta en la RNT de l'empresa en el moment del sinistre), mitjançant regularització en aquell moment, oferint un avantatge respecte del mercat, a més de simplicitat en el procés.

Si soc autònom i no tinc personal a càrrec, puc contractar l'assegurança? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

No podem assegurar autònoms que no tinguin personal al seu càrrec. Per a la relació conveni-assegurança (especialment quan és obligatori) cal una estructura “empresarial” o via autònom, però amb empleats contractats. Igualment, en cas de que la teva activitat no impliqui l'obligatorietat de contractar l'assegurança, t'oferim (per aportar més garantia als teus empleats), el producte d'Accidents Col·lectius amb una cobertura estàndard de 30.000 € de capital en cas de mort per accident i IPA derivada d'accident.

Si facturo més de 50 milions d'euros, puc contractar l'assegurança? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

No. El procés actual només cobreix companyies amb una facturació o ingressos anuals inferiors als 50 milions d'euros. No obstant això, si és el teu cas, et derivarem a un altre equip que s'encarregarà de gestionar-ho.

Tinc diversos centres de treball, però no vull tenir diferents relacions d'assegurances, podria tenir una única assegurança per a tots els centres? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

El nostre producte ja està pensat per a aquestes finalitats, s'habilita una pòlissa única amb la qual podràs assegurar tots els teus empleats que (sempre en àmbit nacional) tinguin o no obligatorietat de conveni, siguin de la província que siguin, i sota el mateix grup de risc.

Només disposo del meu codi CNAE, puc igualment contractar l'assegurança? Icon / PlusCreated with Sketch.Icon / minusCreated with Sketch.

Sí. Faríem una verificació per identificar quin és el teu sector d'activitat per poder obtenir el conveni. El CNAE t'informarà durant el procés a través d'INFORMA, que captura els CNAE de registre públic.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Preguntes freqüents

  Quin és l'àmbit temporal de la cobertura? Què passa si el meu conveni no estableix garanties i capitals d'obligatori compliment?
Z7_3OKIGJ82OO5F90QN9UNJV04196

Assegurança de Vida i Accidents de Convenis Col·lectius

Z7_3OKIGJ82OO5F90QN9UNJV041P4
Z7_3OKIGJ82OO5F90QN9UNJV04HJ7

Et pot interessar

×
${loading}
×