La Comunitat de València ha publicat una convocatòria d'ajudes directes a autònoms (empresaris i professionals) i empreses per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat.

Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/2021, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?


L'ajut consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

Quins nous sectors inclou la Comunitat Valenciana respecte del RD?

Els ajuts s'estendran també al sector secundari gràcies a l'ampliació de les activitats que s'hi podran acollir, que arribaran a un total de 181 activitats econòmiques, la qual cosa implica una ampliació de 86 respecte de les 95 incloses inicialment al Reial decret 5/2021. Entre aquests nous sectors destaca la inclusió d'alguns d'addicionals de caràcter industrial (com ara el tèxtil), de tipus comercial, i d'àmbit cultural i educatiu, com ara la fabricació d'instruments musicals o el sector audiovisual.

Quins requisits he de complir?

Els beneficiaris de l'ajut hauran de complir els requisits principals següents:

 • Tenir el domicili fiscal a la Comunitat Valenciana (excepte en els supòsits previstos a l'article 4, apartat a), del Decret 61/2021 del Consell).1
 • Realitzar una activitat econòmica durant el 2019 i 2020 definida a l'Annex del Decret 61/2021 del Consell (vegeu enllaç).
 • No haver declarat en l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent al 2019 un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en què haguessin aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, si escau, si ha resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.
 • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració dels sol·licitants que no apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'IVA o el tribut indirecte equivalent el 2020 hagi caigut més d'un 30% respecte del 2019 i tinguin un volum de deutes pendents subvencionables de, com a mínim, 4.000,00 euros.2/3

El compliment dels requisits es verificarà amb la informació facilitada per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) a la Generalitat.Quin és l'import de l'ajut?

L'import de l'ajut per a les empreses, professionals o entitats beneficiàries es determinarà en dues fases, considerant els paràmetres següents:

 1. Primera fase: es resoldran les sol·licituds d'aquells empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF. En aquest cas, es concedirà una quantitat fixa equivalent al volum de deutes pendents declarats pel sol·licitant, que tindrà un màxim de 3.000 € per sol·licitant.
 2. Segona fase: es resoldran les sol·licituds per a aquells empresaris i professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'IRPF, així com entitats i establiments permanents amb un volum d'operacions anual en l'IVA o el tribut indirecte equivalent que hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte de l'any 2019.
  Aquest ajut té un mínim de 4.000 € i un import màxim equivalent al volum de deutes pendents declarats pel sol·licitant (màxim de 200.000 €).
  Cal tenir en compte que el procés de concessió per a aquesta tipologia de sol·licituds es realitzarà per etapes, d'acord amb l'establert a l'article 7, apartat b), del Decret 61/2021 del Consell.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

En el formulari de sol·licitud, degudament emplenat i signat, s'hi faran constar:

 1. NIF del sol·licitant de l'ajut.
 2. Domicili fiscal de l'empresa o el professional autònom.
 3. Si el professional o empresari ha aplicat el 2019 o 2020 el règim d'estimació objectiva de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
 4. Si es tracta d'un grup consolidat que tributa en l'impost sobre societats.
 5. Si els anys 2019 o 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori foral, la composició d'aquest grup el 2020 i si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys.
 6. Si els anys 2019 o 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori comú, si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys.
 7. Indicació de si es sol·licitaran ajuts en territoris diferents al del domicili fiscal.
 8. Indicació de si realitza exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica d'IVA i determina el pagament fraccionat, d'acord amb la modalitat prevista a l'article 40.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats.
 9. Conjunt d'ajuts públics rebuts en el període de vigència del Marc Nacional Temporal relatiu a les mesures d'ajut a empreses i autònoms, aprovat per la Comissió Europea en la Decisió SA.56851 (2020/N), de 2 d'abril. Així mateix, s'indicaran aquells ajuts rebuts destinats a les mateixes despeses subvencionables que s'imputaran a aquests ajuts, si escau.
 10. Imports de deutes pendents, desglossat entre el corresponent a proveïdors i creditors i el corresponent al nominal del deute bancari, amb indicació de si tenen aval públic o no en tenen.
 11. Declaració responsable del compliment dels requisits establerts a l'article 13 de la Llei general de subvencions.
 12. Declaració responsable del compliment de les obligacions relatives a mantenir l'activitat fins al 30 de juny del 2022, de no repartir dividends durant el 2021 i 2022 i de no aprovar increments retributius de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de l'ajut.
 13. Autorització expressa perquè l'AEAT pugui subministrar la informació necessària per a la comprovació del compliment dels requisits de l'ajut i de les obligacions que se'n deriven. Així mateix, autorització per a l'intercanvi d'informació amb el Ministeri d'Hisenda relativa als ajuts concedits i els reintegraments que es puguin produir en relació amb els ajuts.

L'abonament de la subvenció es realitzarà en un pagament únic, amb caràcter anticipat, i s'exonerarà el beneficiari de l'obligació de prestar aval o garantia, d'acord amb l'establert al Decret llei 7/2021, de 7 de maig.

Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

Un cop resolta la concessió de l'ajut, la Comunitat Valenciana exigirà, en el termini màxim de tres mesos des del pagament dels ajuts, la documentació següent per a la justificació dels ajuts directes:

 • Compte justificatiu auditat amb aportació de l'informe de la persona auditora de comptes4 per als ajuts concedits per import superior a 60.000 €:
 • Relació de documentació requerida i revisada durant l'auditoria.
 • Anàlisi detallada dels justificants de despesa i pagament, amb indicació del tipus d'incidència detectat i dels contractes de què porta causa.
 • Relació detallada d'altres ingressos destinats al pagament de les despeses subvencionables, amb indicació de l'import, la procedència i l'aplicació d'aquests fons a les despeses subvencionables, així com de l'import total dels ajuts rebuts.
 • Compte justificatiu simplificat per als ajuts concedits per import inferior a 60.000 €:
 • Memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la resolució de concessió de la subvenció.
 • Relació classificada de les despeses realitzades, amb identificació de la persona o entitat creditora i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. Així mateix, s'indicarà la data del contracte de què porta causa.
 • Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat les despeses subvencionables, amb indicació de l'import i la procedència.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

El termini per presentar la sol·licitud varia en funció del tipus de sol·licitant:

 1. Des del 31 de maig fins al 4 de juny (tots dos inclosos): sol·licitants que apliquin el règim d'estimació objectiva, empreses que hagin realitzat modificacions estructurals de la societat mercantil entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2020, i professionals o empreses que s'hagin donat d'alta o creat entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2019 en els termes indicats a l'article 5.1.a del Decret 61/2021 del Consell.
 2. Des del 7 de juny fins a l'20 de agost (tots dos inclosos): resta de sol·licitants no inclosos a l'apartat anterior.


La presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es realitzarà exclusivament per via telemàtica a la seu electrònica de la Generalitat, a través del procediment "Sol·licitud de subvencions extraordinàries per al suport a la solvència empresarial, a la Comunitat Valenciana, en resposta a la pandèmia de la COVID-19. Pla Resistir Plus". L'accés a la seu electrònica s'habilitarà al web de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic per formular la sol·licitud, on també estarà disponible la informació sobre la convocatòria.
Els sol·licitants hauran de tenir en compte que el procés de sol·licitud inclou dos tràmits:

 • Tràmit u: sol·licitud de cita per presentar la sol·licitud (no requereix signatura electrònica).
 • Tràmit dos: presentació de la sol·licitud (requereix signatura electrònica), juntament amb la documentació requerida, exclusivament en la cita assignada, ja que en cas contrari la sol·licitud es registrarà com no presentada.

Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Et pot interessar

×
${loading}
×