Z7_3OKIGJ82O8K440Q5GU53PQJH42
Z7_3OKIGJ82O8K440Q5GU53PQJH41

L’IVA, o impost sobre el valor afegit, és un dels impostos més coneguts i presents en el nostre dia a dia. Es tracta d’un impost indirecte, ja que sotmet a tributació manifestacions indirectes de la capacitat econòmica del contribuent i grava el consum que fem de qualsevol bé o servei.

El tipus impositiu general actual de l’IVA és del 21%, és a dir, que per cada producte que comprem o contractem, haurem de pagar en concepte d’IVA el 21% del seu import (la base imposable).

Tipus de IVA

Ara bé, a més del tipus general, que és el que s’aplica a la major part de béns i serveis, existeixen uns altres dos tipus d’IVA:

Tipus reduït: el 10%. Aquest percentatge és el que correspon als lliuraments, les adquisicions intracomunitàries o les importacions dels béns següents, entre d’altres:

 • Productes utilitzats per a la nutrició humana o animal, excloent-ne el tabac i les begudes alcohòliques.
 • Animals, vegetals i altres productes destinats a l’obtenció de productes per a la nutrició humana o animal.
 • Béns utilitzats en activitats agrícoles, forestals o ramaderes, com llavors o fertilitzants.
 • Aigües aptes per a l’alimentació humana o animal o per al reg.
 • Medicaments per a ús animal.
 • Productes farmacèutics d’ús directe pel consumidor final (com gases o benes), productes d’higiene femenina i preservatius.
 • Ulleres graduades, lents de contacte i productes per tenir-ne cura.
 • Habitatges, garatges i annexos que es transmetin conjuntament amb l’habitatge, a excepció dels locals de negoci i les edificacions destinades a la seva demolició.
 • Llavors, bulbs, esqueixos, flors i plantes vives de caràcter ornamental.
 • Importacions d’objectes d’art, antiguitats i objectes de col·lecció.

El tipus reduït del 10% també s’haurà de pagar en els serveis següents:

 • Transports de viatgers i el seu equipatge.
 • Hostaleria, càmpings i balnearis, restaurants i subministrament de menjars i begudes per consumir a l’acte.
 • Serveis efectuats a favor de persones titulars d’explotacions agrícoles, forestals o ramaderes.
 • Serveis de les cooperatives agràries als seus socis.
 • Serveis prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics a productors de cinema i organitzadors de teatre.
 • Neteja de vies públiques, parcs i jardins públics.
 • Recollida de residus.
 • Entrades de cinema, teatres, concerts, circs, festes taurines i altres espectacles culturals en viu; de museus i galeries d’art; d’espectacles esportius de caràcter aficionat, i d’exposicions i fires de caràcter comercial.
 • Arrendaments amb opció de compra d’habitatges, inclosos els garatges i els annexos.
 • La cessió dels drets d’aprofitament per torns d’edificis, quan l’immoble tingui, almenys, deu allotjaments.
 • Obres de renovació i reparació efectuades a habitatges, sempre que es compleixin determinats requisits.

Tipus superreduït: el 4%, és el que s’aplica als productes denominats de primera necessitat. En aquest apartat s’inclouen els productes següents:

 • Pa, llet, formatges, ous, fruites, verdures, llegums, tubercles i cereals.
 • Llibres, diaris i revistes.
 • Medicaments d’ús humà.
 • Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i cadires de rodes, així com pròtesis, ortesis i implants interns per a persones amb discapacitat.
 • Habitatges de protecció oficial de règim especial o de promoció pública, inclosos els garatges i els annexos.

També paguem un 4% d’IVA superreduït quan contractem algun dels serveis següents:

 • Reparació de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i cadires de rodes. Serveis d’adaptació de taxis per transportar persones amb discapacitat.
 • Arrendaments amb opció de compra d’habitatges de protecció oficial.
 • Serveis de teleassistència, ajuda a domicili, centre de dia i de nit i atenció residencial.

Serveis que no paguen IVA

Tot i que en la majoria de béns que comprem haurem de pagar algun d’aquests tres tipus d’IVA, hi ha algunes activitats que estan exemptes del pagament d’aquest impost. La llista d’Hisenda inclou:

 • L’ensenyament en centres públics o privats autoritzats i les classes particulars.
 • L’assistència a persones físiques per professionals mèdics i serveis sanitaris.
 • Certs serveis professionals, inclosos aquells la contraprestació dels quals consisteixi en drets d’autor, prestats per artistes plàstics, escriptors, col·laboradors literaris i gràfics.
 • Serveis d’assegurances, reassegurances i capitalització.
 • Serveis de mediació prestats a persones físiques en diverses operacions financeres.
 • Arrendament d’habitatges i lliurament de terrenys rústics i no edificables, així com el segon lliurament d’edificacions i els posteriors.
 • Segells de correus.

A la web de l’Agència Tributària, a més, pots consultar quines són les activitats que no estan subjectes a IVA.

Cal assenyalar que l’IVA és un impost que s’aplica en totes les fases de la cadena de producció o de comercialització d’un bé o servei, però que només suporta efectivament el consumidor final, ja que els empresaris i els autònoms es poden deduir l’IVA suportat en cada fase.

La calculadora d'IVA de Santander Impulsa Empresa ens facilita la feina del seu càlcul. Només introduint les xifres que coneixem, podem calcular-ne les restants immediatament.

Z7_3OKIGJ82O8K440Q5GU53PQJH43

Valorar aquest article

Tu valoración ha sido guardada.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH52P1
${loading}
×