Z7_3OKIGJ82O0F200QB198VRUH366
Z7_3OKIGJ82O0F200QB198VRUH365

La Comunitat de La Rioja ha publicat una línia COVID-19 d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID-19. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/2021, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut de caràcter finalista consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a:

 1. satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.
 2. A l'amortització del principal de deute bancari, procedent d'operacions formalitzades entre l'1 de març del 2020 i el 12 de març del 2021.

Quines especificitats inclou La Rioja respecte de l'RD 5/2021?

Fent ús de les habilitacions atorgades a les comunitats autònomes a l'RD 5/2021, La Rioja ha stès l'abast de l'ajut als sectors emmarcats a les Seccions A a S de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009), que inclouen tant els sectors d'activitat definits a l'annex I del Reial decret llei 5/2021 com aquells l'activitat dels quals ha estat particularment afectada en l'àmbit de la Comunitat Autònoma de La Rioja, llevat de les empreses emmarcades a la Divisió 64 (serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions) de la Secció K.

Quines persones poden ser beneficiàries?

Podran ser beneficiàries dels ajuts directes les persones o empreses següents:

 • Els empresaris o professionals i entitats el volum d'operacions anual dels quals l'any 2020, declarat en l'impost sobre el valor afegit ("IVA") o tribut equivalent, hagi caigut més d'un 30% respecte del 2019 i que compleixin els requisits d'elegibilitat de la convocatòria de l'ajut..

 • Els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques ("IRPF") i que compleixin els requisits d'elegibilitat de la convocatòria de l'ajut..

 • Els grups consolidats que tributin en l'impost sobre societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l'activitat del grup de més del 30% l'any 2020 respecte del 2019.. S'entendrà com a destinatari de l'ajut, als efectes del compliment dels requisits d'elegibilitat i transferències, el grup com a contribuent únic, i no cada una de les entitats que l'integren.

Així mateix, no es consideraran destinataris dels ajuts: els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, encara que compleixin els requisits, hagin declarat en la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2019 un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en què haguessin aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, si escau, si ha resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents ("IRNR"), abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives, a excepció de les circumstàncies establertes a la base sisena, apartat 3, de les bases reguladores de les subvencions.Quins requisits he de complir?

La inscripció prèvia la poden fer empresaris o professionals i les empreses interessades que compleixin els requisits següents:

 • Tenir el domicili fiscal a la Comunitat Autònoma de La Rioja, excepte en els casos previstos a l'apartat 4 de l'article 3 del Reial decret llei 5/20211.

 • Haver realitzat durant el 2019 i 2020 almenys una de les activitats dels sectors emmarcats a les Seccions A a S de la CNAE-2009, fora de la Divisió 64 de la Secció K, i continuar en el seu exercici en el moment de la sol·licitud..

 • Que el volum d'operacions anual en l'IVA o altre tribut indirecte equivalent de l'any 22020 hagi caigut més d'un 30% respecte del 2019. Aquest requisit no és aplicable per a aquells que hagin aplicat el règim d'estimació objectiva el 2019 o 2020.

 • No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d'1,8 milions d'euros en ajuts directes des de l'inici de la vigència del Marc Temporal el 2 d'abril del 2020 i de 10 milions d'euros en ajuts per costos fixos..

 • Complir en el moment de la presentació de la sol·licitud els requisits següents:
 • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc, per causa de què hagués estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
 • Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvent en cap procediment, no trobar-se declarat en concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, no estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
 • No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

 • Autoritzar la cessió de les dades, informes o antecedents obtinguts per l'Administració Tributària que siguin necessaris per a la gestió d'aquests ajuts.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir els compromisos i obligacions següents::

 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny del 2022.
 • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys.

Quin és l'import de l'ajut?

La quantia dels ajuts serà la següent:

 • Empresaris o professionals i empreses que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF: l'ajut serà equivalent a l'import de despesa subvencionable reflectit en la sol·licitud, amb el límit de 3.000 euros.
 • Empresaris o professionals i empreses el volum d'operacions anual dels quals, en l'IVA o el tribut indirecte equivalent,hagi caigut més d'un 30% l'any 2020 respecte del 2019: l'ajut que es concedirà serà d'un mínim de 4.000 euros.

En cas que l'import total de l'ajut no podrà superar els límits per aprovar totes les sol·licituds presentades d'acord amb els criteris establerts anteriorment, i amb la finalitat d'atendre-les totes, es farà un repartiment proporcional a la quantia de subvenció sol·licitada, respectant els límits màxims anteriors.

Per contra, si després d'aplicar el repartiment hi hagués crèdit sobrant, aquest s'aplicarà al segon grup (empresaris i professionals el volum d'operacions dels quals hagi caigut més d'un 30% el 2020) mitjançant el repartiment directament proporcional i ponderat al 50% en funció de la caiguda del volum d'operacions i l'import de l'ajut sol·licitat dividit entre la suma acumulada de tots els imports d'ajuts sol·licitats per a aquest segon tram.

En qualsevol cas, l'import total de l'ajut no podrà superar els límits que s'indiquen tot seguit:

 • El 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'impost sobre la renda de les persones físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de deu empleats.
 • El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de deu empleats.
 • L' import total de l'ajut no podrà superar els 200.000 euros.

Així mateix, en els casos que s'indiquen tot seguit, l'import de l'ajut serà d'un màxim de 3.000 euros per als empresaris o professionals i empreses que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF, i d'un màxim de 4.000 euros per a la resta d'empresaris i professionals:

 • Supòsits d'altes o empreses creades entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de març del 2020.
 • Empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2020.
 • Empresaris o professionals i empreses que hagin estat d'alta durant un temps inferior a l'any en l'exercici 2019 o en l'exercici 2020.Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Els interessats hauran d'emplenar el formulari disponible a la seu electrònica de l'Agència de Desenvolupament Econòmic de La Rioja, amb la informació següent:

 1. NIF del sol·licitant de l'ajut.
 2. L'autorització a què fa referència l'article 95.1.k) de la Llei general tributària.
 3. Indicació de si es sol·licitaran ajuts en territoris diferents al del domicili fiscal.
 4. Si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori foral, la composició d'aquest grup el 2020 i si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys.
 5. Si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori comú, si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys.
 6. Si realitza exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica d'IVA i determina el pagament fraccionat.
 7. Declaració responsable de la relació detallada del deute i les despeses que reuneixin els requisits de subvencionalitat, amb dos apartats diferenciats: un corresponent als pagaments pendents a proveïdors, per ordre d'antiguitat, i un altre al deute bancari, amb indicació d'aquell que tingui aval públic.
 8. Declaració responsable del compliment dels compromisos i les obligacions definits en la convocatòria.

Com a part de la documentació acreditativa, s'annexaran al formulari de sol·licitud els documents següents:

 • Si la persona sol·licitant és una persona física, còpia del DNI/NIE de la persona sol·licitant, només en cas de on autoritzar la consulta de les seves dades d'identitat.
 • Si la persona sol·licitant és una persona jurídica:
 • Còpia del seu NIF, només en cas de no autoritzar la consulta de les seves dades d'identitat.
 • Escriptura de constitució, estatuts de l'entitat i, si escau, les modificacions posteriors, tot això degudament inscrit al Registre corresponent, si escau, i vigent en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Acreditació vàlida del poder de representació del signant de la sol·licitud, degudament inscrit al Registre que correspongui, si escau.
 • Fitxa d'alta de tercers degudament emplenada, segons el model normalitzat, o alta en l'aplicació "Fitxa de tercers" a la seu electrònica de l'Agència de Desenvolupament Econòmic de La Rioja.

No caldrà aportar aquesta documentació si ja està en poder de l'Agència de Desenvolupament Econòmic de La Rioja, no s'ha modificat i està vigent.

Addicionalment, quan concorri algun dels supòsits que s'indiquen tot seguit, caldrà presentar juntament amb la sol·licitud la documentació que s'assenyala per a cada cas:

 1. En els supòsits previstos al paràgraf segon de l'apartat 3 de la base sisena: declaració de l'IRPF/IS/IRNR del 2019, segons escaigui.
 2. Si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori foral, si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys: el model 390 Declaració-Resum anual de l'IVA del 2019 i 2020, o el model 303 corresponent al quart trimestre de l'IVA del 2019 i 2020.
 3. Si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori comú, si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys: el model 390 Declaració-Resum anual de l'IVA del 2019 i 2020, o el model 303 corresponent al quart trimestre de l'IVA del 2019 i 2020.
 4. Si realitza exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica d'IVA i determina el pagament fraccionat, d'acord amb la modalitat prevista a l'article 40.2 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l'impost sobre societats: declaració de l'IS del 2020 o, en cas que no s'hagués presentat, compte de pèrdues i guanys de l'exercici 2020 en el qual figuri l'import net de la xifra de negoci.

Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

El beneficiari haurà de justificar,en el termini de tres mesos a comptar de la notificació de la resolució corresponent de concessió i abonament de la subvenció, l'aplicació dels fons rebuts mitjançant la presentació d'una declaració responsable de la relació classificada dels pagaments realitzats per satisfer el deute i les despeses fixes, amb identificació del creditor i del document, el seu import, la data d'emissió i data de pagament, acompanyada de les factures i els pagaments bancaris corresponents..

Addicionalment, l'Agència de Desenvolupament Econòmic de La Rioja comprovarà, a través de la informació facilitada per l'AEAT, el compliment per part del beneficiari de les obligacions següents:

 • El manteniment de l'activitat corresponent als ajuts fins al dia 30 de juny del 2022.
 • Que no ha repartit dividends durant el 2021 i 2022.
 • Que no s'han aprovat increments en les retribucions de l'alta direcció en el termini de dos anys des de la notificació de la resolució de concessió i pagament dels ajuts, podent requerir al beneficiari la documentació pertinent a aquest efecte.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

Les sol·licituds es podran presentar a partir del 18 de juny del 2021 i fins a les catorze hores del dia 2 de juliol del 2021.

Les sol·licituds es presentaran i el procediment de concessió, justificació, gestió i recursos es tramitarà íntegrament de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l'Agència de Desenvolupament Econòmic de La Rioja (vegeu enllaç).

Per a més informació en relació amb les bases reguladores i la convocatòria de l'ajut, es pot adreçar al Butlletí Oficial de La Rioja del 17 de juny del 2021 (vegeu enllaç).


Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Z7_3OKIGJ82O0F200QB198VRUH367

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82O0F200QB198VRUH3M4

Et pot interessar

×
${loading}
×