Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH90N7
Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH90F4

L'Ordre ECO/127/2021 publicada per la Comunitat de Catalunya obre el tràmit d'inscripció prèvia de la línia Covid d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID. Aquest tràmit d'ajuts públics forma part del Reial Decret Llei 5/2021 (en endavant, “RD 5/2021”), l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut de caràcter finalista consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pendents de pagament pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

Quines especificitats inclou Catalunya respecte del RD 5/2021?

L'Ordre ECO/127/2021 (en endavant, l'"ordre") publicada per la Comunitat de Catalunya obre el tràmit d'inscripció prèvia dels ajuts, la realització del qual és obligatòria per accedir a la subvenció, una vegada publicada la convocatòria dels ajuts corresponent. En aquest sentit, encara no està publicada la convocatòria oficial amb tots els detalls de les bases reguladores de l'ajut, ja que es definirà d'acord amb la informació obtinguda a través d'aquest tràmit.

Aquest tràmit d'inscripció prèvia s'estableix amb la finalitat de definir amb claredat els termes en què s'ha de concedir l'ajut i perquè l'Administració disposi de les dades que siguin rellevants per a la definició de les bases i de la respectiva convocatòria dels ajuts.

L'Ordre determina l'objecte dels ajuts, els requisits que han de complir les persones interessades, el contingut de la informació que cal facilitar a la inscripció prèvia, així com e termini i el mecanisme de presentació de la informació necessària.

En relació amb altres novetats, la Comunitat de Catalunya ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts extraordinaris directes inicialment previst al Reial decret 5/2021 a aquells sectors d'activitat més afectats dins la comunitat autònoma, arribant a un total de 191 CNAE admissibles.

Quines persones poden ser beneficiàries?

Podran ser beneficiàries dels ajuts directes les següents persones:

 • Els empresaris o professionals i empreses que estiguin adscrits als sectors d'activitat inclosos a l'annex de l'Ordre (vegeu enllaç) durant el 2019 i el 2020, que segueixin en l'exercici de l'activitat, i el volum d'operacions anual dels quals, en l'impost sobre el valor afegit ("IVA") o el tribut indirecte equivalent el 2020, hagi caigut més d'un 30% respecte del 2019. S'entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
 • Els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques (“IRPF”) i que estiguin adscrits als sectors d'activitat inclosos a l'annex de l'Ordre (vegeu enllaç) durant el 2019 i el 2020 i que segueixin en l'exercici de l'activitat.
 • Els grups consolidats que tributin en l'impost sobre societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l'activitat del grup de més del 30% l'any 2020 respecte del 2019.
 •   S'entendrà com a destinatari de l'ajut, als efectes del compliment dels requisits d'elegibilitat i transferències, el grup com a contribuent únic, i no cadascuna de les entitats que l'integren1.
 •   Aquests grups hauran d'operar i hauran de tenir treballadors o treballadores amb residència fiscal a Catalunya.
 •   Les entitats que hagin format part d'un grup el 2019, però no el 2020, es consideraran com a independents i podran sol·licitar els ajuts, sempre que compleixin els requisits de forma individualitzada. En el cas d'un grup, la sol·licitud serà presentada per la societat representant del grup i, en tot cas, ha d'incloure totes les entitats que hagin format part del grup el 2020.
 • Els empresaris, professionals i empreses que apliquin el règim d'estimació directa amb un volum de deutes pendent subvencionable igual o superior a 4.000 euros.

Així mateix, no es consideraran destinataris dels ajuts: els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, encara que compleixin els requisits de l'Ordre, hagin declarat en la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici 2019 un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en què haguessin aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, si escau, si ha resultat negativa en aquell exercici la base imposable de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents ("IRNR"), abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.Quins requisits he de complir?

La inscripció prèvia la poden fer empresaris o professionals i les empreses interessades que compleixin els requisits següents:

 • Realitzar alguna de les activitats econòmiques incloses a l'annex de l'Ordre (vegeu enllaç) durant el 2019 i el 2020 i que segueixin en l'exercici de l'activitat actualment.
 • El volum d'operacions anual en l'IVA o un altre tribut indirecte equivalent del 2020, hagi caigut més d'un 30% respecte del 2019.
 • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya, o bé l'establiment permanent, en el cas d'entitats no residents no financeres que operin a Espanya, excepte en els casos previstos a l'apartat 4 de l'article 3 del Reial decret llei 5/20212
 • No tenir ajuts atorgats per a la mateixa finalitat que superin un import total acumulat per empresa d'1,8 milions d'euros en ajuts directes i de 10 milions d'euros en ajuts per costos fixos d'acord amb el Marc nacional temporal notificat a la Comissió Europea.
  Aquest import és de 270.000 euros per a les empreses dels sectors de la pesca i l'aqüicultura i de 225.000 euros per a les empreses del sector agrícola.
 • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc, per causa de què hagués estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
 • Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvent en cap procediment, no trobar-se declarat en concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, no estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat d'acord amb la Llei 22/2003, del 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
 • No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

A més dels requisits anteriors, les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres sol·licitants d'aquests ajuts han de complir els següents requisits:

 1. Ser la persona titular del compte corrent bancari que hagi indicat.
 2. No haver estat sancionada, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut a la feina, durant l'any anterior a la convocatòria, si ha estat sancionada, haver aplicat les mesures correctores previstes i haver abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 3. Complir els requisits que s'estableixen als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
 4. No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals discriminatòries per raó de sexe o de gènere.
 5. Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció d'acord amb la normativa vigent.
 6. Complir el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes.
 7. Respectar el dret a l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat.
 8. Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
 9. Complir el que estableix l'article 13.5 de la Llei 26/2015, del 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i l'adolescència.
 10. Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
 11. Complir la resta de requisits i obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa sectorial aplicable.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir els compromisos i obligacions següents:

 • Mantenir l'activitat fins al 30 de juny del 2022.
 • No repartir dividends durant els anys 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de 2 anys.
 • Conservar i custodiar la documentació acreditativa dels requisits i justificativa de l'aplicació dels fons rebuts i posar-la a disposició de l'Administració de la Generalitat de Catalunya per a totes les actuacions de comprovació que escaiguin, i a les de control de l'activitat econòmica i financera que corresponguin a la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, a la Sindicatura de Comptes o a altres òrgans competents, tant nacionals como comunitaris. Així mateix, han d'aportar tota la informació que sigui requerida per a la justificació de les condicions que acreditin el compliment dels requisits per rebre aquest ajut.
 • Donar compliment a l'article 55.2 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i adherir-se als principis ètics i a les regles de conducta als quals les persones beneficiàries han d'adequar la seva activitat.
 • Complir les obligacions que preveuen la normativa vigent en matèria de subvencions i la normativa sectorial aplicable.Quin és l'import de l'ajut?

Els imports es determinaran segons les bases reguladores de l'ajut, el qual està pendent de publicació, sempre dins dels límits màxims que estableix el RDL 5/2021.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Els requisits que han de complir els sol·licitants per a la concessió dels ajuts s'acreditaran mitjançant l'encreuament de les dades necessàries amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària que inclourà la informació necessària en funció de cada cas, així com mitjançant les corresponents declaracions responsables realitzades pels interessats en emplenar el formulari d'inscripció prèvia. En aquest sentit, a la inscripció prèvia no caldrà aportar cap document addicional a les dades requerides al formulari.

El formulari d'inscripció prèvia inclou les següents dades per emplenar:

 1. Dades bàsiques de l'empresa, empresari o professional sol·licitant o del seu representant, a efectes d'identificació, capacitat, notificació, control i contacte en el marc del procediment de concessió dels ajuts.
 2. Dades bancàries de l'empresa, empresari o professional sol·licitant.
 3. Dades relatives a l'activitat realitzada per part de l'empresa, empresari o professional sol·licitant.
 4. Dades relatives al grup consolidat del qual formen part l'empresa, empresari o professional sol·licitant.
 5. Dades fiscals relatives als volums d'operacions efectuades en el marc de l'activitat econòmica subvencionada, dels exercicis 2019 i 2020.
 6. Dades relatives al nombre de treballadors i treballadores de l'empresa, empresari o professional sol·licitant.
 7. Import del deute pel qual se sol·licita l'ajut, detallat en funció de la tipologia del deute, a proveïdors, altres creditors, financers o no financers, així com costos fixos de l'empresa, empresari o professional sol·licitant.

Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

El procés de justificació dels ajuts, així com la seva documentació acreditativa estaran determinats per les bases reguladores de l'ajut, el qual està pendent de publicació.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des del 21 de juny del 2021 fins el dia 30 de juny del 2021 a les 15.00 hores.

La inscripció prèvia s'ha de formalitzar exclusivament mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya i els sistemes d'identificació i signatura electrònica acceptats per l'Administració de la Generalitat.

Per a la inscripció prèvia, les persones interessades que compleixin els requisits establerts per a aquests ajuts han d'emplenar i presentar electrònicament el formulari disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (vegeu enllaç).

Els interessats hauran de tenir en compte que la presentació del formulari d'inscripció prèvia és condició necessària per poder percebre l'ajut extraordinari, sempre que es compleixin els requisits que es fixin per a la seva concessió, tant a les bases reguladores com a les convocatòries. Un cop publicades les convocatòries dels ajuts extraordinaris corresponents i sense cap altre tràmit per part de la persona interessada, la presentació del formulari d'inscripció prèvia, emplenat amb les dades requerides, produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut.

Per a més informació en relació amb l'ajut públic, es pot adreçar a l'Ordre ECO/127/2021 del 14 de juny del 2021 del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (vegeu enllaç).

Annex. Llistat de CNAE-09 que s'incorporen per a la Comunitat Autònoma de Catalunya.

CNAE-2009

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

170

Caça, captura d'animals i serveis relacionats

1021

Processat de peixos, crustacis i mol·luscos

1061

Fabricació de productes de molineria

1071

Fabricació de pa i de productes frescos de fleca i pastisseria

1081

Fabricació de sucre

1082

Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria

1084

Elaboració d'espècies, salses i condiments

1085

Elaboració de plats i menjars preparats

1107

Fabricació de begudes no alcohòliques; producció d'aigües minerals i altres aigües embotellades

1320

Fabricació de teixits tèxtils

1391

Fabricació de teixits de punt

1393

Fabricació de catifes i moquetes

1412

Confecció de roba de feina

1431

Confecció de calceteria

1511

Preparació, adob i acabament del cuir; preparació i tenyida de pells de pelleteria

1512

Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia

1629

Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria

1711

Fabricació de pasta paperera

1722

Fabricació d'articles de paper i cartró per a ús domèstic, sanitari i higiènic

2013

Fabricació d'altres productes bàsics de química inorgànica

2015

Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants

2016

Fabricació de plàstics en formes primàries

2060

Fabricació de fibres artificials i sintètiques

2313

Fabricació de vidre buit

2331

Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica

2341

Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental

2344

Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic

2349

Fabricació d'altres productes ceràmics

2351

Fabricació de ciment

2352

Fabricació de calç i guix

2363

Fabricació de formigó fresc

2420

Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer

2445

Producció d'altres metalls no ferris

2530

Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes de calefacció central

2571

Fabricació d'articles de ganiveteria i coberteria

2652

Fabricació de rellotges

2720

Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques

2732

Fabricació d’altres fils i cables electrònics i elèctrics

2740

Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació

2752

Fabricació d'aparells domèstics no elèctrics

2821

Fabricació de forns i cremadors

2841

Fabricació de màquines eina per treballar els metalls

2891

Fabricació de maquinària per a la indústria metal·lúrgica

2895

Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó

2896

Fabricació de maquinària per a les indústries del plàstic i el cautxú

2910

Fabricació de vehicles de motor

2932

Fabricació d'altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor

3011

Construcció de vaixells i estructures flotants

3020

Fabricació de locomotores i material ferroviari

3099

Fabricació d'altres materials de transport ncaa

3220

Fabricació d'instruments musicals

3821

Tractament i eliminació de residus no perillosos

4122

Construcció d'edificis no residencials

4641

Comerç a l'engròs de tèxtils

4642

Comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat

4651

Comerç a l'engròs d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics

4661

Comerç a l'engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles

4663

Comerç a l'engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l'enginyeria civil

4664

Comerç a l'engròs de maquinària per a la indústria tèxtil i de màquines de cosir i tricotar

4671

Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars

4677

Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig

4729

Altre comerç al detall de productes alimentaris en establiments especialitzats

4730

Comerç al detall de combustible per a l'automoció en establiments especialitzats

4763

Comerç al detall d'enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats

4779

Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments especialitzats

4950

Transport per canonada

5224

Manipulació de mercaderies

5814

Edició de revistes

5821

Edició de videojocs

5912

Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5915

Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

5917

Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo

6130

Telecomunicacions per satèl·lit

6399

Altres serveis d'informació ncaa.

7312

Serveis de representació de mitjans de comunicació

7410

Activitats de disseny especialitzat

7810

Activitats de les agències de col·locació

7820

Activitats de les empreses de treball temporal

7830

Altres tipus de provisió de recursos humans

8030

Activitats d'investigació

8211

Serveis administratius combinats

8220

Activitats dels centres de trucades

8520

Educació primària

8531

Educació secundària general

8532

Educació secundària tècnica i professional

8543

Educació superior universitària

8551

Educació relacionada amb l'esport i les activitats recreatives

8552

Educació relacionada amb la cultura

8559

Altra educació ncaa

8790

Altres activitats d'assistència en establiments residencials

8891

Activitats d'atenció diürna d'infants

9003

Creació artística y literària

9106

Activitats d'arxius

9312

Activitats de clubs esportius

9524

Reparació de mobles i articles de parament de la llar

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH9GI7

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JH90V4

Et pot interessar

×
${loading}
×