L'Administració de les Illes Balears ha publicat una línia Covid d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/21, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

Aquests ajuts de caràcter finalista inclouen la següent classificació de línies:

 • Línea 1: Ayudas para empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF.
 • Línea 2: Ayudas para empresarios, profesionales, empresas o entidades que determinen el rendimiento neto de sus actividades en el IRPF mediante el régimen de estimación directa, o que estén sujetas al Impuesto sobre sociedades o al Impuesto sobre la renta de los no residentes.

Quines especificitats inclouen les Illes Balears respecte del RD 5/2021?

Els ajuts s'estendran a (i) subsectors amb una caiguda molt rellevant de l'activitat i que, per la seva difícil inclusió dins de la classificació dels codis CNAE del RD 5/2021, necessitaven d'una inclusió particular, (ii) sectors estratègics de l'economia balear que, a causa de les seves particularitats, cal protegir, (iii) sectors que formen la cadena de valor de l'activitat turística; i (iv) sectors econòmics que han estat subjectes a decisions del GOIB per reduir la seva activitat durant els mesos posteriors a juny del 2020 per poder controlar l'evolució de la pandèmia.

Addicionalment, a la convocatòria es van incloure com a empreses beneficiàries d'ajuts les empreses viables que el 2019 van tenir un resultat net negatiu per estar afectades per la fallida de Thomas Cook, així com les empreses que hagin realitzat fortes inversions el 2019 sense les quals no haguessin tingut un resultat net negatiu en aquest exercici.

Finalment, pel que fa a la quantia de l'ajut, a diferència del RD 5/2021, s'amplia el límit màxim de l'ajut a 500.000 euros en el cas de beneficiaris de la Línia 2.

Quins requisits he de complir?

Els beneficiaris de l'ajut hauran de complir els requisits següents:

 • Tenir el domicili fiscal a les Illes Balears (excepte en els supòsits previstos a l'article 2.B del Butlletí Oficial de les Illes Balears del 29 de maig del 2021)1.
 • Haver realitzat una activitat econòmica definida a l'Annex I del Butlletí Oficial de les Illes Balears del 29 de maig del 2021 (veure enllaç) durant els anys 2019 i 2020.
 • Continuar en l'exercici de l'activitat desenvolupada en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc, per causa de què hagués estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
 • Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries amb l'agència estatal de l'administració tributària, amb la comunitat autònoma de les Illes Balears i amb la Seguretat Social.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvent en cap procediment, no trobar-se declarat en concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, no estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat.
 • No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
 • No disposar de cap tipus de cobertura, per qualsevol tipus d'assegurança o mesura d'ajut temporal, de les despeses subvencionables per a pagament de les quals se sol·liciten aquests ajuts.
 • No estar sotmès a cap de les prohibicions per ser beneficiari dels ajuts que estableix l'article 13 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvenciones

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir les següents obligacions:

 • Complir les obligacions establertes a l'article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al dia 30 de juny del 2022. 
 • No repartir dividends durant els anys 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de l'aplicació d'alguna de les mesures a què fa referència el Reial decret llei 5/2021.
 • Mantenir inalterat el compte bancari, indicat a la presentació de la sol·licitud, fins al final del primer trimestre de l'any 2023, el qual haurà de correspondre a una entitat financera establerta al territori espanyol amb un codi IBAN que comenci per ES.

Així mateix, l'Administració no considerarà beneficiaris els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, en la declaració de l'IRPF, mètode d'estimació directa, impost de societats o impost sobre la renda de no residents corresponent al 2019 hagin declarat un resultat net negatiu.

Quin és l'import de l'ajut?

L'import de l'ajut serà equivalent al total de les despeses subvencionables que se sol·licitin al formulari, tenint en compte els següents límits segons el tipus de beneficiari:

 • Per als beneficiaris de la Línia 1 l'import de l'ajut serà d'un màxim de 3.000 euros.
 • Per als beneficiaris de la Línia 2, com a regla general, l'import màxim de l'ajut no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 500.000 euros. Addicionalment, s'estableixen els següents límits particulars:
 1. En el cas d'empresaris, professionals, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats, l'import de l'ajut màxim a assignar serà del 100% de la caiguda del volum d'operacions el 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%.
 2. En el cas d'empresaris, professionals, així com les entitats i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats, l'import de l'ajut màxim a assignar serà del 50% de la caiguda del volum d'operacions el 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%.
 3. Import fix de 4.000 euros d'ajut per als següents casos:
 • Sol·licitants que determinin el resultat, a efectes tributaris, de les seves activitats en l'IRPF mitjançant el règim d'estimació directa, en l'impost sobre societats o a l'impost sobre la renda de no residents en els quals el volum d'operacions no hagi caigut més d'un 30% en l'exercici 2020 respecte de l'exercici 2019 i en què, a més, es doni alguna de les circumstàncies definides a l'article 6.4 del Butlletí Oficial de les Illes Balears del 29 de maig del 2021.
 • Sol·licitants amb una caiguda del volum d'operacions de més del 30% en l'exercici 2020 respecte del 2019, on aquest percentatge per sobre del 30% no doni dret a una assignació de com a mínim 4.000 euros.

Així mateix, és important ressaltar que, si un cop assignat el crèdit per als sol·licitants de la Línia 1 i els beneficiaris de la Línia 2, resultés crèdit romanent sense concedir, el crèdit es repartirà entre la resta dels beneficiaris de la Línia 2 mitjançant un sistema de prorrateig, respectant els diferents límits màxims establerts anteriorment.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Durant la tramitació de la sol·licitud l'Administració de la comunitat autònoma exigirà la presentació, juntament amb el formulari, de documents que justifiquin les declaracions del sol·licitant. En aquest sentit, s'han establert dos procediments per obtenir la informació:

 1. Autoritzar l'Administració Tributària, la Seguretat Social o altres administracions o organismes públics perquè consultin les dades exigides en els requisits de la convocatòria.
  En aquest cas, el sol·licitant no haurà d'aportar cap document addicional en aquesta fase.
 2. En cas que no es concedeixi autorització per a la consulta de dades a través de les bases dels encreuaments d'informació de les administracions públiques, el sol·licitant haurà d'aportar la documentació addicional següent:
 • Per als beneficiaris de la Línia 1:
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de la delegació o delegació especial en què es trobi el domicili fiscal.

 • Certificat de l'AEAT acreditatiu dels epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques i codis CNAE que es consideren equivalents en què es classifica l'activitat exercida pel sol·licitant en els anys 2019, 2020 i 2021.

 • Certificat del cens d'empresaris, professionals i retenidors gestionat per l'AEAT que acrediti que el sol·licitant continua en l'exercici de la seva activitat en el moment de la sol·licitud i la data d'alta en el cens.

 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de l'aplicació del règim d'estimació objectiva en l'IRPF en el 2019 o 2020.

 • Per als sol·licitants de la Línia 2:
 • Certificat de l'AEAT2 acreditatiu de la delegació o delegació especial en què es trobi el domicili fiscal.

 • Certificat de l'AEAT acreditatiu dels epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques i codis CNAE que es consideren equivalents en què es classifica l'activitat exercida pel sol·licitant en els anys 2019, 2020 i 2021.

 • Certificat del cens d'empresaris, professionals i retenidors gestionat per l'AEAT que acrediti que el sol·licitant continua en l'exercici de la seva activitat en el moment de la sol·licitud i la data d'alta en el cens.

 • Certificat de l'AEAT acreditatiu del volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'administració en l'impost sobre el valor afegit i, si escau, en l'impost general indirecte canari en el 2019 i 2020, si aquest volum d'operacions en l'any 2020 ha caigut més d'un 30% respecte del 2019, i el percentatge de caiguda.

 • Certificat de l'AEAT en cas que no es doni el supòsit previst a la lletra anterior en què s'indiqui, en el cas de declarants de l'IRPF, l'import dels ingressos declarats en les autoliquidacions de pagaments fraccionats corresponents als exercicis 2019 i 2020.

 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de la base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat dels anys 2019 i 2020, respectivament, en cas que aquests pagaments fraccionats es calculin d'acord amb allò disposat a l'article 40.3 de la Llei 27/2014, del 27 de novembre, de l'impost sobre societats, per a contribuents de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents amb establiment permanent, quan el sol·licitant de l'ajut tingui el domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o faci exclusivament operacions que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l'impost sobre el valor afegit o de l'impost general indirecte, i no apliqui el règim d'estimació objectiva en l'IRPF en els anys 2019 o 2020.

 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de la base imposable prèvia declarada el 2019 i 2020, respectivament, en cas que els pagaments fraccionats es calculin d'acord amb allò disposat a l'article 40.2 de la Llei 27/2014, del 27 de novembre, de l'impost sobre societats, per a contribuents de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents amb establiment permanent, quan el sol·licitant de l'ajut tingui el domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o faci exclusivament operacions que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l'impost sobre el valor afegit o de l'impost general indirecte canari, segons la informació proporcionada prèviament a l'agència tributària per la comunitat autònoma de Canàries, i no apliqui el règim d'estimació objectiva en l'IRPF en els anys 2019 o 2020.

 • Certificat de l'AEAT acreditatiu del nombre d'empleats tenint en compte el nombre mitjà en l'any 2020 de perceptors de rendiments dineraris del treball consignats en les declaracions mensuals o trimestrals de retencions i ingressos per endavant.

 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de no haver obtingut un resultat net negatiu a la declaració de l'IRPF corresponent al 2019.

 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de si el sol·licitant està donat d'alta al cens d'empresaris, professionals i retenidors, i per al cas que s'hagi produït l'alta o la baixa l'any 2019 o 2020, informació sobre les dates d'alta i baixa en aquest cens, i causa de la baixa.

 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de la caiguda de l'activitat al territori, en relació amb els grups i els empresaris, professionals o les entitats el volum d'operacions dels quals el 2020 hagi estat superior a 10 milions d'euros i que desenvolupin la seva activitat econòmica en més d'un territori autonòmic o en més d'una ciutat autònoma.

 • Certificat de l'AEAT d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries.

 • Certificat de l'agència tributària de les Illes Balears d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb la comunitat autònoma de les Illes Balears.

 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent del pagament de les seves obligacions.

 • En el cas de grups, l'empresa dominant haurà d'aportar la documentació establerta als apartats iv., v. i vii. anteriors, així com la relació d'empreses que formaven part del grup en els exercicis 2019, 2020 i 2021 en què ha de fer constar, si escau, el NIF, la raó social i si tributen en una hisenda foral.

Un cop presentada la sol·licitud, l'agència tributària de les Illes Balears comprovarà a cada sol·licitud el compliment de tots els requisits per poder ser beneficiari d'acord amb la informació i les dades facilitades o certificades per l'agència estatal d'administració tributària o per les que aporti l'interessat.

Així mateix, cal indicar que les sol·licituds de subvenció que es presentin a càrrec de la Línia 1 es tramitaran per ordre d'entrada de dia i hora un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds (28 de juny del 2021).

En el cas de la Línia 2 també serà necessari que hagi finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, però en aquest cas, totes les sol·licituds presentades que compleixin els requisits rebran l'ajut segons els criteris establerts a l'article 6. 3. del Butlletí Oficial de les Illes Balears del 29 de maig del 2021.

Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

La presentació de la justificació dels ajuts es farà en format electrònic mitjançant el Portal de l'agència tributària de les Illes Balears i es podrà presentar des del dia següent de la data de pagament fins al 31 de març del 2022, adjuntant els següents documents:

 • Justificació de despeses imputables a subvencions concedides d'un import igual o inferior a 6.000 euros:
 • Declaració responsable de la persona o entitat beneficiària d'acord amb el model que s'adjunta a l'Annex III del Butlletí Oficial.
 • Carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin, si escau.
 • Justificació de les despeses imputables a subvencions concedides d'un import superior a 6.000 i inferior a 60.000 euros:
 • Relació classificada de les despeses satisfetes mitjançant l'import de l'ajut concedit d'acord amb el model que s'adjunta com a Annex IV del Butlletí Oficial.
 • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.
 • Justificació de les despeses imputables a subvencions concedides d'un import igual o superior a 60.000 euros:
 • Informe d'un auditor de comptes que acrediti, de forma fefaent, la destinació de l'ajut al pagament de les despeses subvencionables establertes en aquesta ordre respecte de l'ordre de prelació en el pagament que s'hi estableix.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

Les sol·licituds es poden presentar des del 14 de juny fins al 12 de juliol del 2021, tots dos inclosos.

La presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es realitzarà exclusivament per via telemàtica mitjançant el DNI electrònic o un dels certificats electrònics reconeguts per l'agència tributària.

El sol·licitant haurà d'accedir al formulari de la sol·licitud de l'ajut a través del mòdul anomenat «Línia Covid d'ajuts directes a autònoms i empreses (finançada pel govern d'Espanya)» publicat a la seu electrònica de l'agència tributària de les Illes Balears.

Per a més informació en relació amb la convocatòria de l'ajut públic, es pot adreçar al Butlletí Oficial de les Illes Balears on s'inclouen els detalls de la convocatòria.

ANNEX. CNAE DE SECTORS ADDICIONALS DESTINATARIS DELS AJUTS APROVATS PER LA COMISSIÓ DEL PACTE PER A LA REACTIVACIÓ I TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA DE LES ILLES BALEARS:

CNAE-2009

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

1011

Processat i conservació de carn.

1013

Elaboració de productes carnis i avícoles.

1043

Fabricació d'oli d'oliva.

1053

Fabricació de formatges.

1054

Preparació de llet i altres productes lactis.

1102

Elaboració de vins.

1104

Elaboració d'altres begudes no destil·lades.

1105

Fabricació de cervesa.

1107

Fabricació de begudes no alcohòliques.

1512

Fabricació d'articles de marroquineria, viatge.

1520

Fabricació de calçat.

1622

Fabricació de sòls de fusta acoblats.

1623

Fabricació d'altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció.

1629

Fabricació d'altres productes de fusta; articles de goma, cistelleria i esparteria.

2041

Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament.

2042

Fabricació de perfums i cosmètics.

2059

Fabricació d'altres productes químics, ncaa.

2219

Fabricació d'altres productes de goma.

2222

Fabricació d'envasos i embalatges de plàstic.

2229

Fabricació d'altres productes de plàstic

2561

Tractament i revestiment de metalls.

2594

Fabricació de productes de perns.

3101

Fabricació de mobles d'oficina.

3102

Fabricació de mobles de cuina.

3109

Fabricació d'altres mobles.

4631

Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses.

4632

Comerç a l'engròs de carns i productes carnis.

4633

Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles.

4635

Comerç a l'engròs de productes de tabac.

4645

Comerç a l'engròs de productes de perfumeria i cosmètica.

4675

Comerç a l'engròs de productes químics.

4752

Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre. (souvenirs)

4761

Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats.

5811

Edició de llibres.

6010

Activitats de radiodifusió.

6201

Activitats de programació informàtica.

6202

Activitats de consultoria informàtica.

6203

Gestió de recursos informàtics.

6209

Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica.

6311

Processos de dades, hosting i activitats relacionades.

6312

Portals web.

6391

Activitats de les agències de notícies.

6399

Altres serveis d'informació ncaa.

7312

Serveis de representació de mitjans de comunicació.

8510

Educació primària (escoletes).

8551

Educació esportiva i recreativa.

8552

Educació cultural.

8553

Activitat de les escoles de conducció i pilotatge.

8559

Altres educacions ncaa Acadèmies, centres de formació i centres privats d'ensenyança no reglada.


Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Et pot interessar

×
${loading}
×