El Principat d'Astúries ha publicat una línia COVID-19 d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID-19. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/2021, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut de caràcter finalista consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

Els ajuts es divideixen en quatre línies subvencionables:

 • Ajuts directes al sector comercial.
 • Ajuts directes al sector turístic, hoteler i de restauració.
 • Ajuts directes al sector esportiu.
 • Ajuts directes al sector cultural.

Quines especificitats inclou Astúries respecte de l'RD 5/2021?

Fent ús de les habilitacions atorgades a les comunitats autònomes a l'RD 5/2021, el Principat d'Astúries ha estès l'abast de l'ajut als sectors que han vist particularment afectada la seva activitat, abastant un total de 148 activitats subvencionables (53 CNAE addicionals a les 95 establertes a l'RD 5/2021).

Quines persones poden ser beneficiàries?

 1. Els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) adscrits als sectors definits als annexos de les convocatòries corresponents de cada una de les línies subvencionables.
 2. Els empresaris o professionals i entitats adscrits als sectors definits als annexos de les convocatòries corresponents de cada una de les línies subvencionables el volum d'operacions anual dels quals l'any 2020, en l'impost sobre el valor afegit ("IVA") el 2020, hagi caigut més d'un 30% respecte del 2019.

A més, no podran accedir als ajuts (i) aquells empresaris o professionals que en la declaració de l'IRPF del 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en què haguessin aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, si escau, si ha resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'IS o de l'IRNR, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives, i (ii) les empreses financeres.Quins requisits he de complir?

Per tenir la condició de beneficiari caldrà complir els requisits següents:

 • Tenir el domicili fiscal al Principat d'Astúries. Això no obstant, podran participar en la convocatòria aquells que, sense tenir el seu domicili fiscal a Astúries, hagin tingut un volum d'operacions el 2020 superior a 10 milions d'euros i hagin desenvolupat la seva activitat econòmica en aquesta comunitat autònoma.
 • Exercir una activitat de les definides als annexos de les convocatòries corresponents de cada una de les línies subvencionables en els exercicis 2019 i 2020, i que continuï en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • Activitats subvencionables del sector comercial: vegeu enllaç
 • Activitats subvencionables del sector turístic, hoteler i de restauració: vegeu enllaç
 • Activitats subvencionables del sector esportiu: vegeu enllaç
 • Activitats subvencionables del sector cultural: vegeu enllaç
 • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
 • Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i no ser deutors de la Hisenda del Principat d'Astúries per deutes vençuts, líquids i exigibles.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvent en cap procediment, no trobar-se declarat en concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, no estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
 • No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir els compromisos i obligacions següents:

 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny del 2022.
 • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de la subvenció.
 • Justificar el compliment dels requisits i les condicions exigits o autoritzar la comprovació del compliment a l'òrgan instructor del procediment.
 • Comunicar l'obtenció d'altres ajuts, subvencions, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
 • Comunicar qualsevol modificació que es produeixi respecte de les circumstàncies tingudes en compte per a la concessió de la subvenció, així com respecte dels compromisos i obligacions assumits pel beneficiari.
 • Acreditar, abans que l'òrgan concedent dicti la proposta de resolució de concessió, que està al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i que no és deutor del Principat per deutes vençuts, líquids i exigibles.
 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que se li requereixi.
 • Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a les normes i a la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.
 • Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control pertinents.
 • En general, qualsevol altre requisit recollit a l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com el compliment de les seves obligacions en matèria de transparència d'acord amb l'establert a la Llei 8/2018, de 14 de setembre, de transparència, bon govern i grups d'interès.

Quin és l'import de l'ajut?

La quantia de la subvenció estarà determinada per l'import de les despeses subvencionables declarades pel sol·licitant, sempre que estiguin dins dels límits següents:

 • Per als empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF: l'ajut màxim que es concedirà serà de 3.000 euros.
 • Per a aquells empresaris, professionals o entitats el volum d'operacions anual dels quals hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte del 2019, l'ajut màxim que es concedirà serà del:
 • 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en cas que el sol·licitant tingui un màxim de 10 empleats.
 • 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en cas que el sol·licitant tingui més de 10 empleats.
 • En el cas dels professionals o empreses que s'hagin donat d'alta o que s'hagin creat entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de març del 2020, l'ajut màxim serà:
 • 3.000 euros si apliquen el règim d'estimació objectiva en l'IRPF.
 • Altrament, s'aplicarà el criteri de càlcul anterior establert per als sol·licitants que hagin tingut una caiguda del 30% o superior en el volum anual d'operacions el 2020. Això no obstant, en cas que no sigui possible la comparativa respecte de l'exercici 2019 l'ajut màxim serà de 4.000 euros.

Aquests criteris també seran aplicables en el cas d'empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2020, i per a aquells empresaris o professionals que hagin estat d'alta durant un període inferior a un any en l'exercici 2019 o en l'exercici 2020.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Per a la sol·licitud de l'ajut únicament cal emplenar el formulari específic de sol·licitud, al qual, de manera predeterminada i llevat d'oposició expressa, s'autoritza l'Administració del Principat d'Astúries per efectuar les consultes necessàries amb altres administracions públiques per tal de comprovar el compliment dels requisits exigits en la convocatòria.

En cas d'oposició expressa a aquestes consultes per part de l'interessat, juntament amb la sol·licitud caldrà aportar la documentació necessària per a la comprovació d'allò indicat al formulari de sol·licitud.

El formulari de sol·licitud inclou les dades següents:

 1. NIF i domicili fiscal del sol·licitant.
 2. Indicació de si es sol·licitaran ajuts en territoris diferents al del domicili fiscal.
 3. Indicació de si s'ha aplicat el 2019 o 2020 el règim d'estimació objectiva en l'IRPF.
 4. Indicació de si es tracta d'un grup consolidat que tributa en l'impost sobre societats.
 5. Indicació de si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori foral, la composició d'aquest grup el 2020 i si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys. En aquest cas caldrà indicar el territori o territoris forals en què opera.
 6. Indicació de si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori comú, si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys. En aquest cas caldrà indicar el territori o territoris forals en què opera.
 7. Indicació de si realitza exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica d'IVA i determina el pagament fraccionat de l'IS.
 8. L'import sol·licitat per fer front als deutes, pagaments i costos fixos generats entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 procedents de contractes anteriors al 13 de març del 2021, per als quals se sol·licita ajuda.
 9. Indicació de si l'empresa té en vigor contractes d'alta direcció.
 10. Declaració responsable del compliment dels compromisos i les obligacions establerts en la convocatòria.
 11. Declaració responsable en què s'indiqui que el conjunt d'ajuts públics rebuts fins a la data des de l'inici de la vigència del Marc Nacional Temporal no supera l'import d'1,8 milions d'euros, si escau.
 12. Autorització del beneficiari perquè l'Administració del Principat d'Astúries remeti al Ministeri d'Hisenda les dades obtingudes en el marc d'aquesta convocatòria.
 13. Autorització del beneficiari per obtenir tota la informació necessària per a la concessió de la subvenció sol·licitada.

Qualsevol documentació justificativa addicional que es pugui exigir a les persones sol·licitants/beneficiàries es remetrà de manera telemàtica a través de la seu electrònica del Principat d'Astúries.Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

En el termini de quatre mesos a comptar de la publicació al BOPA de la resolució de concessió, el beneficiari haurà de justificar l'aplicació dels fons rebuts a la finalitat prevista a través del formulari específic disponible a la seu electrònica del Principat d'Astúries, aportant la documentació següent:

 • En el cas d'ajuts d'import inferior a 60.000 euros, el beneficiari haurà d'aportar un compte justificatiu simplificat que contindrà la informació següent:
 • Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la convocatòria de l'ajut.
 • Una relació classificada de les despeses cobertes amb l'ajut percebut, amb identificació del creditor i de la factura, l'import de la base imposable, la data d'emissió i la data de pagament.
 • Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.
 • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.
 • En el cas d'ajuts d'import igual o superior a 60.000 euros, el beneficiari haurà d'aportar la documentació següent:
 •  Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la convocatòria.
 •  Una relació ordenada cronològicament de les despeses cobertes amb l'ajut percebut, amb identificació del creditor i de la factura, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.
 •  Factures ordenades, d'acord amb la relació de l'apartat a), girades pels proveïdors i altres creditors, així com nòmines de treballadors, satisfetes pel beneficiari amb càrrec a la subvenció concedida.
 •  Justificants bancaris del pagament de les factures. Quan els creditors siguin entitats financeres, certificat de l'entitat financera acreditatiu de la cancel·lació total o parcial del deute. També s'haurà d'aportar un certificat de prelació del deute bancari.
 •  Quan les factures i obligacions de pagament siguin posteriors al 13 de març del 2021, contracte o contractes dels quals es derivin les obligacions de pagament a proveïdors i altres creditors i, en cas que no hi hagi contracte escrit, comanda o acceptació de l'oferta o el pressupost, que deixi constància en tot cas de la data d'assumpció del deute o l'obligació de pagament.
 •  Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.
 •  Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.

A més, el Principat d'Astúries comprovarà, sobre la base de la informació subministrada per l'Agència Tributària, que el beneficiari no ha repartit dividends durant el 2021 i 2022 i el manteniment de l'activitat econòmica fins al 30 de juny del 2022.

Així mateix, en el termini d'un mes des que hagin transcorregut dos anys des de la concessió de l'ajut, les entitats beneficiàries hauran d'aportar un certificat acreditatiu de no haver aprovat increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de l'ajut.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

Les sol·licituds es podran presentar a partir de l'1 de juliol del 2021 i fins al 14 de juliol del 2021.

Les sol·licituds es presentaran electrònicament a través de la seu electrònica del Principat d'Astúries, a l'Àrea personal, d'acord amb el formulari específic que estarà disponible per a cada una de les línies subvencionables (vegeu enllaç).

Així mateix, per poder accedir al tràmit cal identificar-se amb un dels certificats electrònics reconeguts a la seu electrònica del Principat d'Astúries.

*Per a més informació en relació amb les bases reguladores i les convocatòries de les quatre línies d'ajuts, es pot adreçar a la publicació al Butlletí Oficial del Principat d'Astúries del 30 de juny del 2021 (vegeu enllaç).

Annex. Llistat de CNAE-09 que s'incorporen per al Principat d'Astúries.

CNAE-2009

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

1013

Elaboració de productes carnis i de volateria

1053

Fabricació de formatges

1102

Elaboració de vins

1105

Fabricació de cervesa

1330

Acabament de tèxtils

1512

Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia

1629

Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria

2331

Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica

2341

Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental

2410

Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

2550

Forja, estampació i embotició de metalls; metal·lúrgia de pols

4511

Venda d'automòbils i vehicles de motor lleugers

4520

Manteniment i reparació de vehicles de motor

4611

Intermediaris del comerç de primeres matèries agràries, animals vius, primeres matèries tèxtils i productes semielaborats

4619

Intermediaris del comerç de productes diversos

4641

Comerç a l'engròs de tèxtils

4642

Comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat

4643

Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics

4645

Comerç a l'engròs de perfumeria i cosmètica

4647

Comerç a l'engròs de mobles, catifes i aparells d'il·luminació

4649

Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic

4665

Comerç a l'engròs de mobles d'oficina

4674

Comerç a l'engròs de ferreteria, lampisteria i calefacció

4690

Comerç a l'engròs no especialitzat

4743

Comerç al detall d'equips d'àudio i vídeo en establiments especialitzats

4752

Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments especialitzats

4753

Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i terres en establiments especialitzats

4754

Comerç al detall d'aparells electrodomèstics en establiments especialitzats

4759

Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats

4763

Comerç al detall d'enregistrament de música i vídeo en establiments especialitzats

4764

Comerç al detall d'articles esportius en establiments especialitzats

4765

Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats

4775

Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats

4776

Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals en establiments especialitzats

4778

Comerç al detall d'altres tipus d'articles nous en establiments especialitzats

4779

Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments especialitzats

4781

Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants

8553

Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

8559

Altres activitats d'educació ncaa

8551

Educació relacionada amb l'esport i les activitats recreatives

9312

Activitats de clubs esportius

3220

Fabricació d'instruments musicals

5811

Edició de llibres

5912

Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5915

Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

5916

Activitats de produccions de programes de televisió

5917

Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo

5920

Activitats d'enregistrament de so i edició musical

8552

Educació relacionada amb la cultura

9003

Creació artística y literària

9105

Activitats de biblioteques

9106

Activitats d'arxius

Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Et pot interessar

×
${loading}
×