El Govern de Navarra ha publicat una línia COVID-19 d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID-19. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/2021, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut de caràcter finalista consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i fer pagaments pendents a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, que compleixin els requisits següents:

 • Correspondre a activitats econòmiques que desenvolupi el sol·licitant.
 • Haver-se generat entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedir de contractes anteriors al 13 de març del 2021.
 • No haver-se satisfet en el moment de demanar els ajuts.
 • No seran subvencionables l'IVA o altres impostos indirectes que siguin susceptibles de recuperació o compensació per la part beneficiària.

Quines persones poden ser beneficiàries?

Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones i entitats que exerceixin una de les activitats econòmiques incloses als annexos I i II de la convocatòria (vegeu enllaç) i que es trobin en algun dels supòsits següents:

 • Apliquen el régimen de estimación objetiva en el IRPF.
 • Que su volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración en el IVA en 2020 haya caído más de un 30% con respecto a 2019.

A més, podran sol·licitar aquests ajuts entitats sense personalitat jurídica (societats civils, comunitats de béns, unions temporals d'empreses, etc.) que desenvolupin professionalment o empresarialment alguna de les activitats econòmiques esmentades.

A més, no podran accedir als ajuts (i) les persones empresàries o professionals, entitats i grups consolidats que en la declaració de l'IRPF del 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en què haguessin aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, si escau, si ha resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'IS o de l'IRNR, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives; (ii) les empreses financeres; (iii) les entitats integrants d'algun sector públic o que tinguin una majoria de representants públics als seus òrgans de govern.Quins requisits he de complir?

Per tenir la condició de beneficiari caldrà complir els requisits següents:

 • Tenir el domicili fiscal a Navarra. Això no obstant, podran participar en la convocatòria aquells que, sense tenir el seu domicili fiscal a Navarra, hagin tingut un volum d'operacions el 2020 superior a 10 milions d'euros i hagin desenvolupat la seva activitat econòmica en aquesta comunitat autònoma.
 • Exercir una activitat de les definides als annexos I i II de la convocatòria dels ajuts (vegeu enllaç) en els exercicis 2019 i 2020, i que continuï en el moment de presentació de la sol·licitud.
 • No estar incurs en les prohibicions per obtenir la condició de beneficiària de l'article 13 de la Llei foral de subvencions.
 • No estar complint sancions administratives fermes ni una sentència ferma condemnatòria per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere o, si escau, no estar pendent de compliment de sanció o sentència imposada per aquests motius.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal incompatible amb el mercat interior.
 • No estar en crisi el 31 de desembre del 2019, d'acord amb el que disposa l'article 2, apartat 18, del Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió (Reglament general d'exempció per categories o RGEC).
  Aquest requisit no aplicarà a microempreses o petites empreses que ja estiguessin en crisi el 31 de desembre del 2019, sempre que no estiguin immerses en un procediment concursal ni hagin rebut un ajut de salvament o de reestructuració.
 • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc, per causa de què hagués estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
 • Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvent en cap procediment i no trobar-se en declaració de concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, i no estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
 • No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir els compromisos i obligacions següents:

 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny del 2022.
 • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de la subvenció i presentar, a través de la fitxa d'ajuts, el certificat acreditatiu.
 • Justificar, de la forma i en el termini indicats, que l'ajut rebut s'ha destinat al pagament de les despeses pendents.
 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, aportant tota la informació que se li requereixi en l'exercici de les actuacions anteriors.
 • Complir les obligacions generals establertes a l'article 9 de la Llei foral de subvencions..

Quin és l'import de l'ajut?

La quantia de la subvenció estarà determinada per l'import de les despeses subvencionables declarades pel sol·licitant, sempre que estiguin dins dels límits següents:

 • Per als empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF: l'ajut màxim que es concedirà serà de 3.000 euros.
 • Per a aquells empresaris, professionals o entitats el volum d'operacions anual dels quals hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte del 2019, l'ajut màxim que es concedirà serà del:
 • 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en cas que el sol·licitant tingui un màxim de 10 empleats.
 • 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en cas que el sol·licitant tingui més de 10 empleats.
 • En els casos específics següents, l'ajut serà l'establert a la taula inferior::
 • Per a empreses o professionals que s'hagin donat d'alta o que s'hagin creat entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de març del 2020.
 • Per a empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil (llevat de transformació empresarial) entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2020.
 • Per a empreses o professionals que hagin estat d'alta durant un període inferior a l'any en l'exercici 2019 o en l'exercici 2020.

En aquests tres casos, la quantia màxima dels ajuts serà:

Sol·licitant

Nre. persones ocupades

Ajut màxim

Aplica el règim d'estimació objectiva en l'IRPF.

3.000 €

No aplica el règim d'estimació objectiva en l'IRPF.

0 - 3

4.000 €

4 - 10

10.000 €

11 - 20

20.000 €

>=21

30.000 €


Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Per a la sol·licitud de l'ajut cal emplenar el formulari específic de sol·licitud, al qual, de manera predeterminada i llevat d'oposició expressa, s'autoritza l'Administració de Navarra per efectuar les consultes necessàries amb altres administracions públiques per tal de comprovar el compliment dels requisits exigits en la convocatòria.

Addicionalment, el formulari de sol·licitud inclourà la declaració responsable sobre el compliment dels requisits exigits, així com la declaració relativa al fet que els ajuts públics, incloent-hi els sol·licitats en aquesta convocatòria, rebuts a l'empara del Marc Temporal, no superen la xifra d'1,8 milions d'euros.

L'única documentació que cal adjuntar al formulari telemàtic de sol·licitud és la següent:

 • Document justificatiu de cada un dels pagaments pendents a proveïdors o deute bancari a què es destinaran els ajuts (factures o document de valor probatori equivalent).
 • Còpia dels últims comptes anuals si el sol·licitant està subjecte a l'obligació de transparència. En aquest cas, es recomana que els comptes anuals es presentin ometent les dades personals, ja que es publicaran al Portal del Govern Obert.

Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

La justificació de l'aplicació dels ajuts s'haurà de realitzar abans del 31 d'octubre del 2021, de manera telemàtica a través de la fitxa dels ajuts disponible al Portal del Govern de Navarra (vegeu enllaç).

Per a això caldrà aportar el justificant bancari de pagament de les despeses a les quals s'hagi destinat l'ajut, i no seran admissibles els pagaments en metàl·lic.

En cas que la quantia de l'ajut sigui igual o superior a 50.000 euros, caldrà presentar un informe d'auditoria en què se certifiqui que les factures i els documents justificatius dels pagaments efectuats corresponen a deutes que compleixen els requisits exigits en la convocatòria de l'ajut i s'han abonat d'acord amb l'ordre que s'hi estableix. En aquells casos en què el beneficiari estigui obligada a auditar els seus comptes anuals, la revisió del compte justificatiu la durà a terme la mateixa auditoria.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

Les sol·licituds es podran presentar a partir del 20 de juliol del 2021 i fins al 20 de setembre del 2021.

Les sol·licituds es presentaran electrònicament a través de la fitxa corresponent del catàleg de tràmits del Portal del Govern de Navarra (vegeu enllaç). En aquesta fitxa hi haurà un enllaç web al formulari per al registre de la sol·licitud.

Així mateix, per poder accedir al tràmit cal disposar del certificat digital, DNI electrònic o del sistema d'identificació Cl@ve.

Per a més informació en relació amb les bases reguladores de l'ajut, vegeu la resolució del 30 de juny del 2021 (vegeu enllaç).


Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Et pot interessar

×
${loading}
×