Has tingut pèrdues al teu negoci derivades de la situació COVID?

La Comunitat de Castella-la Manxa ha publicat una línia COVID d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/21, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

Quins nous sectors inclou la Comunitat de Castella-la Manxa respecte del RD?

Els ajuts s'estendran també a aquells sectors que s'hagin vist particularment afectats a la regió de Castella-la Manxa, amb un total de 395 activitats econòmiques acceptades a la convocatòria, la qual cosa implica una ampliació de 300 respecte de les 95 incloses inicialment al Reial decret 5/21.

Quins requisits he de complir?

Els beneficiaris de l'ajut hauran de complir els requisits següents:

 • Tenir el domicili fiscal a la Comunitat de Castella-la Manxa (excepte en els supòsits previstos a l'article 3.4 del Decret 64/2021 de l'1 de juny1).
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries, amb la Seguretat Social, la Mutualitat de previsió social corresponent, i en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions públiques.
 • Haver realitzat durant el 2019 i 2020 i estar donat d'alta en el moment de la sol·licitud en una activitat econòmica classificada en algun dels codis de la CNAE09 previstos a l'Annex I del Decret 64/2021.
 • Tenir una caiguda de més d'un 30% en el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, a l'IVA el 2020 respecte del 2019, llevat allò establert a l'article 8.2, apartats d) 3r i e) del Decret 64/2021, o aplicar el règim d'estimació objectiva a l'IRPF el 2019 o 2020.
 • No estar incursa la persona física, els administradors de les persones jurídiques o aquells que n'ostentin la representació, en cap dels supòsits d'incompatibilitat que contempla la Llei 11/2003, del 25 de setembre, del Govern i el Consell consultiu de Castella-la Manxa.
 • No haver acceptat ajuts d'acord amb allò que disposa el Marc Nacional Temporal, aprovat pels acords de la Comissió Delegada del Govern d'Assumptes Econòmics del Govern de la Nació i per la decisió de la Comissió Europea State Aid SA.56851 (2020/N) Umbrella Scheme, que acumulats excedeixin d'1,8 milions d'euros en el cas d'ajuts directes o de 10 milions d'euros en el cas de suport per costos fixos no coberts. En el cas d'activitats econòmiques dels sectors de l'agricultura, la pesca i l'aqüicultura, els ajuts no superaran els 270.000 euros per empresa o autònom actiu als sectors de la pesca i l'aqüicultura, o els 225.000 euros per empresa o autònom actiu en la producció primària dels productes agrícoles, referint-se ambdós límits a imports bruts, abans d'impostos i altres retencions.
 • No haver estat sancionats, en virtut de resolució administrativa o sentència judicial ferma, per falta greu o molt greu en matèria de prevenció de riscos laborals, durant l'any immediatament anterior a la data de sol·licitud de la subvenció.
 • Disposar d'un pla de prevenció de riscos laborals, quan sigui exigible.
 • No haver estat objecte de sanció per resolució administrativa ferma o condemnada per sentència judicial ferma per dur a terme pràctiques laborals considerades discriminatòries per la legislació vigent, llevat quan s'acrediti haver complert la sanció o la pena imposada i haver elaborat un pla d'igualtat o adoptat mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral.
 • No haver estat objecte de sancions en ferm per incompliment de condicions especials d'execució d'un contracte administratiu relatiu a la no discriminació per raó de sexe. Aquest incompliment constitueix una infracció greu, llevat quan s'acrediti haver complert la sanció o la pena imposada i haver elaborat un pla d'igualtat o adoptat mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir les següents obligacions:

 • Hauran de mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al dia 30 de juny del 2022.
 • No podran repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • No podran aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de l'aplicació de les mesures.
 • Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament de fonamenta la concessió de la subvenció.
 • Justificar davant de l'òrgan competent el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determini la concessió de la subvenció, i també el manteniment de l'activitat en l'àmbit territorial de Castella-la Manxa.
 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació, a efectuar per l'òrgan concedent, així com qualssevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competents, aportant tota la informació que se li requereixi en l'exercici d'aquests actuacions.
 • Comunicar a l'òrgan concedent l'obtenció d'altres subvencions, ajuts o ingressos o recursos que financin l'objecte de la subvenció, procedents d'aquesta administració o de qualssevol altres administracions o ens públics o privats, nacionals o internacionals.
 • Disposar dels llibres de comptabilitat, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics exigibles per la normativa reguladora d'aquests ajuts.
 • Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en aquest decret i en la resta de casos previstos a l'article 37 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre.
 • Complir els requisits que exigeix la legislació vigent per a l'exercici de la seva activitat. L'Administració els podrà requerir, en qualsevol moment, l'acreditació d'aquests extrems.
 • Complir allò que estableix la normativa comunitària, nacional i autonòmica en matèria d'igualtat de tracte i allò que estableix la normativa mediambiental, així com allò que estableix la normativa d'accessibilitat per a persones amb discapacitat.
 • Complir la resta d'obligacions establertes a l'article 14 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, la seva normativa de desenvolupament i les establertes a la resolució de concessió.
 • Ajustar la seva actuació a allò establert a la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.
 • Comunicar a la Direcció General concedent de les subvencions, en un termini no superior a 30 dies, qualsevol modificació que es produeixi respecte de les dades identificatives o de les circumstàncies tingudes en compte en el moment de la concessió, així com dels compromisos i obligacions assumits pel beneficiari.
 • Complir l'obligació de subministrar a les entitats previstes la informació necessària perquè puguin complir les obligacions que imposa l'article 4 de la Llei 4/2016, del 15 de desembre, de transparència i bon govern de Castella-la Manxa.

Així mateix, no es consideraran beneficiaris els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, en la declaració de l'IRPF, mètode d'estimació directa, impost de societats o impost sobre la renda de no residents corresponent al 2019 hagin declarat un resultat net negatiu, excepte en els casos previstos a l'article 3.3. del Decret 64/2021.

Quin és l'import de l'ajut?

L'import de l'ajut estarà determinat per l'import de les despeses subvencionables que els beneficiaris declarin a la sol·licitud i s'estarà als següents límits màxims:

 1. En el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva a l'IRPF, l'ajut màxim serà de 3.000 euros, sempre que l'import de la despesa subvencionable sigui superior a 500 euros.
 2. En el cas d'empresaris i professionals amb un volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'IVA o el tribut indirecte equivalent, que hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte de l'any 2019, l'ajut tindrà un import mínim de 4.000 euros i un màxim de 200.000 euros.

Sempre que no se superin els 200.000 euros, l'import màxim que es concedirà serà equivalent al:

 • 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi aquest 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'IRPF, així com entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • 20% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi aquest 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.
 • Per a aquelles empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2020, la quantia màxima serà de 20.000 euros, sempre que l'import de la despesa subvencionable sigui superior a 4.000 euros.
 • Per a aquelles empreses o entitats que s'hagin donat d'alta o que s'hagin creat entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de març del 2020, la quantia màxima serà:
 • 3.000 euros si apliquen el règim d'estimació objectiva, sempre que l'import de la despesa subvencionable sigui superior a 500 euros.
 • Si no apliquen el règim d'estimació objectiva i s'han donat d'alta o s'han creat entre l'1 de gener i el 30 de setembre del 2019, el volum d'operacions declarat o comprovat corresponent a l'any 2019 es calcularà extrapolant les dades del volum de negocis del període temporal declarat a l'anualitat completa, i el límit màxim de l'ajut es calcularà seguint allò que estableix l'apartat 2.
 • 20.000 euros si no apliquen el règim d'estimació objectiva i si s'han donat d'alta o s'han creat entre l'1 d'octubre del 2019 i el 31 de març del 2020, sempre que l'import de la despesa subvencionable sigui superior a 4.000 euros.
 • Per a aquells empresaris o professionals que hagin estat d'alta durant un període inferior a l'any en l'exercici 2019 o en l'exercici 2020, la quantia màxima serà:
 • 3.000 euros si apliquen el règim d'estimació objectiva a l'IRPF, sempre que l'import de la despesa subvencionable sigui superior a 500 euros.
 • 20.000 euros si no apliquen el règim d'estimació objectiva, sempre que l'import de la despesa subvencionable sigui superior a 4.000 euros.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Durant la tramitació de la sol·licitud l'Administració exigirà la presentació, juntament amb el formulari, de documents que justifiquin les declaracions del sol·licitant. En aquest sentit, s'han establert dos procediments per obtenir la informació:

 1. Documentació acreditativa de la representació legal, si escau.
 2. En el cas de sol·licitants que hagin declarat un rendiment net o base imposable negativa en l'exercici 2019, han d'aportar escrit o documentació justificativa del fet que hagin incorregut en les causes d'excepcionalitat assenyalades a l'article 3.3, així com les declaracions de l'IRPF, IS o IRNR dels exercicis 2017 i 2018, si escau, que hauran de recollir rendiments nets o bases imposables positives.
 3. En cas que el sol·licitant autoritzi la cessió i consulta de dades necessàries pels organismes corresponents per a la concessió dels ajuts, el sol·licitant no haurà d'aportar cap document addicional en aquesta fase.

En cas que el sol·licitant no autoritzi expressament la cessió de dades necessàries per a la concessió dels ajuts, haurà d'aportar els següents documents:

 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de la delegació o delegació especial en què es trobi el domicili fiscal.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu dels epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i codis de la classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE - 09-) que es considerin equivalents a aquells en què es classifica l'activitat exercida pel sol·licitant el 2019, 2020 i 2021.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu del volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'administració en l'IVA el 2019 i 2020, si aquest volum d'operacions en l'any 2020 ha caigut més d'un 30% respecte del 2019, i el percentatge de caiguda.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de la totalitat dels ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica inclosos en la seva declaració de l'impost el 2019, així com la suma dels ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica inclosos en les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats corresponents al 2020, per als contribuents de l'IRPF, quan el sol·licitant de l'ajut tingui el domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o faci exclusivament operacions que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l'IVA, i no apliqui el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques el 2019 o 2020.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de la base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat dels anys 2019 i 2020, respectivament, en cas que aquests pagaments fraccionats es calculin d'acord amb allò que disposa l'article 40.3 de la Llei 27/2014, del 27 de novembre, de l'impost sobre societats, per a contribuents de l'IS o de l'IRNR amb establiment permanent, quan el sol·licitant de l'ajut tingui el domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o faci exclusivament operacions que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l'IVA, i no apliqui el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques en els anys 2019 o 2020.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu del nombre d'empleats tenint en compte el nombre mitjà en l'any 2020 de perceptors de rendiments dineraris del treball consignats en les declaracions mensuals o trimestrals de retencions i ingressos a compte.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de l'aplicació al règim d'estimació objectiva en l'IRPF en el 2019 o 2020.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de no haver obtingut un resultat net negatiu en la declaració de l'IRPF corresponent al 2019, per les activitats econòmiques en què haguessin aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o si ha resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'IS o de l'IRNR, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de normes imposables negatives.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de si el sol·licitant està donat d'alta al cens d'empresaris, professionals i retenidors, i per al cas que s'hagi produït l'alta o la baixa l'any 2019 o 2020, informació sobre les dates d'alta i baixa en aquest cens, i causa de la baixa.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de la caiguda de l'activitat al territori, atenent el pes de les retribucions de treball personal satisfetes als treballadors que tinguin al territori esmentat, en relació amb els grups i els empresaris, professionals o les entitats el volum d'operacions dels quals el 2020 hagi estat superior a 10 milions d'euros i que desenvolupin la seva activitat econòmica a més d'un territori autonòmic o a més d'una ciutat autònoma.

Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

Un cop resolta la concessió de l'ajut, els beneficiaris hauran de justificar l'aplicació dels fons rebuts a la finalitat prevista mitjançant l'aportació, abans del 31 de desembre del 2021, de la següent documentació:

 • Justificació dels ajuts concedits per import inferior a 60.000 €: el formulari inclòs a l'Annex III del Decret 64/2021 i un compte justificatiu simplificat on s'inclourà:
 • Un memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.
 • Una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i de la factura o justificant, l'import, la data d'emissió i la data de pagament2.
 • Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat les despeses considerades com a subvencionables, amb indicació de l'import i la procedència.
 • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats.
 • Justificació dels ajuts concedits per import superior a 60.000 €: formulari inclòs a l'Annex III del Decret 64/2021 i la següent documentació:
 • Un memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció.
 • Una memòria econòmica justificativa de l'import de les despeses subvencionables, que inclourà:
   • Una relació classificada de les despeses, amb identificació del creditor i de la factura o justificant, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.

   • Factures i justificants acreditatius dels deutes emesos pels proveïdors i altres creditors, satisfets pel beneficiari amb càrrec a la subvenció concedida.

   • Justificants bancaris del pagament de les factures i del nominal dels deutes. Quan els creditors siguin entitats financeres, certificat de l'entitat financera acreditatiu de la cancel·lació total o parcial del deute. També s'haurà d'aportar un certificat de prelació del deute bancari.

   • Quan les factures i justificants acreditatius dels deutes siguin posteriors al 13 de març del 2021, contracte o contractes dels quals es derivin les obligacions de pagament a proveïdors i altres creditors i, en cas que no hi hagi contracte escrit, comanda o acceptació de l'oferta o el pressupost, que deixi constància en tot cas de la data d'assumpció del deute o l'obligació de pagament.

   • Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat les despeses considerades com a subvencionables, amb indicació de l'import i la procedència.

   • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

Les sol·licituds es poden presentar des del 10 de juny fins al 30 de setembre del 2021, tots dos inclosos.

La presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es realitzarà exclusivament per via telemàtica amb signatura electrònica a través dels formularis inclosos a la seu electrònica de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.

Per iniciar el procés de la sol·licitud, el sol·licitant ha d'accedir a l'apartat “Tramitació” del procediment disponible a la seu electrònica de l'Administració de la Junta de Comunitats de Castella-la Manxa.

És important assenyalar que les sol·licituds de subvenció es tramitaran i resoldran per ordre de presentació i fins a l'exhauriment de finançament disponible.

Per a més informació en relació amb la convocatòria de l'ajut públic, es pot adreçar al Decret 64/2021 on s'inclouen els detalls de la convocatòria.

Annex. CNAE de sectors addicionals destinataris dels ajuts aprovats per la Comunitat de Castella-la Manxa.

CNAE-2009

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

121

Cultiu de la vinya

141

Explotació de bestiar boví per a la producció de llet

142

Explotació d'altre bestiar boví i búfals

143

Explotació de cavalls i altres equins

145

Explotació de bestiar oví i caprí

146

Explotació de bestiar porcí

147

Avicultura

149

Altres explotacions de bestiar

150

Producció agrícola combinada amb la producció ramadera

162

Activitats de suport a la ramaderia

170

Caça, captura d'animals i serveis relacionats

812

Extracció de grava i sorra; extracció d'argila i caolí

1011

Processat i conservació de carn

1012

Processat i conservació de volateria

1013

Elaboració de productes carnis i de volateria

1021

Processat de peixos, crustacis i mol·luscos

1022

Fabricació de conserves de peix

1031

Processat i conservació de patates

1032

Elaboració de sucs de fruites i hortalisses

1039

Altre processat i conservació de fruites i hortalisses

1042

Fabricació de margarina i greixos comestibles similars

1043

Fabricació d'oli d'oliva

1044

Fabricació d'altres olis i greixos

1053

Fabricació de formatges

1054

Preparació de llet i altres productes lactis

1061

Fabricació de productes de molineria

1062

Fabricació de midons i productes amilacis

1071

Fabricació de pa i de productes frescos de fleca i pastisseria

1072

Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada

1073

Fabricació de pastes alimentàries, cuscús i productes similars

1081

Fabricació de sucre

1082

Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria

1084

Elaboració d'espècies, salses i condiments

1085

Elaboració de plats i menjars preparats

1086

Elaboració de preparats alimentaris homogeneïtzats i aliments dietètics

1089

Elaboració d'altres productes alimentaris ncaa

1091

Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de granja

1092

Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia

1102

Elaboració de vins

1104

Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de la fermentació

1105

Fabricació de cervesa

1106

Fabricació de malt

1107

Fabricació de begudes no alcohòliques; producció d'aigües minerals i altres aigües embotellades

1310

Preparació i filat de fibres tèxtils

1320

Fabricació de teixits tèxtils

1330

Acabat de tèxtils

1391

Fabricació de teixits de punt

1392

Fabricació d'articles confeccionats amb tèxtils, excepte peces de vestir

1393

Fabricació de catifes i moquetes

1394

Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes

1395

Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb elles, excepte peces de vestir

1396

Fabricació d'altres productes tèxtils d'ús tècnic i industrial

1399

Fabricació d'altres productes tèxtils, ncaa

1411

Confecció de peces de vestir de cuir

1412

Confecció de roba de feina

1414

Confecció de roba interior

1431

Confecció de calceteria

1511

Preparació, adobament i acabat del cuir; preparació i tenyiment de pells

1512

Fabricació d'articles de marroquineria, viatge, albarderia i talabarderia

1520

Fabricació de calçat

1610

Serradura i raspallat de la fusta

1621

Fabricació de xapes i taulers de fusta

1622

Fabricació de sòls de fusta acoblats

1623

Fabricació d'altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció

1624

Fabricació d'envasos i embalatges de fusta

1629

Fabricació d'altres productes de fusta; articles de suro, cistelleria i esparteria

1711

Fabricació de pasta paperera

1712

Fabricació de paper i cartró

1721

Fabricació de paper i cartró ondulats; fabricació d'envasos i embalatges de paper i cartró

1722

Fabricació d'articles de paper i cartró per a ús domèstic, sanitari i higiènic

1723

Fabricació d'articles de papereria

1724

Fabricació de papers pintats

1729

Fabricació d'altres articles de paper i cartró

2016

Fabricació de plàstics en formes primàries

2030

Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i massilles

2041

Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament

2042

Fabricació de perfums i cosmètics

2059

Fabricació de productes químics, ncaa

2229

Fabricació d'altres productes de plàstic

2311

Fabricació de vidre pla

2312

Manipulat i transformació de vidre pla

2313

Fabricació de vidre buit

2314

Fabricació de fibra de vidre

2319

Fabricació i manipulat d'altres vidres, inclòs el vidre tècnic

2320

Fabricació de productes ceràmics refractaris

2331

Fabricació de rajoles i cairons de ceràmica

2332

Fabricació de totxos, teules i productes de terra cuita per a la construcció

2341

Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental

2342

Fabricació d'aparells sanitaris ceràmics

2343

Fabricació d'aïllants i peces aïllants de material ceràmic

2344

Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic

2349

Fabricació d'altres productes ceràmics

2351

Fabricació de ciment

2352

Fabricació de calç i guix

2361

Fabricació d'elements de formigó per a la construcció

2362

Fabricació d'elements de guix per a la construcció

2363

Fabricació de formigó fresc

2364

Fabricació de morter

2365

Fabricació de fibrociment

2369

Fabricació d'altres productes de formigó, guix i ciment

2370

Tall, tallament i acabat de la pedra

2391

Fabricació de productes abrasius

2399

Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics ncaa

2433

Producció de perfils en fred per conformació amb plegament

2442

Producció d'alumini

2451

Fosa de ferro

2454

Fosa d'altres metalls no ferrissos

2511

Fabricació d'estructures metàl·liques i els seus components

2512

Fabricació de fusteria metàl·lica

2521

Fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central

2529

Fabricació d'altres cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall

2530

Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes de calefacció central

2540

Fabricació d'armes i municions

2550

Forja, estampació i embotició de metalls; metal·lúrgia de pols

2561

Tractament i revestiment de metalls

2562

Enginyeria mecànica per compte de tercers

2571

Fabricació d'articles de ganiveteria i coberteria

2572

Fabricació de tancaments i ferramentes

2573

Fabricació d'eines

2591

Fabricació de bidons i tonells de ferro o acer

2592

Fabricació d'envasos i embalatges metàl·lics lleugers

2593

Fabricació de productes de filferro, cadenes i molles

2594

Fabricació de perns i productes de caragols

2599

Fabricació d'altres productes metàl·lics, ncaa

2611

Fabricació de components electrònics

2640

Fabricació de productes electrònics de consum

2652

Fabricació de rellotges

2740

Fabricació de làmpades i aparells elèctrics d'il·luminació

2751

Fabricació d'electrodomèstics

2790

Fabricació d'altre material i equips elèctrics

2821

Fabricació de forns i cremadors

2829

Fabricació d'altra maquinària d'ús general ncaa

2830

Fabricació de maquinària agrària i forestal

2849

Fabricació d'altres màquines eina

2893

Fabricació de maquinària per a la indústria de l'alimentació, begudes i tabac

2899

Fabricació d'altra maquinària per a usos específics ncaa

2910

Fabricació de vehicles de motor

2920

Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i semiremolcs

2931

Fabricació d'equips elèctrics i electrònics per a vehicles de motor

2932

Fabricació d'altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor

3020

Fabricació de locomotores i material ferroviari

3030

Construcció aeronàutica i espacial i la seva maquinària

3101

Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials

3102

Fabricació de mobles de cuina

3103

Fabricació de matalassos

3109

Fabricació d'altres mobles

3211

Fabricació de monedes

3220

Fabricació d'instruments musicals

3230

Fabricació d'articles esportius

3240

Fabricació de jocs i joguines

3250

Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics

3291

Fabricació d'escombres, brotxes i raspalls

3299

Altres indústries manufactureres ncaa

3311

Reparació de productes metàl·lics

3312

Reparació de maquinària

3314

Reparació d'equips elèctrics

3319

Reparació d'altres equips

3320

Instal·lació de màquines i equips industrials

3811

Recollida de residus no perillosos

4110

Promoció immobiliària

4121

Construcció d'edificis residencials

4122

Construcció d'edificis no residencials

4311

Demolició

4312

Preparació de terrenys

4313

Perforacions i sondatges

4321

Instal·lacions elèctriques

4322

Fontaneria, instal·lacions de sistemes de calefacció i aire condicionat

4329

Altres instal·lacions en obres de construcció

4331

Revocament

4332

Instal·lació de fusteria

4333

Revestiment de sòls i parets

4334

Pintura i envidrament

4339

Altre acabat d'edificis

4391

Construcció de cobertes

4399

Altres activitats de construcció especialitzada ncaa

4511

Venda d'automòbils i vehicles de motor lleugers

4519

Venda d'altres vehicles de motor

4520

Manteniment i reparació de vehicles de motor

4531

Comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4532

Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4540

Venda, manteniment i reparació de motocicletes i dels seus recanvis i accessoris

4611

Intermediaris del comerç de matèries primeres agràries, animals vius, matèries primeres tèxtils i productes semielaborats

4612

Intermediaris del comerç de combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials

4613

Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció

4614

Intermediaris del comerç de maquinària, equip industrial, embarcacions i aeronaus

4615

Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria

4618

Intermediaris del comerç especialitzats en la venda d'altres productes específics

4619

Intermediaris del comerç de productes diversos

4621

Comerç a l'engròs de cereals, tabac en branca, llavors i aliments per a animals

4622

Comerç a l'engròs de flors i plantes

4623

Comerç a l'engròs d'animals vius

4631

Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses

4632

Comerç a l'engròs de carn i productes carnis

4633

Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles

4635

Comerç a l'engròs de productes de tabac

4641

Comerç a l'engròs de tèxtils

4642

Comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat

4643

Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics

4645

Comerç a l'engròs de productes de perfumeria i cosmètica

4646

Comerç a l'engròs de productes farmacèutics

4647

Comerç a l'engròs de mobles, catifes i aparells d'il·luminació

4649

Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic

4651

Comerç a l'engròs d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics

4652

Comerç a l'engròs d'equips electrònics i de telecomunicacions i els seus components

4661

Comerç a l'engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles

4662

Comerç a l'engròs de màquines eina

4663

Comerç a l'engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l'enginyeria civil

4664

Comerç a l'engròs de maquinària per a la indústria tèxtil i de màquines de cosir i tricotar

4665

Comerç a l'engròs de mobles d'oficina

4666

Comerç a l'engròs d'altra maquinària i equipament d'oficina

4669

Comerç a l'engròs d'altra maquinària i equipament

4671

Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars

4672

Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics

4673

Comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris

4674

Comerç a l'engròs de ferreteria, fontaneria i calefacció

4675

Comerç a l'engròs de productes químics

4676

Comerç a l'engròs d'altres productes semielaborats

4677

Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig

4690

Comerç a l'engròs no especialitzat

4711

Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentaris, begudes i tabac

4721

Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats

4722

Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats

4723

Comerç al detall de peix i mariscos en establiments especialitzats

4726

Comerç al detall de productes de tabac en establiments especialitzats

4729

Altre comerç al detall de productes alimentaris en establiments especialitzats

4730

Comerç al detall de combustible per a l'automoció en establiments especialitzats

4742

Comerç al detall d'equips de telecomunicacions en establiments especialitzats

4743

Comerç al detall d'equips d'àudio i vídeo en establiments especialitzats

4752

Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments especialitzats

4753

Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i sòls en establiments especialitzats

4754

Comerç al detall d'aparells electrodomèstics en establiments especialitzats

4759

Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats

4761

Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats.

4763

Comerç al detall de gravacions de música i vídeo en establiments especialitzats

4764

Comerç al detall d'articles esportius en establiments especialitzats

4765

Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats

4773

Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats

4774

Comerç al detall d'articles mèdics i ortopèdics en establiments especialitzats

4775

Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats

4776

Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals en establiments especialitzats

4778

Altre comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats

4779

Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments especialitzats

4781

Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants

4791

Comerç al detall per correspondència o Internet

4941

Transport de mercaderies per carretera

5210

Dipòsit i emmagatzematge

5224

Manipulació de mercaderies

5229

Altres activitats annexes al transport

5912

Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5915

Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

5917

Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo

6010

Activitats de radiodifusió

6020

Activitats de programació i emissió de televisió

6110

Telecomunicacions per cable

6190

Altres activitats de telecomunicacions

6202

Activitats de consultoria informàtica

6622

Activitats d'agents i corredors d'assegurances

6820

Lloguer de béns immobiliaris per compte propi

6831

Agents de la propietat immobiliària

6832

Gestió i administració de la propietat immobiliària

7311

Agències de publicitat

7312

Serveis de representació de mitjans de comunicació

7410

Activitats de disseny especialitzat

7430

Activitats de traducció i interpretació

7490

Altres activitats professionals, científiques i tècniques ncaa

7500

Activitats veterinàries

7740

Arrendament de la propietat intel·lectual i productes similars, excepte feines protegides pels drets d'autor

8010

Activitats de seguretat privada

8020

Serveis de sistemes de seguretat

8110

Serveis integrals a edificis i instal·lacions

8121

Neteja general d'edificis

8122

Altres activitats de neteja industrial i d'edificis

8129

Altres activitats de neteja

8130

Activitats de jardineria

8292

Activitats d'envasament i empaquetat

8510

Educació preprimària

8532

Educació secundària tècnica i professional

8551

Educació esportiva i recreativa

8552

Educació cultural

8553

Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

8559

Altra educació ncaa

8560

Activitats auxiliars a l'educació

8710

Assistència en establiments residencials amb atenció sanitària

8731

Assistència en establiments residencials per a persones grans

8811

Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones grans

8812

Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones amb discapacitat

8891

Activitats de cura diürna d'infants

8899

Altres activitats de serveis socials sense allotjament ncaa

9003

Creació artística y literària

9105

Activitats de biblioteques

9106

Activitats d'arxius

9312

Activitats dels clubs esportius

9511

Reparació d'ordinadors i equips perifèrics

9512

Reparació d'equips de comunicació

9521

Reparació d'aparells electrònics d'àudio i vídeo d'ús domèstic

9522

Reparació d'aparells electrodomèstics i d'equips per a la llar i el jardí

9524

Reparació de mobles i articles de parament

9529

Reparació d'altres efectes personals i articles d'ús domèstic

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

9609

Altres serveis personals ncaa
Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Et pot interessar

×
${loading}
×