Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JHHAO1
Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JHHAO3

La Ciutat Autònoma de Ceuta ha publicat una línia Covid d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/2021, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut de caràcter finalista consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a la satisfacció del deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com als costos fixos incorreguts, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021 i, en tots els casos, estiguin pendents de pagament el 31 de maig del 2021 i siguin dineraris.

Quines especificitats inclou Ceuta respecte del RD 5/2021?

Fent ús de les habilitacions atorgades a les comunitats i ciutats autònomes al RD 5/2021, Ceuta ha estès l'abast de l'ajut als sectors que han vist particularment afectada la seva activitat, abastant un total de 157 activitats subvencionables (62 CNAE addicionals a les 95 establertes al RD 5/2021).

Quines persones poden ser beneficiàries?

Podran ser destinataris de les subvencions les següents persones o entitats:

 1. Els empresaris o professionals, entitats, establiments permanents de persones o entitats no residents no financeres i grups que realitzin alguna de les activitats econòmiques definides als Annexos I i II de la convocatòria, i amb un volum d'ingressos íntegres fiscalment computables procedents d'activitat econòmica (persones físiques) o import net de la xifra de negocis consignat a la declaració de l'impost sobre societats (“IS”), declarat o comprovat per l'Administració Tributària, el 2020 que hagi caigut més d'30% respecte del 2019.
 2. Els empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques ("IRPF") i que realitzin alguna de les activitats econòmiques definides als Annexos I i II de la convocatòria.Quins requisits he de complir?

Per tenir la condició de beneficiari caldrà complir els requisits següents:

 • Tenir el domicili fiscal a la Ciutat Autònoma de Ceuta. Això no obstant, podran participar en la convocatòria aquells que, sense tenir el seu domicili fiscal a Ceuta, hagin tingut un volum d'operacions el 2020 superior a 10 milions d'euros i hagin desenvolupat la seva activitat econòmica en aquesta comunitat autònoma.
 • S'haurà d'haver realitzat durant el 2019 i el 2020 almenys una de les activitats econòmiques que es recullen als Annexos I i II de la convocatòria (vegeu enllaç), així com continuar en l'exercici d'aquesta activitat.
 • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc, per causa de què haguessin estat declarats culpables, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en cap procediment, no trobar-se declarats en concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei 22/2003, del 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
 • No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 • Trobar-se al corrent del pagament d'obligacions de reintegrament de subvencions i ajuts públics.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir els compromisos i obligacions següents:

 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny del 2022.
 • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de la subvenció.
 • Comunicar tota la informació que li requereixi l'Administració de la Ciutat Autònoma de Ceuta per a la tramitació i gestió correctes de la subvenció.
 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació i control financer que realitzin la Intervenció General de la Ciutat Autònoma de Ceuta i el Tribunal de Comptes.

Quin és l'import de l'ajut?

La quantia de la subvenció estarà determinada per l'import de les despeses subvencionables declarades pel sol·licitant, sempre que estiguin dins dels límits següents:

 • Empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i 3.000 euros.
 • Empresaris i professionals amb un volum d'ingressos íntegres fiscalment computables procedents d'activitat econòmica (persones físiques) o import net de la xifra de negocis consignat a la declaració de l'IS, declarat o comprovat per l'Administració Tributària, que hagi caigut el 2020 més d'un 30% respecte del 2019: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i les xifres següents:
 •   El 40% de la caiguda del volum d'ingressos íntegres fiscalment computables procedents d'activitat econòmica (persones físiques) o import net de la xifra de negocis consignat a la declaració de l'IS, declarat o comprovat per l'Administració Tributària, que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa a l'IRPF, així com en el cas de les entitats i els establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
 •   El 20% de l'import de la caiguda del volum d'ingressos íntegres fiscalment computables procedents d'activitat econòmica (persones físiques) o import net de la xifra de negocis consignat a la declaració de l'IS, declarat o comprovat per l'Administració Tributària, que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i els establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.
 • En el cas d'empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil d'acord amb allò que preveu l'article 6.3 de la convocatòria, la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs a la sol·licitud com a despesa subvencionable i 3.000 euros.
 • En el supòsit d'altes d'activitat o constitució d'entitats posteriors al 31 de desembre del 2019, la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i 3.000 euros.Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

A la sol·licitud es recolliran i s'hauran d'emplenar els següents extrems:

 1. Les dades identificatives de l'entitat o la persona interessada i, si escau, de la persona que les representi.
 2. Número de telèfon mòbil i adreça electrònica de la persona interessada, a efectes d'enviar l'avís d'informació sobre la posada a disposició al Gestor d'ajuts de PROCESA
 3. Indicació de si es sol·licitaran ajuts en territoris diferents al del domicili fiscal.
 4. Si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori foral, la composició d'aquest grup el 2020 i si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys.
 5. Si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori comú, si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys.
 6. Un llistat dels deutes, pagaments pendents i costos fixos incorreguts pendents de pagament, als quals s'aplicarà la subvenció, ordenats segons el criteri de prelació previst a la convocatòria, i amb el límit de l'import màxim que li correspongui. Per a cadascun d'ells s'especificaran les dades que es requereixin al model normalitzat de sol·licitud i, almenys, les seves dades identificatives, la identificació del proveïdor/creditor, el concepte, l'import excloent-ne els impostos indirectes, l'import total i pendent de pagament i la data d'emissió.
 7. Import sol·licitat, que serà la suma dels imports pendents de pagament dels deutes, pagaments i costos fixos incorreguts que compleixin els requisits previstos.
 8. Compte bancari per a la realització del pagament.
 9. Codi CNAE respecte del qual se sol·licita la subvenció dins dels establerts als Annexos I i II.
 10. Certificats de la Tresoreria General de l'Agència Tributària i de la Seguretat Social acreditatius de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 11. En cas que el beneficiari participi en una operació de modificació estructural, còpia de l'escriptura pública i la inscripció al registre públic corresponent o documentació acreditativa de l'operació, en cas que no fos exigible escriptura pública per a la inscripció.
 12. Una declaració responsable de la persona que la subscriu sobre els extrems següents:
 •   Que actua com a representant de l'entitat sol·licitant i ostenta aquesta representació en el moment de la signatura de la sol·licitud, si escau.
 •   Que compleix els requisits exigits per obtenir la condició d'entitat o persona beneficiària de les subvencions.
 •   Que no està incursa en cap de les circumstàncies que prohibeixen obtenir la condició de persona beneficiària.
 •   Que és titular del compte bancari indicat en la sol·licitud per al cobrament de la subvenció.
 •   Que no ha sol·licitat ni obtingut altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, per qualssevol administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions o ajuts, superi l'import de l'activitat subvencionada. I en el supòsit que hagi sol·licitat o obtingut altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos en els termes disposats en aquest apartat, en aquesta declaració s'indicarà l'entitat concedent, la data i l'import.
 •   Que no ha rebut o sol·licitat cap altre ajut públic per finançar les despeses subvencionables per a les quals presenta la sol·licitud de subvenció, amb excepció d'allò que estableix l'article 10, paràgraf 3 de la convocatòria.
 •   Que el llistat de deutes, pagaments pendents i costos fixos incorreguts pendents de pagament, als quals s'aplicarà la subvenció regulada en aquesta Resolució, compleix els requisits dels apartats 1 i 5 de l'article 7 de la convocatòria i, en particular, que els contractes i els deutes compleixen els requisits d'antiguitat i meritació, i que els fitxers informàtics adjunts es corresponen amb les còpies digitalitzades de les factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa de cadascun dels deutes, pagaments pendents o costos fixos incorreguts pendents de pagament.
 •   Que es compromet a no aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de la subvenció, a mantenir l'activitat corresponent a la subvenció el dia 30 de juny del 2022 i a no repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 •   Que són veraces totes les dades reflectides en la sol·licitud.
 •   Que, en cas de resultar beneficiària, es compromet al compliment de les condicions imposades i a mantenir els requisits exigits durant el període previst, així com a comunicar qualsevol variació d'aquests.

Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

El beneficiari haurà de presentar la següent documentació justificativa en el període comprès entre l'1 de novembre del 2021 i el 31 de març del 2022:

 • Pel que fa al llistat de deutes, pagaments i costos fixos incorreguts satisfets que es va presentar juntament amb la sol·licitud, sense que sigui possible la seva modificació, s'adjuntaran per a cadascun dels conceptes anteriors les còpies digitalitzades de la justificació del pagament en què constin les dades identificatives del receptor, així com la data d'abonament. Quan els creditors siguin entitats financeres, s'adjuntarà certificat de l'entitat financera acreditatiu de la cancel·lació total o parcial del deute.
 • En un període màxim de tres mesos a partir dels dos anys de la data de concessió de la subvenció, la persona o entitat beneficiària estarà obligada a presentar un certificat pel qual s'acrediti que no s'han aprovat increments en les retribucions de l'alta direcció.
 • Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat els conceptes subvencionats, amb indicació de l'import i la procedència.
 • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.

És important tenir en compte que l'aplicació dels imports de la subvenció concedida al pagament de les despeses subvencionables no podrà ser en efectiu i que s'haurà de realitzar, en tot cas, mitjançant domiciliació o transferència bancària a la persona o entitat que aparegui com a titular del dret de cobrament corresponent o mitjançant altres fórmules bancàries que acreditin la materialització del pagament i sempre que la constància del pagament es materialitzi en un document en què només aparegui informació d'aquesta transacció, i no d'altres pagaments, i permetin una identificació precisa del destinatari i del concepte, excepte quan els creditors siguin entitats financeres.

Així mateix, els beneficiaris d'aquests ajuts hauran de mantenir l'activitat que els hi dona dret el 30 de juny del 2022, i no repartir dividends durant els anys 2021 i 2022, circumstàncies de què l'Agència Estatal de l'Administració Tributària informarà en compliment del Conveni subscrit amb la Ciutat Autònoma de Ceuta. En cas contrari, procedirà al reintegrament dels ajuts percebuts.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

Les sol·licituds es podran presentar a partir del 20 de juliol del 2021 i fins al 30 de setembre del 2021.

La sol·licitud s'haurà d'emplenar via telemàtica seguint el procediment de tramitació establert al Gestor d'ajuts de PROCESA (vegeu enllaç).

La presentació de les sol·licituds exigirà que els interessats es donin d'alta al Gestor d'ajuts de PROCESA, procés mitjançant el qual donaran el seu consentiment exprés perquè totes les notificacions s'enviïn a l'adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

Així mateix, la presentació de la sol·licitud inclourà l'autorització expressa dels beneficiaris per (i) obtenir de l'Agència Estatal d'Administració Tributària les dades necessàries per determinar l'elegibilitat com a beneficiari i el càlcul de l'ajut; (ii) cedir les dades obtingudes de l'AEAT a PROCESA, perquè, com a entitat encarregada pel Consell de Govern de la Ciutat de Ceuta de les actuacions preparatòries, pugui realitzar el seu encàrrec en els termes que s'hi estableixen.

Per a més informació en relació amb les bases reguladores i la convocatòria de l'ajut, es pot adreçar al Butlletí Oficial de la Ciutat Autònoma de Ceuta del 19 de juliol del 2021 (vegeu enllaç).

Annex. Llistat de CNAE-09 que s'incorporen per a la Ciutat Autònoma de Ceuta.

CNAE-2009

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

3512

Transport d'energia elèctrica

3513

Distribució d'energia elèctrica

3514

Comerç d'energia elèctrica

3515

Producció d'energia hidroelèctrica

3516

Producció d'energia elèctrica d'origen tèrmic convencional

3517

Producció d'energia elèctrica d'origen nuclear

3518

Producció d'energia elèctrica d'origen eòlic

3519

Producció d'energia elèctrica d'altres tipus

3521

Producció de gas

3522

Distribució per canonades de combustibles gasosos

3523

Comerç de gas per canonada

3530

Subministrament de vapor i aire condicionat

3600

Captació, depuració i distribució d'aigua

3700

Recollida i tractament d'aigües residuals

3811

Recollida de residus no perillosos

3812

Recollida de residus perillosos

3821

Tractament i eliminació de residus no perillosos

3822

Tractament i eliminació de residus perillosos

3831

Activitats de classificació i separació de materials

3832

Activitats de valorització de materials classificats

3900

Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus

6110

Telecomunicacions per cable

6120

Telecomunicacions sense fil

6130

Telecomunicacions per satèl·lit

6190

Altres activitats de telecomunicacions

6411

Banc central

6419

Altra intermediació monetària

6420

Activitats de les societats hòlding

6430

Inversió col·lectiva, fons i entitats financeres similars

6491

Arrendament financer

6492

Altres activitats creditícies

6499

Altres serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions, ncaa

6511

Assegurances de vida

6512

Assegurances diferents de les de vida

6520

Reassegurances

6530

Fons de pensions

6611

Administració de mercats financers

6612

Activitats d'intermediació en operacions amb valors i altres actius

6619

Altres activitats auxiliars als serveis financers, excepte assegurances i fons de pensions

6621

Avaluació de riscos i danys

6622

Activitats d'agents i corredors d'assegurances

6629

Altres activitats auxiliars a assegurances i fons de pensions

6630

Activitats de gestió de fons

8411

Activitats generals de l'Administració Pública

8412

Regulació de les activitats sanitàries, educatives i culturals, i altres serveis socials, excepte Seguretat Social

8413

Regulació de l'activitat econòmica i contribució a la seva major eficiència

8421

Afers estrangers

8422

Defensa

8423

Justícia

8424

Ordre públic i seguretat

8425

Protecció civil

8430

Seguretat Social obligatòria

9411

Activitats d'organitzacions empresarials i patronals

9412

Activitats d'organitzacions professionals

9420

Activitats sindicals

9491

Activitats d'organitzacions religioses

9492

Activitats d'organitzacions polítiques

9499

Altres activitats associatives ncaa

9700

Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic

9810

Activitats de les llars com a productors de béns per a ús propi

9820

Activitats de les llars com a productors de serveis per a ús propi

9900

Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials


Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JHHA17

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB7IM7JHHA43

Et pot interessar

×
${loading}
×