Z7_3OKIGJ82O0E5C0QBPP9IO2NS16
Z7_3OKIGJ82O0E5C0QBPP9IO2NS15

La Xunta de Galicia ha publicat una línia COVID d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial Decret Llei 5/2021 (en endavant, “RD 5/2021”), l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

Aquests ajuts de caràcter finalista inclouen els següents Programes:

 • Programa I: de suport a les persones treballadores autònomes i mutualistes en estimació objectiva.

 • Programa II: de suport a les persones treballadores autònomes individuals i persones treballadores autònomes o empreses amb fins a 10 persones treballadores, o amb fins a 25 persones treballadores amb un volum de facturació de fins a dos milions d'euros.

 • Programa III: de suport a les persones treballadores autònomes o empreses amb més de deu persones treballadores i amb un volum de facturació de més de dos milions d'euros, o empreses de més de vint-i-cinc persones treballadores.

Quines especificitats inclou Galícia respecte del RD 5/2021?

Fent ús de les habilitacions atorgades a les comunitats autònomes al RD 5/2021, Galícia ha estès l'abast de l'ajut a la totalitat de les activitats que es classifiquen a codis de la Classificació d'activitats econòmiques-CNAE09 no inclosos a l'Annex I del RD/2021, sempre que tinguessin una caiguda en el volum d'operacions d'almenys el 40 % en l'any 2020 en relació amb l'any 2019, quedant excloses, en qualsevol cas, les activitats financeres.

Addicionalment, la Xunta de Galicia amplia l'abast de persones o empreses beneficiàries dels ajuts en comparació amb allò que estableix el RD 5/2021, sempre que es compleixin els requisits o es justifiquin les excepcions que estableix l'Ordre.

En relació amb la quantia de l'ajut, s'han establert diferents escales en funció del programa al qual pertanyi el sol·licitant, així com en funció de la caiguda del volum d'operacions i del nombre de treballadors, respectant-se els imports mínims i màxims establerts al RD 5/2021.

Quines persones poden ser beneficiàries?

Podran ser beneficiàries dels ajuts directes les següents persones:

 • Les persones treballadores autònomes, empresàries o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva a l'IRPF i que exerceixin una activitat econòmica de les incloses a l'Annex I del “RD 5/21”.

 • Les persones treballadores autònomes, empresàries o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva a l'IRPF, que exerceixin una activitat econòmica que no estigui inclosa a l' Annex I del "RD 5/2”1”, i que tinguin una caiguda del volum d'operacions anual d'un 40 %, o més, en l'any 2020 respecto del año 2019.

 • Totes aquelles persones treballadores autònomes, professionals, empreses i entitats que exerceixin una activitat econòmica de les incloses a l'Annex I del “RD 5/21”, que tinguin una caiguda del volum d'operacions anual, a l'IVA o tribut indirecte equivalent, de més d'un 30 % en l'any 2020 respecte de l'any 2019.

 • Totes aquelles persones treballadores autònomes, professionals, empreses i entitats que exerceixin una activitat econòmica que no estigui inclosa a l'Annex I del “RD 5/21”, i que tinguin una caiguda del volum d'operacions anual, a l'IVA o tribut indirecte equivalent, d'un 40% o més, comparant l'any 2020 amb l'any 2019.

 • Així mateix, podran ser beneficiàries les persones treballadores autònomes de temporada , sempre que acreditin que continuen amb la seva activitat, encara que no estiguin donades d'alta en el moment de presentació de la sol·licitud, i estiguin donades d'alta un mínim de 4 mesos i un màxim de 9 mesos, en algun dels anys 2019 o 2020.

 • Podran ser beneficiàries les persones treballadores autònomes i empreses donades d'alta o creades entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de març del 2020, i empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2020.

Així mateix, l'administració no considerarà beneficiaris: (i) Les persones treballadores autònomes col·laboradores o societàries; (ii) Les empreses financeres. (iii) Les empreses en crisi, excepte en els supòsits a què fan referència els articles 3.2 i 10.3 de l'Ordre del 9 de juny del 2021, en els quals s'estableixen les bases reguladores de la convocatòria; (iv) els comuners, hereus o partícips de societats civils. En aquest cas, la beneficiària directa de l'ajut serà l'entitat sol·licitant; (v) els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, en la declaració de l'IRPF, mètode d'estimació directa, impost de societats (IS) o impost sobre la renda de no residents (IRNR) corresponent al 2019 hagin declarat un resultat net negatiu, a excepció dels supòsits establerts a l'article 3, apartat e) de l'Ordre.

Quins requisits he de complir?

Els beneficiaris de l'ajut hauran de complir els següents requisits en el moment de presentació de la sol·licitud:

 • Tenir el domicili fiscal a Galícia (excepte en els supòsits previstos a l'article 7.a de l'Ordre del 9 de juny del 2021 per la qual s'estableixen les bases reguladores de la convocatòria , en endavant, l'“Ordre”).

 • Tenir una caiguda del volum d'operacions de més d'un 30% l'any 2020 respecte del 2019, en cas de desenvolupar una activitat econòmica inclosa a l'Annex I del RD 5/2021.

 • Tenir una caiguda del volum d'operacions de més d'un 40% o més l'any 2020 respecte del 2019, en cas de desenvolupar una activitat econòmica que no estigui inclosa a l'Annex I del RD 5/2021.

 • Tenir quantitats pendents de pagament a proveïdors, creditors, financers i no financers, o deute bancari, o altres costos fixos que s'haguessin generat entre l'1 de març del 2020 i 31 de maig del 2021 i que procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021, i que aquestes quantitats siguin d'import igual o superior a l'ajut sol·licitat.

 • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.

 • No haver donat lloc, per causa que fos declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.

 • Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvenció o ajuts públics.

 • Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.

 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en cap procediment i no trobar-se en declaració de concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei 22/2003, del 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.

 • No tenir residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

 • Autoritzar Conselleria d'ocupació i igualtat la cessió de les seves dades al Ministeri d'Hisenda.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir els següents compromisos i obligacions:

 • Mantenir l'activitat fins al 30 de juny del 2022.

 • No repartir dividends durant els anys 2021 i 2022.

 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de 2 anys.

 • Aplicar l'ajut a la destinació per a la qual es va concedir.

 • Estar al corrent en les seves obligacions tributàries estatals i autonòmiques i amb la Seguretat Social, així com no tenir deutes pendents amb l'administració pública, amb anterioritat a la proposta de pagament final de l'ajut. 

 • Comunicar a l'òrgan concedent qualsevol modificació de les condicions tingudes en compte per a la concessió de la subvenció.

 • Disposar dels llibres de comptabilitat, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas.

 • Adoptar les mesures adequades de difusió per donar publicitat al finançament públic de les actuacions subvencionades, esmentant en totes les actuacions i suports que s'utilitzin l'origen dels fons que financen aquests ajuts, assenyalant que són finançats pel Govern d'Espanya.

 • Sotmetre's a les actuacions de control, comprovació i inspecció que farà la Conselleria d'ocupació i igualtat, a les de control financer que escaiguin, a la Intervenció general de la comunitat autònoma, a les previstes a la legislació del Tribunal de Comptes i del Consell de Comptes, o a altres òrgans de l'Administració de l'Estat, i presentar tota la informació que se'ls requereixi en l'exercici de les actuacions anteriors.

 • Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a l'article 33 de la Llei 9/2007, del 13 de juny, de subvencions de Galícia, i en els casos que preveu aquesta ordre.

 • Notificar la totalitat dels ajuts obtinguts, dins del marc temporal a què fa referència aquesta ordre.

 • Aquelles altres obligacions establertes a l'article 11 de la Llei 9/2007, del 13 de juny, de subvencions de Galícia, i a l'article 14 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, general de subvencions.

Quin és l'import de l'ajut?

Pel que fa a l'import dels ajuts, s'estarà als següents criteris en funció de tipus de Programa

 • Programa I:
 • L'import de l'ajut serà d'un màxim de 3.000 euros quan es tracti d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva a l'IRPF en l'any 2019.
 • Per a les persones autònomes de temporada, els imports de l'ajut seran del 50% de les quantitats indicades anteriorment.


 • Programa II: l'import dels ajuts es fixarà en funció de la caiguda del volum d'operacions de l'any 2020 respecte de l'any 2019, i es concediran inicialment pels següents imports3:
 • 6.000 euros si la caiguda del volum d'operacions està entre més d'un 30% i fins a un 60%.
 • 7.000 euros si la caiguda del volum d'operacions és més d'un 60% i menys d'un 70%.
 • 8.000 euros si la caiguda del volum d'operacions és del 70% o més.


Aquesta quantitat s'incrementarà fins a 3.000 euros en funció del nombre de persones treballadores per compte d'altri que tinguin en el moment de la publicació de l'ordre, segons l'escala següent:

 • 1.000 euros si tenen de 4 a 9 persones treballadores.
 • 2.000 euros si tenen de 10 a 20 persones treballadores.
 • 3.000 euros si tenen de 21 a 25 persones treballadores.


Per a les persones autònomes de temporada, els imports de l'ajut seran el 50% de les quantitats indicades anteriorment.

Pel que fa al mínim de l'import de l'ajut per als beneficiaris del Programa II, aquest serà de 4.000 euros, excepte per a les persones treballadores autònomes de temporada, que serà de 2.000 euros.

Pel que fa al màxim de l'import de l'ajut per als beneficiaris del Programa II, aquest no podrà excedir els següents límits:

 • Primer: 200.000 euros.
 • Segon: el 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30% de la caiguda de facturació en aquest període, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'impost sobre la renda de les persones físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • Tercer: el 20% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30% de la caiguda de facturació en aquest període, en el cas d'entitats, empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.
 • Quart: l'import de les despeses subvencionades.


 • Programa III: l'import dels ajuts es fixarà en funció de la caiguda del volum d'operacions de l'any 2020 respecte de l'any 2019, i es concediran inicialment pels següents imports4:
 • 10.000 euros si la caiguda del volum d'operacions està entre més d'un 30% i fins a un 60%.
 • 12.000 euros si la caiguda del volum d'operacions és més d'un 60% i menys d'un 70%.
 • 15.000 euros si la caiguda del volum d'operacions és del 70% o més.


Aquesta quantitat s'incrementarà fins a 15.000 euros en funció del nombre de persones treballadores per compte d'altri que tinguin en el moment de la publicació de l'Ordre, segons l'escala següent:

 • 5.000 euros si tenen de 26 a 50 persones treballadores.
 • 10.000 euros si tenen de 51 a 100 persones treballadores.
 • 15.000 euros si tenen més de 100 persones treballadores.


Per a les persones autònomes de temporada, els imports de l'ajut seran el 50% de les quantitats indicades anteriorment.

Pel que fa al mínim de l'import de l'ajut per als beneficiaris del Programa III, aquest serà de 4.000 euros, excepte per a les persones treballadores autònomes de temporada, que serà de 2.000 euros.

Pel que fa al màxim de l'import de l'ajut per als beneficiaris del Programa III, aquest no podrà excedir els següents límits:

 • Primer: 200.000 euros.
 • Segon: el 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30% de la caiguda de facturació en aquest període, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'impost sobre la renda de les persones físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • Tercer: el 20% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30% de la caiguda de facturació en aquest període, en el cas d'entitats, empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.
 • Quart: l'import de les despeses subvencionades.


Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Durant la tramitació de la sol·licitud, la Xunta de Galicia exigirà la presentació de la següent documentació:

 1. Quan s'actuï mitjançant representació, s'haurà de presentar el model de representació segons el model normalitzat de la seu electrònica signat digitalment, o qualsevol altre vàlid en dret.
 2. En el cas de persones treballadores autònomes i empreses que desenvolupin una activitat econòmica no inclosa a l'Annex I del RD 5/2021, s'haurà de presentar amb la sol·licitud, segons escaigui, la següent documentació:
 • Model 390 dels anys 2019 i 2020 (declaració anual de l'IVA).
 • Model 303 dels anys 2019 i 2020 (declaració trimestral de l'IVA).
 • Model 130 IV trimestre dels anys 2019 i 2020 (declaració trimestral IRPF).
 • Model 131 dels anys 2019 i 2020.
 • Model 111 (retenció IRPF nòmines de les persones treballadores).
 • Model 190 (remesa anual de retencions i ingressos a compte).
 • Model 322 IVA per al cas de GRUPS, anys 2019 i 2020.
 • Model 184 per a entitats en règim d'atribució de rendes, exercicis 2019 i 2020.
 • Model 100 de l'any 2019.
 • Model 200 de l'any 2019 i 220 per al cas de GRUPS.
 • Model 202 pagaments fraccionats 2019 i 2020.
 • Model 222 pagaments fraccionats 2019 i 2020 per al cas de grups.
 • Altres documents.
 1. En cas de tenir resultat negatiu en l'exercici 2019, i per acreditar la solvència econòmica, haurà de presentar l'IS de l'any 2019 o, si escau, l'impost de l'IRPF dels anys 2017 i 2018.
 2. Certificat d'alta en la mútua corresponent, si escau.

Així mateix, per a la tramitació d'aquest procediment i verificació del compliment dels requisits per ser beneficiari de l'ajut es consultaran automàticament totes les dades necessàries que estiguin en poder de l'administració o elaborades per les administracions públiques, o subministrades per l'Agència Estatal d'Administració Tributària, excepte que la persona interessada se n'oposi a la consulta.

En cas que les persones interessades se n'oposin a la consulta, ho hauran d'indicar al formulari de sol·licitud i presentar els següents documents, segons escaigui:

  1. Certificat de l'AEAT acreditatiu del domicili fiscal.
  2. Certificat de l'AEAT dels epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i document del contribuent, amb indicació dels codis de la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE-09) que es consideren equivalents, en què es classifica l'activitat desenvolupada pel sol·licitant el 2019, 2020 i 2021.
  3. Document acreditatiu del volum d'operacions anual, en l'IVA i, si escau, en l'IGIC el 2019 i 2020, si aquest volum d'operacions el 2020 va caure més d'un 30% respecte del 2019 i el percentatge de la caiguda en cas de desenvolupar activitats incloses a l'Annex I del RD 5/2021, (Model 303, 390 i 322 (per a grups) dels exercicis 2019 i 2020, així com IGIC, si escau).
  4. Document acreditatiu del volum d'operacions anual, en l'IVA i, si escau, en l'impost general indirecte canari el 2019 i 2020, si aquest volum d'operacions el 2020 va caure un 40% o més respecte del 2019 i el percentatge de la caiguda en cas de desenvolupar activitats no incloses a l'Annex I del RD 5/2021, (Model 303, 390 i 322 (per a grups) dels exercicis 2019 i 2020, així com IGIC, si escau).
  5. Document acreditatiu de la totalitat dels ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica, inclosos en la seva declaració de l'impost el 2019, així com la suma dels ingressos fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica, inclosos en les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats corresponents al 2020, per als contribuents de l'IRPF, quan el sol·licitant de l'ajut tingui el domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o faci exclusivament operacions que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l'IVA o de l'IGIC, segons la informació proporcionada prèviament a l'Agència Tributària per la Comunitat Autònoma de Canàries, i no apliqui el règim d'estimació objectiva en l'IRPF el 2019 o 2020 (Models 100 del 2019, 130 del 2020, 184 per a entitats en règim d'atribució de rendes, exercicis 2019 i 2020).
  6. Document acreditatiu de la base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat dels anys 2019 i 2020, respectivament, per a contribuents de l'IS o de l'IRNR amb establiment permanent, quan el sol·licitant de l'ajut tingui el domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o faci exclusivament operacions que no obliguen a presentar autoliquidacions periòdiques de l'IVA o de l'IGIC, segons la informació proporcionada prèviament a l'Agència Tributària per la Comunitat Autònoma de Canàries, i no apliqui el règim d'estimació directa objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques el 2019 o 2020 (Modelo 202 de pagaments fraccionats 2020 del 2019 i 2020 quan declarin els mateixos per l'article 40.2 de l'impost de societats. Model 222, per al cas de GRUPS. Model 200 del 2019 i documentació acreditativa de facturació de l'any 2020. Model 220 per al cas de grups).
  7. Document acreditatiu del nombre de persones empleades tenint en compte el nombre mitjà en l'any 2020 de perceptors de rendiments dineraris del treball consignats en les declaracions mensuals o trimestrals de retencions i ingressos a compte (models 111 del 2020 i 190 del 2020).
  8. Document acreditatiu del fet que el sol·licitant forma part d'un grup i informació sobre la seva composició el 2019 i 2020 (Model 220).
  9. Certificat de situació censal de l'AEAT per acreditar l'aplicació del règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques el 2019 i 2020.
  10. Si escau, document acreditatiu de no haver obtingut un resultat net negatiu en la declaració de l'IRPF corresponent al 2019, per les activitats econòmiques en què havia aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o si resultés negativa en aquest exercici la base imposable de l'IS o de l'IRNR, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives (Model 100 i 200 del 2019 i model 220 per al cas de grups).
  11. Certificat de situació censal expedit per l'AEAT, acreditatiu del fet que la persona sol·licitant està donada d'alta al cens d'empresaris, professionals i retenidors, i per al cas que s'hagués produït l'alta o la baixa l'any 2019 o 2020, informació sobre les dates d'alta i baixa en aquest cens. En el cas de baixa de l'activitat, el contribuent haurà d'indicar-ne el motiu.
  12. Si escau, document acreditatiu de la caiguda de l'activitat al territori, atenent el pes de les retribucions del treball personal satisfetes per les persones treballadores que tinguin al territori esmentat, en relació amb els grups i els empresaris, professionals o les entitats el volum d'operacions dels quals el 2020 hagués estat superior a 10 milions d'euros i que desenvolupin la seva activitat econòmica a més d'un territori autonòmic o a més d'una ciutat autònoma (Models 190 i 111).
  13. Certificació d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social.
  14. Certificació d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb l'administració de la comunitat autònoma de Galícia.
  15. Certificació d'estar al corrent en el compliment de les seves obligacions amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

La presentació de la justificació dels ajuts es farà telemàticament en el termini de 3 mesos des de la recepció de l'ajut, adjuntant els següents documents:

 • Compte justificatiu simplificat (Model de l'Annex IV de l'Ordre):
 • Memòria del compliment de les condicions de l'ajut.
 • Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor i de la factura, l'import, la data d'emissió i la data de pagament, que s'haurà d'efectuar mitjançant transferència o ingrés bancari. Quan les factures i obligacions de pagament siguin posteriors al 13 de març del 2021 s'haurà d'indicar també la data del contracte origen de les despeses.
 • Detall d'altres ingressos o subvencions que havien finançat l'activitat de l'ajut, amb indicació de l'import i la procedència.
 • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com els interessos que se'n derivin.


 • Compte justificatiu (Model de l'Annex V de l'Ordre) per a ajuts superiors a 30.000 €:
 • Factures girades pels proveïdors i altres creditors, pagades per la persona beneficiària amb càrrec a l'ajut concedit. Quan les factures i obligacions de pagament siguin posteriors al 13 de març del 2021 s'hauria d'indicar també la data del contracte origen de les despeses.
 • Justificants bancaris del pagament de factures. Quan els creditors siguin entitats financeres, certificat de l'entitat financera acreditatiu de la cancel·lació total o parcial del deute. També s'haurà d'aportar un certificat de prelació del deute bancari.
 • Quan les factures i obligacions de pagament siguin posteriors al 13 de març del 2021, contracte o contractes dels quals es derivaran obligacions de pagament a proveïdors i altres creditors i, en cas que no hi hagi contracte escrit, comanda o acceptació de l'oferta o el pressupost, que deixi constància en tot cas de la data d'assumpció del deute o l'obligació de pagament.


Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

Les sol·licituds es poden presentar des del 14 de juny fins al 14 de juliol del 2021, tots dos inclosos.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es presentaran obligatòriament per mitjans electrònics a través dels formularis normalitzats (disponibles com a annexos a l'Ordre), a través de qualsevol dels mecanismes d'identificació i signatura admesos per la seu electrònica de la Xunta de Galicia i, segons el procediment corresponent a la seu electrònica de la Xunta de Galicia.

Pel que fa al procediment de concessió d'aquests ajuts, s'estableix un procediment de concessió directa que no té la consideració de concurrència competitiva. La concessió de l'ajut es realitza per la comprovació de la concurrència, en la persona o entitat sol·licitant, dels requisits establerts i per ordre de registre d'entrada de les sol·licituds fins a exhaurir el crèdit pressupostari.

Per a més informació en relació amb la convocatòria de l'ajut públic, es pot adreçar a l'Ordre del 9 de juny del 2021 del Diari Oficial de Galícia don s'inclouen els detalls de la convocatòria.

Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Z7_3OKIGJ82O0E5C0QBPP9IO2NS17

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82O0E5C0QBPP9IO2NSH5

Et pot interessar

×
${loading}
×