El govern de les Illes Canàries ha publicat una línia COVID d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/21, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

Aquests ajuts de caràcter finalista inclouen la següent classificació de línies:

 • Línia 1: Persones autònomes (empresàries o professionals) que tributen en règim d'estimació objectiva a l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • Línia 2: Persones autònomes (empresàries o professionals), empreses i grups d'empreses amb un volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració a l'impost general indirecte canari (IGIC) i, si escau, a l'impost sobre el valor afegit (IVA), que hagi caigut més d'un 30% l'any 2020 respecte de l'any 2019.
 • Línia 2.1: Persones autònomes, empreses i grups d'empreses amb un màxim de 10 persones empleades.
 • Línia 2.2: Persones autònomes, empreses i grups d'empreses amb més de 10 i menys de 50 persones empleades.
 • Línia 2.3: Persones autònomes, empreses i grups d'empreses amb 50 o més persones empleades.

Quines especificitats inclouen les Illes Canàries respecte del RD 5/2021?

En relació amb la destinació dels ajuts, les Illes Canàries amplia l'abast a tots els sectors econòmics que operen a les illes (excepte les empreses financeres), a causa de l'ultradependència del teixit productiu canari del sector turístic i la seva pràctica paralització durant tot el període de la pandèmia.

Addicionalment, pel que fa a la quantia de l'ajut, a diferència del RD 5/2021, s'amplia el límit màxim de l'ajut per a empresaris, professionals i la resta d'entitats en règim d'estimació directa en funció del nombre d'empleats

Quins requisits he de complir?

Els beneficiaris de l'ajut hauran de complir els requisits següents:

 • Tenir el domicili fiscal a Canàries (excepte en els supòsits previstos a l'article 3.4 del RD 5/2021)1.
 • Estar donat d'alta en alguna de les activitats previstes als codis de la CNAE09 durant els exercicis 2019, 2020 i 2021, excepte les següents.
 • Sección K: Activitats financeres i d'assegurances.
 • Subsector 9700 de la Secció T (Activitats de les llars com a ocupadors i productors de béns i serveis per a ús propi): “Activitats de les llars com a ocupadors de personal domèstic”.
 • Secció U: Activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials.


 • Continuar en l'exercici de l'activitat desenvolupada en el moment de la presentació de la sol·licitud.
 • Caiguda de més d'un 30% del volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'IVA o el tribut indirecte equivalent el 2020, respecte del 2019.
 • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc, per causa de què hagués estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
 • Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvent en cap procediment, no trobar-se declarat en concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, no estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat.
 • No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir les següents obligacions:

 • Comunicar a l'òrgan concedent les alteracions que es produeixin en les circumstàncies i requisits subjectius i objectius tinguts en compte per a la concessió de la subvenció.
 • Complir les obligacions establertes a l'article 14 de la Llei 38/2003, general de subvencions.
 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al dia 30 de juny del 2022.
 • No repartir dividends durant els anys 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de l'aplicació d'alguna de les mesures a què fa referència el Reial decret llei 5/2021.

Així mateix, no podran obtenir la condició de beneficiàries les persones autònomes i empreses en què concorri alguna de les següents circumstàncies: (i) Tractar-se d'una societat mercantil pública o una altra participada en el seu capital o en els seus òrgans de govern majoritàriament per administracions públiques o entitats que hi depenguin; (ii) Haver declarat un resultat net negatiu a l'IRPF corresponent al 2019 o, si escau, hagi resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'impost sobre societats o de l'impost de la renda de no residents, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives, llevat que el destinatari es trobi en alguna de les circumstàncies de l'article 3.2 apartat b) i ho pugui acreditar de manera fefaent; i (iii) Estiguessin en crisi a 31 de desembre del 2019 d'acord amb allò que disposa l'article 2, apartat 18 del Reglament general d'exempció per categories, excepte les microempreses o petites empreses que ja estiguessin en crisi el 31 de desembre del 2019, sempre que no estiguin immerses en un procediment concursal ni hagin rebut un ajut de salvament o de reestructuració.

Quin és l'import de l'ajut?

L'import de l'ajut serà equivalent al total de les despeses subvencionables que se sol·licitin al formulari, tenint en compte els següents límits segons el tipus de beneficiari:

 • Per als beneficiaris de la Línia 1 l'import de l'ajut serà d'un màxim de 3.000 euros.
 • Per als beneficiaris de la Línia 2 l'import mínim de l'ajut no podrà ser inferior a 4.000 euros i, pel que fa a l'import màxim, s'estarà al següent:
 • Per als beneficiaris de la Línia 2.1 l'import de l'ajut màxim a assignar serà del 100% de la caiguda del volum d'operacions el 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, sempre que aquest import no superi els 500.000 euros.
 • Per als beneficiaris de la Línia 2.2 l'import de l'ajut màxim a assignar serà del 90% de la caiguda del volum d'operacions el 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, sempre que aquest import no superi els 1.800.000 euros.
 • Per als beneficiaris de la Línia 2.3 l'import de l'ajut màxim a assignar serà del 80% de la caiguda del volum d'operacions el 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%, sempre que aquest import no superi els 5.000.000 euros.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Durant la tramitació de la sol·licitud, l'Administració de la comunitat autònoma exigirà la presentació, juntament amb el formulari, dels següents documents que justifiquin les declaracions del sol·licitant:

 1. En els casos en què la sol·licitud es presenti per mitjà de representant, documentació acreditativa de la representació.
 2. Document acreditatiu de l'alta a la Base de dades de tercers del sistema economicofinancer i logístic de Canàries (SEFLogiC).
 3. Les persones o empreses sol·licitants que compleixin les excepcions que es recullen a l'article 3.3, lletra b.1) del Butlletí oficial de Canàries:
 4. Certificat resum de la declaració anual de l'IRPF, IS o, si escau, IRNR corresponent a l'exercici 2018 expedit per l'AEAT.
  Declaració responsable que confirmi que el resultat net negatiu del 2019 ha estat a causa d'impediments o limitacions de l'activitat normal per causes extraordinàries, com ara catàstrofes, plagues, danys greus als cultius, bestiar o instal·lacions agrícoles i ramaderes, obres o causes alienes a l'activitat habitual de l'empresa, fallida de turoperadors, detallant-ne la causa específica.

Si no es concedeix autorització per a la consulta de dades, el sol·licitant haurà d'aportar la següent documentació addicional:

 • Per als beneficiaris de la Línia 1:
 •  Certificat de situació censal de l'AEAT que acrediti el domicili fiscal, l'activitat econòmica el 2019, 2020 i 2021, i també les dates d'alta de les corresponents activitats.
 • Certificat resum de la declaració anual de l'IRPF expedit per l'AEAT o Declaració anual de l'IRPF dels exercicis 2019 i 2020 per acreditar l'aplicació del règim d'estimació objectiva a l'IRPF el 2019 o 2020.
 • Certificats de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o, si escau, la mutualitat professional.


 • Per als sol·licitants de la Línia 2:
 •  Certificat de situació censal de l'AEAT que acrediti el domicili fiscal o, en el cas de sol·licitants no residents a Espanya, l'acreditació d'operar mitjançant un establiment permanent a Canàries; l'activitat econòmica el 2019, 2020 y 2021, i també les dates d'alta de les corresponents activitats.
 • Acreditació del volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració Tributària a l'IGIC i, si escau, a l'IVA el 2019 i 2020.
 • Quan la persona o empresa sol·licitant de l'ajut tingui el domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o realitzi exclusivament operacions que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica a l'IGIC/IVA, haurà d'aportar:


   • Per als contribuents de l'IRPF, certificat resum de la declaració anual de l'IRPF corresponent a l'exercici 2019 expedit per l'AEAT, així com les autoliquidacions de pagaments fraccionats corresponents al 2020 (model 130).

   • Per a contribuents de l'IS o de l'IRNR amb establiment permanent, últim pagament fraccionat dels anys 2019 i 2020, respectivament, en el supòsit que aquests pagaments fraccionats es calculin d'acord amb allò que disposa l'article 40.3 de la Llei 27/2014, del 27 de novembre, de l'impost sobre societats (model 202).

 •  Acreditació del nombre de persones empleades en l'exercici 2020 o, altrament, l'informe de la mitjana de plantilla de l'exercici 2020 emès per la Seguretat Social.
 • Certificat de la declaració de l'IRPF/IS/IRNR de l'AEAT per acreditar no haver declarat un resultat net negatiu.
 • Certificat de situació censal de l'AEAT per acreditar la data d'alta al cens d'empresaris, professionals i retenidors o, si escau, al cens d'empresaris o professionals (certificat de situació tributària de l'ATC), i per al supòsit que l'alta o baixa s'hagi produït el 2019 o 2020, informació sobre les dates d'alta i baixa en aquests censos i causa de la baixa.
 • En cas que l'ajut s'hagi sol·licitat en diferents comunitats autònomes, haurà d'aportar la Declaració informativa resum anual de retencions i ingressos a compte (model 190) de l'exercici 2020.
 • Certificats de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o, si escau, la mutualitat professional.


Un cop finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, l'entitat competent comprovarà que es compleixen tots els requisits per poder ser beneficiari d'acord amb la informació i les dades obtingudes per l'administració o per les que aporti l'interessat.

Pel que fa a l'ordre de resolució de les sol·licituds es detalla el següent:

 • En primer lloc, es resoldran les sol·licituds corresponents a les Línies 1 i 2.1.
 • La concessió de la subvenció d'ambdues línies es realitzarà, fins a exhaurir el crèdit disponible, d'acord amb la data de presentació de les sol·licituds de subvenció que estiguin completes o, si no ho estan, d'acord amb la data en què reuneixin tota la documentació necessària, un cop esmenades.
 • Si d'aquestes línies, un cop resoltes totes les sol·licituds completes, queda romanent, s'afegirà al crèdit disponible per a les línies 2.2 i 2.3


 • Posteriorment, es resoldran les Línies 2.2 i 2.3.
 • Si el crèdit disponible no arriba a cobrir la totalitat de les sol·licituds completes, es resoldrà estimant les sol·licituds completes per estricte ordre cronològic, fins a exhaurir la totalitat del crèdit.
 • Si el crèdit disponible permet cobrir la totalitat de les sol·licituds completes o fins i tot ampliant-se els límits com es defineix a l'article 13.4 lletra b) del Butlletí oficial, es resoldrà estimant la totalitat de les sol·licituds completes.

Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

Els beneficiaris de l'ajut hauran de realitzar la seva justificació durant el termini comprès entre l'1 de gener i el 28 de febrer del 2022.

El mode de justificació varia en funció del tipus de beneficiari:

 • Beneficiaris de la línia 1: es justificaran mitjançant declaració responsable de la persona beneficiària d'acord amb el model normalitzat disponible al procediment corresponent a la seu electrònica de l'administració pública de la comunitat autònoma de Canàries i, si escau, carta de pagament de reintegrament en el supòsit de fons percebuts no aplicats, així com dels interessos que se'n deriven.
 • Beneficiaris de la línia 2 que hagin rebut un ajut equivalent a l'import mínim de 4.000 euros: no requeriran cap altra justificació que l'acreditació dels requisits establerts per ser beneficiari de l'ajut.
 • Beneficiaris de la línia 2 que hagin rebut un ajut per import superior a 4.000 euros i fins a 100.000 euros: es justificaran mitjançant la modalitat de compte justificatiu simplificat que inclourà la següent informació:
 • Declaració responsable de la relació classificada dels pagaments realitzats per satisfer els pagaments pendents a proveïdors i creditors, els deutes i els costos fixos incorreguts no coberts, amb identificació del creditor i del document, l'import, data d'emissió i data de pagament, d'acord amb el model normalitzat que estarà disponible al procediment corresponent a la seu electrònica de l'administració pública de la comunitat autònoma de Canàries.
 • Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.
 • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.


 • Beneficiaris de la línia 2 que hagin rebut un ajut per import superior a 100.000 euros: es justificaran mitjançant la modalitat de compte justificatiu amb aportació d'informe auditor que haurà d'incloure la següent informació:
 • Una relació classificada dels pagaments realitzats per satisfer els pagaments a proveïdors i del deute financer i no financer i la quantia de les despeses fixes no cobertes, equivalents a les pèrdues del període subvencionable, d'acord amb el model normalitzat.
 • Un detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.
 • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.
 • Resultat de la comprovació per part de l'auditor d'una mostra de justificants que permetin obtenir evidència raonable sobre l'adequada aplicació de la subvenció.


L'abast de l'auditoria s'haurà d'adaptar a allò que estableix l'article 18 del Butlletí Oficial de Canàries.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

Les sol·licituds es poden presentar des del 15 de juny fins al 28 de juliol del 2021, tots dos inclosos.

La presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es realitzarà exclusivament per via telemàtica d'acord amb els models normalitzats de sol·licitud publicats a la seu electrònica de l'administració pública de la comunitat autònoma de Canàries per als beneficiaris de la Línia 1 i de la Línia 2.

Per a més informació en relació amb la convocatòria de l'ajut públic, es pot adreçar al Butlletí Oficial de les Illes Canàries on s'inclouen els detalls de la convocatòria.Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Et pot interessar

×
${loading}
×