Z7_3OKIGJ82O0F200QB198VRU1AP0
Z7_3OKIGJ82O0F200QB198VRU1AP2

L'Institut de foment de la regió de Múrcia ha publicat una línia COVID d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/21, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors, incloses les nòmines dels treballadors, i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

Els beneficiaris que poden accedir a aquests ajuts es classifiquen en les següents categories:

 • Empresaris o professionals i entitats adscrites als sectors CNAE definits a l'Ordre del 31 de maig del 2021 de la Conselleria d'empresa, ocupació, universitats i portaveus, i creades abans del 2020, amb un volum d'operacions anual en l'IVA o tribut indirecte equivalent el 2020 que hagi caigut més d'un 30% respecte del 2019.
 • Empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva a l'IRPF adscrits als sectors CNAE definits a l'Ordre.
 • Grups consolidats que tributin en l'impost sobre societats en el règim de tributació consolidada el volum d'operacions anual el 2020 dels quals hagi caigut més d'un 30% respecte del 2019.

Quins requisits he de complir?

Els beneficiaris de l'ajut hauran de complir els requisits següents:

 • Tenir el domicili fiscal a la comunitat autònoma de la regió de Múrcia (excepte en els supòsits previstos a l'article 6.2 de l'Ordre1.
 • Acreditar l'exercici d'una activitat classificada a l'Annex I de l'Ordre, en els exercicis 2019 i 2020 i que continuï en el moment de presentació de la sol·licitud (veure enllaç).
 • Altres requisits:
 • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc, per causa de què hagués estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
 • Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en cap procediment, no trobar-se declarat en concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, no estar subjectes a intervenció judicial o haver estat inhabilitats d'acord amb la Llei 22/2003, del 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
 • No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.

Addicionalment als requisits exigits, el beneficiari, en el moment de presentar la sol·licitud, haurà d'assumir de forma expressa els següents compromisos i obligacions:

 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny del 2022.
 • No repartir dividends durant els anys 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la data de la resolució de la concessió de la subvenció.
 • En el termini d'un mes des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció, els beneficiaris hauran de dur a terme la següent publicitat i l'hauran de mantenir durant 2 anys, a través, si escau, del lloc web de la beneficiària: “aquesta empresa ha rebut una subvenció de la comunitat autònoma de la regió de Múrcia mitjançant el finançament del Govern d'Espanya, per al suport a la solvència empresarial com a resposta a la pandèmia de la Covid-19”.
 • Els beneficiaris estaran subjectes a les obligacions que estableix l'article 14 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, i l'article 11 de la Llei 7/2005, del 18 de novembre, de subvencions de la comunitat autònoma de la regió de Múrcia.

Així mateix, l'Administració no considerarà beneficiaris els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, en la declaració de l'IRPF, mètode d'estimació directa, impost de societats o impost sobre la renda de no residents corresponent al 2019 hagin declarat un resultat net negatiu.

Quin és l'import de l'ajut?

L'import de l'ajut no podrà superar l'import de les despeses subvencionables que satisfaci cada beneficiari i, addicionalment, es consideraran els següents límits:

 • Empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF: l'import de l'ajut serà d'un màxim de 3.000 euros.
 • Resta de beneficiaris: com a regla general, l'import màxim de l'ajut no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros. Addicionalment, s'estableixen els següents límits particulars:
 1. En el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa a l'IRPF, així com les entitats i els establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats, l'import màxim de l'ajut a assignar serà del 40% de la caiguda del volum d'operacions el 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%.
 2. En el cas d'empresaris, professionals, així com les entitats i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats, l'import màxim de l'ajut a assignar serà del 20% de la caiguda del volum d'operacions el 2020 respecte de l'any 2019 que superi el 30%.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Durant la tramitació de la sol·licitud, l'Administració de la comunitat autònoma de la regió de Múrcia exigirà la presentació, juntament amb el formulari, de documents que justifiquin les declaracions del sol·licitant. En aquest sentit, s'han establert dos procediments per obtenir la informació:

 1. Concedir autorització a l'Institut de foment de la regió de Múrcia perquè obtingui de l'Agència estatal de l'Administració Tributària de l'Agència Tributària de la regió de Múrcia i de la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades exigides en els requisits de l'Ordre.

  En aquest cas, el sol·licitant no haurà d'aportar cap document addicional en aquesta fase.

 2. En cas que no es concedeixi autorització per a la consulta de dades a l'Institut de foment de la regió de Múrcia, el sol·licitant haurà d'aportar la següent documentació addicional:
 • Documentació que acrediti la representació legal, davant de tercers, que no serà necessària quan el representant actuï mitjançant certificat qualificat de representant (condicionat al fet que se signi amb certificat de representant).
 • En cas que l'ajut total acumulat rebut pel sol·licitant des de l'inici de la vigència del Marc Temporal, i a l'empara del mateix, hagi superat 1,8 milions d'euros, haurà d'aportar la documentació justificativa dels costos fixos no coberts i la resta de requisits exigits per la normativa d'ajuts de la Unió Europea.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de la delegació o delegació especial en què es trobi el domicili fiscal.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu dels epígrafs de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i codis de la classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE -09-) que es considerin equivalents a aquells en què es classifica l'activitat exercida pel sol·licitant el 2019, 2020 i 2021.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu del volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'administració en l'impost sobre el valor afegit el 2019 i 2020, si aquest volum d'operacions en l'any 2020 ha caigut més d'un 30% respecte del 2019, i el percentatge de caiguda.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de la totalitat dels ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica inclosos en la seva declaració de l'impost el 2019, així com la suma dels ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica inclosos en les seves autoliquidacions de pagaments fraccionats corresponents al 2020, per als contribuents de l'IRPF, quan el sol·licitant de l'ajut tingui el domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o faci exclusivament operacions que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l'IVA, i no apliqui el règim d'estimació objectiva en l'IRPF el 2019 o 2020.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de la base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat dels anys 2019 i 2020, respectivament, en cas que aquests pagaments fraccionats es calculin d'acord amb allò que disposa l'article 40.3 de la Llei 27/2014, del 27 de novembre, de l'impost sobre societats, per a contribuents de l'impost sobre societats o de l'impost sobre la renda de no residents amb establiment permanent, quan el sol·licitant de l'ajut tingui el domicili fiscal a les ciutats de Ceuta o Melilla o faci exclusivament operacions que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica de l'IVA, i no apliqui el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques en els anys 2019 o 2020.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu del nombre d'empleats tenint en compte el nombre mitjà en l'any 2020 de perceptors de rendiments dineraris del treball consignats en les declaracions mensuals o trimestrals de retencions i ingressos a compte.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de l'aplicació al règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques el 2019 o 2020.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de no haver obtingut un resultat net negatiu a la declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques corresponent al 2019.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de si el sol·licitant està donat d'alta al cens d'empresaris, professionals i retenidors, i per al cas que s'hagi produït l'alta o la baixa l'any 2019 o 2020, informació sobre les dates d'alta i baixa en aquest cens, i causa de la baixa.
 • Certificat de l'AEAT acreditatiu de la caiguda de l'activitat al territori, atenent el pes de les retribucions de treball personal satisfetes als treballadors que tinguin al territori esmentat, en relació amb els grups i els empresaris, professionals o les entitats el volum d'operacions dels quals el 2020 hagi estat superior a 10 milions d'euros i que desenvolupin la seva activitat econòmica a més d'un territori autonòmic o a més d'una ciutat autònoma.
 • Certificat de l'agència tributària de la regió de Múrcia de compliment de les obligacions tributàries amb la comunitat autònoma de la regió de Múrcia.
 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social d'estar al corrent del pagament de les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Certificat de l'AEAT d'estar al corrent del pagament de les obligacions tributàries per a la sol·licitud d'ajuts i subvencions.

Després de rebre totes les sol·licituds, i finalitzat el termini de sol·licitud, es realitzarà una avaluació prèvia en la qual es verificarà el compliment de les condicions imposades per adquirir la condició de beneficiari. Les sol·licituds que no compleixin les condicions mínimes necessàries per adquirir la condició de beneficiari es desestimaran.

És important destacar que les sol·licituds es resoldran conjuntament en règim de concurrència competitiva (l'ordre d'entrada de les sol·licituds dins del termini és irrellevant per a l'obtenció de la subvenció), mitjançant una comparació de les sol·licituds presentades en què s'aplicaran els criteris de prelació següents (un cop superada l'avaluació prèvia de requisits anterior):

 • En primer lloc, s'ordenaran als empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva a l'IRPF, pertanyents als sectors definits a l'Annex I per ordre creixent de quantia de la subvenció.
 • Posteriorment, es continuarà amb la resta dels sol·licitants, segons el percentatge més alt de caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 dels sol·licitants les activitats dels quals es trobin entre els sectors definits a l'Annex I.

Si hi ha més d'una sol·licitud amb el mateix percentatge de caiguda, s'ordenaran tenint en compte i amb prioritat els sol·licitants que tinguin un volum d'operacions més petit el 2020.

Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

La presentació de la justificació dels ajuts es farà en format electrònic mitjançant el Portal de l'Institut de foment de la regió de Múrcia (veure enllaç) i s'haurà de presentar en el termini màxim de 3 mesos des de la data límit per fer el pagament dels deutes objecte de la subvenció, adjuntant els següents documents:

 • Subvencions d'import inferior a 60.000 euros:
 • Aportació d'un compte justificatiu simplificat que inclourà:
 • Una memòria justificativa del compliment dels requisits de la convocatòria

 • Una relació classificada de les despeses de l'activitat pagades amb la subvenció, amb identificació del creditor i de la factura o nòmina, l'import, data d'emissió i data de pagament o, si escau, contracte de préstec o de deute bancari, indicant l'amortització realitzada i, si escau, costos fixos no coberts, durant el període subvencionable entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021.

 • Detall d'altres ingressos, subvencions i altres ajuts que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència.

 • Si escau, declaració responsable de la mesura de publicitat adoptada pel beneficiari a la seva pàgina web.

 • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.

 • Acreditació del compliment dels compromisos i obligacions assumits en sol·licitar l'ajut, llevat que se n'hagi autoritzat la verificació a través de les bases de dades de l'administració.
 • Document de l'AEAT acreditatiu que el beneficiari no ha repartit dividends durant el 2021 o 2022

 • Document de l'AEAT acreditatiu del manteniment de l'activitat econòmica fins al 30 de juny del 2022.

 • Subvencions d'import superior a 60.000 euros:
 • Factures girades pels proveïdors i altres creditors, així com nòmines de treballadors, satisfetes pel beneficiari amb càrrec a la subvenció concedida.
 • Justificants bancaris del pagament de les factures o nòmines. Quan els creditors siguin entitats financeres, certificat de l'entitat financera acreditatiu de la cancel·lació total o parcial del deute. S'haurà d'aportar en relació al deute bancari, justificació si aquest compta amb aval públic.
 • Quan les factures i obligacions de pagament siguin posteriors al 13 de març del 2021, contracte o contractes dels quals es derivin les obligacions de pagament a proveïdors i altres creditors i, en cas que no hi hagi contracte escrit, comanda o acceptació de l'oferta o el pressupost, que deixi constància en tot cas de la data d'assumpció del deute o l'obligació de pagament.
 • Si escau, justificació de la mesura de publicitat adoptada pel beneficiari a la seva pàgina web.

De forma alternativa a la presentació dels documents esmentats anteriorment, se n'accepta l'acreditació mitjançant un informe d'auditor en què s'inclogui expressament el següent:

 1. Relació de la destinació de l'ajut.
 2. Si la subvenció rebuda ha estat destinada al pagament de les despeses relacionades, amb identificació del creditor i de la factura o nòmina, l'import, data d'emissió i data de pagament o, si escau, contracte de préstec o de deute bancari, indicant l'amortització realitzada.
 3. Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat i les despeses subvencionades, amb indicació de l'import i la procedència.
 4. Si escau, import de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.
 • Acreditació del compliment dels compromisos i obligacions assumits en sol·licitar l'ajut, llevat que se n'hagi autoritzat la verificació a través de les bases de dades de l'administració:
 • Document de l'AEAT acreditatiu que el beneficiari no ha repartit dividends durant el 2021 o 2022

 • Document de l'AEAT acreditatiu del manteniment de l'activitat econòmica fins al 30 de juny del 2022.

Així mateix, en el termini d'un mes des que hagin transcorregut dos anys des de la data de resolució de concessió de la subvenció, el beneficiari haurà d'aportar, per mitjans electrònics, certificat acreditatiu de no haver aprovat increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la data de la resolució de la concessió de la subvenció.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

Les sol·licituds es poden presentar des del 7 de juny fins al 28 de juny del 2021, tots dos inclosos.
La presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es realitzarà exclusivament per via telemàtica mitjançant el DNI electrònic o un dels certificats electrònics reconeguts per la comunitat autònoma de la regió de Múrcia.

El sol·licitant haurà d'accedir al formulari de la sol·licitud de l'ajut a través dels formularis electrònics disponibles al lloc web de l'Institut de foment (veure enllaç).

Per a més informació en relació amb la convocatòria de l'ajut públic, es pot adreçar al Butlletí Oficial de la regió de Múrcia on s'inclouen els detalls de la convocatòria.

Annex. CNAE de sectors addicionals destinataris dels ajuts aprovats per la Conselleria d'empresa, ocupació, universitats i portaveus de la regió de Múrcia

CNAE-2009

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

811

Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra

1013

Elaboració de productes carnis i de volateria

1021

Processat de peixos, crustacis i mol·luscos

1039

Altre processat i conservació de fruites i hortalisses

1043

Fabricació d'oli d'oliva

1071

Fabricació de pa i de productes frescos de fleca i pastisseria

1072

Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada

1082

Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria

1102

Elaboració de vins

1512

Fabricació d'articles de marroquineria, viatge, albarderia i talabarderia

1520

Fabricació de calçat

1610

Serradura i raspallat de la fusta

1621

Fabricació de xapes i taulers de fusta

2370

Tall, tallament i acabat de la pedra

2511

Fabricació d'estructures metàl·liques i els seus components

2550

Forja, estampació i embotició de metalls; metal·lúrgia de pols

2740

Fabricació de làmpades i aparells elèctrics d'il·luminació

2829

Fabricació d'altra maquinària d'ús general ncaa

2899

Fabricació d'altra maquinària per a usos específics ncaa

4520

Manteniment i reparació de vehicles de motor

4649

Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic

4729

Altre comerç al detall de productes alimentaris en establiments especialitzats

4730

Comerç al detall de combustible per a l'automoció en establiments especialitzats

4753

Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i sòls en establiments especialitzats

4759

Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats

4764

Comerç al detall d'articles esportius en establiments especialitzats

4775

Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats

4778

Altre comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats

8292

Activitats d'envasament i empaquetat

8551

Educació esportiva i recreativa

8559

Altra educació ncaa

8560

Activitats auxiliars a l'educació

8891

Activitats de cura diürna d'infants

9512

Reparació d'equips de comunicació

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

9609

Altres serveis personals ncaa

Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Z7_3OKIGJ82O0F200QB198VRU1AP1

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82O0F200QB198VRU1A52

Et pot interessar

×
${loading}
×