Z7_3OKIGJ82O86TB0QBO86UIBF601
Z7_3OKIGJ82O86TB0QBO86UIBF603

La Comunitat de Castella i Lleó ha publicat una línia COVID d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/21, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

Quins nous sectors inclou la Junta de Castella i Lleó respecte del RD?

Els ajuts s'estendran gràcies a l'ampliació de les activitats que s'hi podran acollir, que arribaran a un total de 180 activitats econòmiques, la qual cosa implica una ampliació de 85 respecte de les 95 incloses inicialment al Reial decret 5/21. Entre aquests nous sectors destaca la inclusió d'activitats relacionades amb el comerç a l'engròs (alimentació, tèxtils, etc.), i al detall (productes alimentaris, ferreteria, pintura, electrodomèstics, mobles, etc.), activitats de serveis socials i d'assistència, i d'educació cultural, recreativa i educativa.

Quins requisits he de complir?

A més de ser una empresa no financera o un autònom afectat per la pandèmia de la COVID-19, adscrit als sectors subvencionables i amb domicili fiscal a Castella i Lleó, els beneficiaris de l'ajut hauran de complir els següents requisits:

 • El volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració Tributària a l'IVA el 2020 haurà d'haver caigut més d'un 30% respecte del 2019. En cas que s'apliqui el règim d'estimació objectiva a l'IRPF no caldrà justificar la reducció en el volum d'operacions.
 • Hauran d'haver realitzat el 2019 i 2020, almenys una de les activitats previstes als codis de la CNAE dels sectors subvencionables, i continuar en el seu exercici el 13 de març del 2021 (entrada en vigor del Reial Decret-Llei 5/2021 del 12 de març).
 • No podran estar incursos en cap de les circumstàncies previstes a l'apartat 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, del 17 de novembre, així com les incloses a l'apartat 1 de la disposició addicional quarta del Reial Decret Llei 5/2021 i complir la normativa sobre integració laboral.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir els compromisos següents:

 • Aplicar l'ajut a satisfer el deute i realitzar els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos en què han incorregut.
 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny del 2022.
 • No podran repartir dividends durant el 2021 i 2022..
 • No aprovaran increments en les retribucions de l'alta direcció durant dos anys des de la concessió de l'ajut.

Quin és l'import de l'ajut?

L'import de l'ajut es determina en funció del tipus de beneficiari:

 1. Per als empresaris o professionals adscrits als sectors inclosos al “RDL 5/2021” (Annex III de la convocatòria) que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques, el límit de l'ajut serà de 3.000 € Per a la resta d'empresaris i professionals adscrits als sectors definits a l'Annex III amb un volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit que hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte de l'any 2019, l'import serà de 4.000 €.
 2. Una vegada compromès el crèdit per l'import corresponent després d'aplicar les quantitats indicades a l'apartat 1 i sempre que hi hagués crèdit disponible, es concediran ajuts als empresaris o professionals adscrits als sectors definits al “RDL 6/2021 Designats per la Comunitat de Castella i Lleó” (nous sectors inclosos), Annex IV de la Convocatòria, que apliquin el règim d'estimació objectiva a l'impost sobre la renda de les persones físiques, amb el límit de 3.000 € i, per import de 4.000 €, als empresaris o professionals adscrits als nous sectors inclosos amb un volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració en l'impost sobre el valor afegit que hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte de l'any 2019.
 3. Una vegada compromès el crèdit per l'import corresponent després d'aplicar les quantitats indicades als apartats anteriors a tots aquells que compleixin les condicions per ser beneficiari, el crèdit que resultés disponible es distribuirà proporcionalment segons la caiguda del volum d'operacions de l'any 2020 respecte de l'any 2019 entre els empresaris i professionals adscrits als sectors definits als apartats 1 i 2 amb un volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit, que hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte de l'any 2019, sense sobrepassar els següents límits màxims d'ajut, tenint en compte per fer-ho els imports que ja s'haguessin concedit en aplicació d'allò que disposen els apartats anteriors:
 • El 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi aquest 30%, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'impost sobre la renda de les persones físiques, així com les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi aquest 30%, en el cas d'entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Els interessats declararan a la sol·licitud i hi acompanyaran la següent documentació:

 1. Document que acrediti la representació del signatari.
 2. Declaració responsable de subvencions concedides subjectes al Marc temporal.
 3. Declaració responsable de no estar incurs en causa legal d'inhabilitació o prohibició per rebre subvencions.
 4. Declaració responsable de la relació del deute i despeses fixes generada entre l'1de març del 2020 i el 31 de maig del 2021, pendent de pagament.
 5. Declaració responsable dels compromisos adquirits.

Amb la presentació de la sol·licitud, el sol·licitant autoritza la Junta de Castella i Lleó, l'Agència tributària i el Ministeri d'Hisenda perquè intercanviïn la informació en relació amb els requisits d'elegibilitat i dels criteris per a la fixació de la quantia de l'ajut.

El pagament de l'ajut s'efectuarà, mitjançant transferència bancària al compte designat a la sol·licitud pel beneficiari, de la següent manera:

 1. A empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques se'ls realitzarà un sol pagament màxim de 3.000€.
 2. A la resta d'empresaris, professionals i grups d'empresa, se'ls efectuarà un primer pagament de 4.000 € i, si escau, un segon pagament de l'import de l'ajut corresponent a l'aplicació dels criteris per a la fixació de la quantia de l'ajut.

Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

El beneficiari haurà de justificar telemàticament, en el termini màxim de tres mesos des de la recepció de l'ajut, l'aplicació de l'ajut per satisfer el deute i realitzar els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, en els terminis establerts.

L'acreditació del compliment de l'obligació anterior es realitzarà mitjançant la presentació d'una declaració responsable de la relació classificada dels pagaments realitzats per satisfer el deute i les despeses fixes, amb identificació del creditor i del document, l'import, la data d'emissió i la data de pagament. No obstant això, el beneficiari està obligat a conservar aquesta documentació i a aportar-la si li ho requereixen en la fase de verificació de l'ajut o en qualsevol control financer posterior.

Quan l'import de l'ajut sigui superior a 60.000 €, el beneficiari haurà de presentar les factures i pagaments corresponents.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

Des del 20 de maig del 2021 fins al 15 de setembre del 2021 a través de tramitació electrònica.

Per a més informació en relació amb la convocatòria de l'ajut públic, es pot adreçar a la pàgina web de la Junta de Castella i Lleó on s'inclouen els detalls de la convocatòria.

ANNEX. SECTORS ADDICIONALS DESTINATARIS DELS AJUTS SEGONS EL REIAL DECRET-LLEI 6-2021, DEL 21 D'ABRIL, DESIGNATS PER LA COMUNITAT DE CASTELLA I LLEÓ:

CNAE-2009

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

0141

Explotació de bestiar boví per a la producció de llet

0142

Explotació d'altre bestiar boví

0143

Explotacions de cavalls i altres equins

0145

Explotació de bestiar oví i caprí

0146

Explotació de porcí

0147

Avicultura

0149

Altres explotacions de bestiar

0150

Producció agrícola combinada amb la producció ramadera

1102

Elaboració de vins

1104

Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de la fermentació

1105

Fabricació de cervesa

1011

Processat i conservació de carn

1013

Elaboració de productes carnis i de volateria

1053

Fabricació de formatges

1071

Fabricació de pa i de productes frescos de fleca

4520

Manteniment i reparació de vehicles de motor

4532

Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4540

Venda, manteniment i reparació de motocicletes i dels seus recanvis i accessoris

4611

Intermediaris del comerç de matèries primeres agràries, animals vius, matèries primeres tèxtils i productes semielaborats

4615

Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria

4619

Intermediaris del comerç de productes diversos

4622

Comerç a l'engròs de flors i plantes

4631

Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses

4632

Comerç a l'engròs de carn i productes carnis

4633

Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles

4641

Comerç a l'engròs de tèxtils

4642

Comerç a l'engròs de peces de vestir i tèxtils

4643

Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics

4645

Comerç a l'engròs de productes de perfumeria i cosmètica

4647

Comerç a l'engròs de mobles, catifes i aparells d'il·luminació

4649

Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic.

4662

Comerç a l'engròs de maquinària eina

4669

Comerç a l'engròs d'altra maquinària i equipament

4671

Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars

4690

Comerç a l'engròs no especialitzat

4711

Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentaris, begudes i tabac

4729

Altre comerç al detall de productes alimentaris en establiments especialitzats

4730

Comerç al detall de combustible per a l'automoció en establiments especialitzats

4752

Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre, en establiment especialitzat

4753

Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i sòls en establiments especialitzats

4754

Comerç al detall d'aparells electrodomèstics en establiments especialitzats

4759

Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats

4761

Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats

4763

Comerç al detall de gravacions de música i vídeo en establiments especialitzats

4764

Comerç al detall d'articles esportius en establiments especialitzats

4765

Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats

4775

Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats

4776

Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals en establiments especialitzats

4778

Comerç al detall d'articles nous en establiments especialitzats

4779

Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments especialitzats

4781

Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants

4941

Transport de mercaderia per carretera

4942

Serveis de mudança

5811

Edició de llibres

5821

Edició de videojocs

5912

Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5915

Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

7410

Activitats de disseny especialitzat

7490

Altres activitats professionals, científiques i tècniques

8531

Educació secundària

8551

Educació esportiva i recreativa

8552

Educació cultural

8553

Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

8559

Altra educació ncaa

8560

Activitats a l'educació

8610

Activitats hospitalàries

8621

Activitats de medicina general

8622

Activitats de medicina especialitzada

8623

Activitats odontològiques

8690

Altres activitats sanitàries

8710

Assistència en establiments residencials amb atenció sanitària

8720

Assistència en establiments residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual, malaltia y drogodependència

8731

Assistència en establiments residencials per a persones grans

8732

Assistència en establiments residencials per a persones amb discapacitat física

8790

Altres activitats d'assistència en establiments residencials

8811

Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones grans

8812

Activitats de serveis socials sense allotjament per a persones amb discapacitat

8891

Activitats de cura diürna d'infants

8899

Altres activitats de serveis socials sense allotjament ncaa

9003

Creació artística y literària

9105

Activitats de biblioteques

9106

Activitats d'arxius

9312

Activitats dels clubs esportius

9602

Perruqueria i tractaments de bellesa

9609

Altres serveis personals ncaa

Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Z7_3OKIGJ82O86TB0QBO86UIBF6G0

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82O86TB0QBO86UIBF6G3

Et pot interessar

×
${loading}
×