Z7_3OKIGJ82O09LC0QB3JVA4E2V07
Z7_3OKIGJ82O09LC0QB3JVA4E2VG4

El govern de Cantàbria ha publicat una línia Covid d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/2021, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut de caràcter finalista consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments pendents a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pel sol·licitant de l'ajut, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

Quins requisits he de complir?

Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions les empreses i autònoms que compleixin els requisits següents:

 • Tenir domicili fiscal a Cantàbria o, en el cas d'entitats no residents no financeres, tenir establiment permanent a Cantàbria, excepte en els casos previstos a l'apartat 4 de l'article 3 del Reial decret llei 5/2021 .
 • Haver realitzat almenys una activitat econòmica de les definides a l'annex I del Decret 54/2021 (vegeu enllaç) pel qual es regulen les bases de la convocatòria, durant els anys 2019 i 2020, així com continuar en l'exercici d'aquesta activitat en el moment de realitzar la sol·licitud.
 • Trobar-se en algun dels supòsits següents:
 1. Aplicar el règim d'estimació objectiva en l'impost sobre la renda de les persones físiques ("IRPF").
 2. Tenir el 2020 un volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'impost sobre el valor afegit o tribut indirecte equivalent, que hagi caigut més d'un 30%, respecte del 2019.
 • Addicionalment, complir en el moment de la presentació de la sol·licitud els requisits següents:
 1. No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 2. No haver donat lloc, per causa de què hagués estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
 3. Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics.
 4. Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 5. No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvent en cap procediment, no trobar-se declarat en concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, no estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
 6. No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.


Així mateix, no es consideraran destinataris potencials aquells empresaris o professionals, entitats i grups consolidats que, encara que compleixin els requisits de la convocatòria, a la declaració de l'IRPF del 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en què hagués aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, si escau, hagi resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'impost sobre societats ("IS") o de l'impost de la renda de no residents ("IRNR"), abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives, a excepció dels supòsits establerts a l'apartat 2 de l'article 3 del Decret 54/2021.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir les obligacions següents:

 • Mantenir l'activitat que dona dret a la subvenció com a mínim fins al dia 30 de juny del 2022.
 • Justificar els fons rebuts en la forma prevista a l'apartat 2 de l'article 9 del Decret
 • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de la subvenció.

Quin és l'import de l'ajut?

L'import dels ajuts es fixarà en funció de les despeses subvencionables referides a la sol·licitud de l'interessat, i en cap cas l'ajut podrà ser superior a les despeses considerades subvencionables.

Tot seguit es presenten els límits màxims d'ajut establerts en funció del tipus de beneficiari:

 • Empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF: l'import de la subvenció serà com a màxim de 3.000 euros.
 • Empresaris i professionals el volum d'operacions anual dels quals, en l'IVA o el tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte del 2019, l'ajut màxim que es concedirà serà el següent:
 • El 40% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en el cas d'empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa a l'IRPF, així com en el cas de les entitats i els establiments permanents que tinguin un màxim de 10 empleats.
 • El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en el cas d'entitats, empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 empleats.


 • Per als supòsits d'altes o empreses creades entre l'1 de gener del 2019 i el 31 de març del 2020 i d'empresaris o professionals que hagin estat d'alta durant un període inferior a l'any en l'exercici 2019 o en l'exercici 2020, l'import de l'ajut serà el següent:
 • un màxim de 3.000 euros si apliquen el règim d'estimació objectiva en l'IRPF.
 • un màxim de 30.000 euros si no apliquen el règim d'estimació objectiva en l'IRPF.


 • Empreses que hagin realitzat una modificació estructural de la societat mercantil: la quantia màxima de l'ajut serà de 30.000 euros.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

La presentació de la sol·licitud comporta el consentiment exprés del sol·licitant perquè es puguin efectuar les comprovacions que ha de dur a terme l'Administració Tributària en relació amb les situacions indicades als apartats 6 i 10 del formulari de sol·licitud. No obstant això, l'interessat podrà denegar aquesta autorització. En aquest cas, no s'admetrà la seva sol·licitud.

Així mateix, la presentació de la sol·licitud comportarà també l'autorització perquè es puguin recaptar les dades relatives a la identitat dels sol·licitants o els seus representants, que hauran de tenir els documents corresponents en vigor. En cas de no autoritzar de forma expressa la recaptació d'aquestes dades, s'haurà d'aportar CIF de l'entitat sol·licitant, o NIF, segons escaigui, i el DNI en vigor, o document equivalent, del seu representant.

Pel que fa a l'acreditació pels sol·licitants i beneficiaris dels ajuts d'estar al corrent en el compliment d'obligacions tributàries, d'altres de dret públic i de la Seguretat Social, aquesta s'efectuarà de manera simplificada, per mitjà de la declaració responsable inclosa al model de sol·licitud.

No se sol·licita cap altra documentació addicional acreditativa per adjuntar al formulari de sol·licitud.Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

Els beneficiaris dels ajuts públics estan obligats a justificar la utilització dels recursos concedits d'acord amb l'objecte d'aquest ajut. Per això, s'exigirà que els beneficiaris presentin la següent documentació justificativa abans del 31 de març del 2022:

 • En el cas d'ajuts d'import inferior a 60.000 euros, el beneficiari haurà de justificar l'aplicació dels fons rebuts a la finalitat prevista mitjançant l'aportació d'un compte justificatiu simplificat que inclourà:
 • Memòria justificativa del compliment dels requisits establerts a la convocatòria de l'ajut.
 • Relació classificada de les despeses de l'activitat subvencionada, amb identificació del creditor i de la factura, l'import, la data d'emissió i la data de pagament.
 • Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència, si escau.
 • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.


 • En el cas d'ajuts d'import igual o superior a 60.000 euros, el beneficiari haurà de justificar l'aplicació dels fons rebuts a la finalitat prevista mitjançant l'aportació d'un compte justificatiu que inclourà els següents documents:
 • Una memòria d'actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts.
 • Informe d'auditor de comptes inscrit com a exercent al Registre Oficial d'Auditors de Comptes (ROAC), signat electrònicament, que certificarà:
 • Que s'ha verificat l'existència de les factures i justificants de pagament de les factures que es relacionen en un annex titulat "Compte justificatiu".

 • Que l'entitat beneficiària de la subvenció disposa dels documents originals.

 • Que les factures compleixen els requisits exigits al Reial Decret 1619/2012, del 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.

 • Que les factures estan emeses a nom de la persona beneficiària de la subvenció, fan referència a despeses generades entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

 • Que els justificants de pagament de les factures tenen data valor compresa entre la data de presentació de la sol·licitud de subvenció i el 30 de març del 2022.

 • Si hi consten altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de l'import i la procedència, si escau.

 • Si escau, carta de pagament de reintegrament en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.


Addicionalment, es comprovarà que la persona o entitat beneficiària d'aquests ajuts no ha repartit dividends durant el 2021 i 2022 i que ha mantingut l'activitat econòmica fins al 30 de juny del 2022 mitjançant la informació facilitada per l'AEAT a la Comunitat Autònoma de Cantàbria. Sens perjudici d'això, la justificació del manteniment de l'activitat s'efectuarà mitjançant una declaració responsable, que haurà de presentar el beneficiari a través de mitjans electrònics abans del 31 de juliol del 2022.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

El termini de presentació de sol·licitud s'inicia el 22 de juny i finalitza el 21 de juliol del 2021.

La presentació de sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, es realitzarà exclusivament per via telemàtica mitjançant el DNI electrònic o un dels certificats electrònics reconeguts per la comunitat autònoma de Cantàbria.

El sol·licitant haurà d'accedir al formulari de presentació disponible a la seu electrònica del Registre electrònic comú de l'administració de la comunitat autònoma de Cantàbria (vegeu enllaç).

Així mateix, els interessats hauran de tenir en compte que l'atorgament d'aquestes subvencions es realitzarà per ordre de presentació de les sol·licituds, completes i conformes, fins a exhaurir el pressupost per a aquests ajuts.

Per a més informació en relació amb la convocatòria de l'ajut públic, es pot adreçar al Butlletí Oficial de Cantàbria (vegeu enllaç).

Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Z7_3OKIGJ82O09LC0QB3JVA4E2VG6

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82O09LC0QB3JVA4E2V84

Et pot interessar

×
${loading}
×