Z7_3OKIGJ82OO2I60QB5E3UJA3MO4
Z7_3OKIGJ82OO2I60QB5E3UJA3MO6

La Comunitat Autònoma del País Basc ha publicat una línia COVID-19 d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID-19. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/2021, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics..

En què consisteix l'ajut?


L'ajut de caràcter finalista consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer obligacions de deute a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos no coberts incorreguts, derivats de compromisos contractuals anteriors al 13 de març del 2021, que s'hagin generat en el període comprès entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021, i que estiguin pendents de pagament en aquesta última data.

Els ajuts es divideixen en tres línies subvencionables:

 • Línia 1: dirigida a persones empresàries individuals i professionals autònomes, així com a les entitats en règim d'atribució de rendes en l'IRPF, que hagin aplicat el 2019 o 2020 el règim simplificat o especial del recàrrec d'equivalència en l'IVA i que optin a un ajut màxim de 3.000 euros.
 • Línia 2: dirigida a les persones empresàries individuals i professionals autònomes i entitats, no compreses en la Línia 1, el volum d'operacions de les quals el 2020 hagi estat inferior o igual a 10 milions d'euros i que no tributin en règim de consolidació fiscal en l'impost sobre societats ("IS").
 • Línia 3: dirigida a persones i entitats no compreses en la Línia 1 ni en la Línia 2 que compleixin els requisits i la resta de condicions d'elegibilitat establerts en la convocatòria.

Quines especificitats inclou el País Basc respecte de l'RD 5/2021?

Fent ús de les habilitacions atorgades a les comunitats autònomes a l'RD 5/2021, la Comunitat Autònoma del País Basc ha estès l'abast de l'ajut als sectors que han visto particularmente afectada su actividad, alcanzando un total de 173 actividades subvencionables (78 CNAEs adicionales a las 95 establecidas en el RD 5/2021).

Quines persones poden ser beneficiàries?

Podran ser beneficiàries dels ajuts les persones i entitats que desenvolupin alguna de les activitats definides a l'annex I de l'Ordre del 29 de juny del 2021 (vegeu enllaç) per la qual s'aproven les bases de la convocatòria (l'"Ordre") i que es trobin en les situacions següents:

 1. Les persones empresàries individuals i professionals autònomes, així com a les entitats en règim d'atribució de rendes de l'impost sobre la renda de les persones físiques ("IRPF") que hagin aplicat el 2019 o 2020 el règim simplificat de l'impost sobre el valor afegit. ("IVA").
 2. Les persones empresàries individuals i professionals autònomes, així com a les entitats en règim d'atribució de rendes en l'IRPF, que hagin aplicat el 2019 o 2020el règim simplificat o especial del recàrrec d'equivalència en l'IVA.
 3. Les persones empresàries individuals i professionals autònomes, així com les entitats i els grups que tributin en règim de consolidació fiscal en l'IS, el volum d'operacions anual de les quals, hagi caigut més d'un 30% respecte del 2019.

Així mateix, no podran accedir als ajuts:

 • Les empreses financeres.
 • Els empresaris o professionals autònoms, entitats i grups que tributin en règim de consolidació fiscal en l'IS i que estiguin subjectes a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal incompatible amb el mercat interior.
 • Les entitats integrants d'algun sector públic o que comptin amb una majoria de representants públics en els seus òrgans de govern.
 • Aquells que s'hagin donat d'alta en l'activitat que dona dret a aquests ajuts amb posterioritat al 31 de març del 2020.
 • Aquells empresaris o professionals que en la declaració de l'IRPF del 2019 hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en què haguessin aplicat el mètode d'estimació directa per a la seva determinació o, si escau, si ha resultat negativa en aquest exercici la base imposable de l'IS o de l'IRNR, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives, excepte en els casos establerts a l'apartat 2 de l'article 4 de l'Ordre.
Quins requisits he de complir?

Per tenir la condició de beneficiari caldrà complir els requisits següents:

 • Tenir el domicili fiscal a la Comunitat Autònoma del País Basc. Això no obstant, podran participar en la convocatòria aquells que, sense tenir el seu domicili fiscal al País Basc, hagin tingut un volum d'operacions el 2020 superior a 10 milions d'euros i hagin desenvolupat la seva activitat econòmica en aquesta comunitat autònoma.
 • Haver exercit, com a mínim, una de les activitats definides a l'annex I de l'Odre(ver link) en els exercicis 2019 i 2020, < i exercir alguna d'elles en la data de presentació de la sol·licitud.
 • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics, o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració Pública.
 • Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajuts públics, obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvent en cap procediment i no trobar-se en declaració de concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, i no estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
 • No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
 • No estar subjecte a una ordre de recuperació pendent després d'una decisió prèvia de la Comissió Europea que hagi declarat un ajut il·legal incompatible amb el mercat interior.

Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir els compromisos i obligacions següents:

 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts, com a mínim, fins al dia 30 de juny del 2022.
 • No repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de la subvenció.
 • Acceptar l'ajut concedit. En aquest sentit, si en el termini de deu dies a partir de l'endemà al dia de la notificació de la resolució de concessió de l'ajut la persona o entitat beneficiària no hi renuncia expressament, s'entendrà que l'ha acceptat.
 • Destinat l'ajut a satisfer les obligacions de deute que haguessin identificat en la sol·licitud en el termini de dos mesos des de la recepció de l'import de l'ajut.
 • Justificar el compliment dels requisits i les condicions, així com la realització de l'activitat, que determinin la condició de l'ajut.
 • Facilitar tota la informació que els requereixi l'Oficina de Control Econòmic i el Tribunal Basc de Comptes Públics en l'exercici de les seves funcions de fiscalització de la destinació dels ajuts.
 • Sotmetre's a les actuacions de comprovació i a les de control que corresponen a l'Oficina de Control Econòmic en relació amb els ajuts.
 • Comunicar a l'òrgan gestor de la convocatòria l'obtenció d'altres subvencions, ajuts o ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualssevol administracions públiques o ens tant públics com privats.
 • Comunicar a l'òrgan gestor de la convocatòria la modificació de qualsevol circumstància, tant objectiva com subjectiva, que s'hagués tingut en compte per a la concessió de la subvenció.
 • Disposar dels llibres de comptabilitat, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes que exigeix la legislació mercantil i sectorial aplicable al subjecte beneficiari en cada cas.
 • Conservar com a mínim fins al 31 de desembre del 2023 els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 • Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a la normativa aplicable.

Quin és l'import de l'ajut?

La quantia de la subvenció estarà determinada per l'import de les despeses subvencionables declarades pel sol·licitant, sempre que estiguin dins dels límits següents:

 • En les cas de les persones empresàries individuals i professionals autònomes, així com a les entitats en règim d'atribució de rendes en l'IRPF, que hagin aplicat el 2019 o 2020 el règim simplificat o especial del recàrrec d'equivalència en l'IVA: l'ajut màxim que es concedirà serà de 3.000 euros.
 • En el cas de les persones empresàries individuals i professionals autònomes, així com les entitats i els grups que tributin en règim de consolidació fiscal en l'IS, el volum d'operacions anual de les quals, en l'IVA o el tribut indirecte equivalent, hagi caigut més d'un 30% l'any 2020 respecte del 2019, l'ajut màxim que es concedirà serà de:
 • El 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en cas que el sol·licitant tingui un màxim de 10 empleats.
 • El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en cas que el sol·licitant tingui més de 10 empleats.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Els interessats hauran d'emplenar el formulari disponible a la seu electrònica de l'Administració Pública del País Basc amb la informació següent:

 1. les declaracions responsables acreditatives dels requisits i les condicions exigits en la convocatòria,
 2. la determinació del CNAE en el qual el sol·licitant desenvolupi la seva activitat, quan a la taula d'equivalències no hi hagi correlació amb l'epígraf de l'impost d'activitats econòmiques en que es trobi d'alta,
 3. l'import total de les obligacions de deute per cada un dels grups que es poden atendre: pagaments a proveïdors, deute bancari avalat per entitat pública, resta de deute bancari i costos fixos no coberts,
 4. l'import sol·licitat, que serà la suma de les despeses subvencionables,
 5. la declaració responsable sobre si el sol·licitant sol·licitarà o té sol·licitat algun ajut per a la mateixa finalitat en convocatòries d'altres comunitats o ciutats autònomes del Regne d'Espanya, o que reuneix els requisits per accedir als ajuts establerts pel Reial decret llei 5/2021 en altres comunitats o ciutats autònomes del Regne d'Espanya,
 6. la relació d'altres ajuts públics rebuts o sol·licitats fins a la data de presentació de la sol·licitud, concretant l'estat dels ajuts i, si escau, la quantitat atorgada,
 7. la informació sobre si el sol·licitant està o no incurs en algun procediment de reintegrament o sancionador iniciat en el marc d'ajuts o subvencions concedits per l'Administració General de la Comunitat Autònoma del País Basc, els seus organismes autònoms o ens públics de dret privat; i, en cas afirmatiu, la identificació del procediment o procediments de què es tracti.

A la sol·licitud s'hi acompanyarà la relació de les obligacions de deute d'acord amb el model disponible a la seu electrònica de l'Administració Pública del País Basc (vegeu enllaç).

Amb la presentació de la sol·licitud, s'autoritza l'Administració del País Basc per:

 1. Obtenir de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, de les Hisendes Forals dels Territoris Històrics, de l'Agència Tributària Canària i de la Hisenda Foral de Navarra la informació necessària per verificar el compliment dels requisits de l'ajut.
 2. Verificar l'acreditació del domicili del sol·licitant, així com que es troba al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 3. Comprovar als registres públics corresponents el manteniment de l'activitat en virtut de la qual hagi obtingut els ajuts fins a, com a mínim, el 30 de juny del 2022, així com, si escau, la resta de les obligacions definides en la convocatòria.
Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

El beneficiari haurà de remetre en format electrònic a través de la seu electrònica de l'Administració Pública del País Basc i en el termini màxim de quatre mesos a comptar de l'abonament de l'ajut concedit la documentació següent:.

 • Si l'ajut concedit és d'import inferior a 3.000 euros:: una declaració responsable d'acord amb el model de l'annex II de l'Ordre.
 • Si l'ajut concedit és d'import superior a 3.000 euros i inferior a 100.000 euros: la relació de les factures abonades, la reducció de deute bancari i els costos fixos no coberts, satisfets amb càrrec al deute, i les dates dels pagaments o les amortitzacions efectuats, així com, en cas de reducció de deute amb aval públic, dades referides a l'entitat avaladora, la data del contracte avalat, el principal pendent i la reducció del nominal efectuada, d'acord amb el model de l'annex III.
 • Si l'ajut concedit és d'import superior a 100.000 euros, caldrà presentar la mateixa documentació de l'apartat anterior, acompanyada d'un informe auditor en què se certifiqui el següent:
 • Que l'ajut rebut s'ha destinat a satisfer les obligacions de deute per a les quals ha estat concedit.
 • Que les obligacions de deute s'han generat entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixen de contractes, comandes, acords de subministrament, acceptació d'ofertes, pressupostos o similars anteriors al 13 de març del 2021.
 • Que aquestes obligacions de deute s'han abonat d'acord amb la seqüència establerta i en el termini indicat en la convocatòria.
 • Detall d'altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat i les despeses subvencionades, amb indicació de l'import i la procedència.
 • Siescau, import del reintegrament a efectuar calculat en el cas de romanents no aplicats, així com dels interessos que se'n derivin.


Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

Les sol·licituds es podran presentar a partir del 5 de juliol del 2021 i fins a les 12:00 h del 30 de setembre del 2021.

Les sol·licituds es presentaran electrònicament a través de la seu electrònica del Govern del País Basc d'acord amb el model específic que estarà disponible en aquesta seu electrònica (vegeu enllaç).

Així mateix, per poder accedir al tràmit cal identificar-se amb un dels certificats electrònics reconeguts a la seu electrònica de l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma del País Basc.

Per a més informació en relació amb les bases reguladores i la convocatòria de l'ajut, es pot adreçar al Butlletí Oficial del País Basc del 2 de juliol del 2021 (vegeu enllaç).

Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB5E3UJA3MO5

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB5E3UJA3MO7

Et pot interessar

×
${loading}
×