Z7_3OKIGJ82OO2I60QB5E3UJA7576
Z7_3OKIGJ82OO2I60QB5E3UJA7575

La Comunitat Autònoma d'Aragó ha publicat una línia COVID-19 d'ajuts directes a autònoms i empreses per pal·liar els efectes de la COVID-19. Aquesta convocatòria d'ajuts públics forma part del Reial decret 5/2021, l'objectiu del qual és posar a disposició d'empreses i autònoms 7.000 milions d'euros en ajuts públics.

En què consisteix l'ajut?

L'ajut de caràcter finalista consisteix en una quantia econòmica que s'haurà de destinar exclusivament a satisfer el deute i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts, sempre que aquests s'hagin produït entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.

Quines especificitats inclou Aragó respecte de l'RD 5/2021?

Fent ús de les habilitacions atorgades a les comunitats autònomes a l'RD 5/2021, la Comunitat Autònoma d'Aragó ha estès l'abast de l'ajut als sectors que han vist particularment afectada la seva activitat, abastant un total de 491 activitats subvencionables (396 CNAE addicionals a les 95 establertes a l'RD 5/2021).

Quines persones poden ser beneficiàries?

Les persones físiques o jurídiques i les entitats que, mancades de personalitat jurídica, constitueixin una unitat econòmica o un patrimoni separat podran ser beneficiàries d'aquestes subvencions, sempre que acreditin l'exercici de com a mínim una de les activitats econòmiques de les incloses a l'annex I de l'ordre que regula la convocatòria d'aquests ajuts i que tinguin el seu domicili fiscal a la Comunitat Autònoma d'Aragó.

Quins requisits he de complir?

Per tenir la condició de beneficiari caldrà complir els requisits següents:

 • Tenir el domicili fiscal a la Comunitat Autònoma d'Aragó. Això no obstant, podran participar en la convocatòria aquells que, sense tenir el seu domicili fiscal a Aragó, hagin tingut un volum d'operacions el 2020 superior a 10 milions d'euros i hagin desenvolupat la seva activitat econòmica en aquesta comunitat autònoma.
 • Acreditar que la seva activitat està inclosa en un dels codis de la CNAE 09 previstos a l'annex I de l'ordre que regula la convocatòria d'aquests ajuts (vegeu enllaç).
 • Que el volum d'operacions anual en l'IVA de l'any 2020 hagi caigut més d'un 30% respecte del 2019. Aquest requisit no és aplicable per a aquells que hagin aplicat el règim d'estimació objectiva en l'IRPF.
 • No haver declarat en l'IRPF del 2019 un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en què hagués aplicat el mètode d'estimació directa o, si escau, una base imposable negativa en l'IS o l'IRNR, abans de l'aplicació de la reserva de capitalització i compensació de bases imposables negatives.
 • Complir en el moment de la presentació de la sol·licitud els requisits següents:
 • No haver estat condemnat mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d'obtenir subvencions o ajuts públics o per delictes de prevaricació, suborn, malversació de cabals públics, tràfic d'influències, fraus i exaccions il·legals o delictes urbanístics.
 • No haver donat lloc, per causa de què hagués estat declarat culpable, a la resolució ferma de qualsevol contracte celebrat amb l'Administració.
 • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social.
 • No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarat insolvent en cap procediment, no trobar-se declarat en concurs, llevat que aquest hagi adquirit l'eficàcia d'un conveni, no estar subjecte a intervenció judicial o haver estat inhabilitat d'acord amb la Llei 22/2003, de 9 de juliol, concursal, sense que hagi conclòs el període d'inhabilitació fixat en la sentència de qualificació del concurs.
 • No tenir la residència fiscal en un país o territori qualificat reglamentàriament com a paradís fiscal.
 • No tenir pendent de pagament cap deute amb la Hisenda de la comunitat autònoma ni ser deutor per resolució de procedència de reintegrament.
 • Aquells altres que es puguin establir per acord del Consell de Ministres.


Addicionalment als requisits exigits, els beneficiaris de l'ajut hauran d'assumir els compromisos i obligacions següents:

 • Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny del 2022.
 • No acordar ni repartir dividends durant el 2021 i 2022.
 • No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de la subvenció.
 • Facilitar a l'Administració de la comunitat autònoma tota la informació necessària per a la tramitació i concessió d'aquestes subvencions.
 • Comunicar immediatament al departament concedent l'obtenció de qualsevol altra subvenció, ajut, ingressos o recursos que financin la mateixa actuació subvencionada, procedent d'altres administracions públiques o ens públics i privats.
 • Comunicar a l'òrgan concedent qualsevol eventualitat que alteri les condicions que van determinar l'atorgament de la subvenció o dificulti el desenvolupament de l'actuació subvencionada.
 • Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits previstos a la normativa aplicable.
 • Donar la publicitat adequada de la concessió de la subvenció al lloc web de l'empresa, amb la indicació que l'ajut ha estat concedit pel Govern d'Aragó i finançat pel Govern d'Espanya.

Quin és l'import de l'ajut?

La quantia de la subvenció estarà determinada per l'import de les despeses subvencionables declarades pel sol·licitant, sempre que estiguin dins dels límits següents:

 • Empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i 3.000 euros.
 • Sol·licitants el volum d'operacions anual dels quals, en l'IVA o el tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte del 2019: la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i les xifres següents:
 • El 40% de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en cas que el sol·licitant tingui un màxim de 10 empleats.
 • El 20% de l'import de la caiguda del volum d'operacions l'any 2020 respecte del 2019 que superi aquest 30%, import que no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000 euros, en cas que el sol·licitant tingui més de 10 empleats.


 • En els supòsits següents la subvenció es concedirà per la quantia menor entre l'import total inclòs en la sol·licitud com a despesa subvencionable i 3.000 euros:
 • Quan els beneficiaris hagin tributat en el règim simplificat de l'IVA en l'exercici 2019 o en l'exercici 2020.
 • Quan hagin iniciat la seva activitat amb posterioritat a l'1 de gener del 2020.

Quina documentació em demanaran en la sol·licitud?

Els interessats hauran d'emplenar el formulari disponible a la seu electrònica del Govern d'Aragó amb la informació següent:

 1. El NIF del sol·licitant de l'ajut i una adreça electrònica a la qual rebrà les comunicacions.
 2. El domicili fiscal.
 3. El compte bancari en què es realitzarà l'abonament de l'ajut.
 4. L'autorització a què fa referència l'article 95.1.k) de la Llei general tributària.
 5. Indicació de si es sol·licitaran ajuts en territoris diferents al del domicili fiscal.
 6. Si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori foral, la composició d'aquest grup el 2020 i si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys.
 7. Si els anys 2019 i 2020, o algun d'ells, s'ha format part d'un grup que apliqui un règim de consolidació fiscal de territori comú, si alguna de les entitats que el componen tributa en exclusiva davant d'una Hisenda Foral als efectes de l'IVA en aquests anys.
 8. Si realitza exclusivament operacions no subjectes o exemptes que no obliguen a presentar autoliquidació periòdica d'IVA i determina el pagament fraccionat.
 9. Si el professional o empresari ha aplicat el 2019 o 2020 el règim d'estimació objectiva de l'IRPF. 10. L'import sol·licitat per fer front als deutes, pagaments i costos fixos generats entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 procedents de contractes anteriors al 13 de març del 2021, per als quals se sol·licita ajuda.

Així mateix, en la sol·licitud els sol·licitants realitzaran les declaracions responsables següents:

 1. Declaració responsable del compliment de tots els requisits previstos per poder ser beneficiaris de l'ajut i, especialment, del compliment dels compromisos i les obligacions relacionats amb la convocatòria d'ajuts.
 2. Declaració responsable del compliment dels compromisos següents: mantenir l'activitat fins al 30 de juny del 2022, no repartir dividends durant el 2021 i 2022 i no aprovar increments retributius de l'alta direcció durant un període de dos anys des de la concessió de l'ajut.
 3. Declaració responsable de tots els ajuts rebuts.
 4. Declaració responsable en què s'indiqui que el conjunt d'ajuts públics rebuts fins a la data des de l'inici de la vigència del Marc Nacional Temporal no supera l'import d'1,8 milions d'euros.
 5. Declaració responsable que són certes totes les dades relatives als deutes i pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts que donen dret al cobrament d'aquests ajuts, que s'han generat entre l'1 de març del 2020 i el 31 de maig del 2021 i que procedeixin de contractes anteriors al 13 de març del 2021.
 6. Declaració responsable que l'import de l'ajut es destinarà, en primer lloc, a satisfer els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat, i, si escau, es reduirà el nominal del deute bancari, prevalent la reducció del nominal del deute amb aval públic.

Com a part de la documentació acreditativa, s'annexaran al formulari de sol·licitud els documents següents:

 • Si s'actua a través d'un representant, s'haurà d'adjuntar el document acreditatiu de la representació que es recull com a annex II de l'ordre, llevat que es presenti la sol·licitud amb certificat digital de representant (vegeu enllaç).
 • Relació de totes les despeses subvencionables indicant-hi, com a mínim, la data, el número d'identificació i els imports sense IVA, segons el model que es faciliti a la seu electrònica del Govern d'Aragó (vegeu enllaç).

Amb la presentació de la sol·licitud, s'autoritza l'Administració d'Aragó per a l'intercanvi d'informació tributària, per la qual cosa el sol·licitant no haurà d'aportar cap documentació addicional.Com es justifica l'ajut quan me'l concedeixen?

El beneficiari haurà de justificar en format electrònic a través de la seu electrònica del Govern d'Aragó i en el termini màxim de tres mesos a comptar de la data de la recepció de l'abonament de l'ajut l'aplicació dels fons rebuts.

 • Si l'ajut concedit és d'import inferior a 6.000 euros, la justificació s'efectuarà mitjançant una declaració responsable en què s'indiqui que l'import de l'ajut rebut s'ha destinat al pagament de les despeses subvencionables que han donat dret a aquest ajut.
 • La justificació dels ajuts concedits, per import des de 6.000 euros fins a 20.000 euros, s'efectuarà mitjançant la presentació d'un compte justificatiu simplificat. El compte justificatiu simplificat inclourà una relació classificada de les despeses o factures pagades amb l'ajut concedit, amb identificació del creditor, número del document, import, data d'emissió i data de pagament.
 • La justificació dels ajuts que superin l'import de 20.000 euros es realitzarà mitjançant la presentació del compte justificatiu, juntament amb un informe d'auditor de comptes inscrit com a exercint al Registre Oficial d'Auditors de Comptes que portarà a terme la revisió de les factures i despeses pagades amb l'ajut.

És important tenir en compte que, en la justificació dels ajuts, únicament s'admetran justificants de pagaments realitzats a través d'entitat financera i no seran vàlids els realitzats en metàl·lic.

Quin és el termini i com se sol·licita l'ajut?

Les sol·licituds es podran presentar a partir del 19 de juliol del 2021 i fins a les 12:00 h del 10 de setembre del 2021.

Les sol·licituds es presentaran electrònicament a través de la seu electrònica del Govern d'Aragó d'acord amb el model específic que estarà disponible en aquesta seu electrònica (vegeu enllaç).

Així mateix, per poder accedir al tràmit cal identificar-se amb un dels certificats electrònics reconeguts pel Govern d'Aragó (DNI o certificat electrònic) o amb el sistema Cl@ve.

Per a més informació en relació amb les bases reguladores i la convocatòria de l'ajut, es pot adreçar al Butlletí Oficial d'Aragó del 28 de juny del 2021 (vegeu enllaç).

Annex. Llistat de CNAE-09 que s'incorporen per a la Comunitat Autònoma d'Aragó.

CNAE-2009

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT

141

Explotació de bestiar boví per a la producció de llet

142

Explotació d'altre bestiar boví i búfals

143

Explotació de cavalls i altres equins

145

Explotació de bestiar oví i caprí

146

Explotació de bestiar porcí

147

Avicultura

149

Altres explotacions de bestiar

150

Producció agrícola combinada amb la producció ramadera

162

Activitats de suport a la ramaderia

170

Caça, captura d'animals i serveis relacionats

210

Silvicultura i altres activitats forestals

220

Explotació de la fusta

230

Recol·lecció de productes forestals silvestres, excepte la fusta

240

Serveis de suport a la silvicultura

312

Pesca en aigua dolça

322

Aqüicultura en aigua dolça

510

Extracció d'antracita i hulla

520

Extracció de lignit

729

Extracció d'altres minerals metàl·lics no fèrrics

811

Extracció de pedra ornamental i per a la construcció, pedra calcària, guix, creta i pissarra

812

Extracció de grava i sorra; extracció d'argila i caolí

891

Extracció de minerals per a productes químics i fertilitzants

893

Extracció de sal

899

Altres indústries extractives ncaa

990

Activitats de suport a les indústries extractives

1011

Processat i conservació de carn

1012

Processat i conservació de volateria

1013

Elaboració de productes carnis i de volateria

1021

Processat de peixos, crustacis i mol·luscos

1022

Fabricació de conserves de peix

1031

Processat i conservació de patates

1032

Elaboració de sucs de fruites i hortalisses

1039

Altre processat i conservació de fruites i hortalisses

1042

Fabricació de margarina i greixos comestibles similars

1043

Fabricació d'oli d'oliva

1044

Fabricació d'altres olis i greixos

1053

Fabricació de formatges

1054

Preparació de llet i altres productes lactis

1061

Fabricació de productes de molineria

1062

Fabricació de midons i productes amilacis

1071

Fabricació de pa i de productes frescos de fleca i pastisseria

1072

Fabricació de galetes i productes de fleca i pastisseria de llarga durada

1073

Fabricació de pastes alimentàries, cuscús i productes similars

1081

Fabricació de sucre

1082

Fabricació de cacau, xocolata i productes de confiteria

1084

Elaboració d'espècies, salses i condiments

1085

Elaboració de plats i menjars preparats

1086

Elaboració de preparats alimentaris homogeneïtzats i aliments dietètics

1089

Elaboració d'altres productes alimentaris ncaa

1091

Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de granja

1092

Fabricació de productes per a l'alimentació d'animals de companyia

1102

Elaboració de vins

1104

Elaboració d'altres begudes no destil·lades, procedents de la fermentació

1105

Fabricació de cervesa

1106

Fabricació de malt

1107

Fabricació de begudes no alcohòliques; producció d'aigües minerals i altres aigües embotellades

1310

Preparació i filat de fibres tèxtils

1320

Fabricació de teixits tèxtils

1330

Acabat de tèxtils

1391

Fabricació de teixits de punt

1392

Fabricació d'articles confeccionats amb tèxtils, excepte peces de vestir

1393

Fabricació de catifes i moquetes

1394

Fabricació de cordes, cordills, caramells i xarxes

1395

Fabricació de teles no teixides i articles confeccionats amb elles, excepte peces de vestir

1396

Fabricació d'altres productes tèxtils d'ús tècnic i industrial

1399

Fabricació d'altres productes tèxtils, ncaa

1411

Confecció de peces de vestir de cuir

1412

Confecció de roba de feina

1414

Confecció de roba interior

1431

Confecció de calceteria

1511

Preparació, adob i acabament del cuir; preparació i tenyida de pells de pelleteria

1512

Fabricació d'articles de marroquineria i viatge; articles de guarnicioneria i talabarderia

1520

Fabricació de calçat

1610

Serrada i planejament de la fusta

1621

Fabricació de fulloles i taulers de fusta

1622

Fabricació de terres de fusta

1623

Fabricació d'altres estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció

1624

Fabricació d'envasos i embalatges de fusta

1629

Fabricació d'altres productes de fusta; fabricació de productes de suro, cistelleria i esparteria

1711

Fabricació de pasta paperera

1712

Fabricació de paper i cartró

1721

Fabricació de paper i cartró ondulats; fabricació d'envasos i embalatges de paper i cartró

1722

Fabricació d'articles de paper i cartró per a ús domèstic, sanitari i higiènic

1723

Fabricació d'articles de papereria

1724

Fabricació de papers pintats

1729

Fabricació d'altres articles de paper i cartró

2011

Fabricació de gasos industrials

2012

Fabricació de colorants i pigments

2013

Fabricació d'altres productes bàsics de química inorgànica

2014

Fabricació d'altres productes bàsics de química orgànica

2015

Fabricació d'adobs i compostos nitrogenats fertilitzants

2016

Fabricació de plàstics en formes primàries

2017

Fabricació de cautxú sintètic en formes primàries

2020

Fabricació de plaguicides i altres productes agroquímics

2030

Fabricació de pintures, vernissos i revestiments similars; tintes d'impremta i massilles

2041

Fabricació de sabons, detergents i altres articles de neteja i abrillantament

2042

Fabricació de perfums i cosmètics

2052

Fabricació de coles

2053

Fabricació d'olis essencials

2059

Fabricació de productes químics, ncaa

2060

Fabricació de fibres artificials i sintètiques

2110

Fabricació de productes farmacèutics de base

2120

Fabricació d'especialitats farmacèutiques

2211

Fabricació de pneumàtics i cambres de cautxú; reconstrucció i recautxutatge de pneumàtics

2219

Fabricació d'altres productes de cautxú

2221

Fabricació de plaques, fulls, tubs i perfils de matèries plàstiques

2222

Fabricació d'envasos i embalatges de plàstic

2223

Fabricació de productes de matèries plàstiques per a la construcció

2229

Fabricació d'altres productes de plàstic

2311

Fabricació de vidre pla

2312

Manipulat i transformació de vidre pla

2313

Fabricació de vidre buit

2314

Fabricació de fibra de vidre

2319

Fabricació i manipulació d'altres vidres, inclòs el vidre tècnic

2320

Fabricació de productes ceràmics refractaris

2331

Fabricació de rajoles de València i rajoles de ceràmica

2332

Fabricació de maons, teules, i productes de terra cuita per a la construcció

2341

Fabricació d'articles ceràmics d'ús domèstic i ornamental

2342

Fabricació d'aparells sanitaris ceràmics

2343

Fabricació d'aïllants i peces aïllants de material ceràmic

2344

Fabricació d'altres productes ceràmics d'ús tècnic

2349

Fabricació d'altres productes ceràmics

2351

Fabricació de ciment

2352

Fabricació de calç i guix

2361

Fabricació d'elements de formigó per a la construcció

2362

Fabricació d'elements de guix per a la construcció

2363

Fabricació de formigó fresc

2364

Fabricació de morter

2365

Fabricació de fibrociment

2369

Fabricació d'altres productes de formigó, guix i ciment

2370

Tall, tallament i acabat de la pedra

2391

Fabricació de productes abrasius

2399

Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics ncaa

2410

Fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges

2420

Fabricació de tubs, canonades, perfils buits i els seus accessoris, d'acer

2431

Estiratge en fred

2432

Laminatge en fred

2433

Producció de perfils en fred per conformació amb plegament

2434

Trefilatge en fred

2442

Producció d'alumini

2443

Producció de plom, zinc i estany

2444

Producció de coure

2445

Producció d'altres metalls no ferris

2451

Fosa de ferro

2452

Fosa d'acer

2453

Fosa de metalls lleugers

2454

Fosa d'altres metalls no ferris

2511

Fabricació d'estructures metàl·liques i els seus components

2512

Fabricació de fusteria metàl·lica

2521

Fabricació de radiadors i calderes per a calefacció central

2529

Fabricació d'altres cisternes, grans dipòsits i contenidors de metall

2530

Fabricació de generadors de vapor, excepte calderes de calefacció central

2540

Fabricació d'armes i municions

2550

Forja, estampació i embotició de metalls; metal·lúrgia de pols

2561

Tractament i revestiment de metalls

2562

Enginyeria mecànica per compte de tercers

2571

Fabricació d'articles de ganiveteria i coberteria

2572

Fabricació de tancaments i ferramentes

2573

Fabricació d'eines

2591

Fabricació de bidons i tonells de ferro o acer

2592

Fabricació d'envasos i embalatges metàl·lics lleugers

2593

Fabricació de productes de filferro, cadenes i molles

2594

Fabricació de perns i cargols

2599

Fabricació d'altres productes metàl·lics, ncaa

2611

Fabricació de components electrònics

2612

Fabricació de circuits impresos acoblats

2630

Fabricació d'equips de telecomunicacions

2640

Fabricació de productes electrònics de consum

2651

Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació i navegació

2652

Fabricació de rellotges

2660

Fabricació d'equips de radiació, electromèdics i electroterapèutics

2680

Fabricació de suports magnètics i òptics

2711

Fabricació de motors, transformadors i generadors elèctrics

2712

Fabricació d'aparells de distribució i control elèctrics

2720

Fabricació d'acumuladors i piles elèctriques

2732

Fabricació d'altres fils i cables electrònics i elèctrics

2733

Fabricació de dispositius de cablatge

2740

Fabricació de llums elèctrics i aparells d'il·luminació

2751

Fabricació d'electrodomèstics

2752

Fabricació d'aparells domèstics no elèctrics

2790

Fabricació d'altres tipus de materials i equips elèctrics

2811

Fabricació de motors i turbines, excepte els d'aeronaus, vehicles automòbils i ciclomotors

2812

Fabricació d'equips de transmissions hidràuliques i pneumàtiques

2813

Fabricació d'altres bombes i compressors

2814

Fabricació de vàlvules i aixetes

2815

Fabricació de coixinets, engranatges i òrgans mecànics de transmissió

2821

Fabricació de forns i cremadors

2822

Fabricació de maquinària d'elevació i manipulació

2823

Fabricació de màquines i equips d'oficina, excepte equips informàtics

2824

Fabricació de màquines eina elèctriques portàtils

2825

Fabricació de maquinària de ventilació i refrigeració no domèstica

2829

 Fabricació d'altre tipus de maquinària d'ús general ncaa

2830

Fabricació de maquinària agrària i forestal

2841

Fabricació de màquines eina per treballar els metalls

2849

Fabricació d'altres tipus de màquines eina

2892

Fabricació de maquinària per a les indústries extractives i de la construcció

2893

Fabricació de maquinària per a la indústria de l'alimentació, begudes i tabac

2894

Fabricació de maquinària per a les indústries tèxtils, de la confecció i del cuir

2895

Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó

2896

Fabricació de maquinària per a les indústries del plàstic i el cautxú

2899

Fabricació d'altres tipus de maquinària per a usos específics ncaa

2910

Fabricació de vehicles de motor

2920

Fabricació de carrosseries per a vehicles de motor; fabricació de remolcs i semiremolcs

2931

Fabricació d'equips elèctrics i electrònics per a vehicles de motor

2932

Fabricació d'altres components, peces i accessoris per a vehicles de motor

3020

Fabricació de locomotores i material ferroviari

3030

Construcció aeronàutica i espacial

3099

Fabricació d'altres materials de transport ncaa

3101

Fabricació de mobles d'oficina i d'establiments comercials

3102

Fabricació de mobles de cuina

3103

Fabricació de matalassos

3109

Fabricació d'altres tipus de mobles

3211

Fabricació de monedes

3220

Fabricació d'instruments musicals

3230

Fabricació d'articles d'esport

3240

Fabricació de jocs i joguines

3250

Fabricació d'instruments i subministraments mèdics i odontològics

3291

Fabricació d'escombres, brotxes i raspalls

3299

Altres indústries manufactureres diverses ncaa

3311

Reparació de productes metàl·lics

3312

Reparació de maquinària

3313

Reparació d'equips electrònics i òptics

3314

Reparació d'equips elèctrics

3317

Reparació i manteniment d'altres materials de transport

3319

Reparació d'altres equips

3320

Instal·lació de maquinària i equips industrials

3811

Recollida de residus no perillosos

3812

Recollida de residus perillosos

3821

Tractament i eliminació de residus no perillosos

3822

Tractament i eliminació de residus perillosos

3831

Activitats de classificació i separació de materials

3832

Activitats de valorització de materials classificats

3900

Activitats de descontaminació i altres serveis de gestió de residus

4110

Promoció immobiliària

4121

Construcció d'edificis residencials

4122

Construcció d'edificis no residencials

4311

Demolició

4312

Preparació de terrenys

4313

Perforacions i sondatges

4321

Instal·lacions elèctriques

4322

Lampisteria, instal·lacions de calefacció i aire condicionat

4329

Altres activitats d'instal·lació en edificis i obres

4332

Instal·lacions de fusteria

4333

Revestiments de terres i parets

4334

Pintura i vidrieria

4339

Altres treballs d'acabament d'edificis

4391

Construcció de cobertes

4399

Altres activitats especialitzades de la construcció ncaa

4511

Venda d'automòbils i vehicles de motor lleugers

4519

Venda d'altres vehicles de motor

4520

Manteniment i reparació de vehicles de motor

4531

Comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4532

Comerç al detall de recanvis i accessoris de vehicles de motor

4540

Venda, manteniment i reparació de motocicletes i dels seus recanvis i accessoris

4611

Intermediaris del comerç de matèries primeres agràries, animals vius, matèries primeres tèxtils i productes semielaborats

4612

Intermediaris del comerç de combustibles, minerals, metalls i productes químics industrials

4613

Intermediaris del comerç de la fusta i materials de construcció

4614

Intermediaris del comerç de maquinària, equip industrial, embarcacions i aeronaus

4615

Intermediaris del comerç de mobles, articles per a la llar i ferreteria

4618

Intermediaris del comerç especialitzats en la venda d'altres productes específics

4619

Intermediaris del comerç de productes diversos

4621

Comerç a l'engròs de cereals, tabac en branca, llavors i aliments per a animals

4622

Comerç a l'engròs de flors i plantes

4623

Comerç a l'engròs d'animals vius

4631

Comerç a l'engròs de fruites i hortalisses

4632

Comerç a l'engròs de carn i productes carnis

4633

Comerç a l'engròs de productes lactis, ous, olis i greixos comestibles

4635

Comerç a l'engròs de productes de tabac

4641

Comerç a l'engròs de tèxtils

4642

Comerç a l'engròs de peces de vestir i calçat

4643

Comerç a l'engròs d'aparells electrodomèstics

4645

Comerç a l'engròs de productes de perfumeria i cosmètica

4646

Comerç a l'engròs de productes farmacèutics

4647

Comerç a l'engròs de mobles, catifes i aparells d'il·luminació

4649

Comerç a l'engròs d'altres articles d'ús domèstic

4651

Comerç a l'engròs d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics

4652

Comerç a l'engròs d'equips electrònics i de telecomunicacions i els seus components

4661

Comerç a l'engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles

4662

Comerç a l'engròs de màquines eina

4663

Comerç a l'engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l'enginyeria civil

4664

Comerç a l'engròs de maquinària per a la indústria tèxtil i de màquines de cosir i tricotar

4665

Comerç a l'engròs de mobles d'oficina

4666

Comerç a l'engròs d'altra maquinària i equipament d'oficina

4669

Comerç a l'engròs d'altra maquinària i equipament

4671

Comerç a l'engròs de combustibles sòlids, líquids i gasosos, i productes similars

4672

Comerç a l'engròs de metalls i minerals metàl·lics

4673

Comerç a l'engròs de fusta, materials de construcció i aparells sanitaris

4674

Comerç a l'engròs de ferreteria, fontaneria i calefacció

4675

Comerç a l'engròs de productes químics

4676

Comerç a l'engròs d'altres productes semielaborats

4677

Comerç a l'engròs de ferralla i productes de rebuig

4690

Comerç a l'engròs no especialitzat

4711

Comerç al detall en establiments no especialitzats, amb predomini en productes alimentaris, begudes i tabac

4721

Comerç al detall de fruites i hortalisses en establiments especialitzats

4722

Comerç al detall de carn i productes carnis en establiments especialitzats

4723

Comerç al detall de peix i mariscos en establiments especialitzats

4726

Comerç al detall de productes de tabac en establiments especialitzats

4729

Altre comerç al detall de productes alimentaris en establiments especialitzats

4730

Comerç al detall de combustible per a l'automoció en establiments especialitzats

4742

Comerç al detall d'equips de telecomunicacions en establiments especialitzats

4743

Comerç al detall d'equips d'àudio i vídeo en establiments especialitzats

4752

Comerç al detall de ferreteria, pintura i vidre en establiments especialitzats

4753

Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i terres en establiments especialitzats

4754

Comerç al detall d'aparells electrodomèstics en establiments especialitzats

4759

Comerç al detall de mobles, aparells d'il·luminació i altres articles d'ús domèstic en establiments especialitzats

4761

Comerç al detall de llibres en establiments especialitzats

4763

Comerç al detall de gravacions de música i vídeo en establiments especialitzats

4764

Comerç al detall d'articles esportius en establiments especialitzats

4765

Comerç al detall de jocs i joguines en establiments especialitzats

4773

Comerç al detall de productes farmacèutics en establiments especialitzats

4774

Comerç al detall d'articles mèdics i ortopèdics en establiments especialitzats

4775

Comerç al detall de productes cosmètics i higiènics en establiments especialitzats

4776

Comerç al detall de flors, plantes, llavors, fertilitzants, animals de companyia i aliments per a animals en establiments especialitzats

4778

Comerç al detall d'altres tipus d'articles nous en establiments especialitzats

4779

Comerç al detall d'articles de segona mà en establiments especialitzats

4781

Comerç al detall de productes alimentaris, begudes i tabac en parades de venda i mercats ambulants

4791

Comerç al detall per correspondència o Internet

4941

Transport de mercaderies per carretera

4942

Serveis de mudança

5040

Transport de mercaderies per vies navegables interiors

5210

Dipòsit i emmagatzematge

5224

Manipulació de mercaderies

5229

Altres activitats afins al transport

5811

Edició de llibres

5812

Edició de directores i llistes de correu

5814

Edició de revistes

5819

Altres activitats d'edició

5821

Edició de videojocs

5829

Edició d'altres programes informàtics

5916

Activitats de produccions de programes de televisió

5918

Activitats de distribució de programes de televisió

5920

Activitats d'enregistrament de so i edició musical

5912

Activitats de postproducció cinematogràfica, de vídeo i de programes de televisió

5915

Activitats de producció cinematogràfica i de vídeo

5917

Activitats de distribució cinematogràfica i de vídeo

6010

Activitats de radiodifusió

6020

Activitats de programació i emissió de televisió

6190

Altres activitats de telecomunicacions

6201

Activitats de programació informàtica

6202

Activitats de consultoria informàtica

6203

Gestió de recursos informàtics

6300

Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica

6311

Processament de dades, hostatge i activitats relacionades

6312

Portals web

6391

Activitats d'agències de notícies

6399

Altres serveis d'informació ncaa.

6622

Activitats d'agents i corredors d'assegurances

6820

Lloguer de béns immobiliaris per compte propi

6831

Agents de la propietat immobiliària

6832

Gestió i administració de la propietat immobiliària

7311

Agències de publicitat

7312

Serveis de representació de mitjans de comunicació

7410

Activitats de disseny especialitzat

7430

Activitats de traducció i interpretació

7490

Altres activitats professionals, científiques i tècniques ncaa

7500

Activitats veterinàries

7740

Arrendament de la propietat intel·lectual i productes similars, excepte feines protegides pels drets d'autor

7810

Activitats de les agències de col·locació

8010

Activitats de seguretat privada

8020

Serveis de sistemes de seguretat

8110

Serveis integrals a edificis i instal·lacions

8121

Neteja general d'edificis

8122

Altres activitats de neteja industrial i d'edificis

8129

Altres activitats de neteja

8130

Activitats de jardineria

8292

Activitats d'envasament i empaquetat

8510

Educació preprimària

8520

Educació primària

8531

Educació secundària general

8541

Educació postsecundària no superior

8543

Educació superior universitària

8544

Educació superior no universitària

8532

Educació secundària tècnica i professional

8551

Educació relacionada amb l'esport i les activitats recreatives

8552

Educació relacionada amb la cultura

8553

Activitats de les escoles de conducció i pilotatge

8559

Altres activitats d'educació ncaa

8560

Activitats auxiliars a l'educació

8710

Activitats de serveis socials amb allotjament i cures d'infermeria

8731

Activitats de serveis socials amb allotjament a persones grans

8811

Activitats de serveis socials sense allotjament a persones grans

8812

Activitats de serveis socials sense allotjament a persones amb discapacitat

8891

Activitats d'atenció diürna d'infants

8899

Altres tipus d'activitats de serveis socials sense allotjament ncaa

9003

Creació artística y literària

9105

Activitats de biblioteques

9106

Activitats d'arxius

9312

Activitats de clubs esportius

9511

Reparació d'ordinadors i equips perifèrics

9512

Reparació d'equips de comunicació

9521

Reparació d'aparells electrònics d'àudio i vídeo d'ús domèstic

9522

Reparació d'aparells electrodomèstics i d'estris per a la llar i el jardí

9524

Reparació de mobles i articles de parament de la llar

9529

Reparació d'efectes personals i articles d'ús domèstic ncaa

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

9609

Altres activitats de serveis personals ncaa

Simulador d'ajuts directes

Coneix l'import dels ajuts directes de què es podria beneficiar el teu negoci.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB5E3UJA7577

Troba l'Ajuda directa de la teva Comunitat

Andalusia

249 activitats econòmiques acceptades en la convocatòria.

Icon / Plus Created with Sketch.

Aragó

Abast de l'ajuda estès a més sectors amb 491 activitats.

Icon / Plus Created with Sketch.

Canàries

Àmplia l'abast al gruix de sectors econòmics.

Icon / Plus Created with Sketch.

Cantàbria

Ajudes per a satisfer deutes i pagaments pendents.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella i Lleó

Ajudes públiques de la Comunitat de Castella i Lleó.

Icon / Plus Created with Sketch.

Castella-la Manxa

Les ajudes aconsegueixen a 395 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Catalunya

S'ha ampliat l'àmbit subjectiu de beneficiaris dels ajuts.

Icon / Plus Created with Sketch.

Ceuta

Les sol·licituds podran presentar-se fins al 30 de setembre de 2021.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat de Madrid

S'estendran a 176 activitats econòmiques.

Icon / Plus Created with Sketch.

Comunitat Valenciana

Ajudes per al suport a la solvència empresarial.

Icon / Plus Created with Sketch.

Extremadura

Beneficiaris ampliats a sectors més afectats en la comunitat.

Icon / Plus Created with Sketch.

Galícia

Ajuda distribuïda en 3 programes.

Icon / Plus Created with Sketch.

Illes Balears

Ajudes públiques de l'Administració de les Illes Balears.

Icon / Plus Created with Sketch.

La Rioja

Ajudes a empreses i autònoms per pal·liar els efectes de l' Covid.

Icon / Plus Created with Sketch.

Melilla

Per a pagament de deute, proveïdors i altres creditors.

Icon / Plus Created with Sketch.

Navarra

Podran sol·licitar aquestes ajudes les entitats sense personalitat jurídica.

Icon / Plus Created with Sketch.

País Basc

Les ajudes es divideixen en tres línies subvencionables.

Icon / Plus Created with Sketch.

Principat d'Astúries

Les ajudes es divideixen en 4 línies subvencionables

Icon / Plus Created with Sketch.

Regió de Múrcia

Ajudes classificades en diferents categories.

Icon / Plus Created with Sketch.

Z7_3OKIGJ82OO2I60QB5E3UJA75N5

Et pot interessar

×
${loading}
×