Z7_3OKIGJ82OONB50Q910PFHC11O6
Z7_3OKIGJ82OONB50Q910PFHC11O5

QUÈ M’OFEREIX?

TIPUS DE PRODUCTES

Finançament i gestió a curt termini del cobrament de factures derivades de les teves vendes

No esperis que les teves factures vencin per cobrar-les, anticipa-les amb Descompte comercial i avançament de factures de Banco Santander, i disposa de diners quan ho necessitis.

El descompte comercial i l’avançament de factures et permeten finançar i gestionar el cobrament a curt termini dels drets per la venda de béns o la prestació de serveis producte de la teva activitat comercial. Per a això, cedeixes al banc el cobrament de les teves vendes instrumentades en documents (lletres, pagarés, rebuts, factures ...) i reps l’import del document després de deduir-ne els interessos i les comissions, mentre el banc s’encarrega de totes les gestions.


Com ho pots contractar?

Sol·licita el servei d’Avançament de Factures Santander a la teva oficina Santander més propera.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Aquests són els productes que admeten avançament

L’oferta de Descompte comercial i avançament de factures de Banco Santander està format per:

Descompte de pagarés a l’ordre i lletres

El descompte és un producte financer a través del qual el banc anticipa l’import dels efectes comercials (lletres de canvi i pagarés a l’ordre) girats contra tercers i que són representatius d’una transacció comercial.

Aquestes en són les característiques:

 • El finançament és senzill, recurrent i flexible, ja que el client decideix quines lletres o pagarés vol anticipar.
 • La liquidació d’interessos en aquest cas s’aplica al descompte de pagarés i lletres, i es pot establir a tipus fix o variable.
 • En aquesta modalitat els documents porten timbres i el banc s’encarrega de gestionar el cobrament dels documents.
 • En cas d’impagament s’efectua el recobrament automàtic al compte de client per recuperar el deute.

Avançament de crèdit

Aquest descompte comercial permet anticipar documents que tingui el client davant les persones deutores per operacions específiques de la seva activitat comercial o empresarial. D’aquesta manera, el client obté finançament fins al venciment dels teus crèdits comercials.

Aquestes en són les condicions:

 • El finançament és flexible, ja que el client decideix quins crèdits vol anticipar, així com el tipus de liquidació, que pot ser al descompte (en el moment de la presa) o per saldos (periòdica al final de cada mes/trimestre o un dia fix del mes).
 • El client, a més, pot triar el moment del finançament i l’import si la liquidació s’estableix per saldos.
 • En aquesta modalitat els documents no porten timbres i el banc s’encarrega de gestionar el cobrament dels documents.
 • En cas d’impagament s’efectua el recobrament automàtic al compte de client per recuperar el deute.

Avançament de factures

És la solució perquè el client obtingui finançament des del moment en què s’emeten les factures, mitjançant l’avançament d’un percentatge de l’import dels drets de cobrament suportats en factures físiques, certificacions d’obra i cartes de Confirming d’altres entitats.

Coneix quines en són les característiques:

 • El finançament és flexible, ja que el client decideix quines factures vol anticipar, així com el tipus de liquidació, que pot ser al descompte (en el moment de la presa) o per saldos (periòdica al final de cada mes/trimestre o un dia fix del mes).
 • En aquest descompte comercial, el client, a més, pot triar el moment del finançament i l’import, si la liquidació s’estableix per saldos, i les persones deutores que vulgui incloure.
 • No es duu a terme la gestió de cobrament, així que es produeix la cancel·lació del finançament quan arriba el venciment i es carrega al compte del client.

L’únic requisit és que el client domiciliï els cobraments d’aquestes factures al seu compte de Banco Santander.


Gestió de cobrament

És la modalitat de contractació i presa de documents dels crèdits que el client tingui enfront les seves persones deutores, però sense que hi hagi avançament de fons per aquests, ja que l’abonament es farà en la data de venciment de cada efecte o reemborsament. És el banc qui presenta a la persona deutora a venciment el deute contret davant la seva persona creditora, i que prèviament aquesta ens ha lliurat de manera física o telemàtica. I això és així tant si la persona deutora disposa de compte a la nostra entitat com si en disposa en altres bancs.

Aquests en són els trets principals:

 • La liquidació de despeses d’aquesta modalitat s’efectuarà al client bé en el moment de la presa, bé en el de l’abonament dels imports nominals pels efectes que hagin vençut en aquest dia, depenent de quina modalitat s’hagi seleccionat en el procés de contractació (excepte la liquidació de l’IAJD, si n’hi ha, que sempre es fa en el procés de liquidació de la presa).

Quan el client no necessita finançament o si per motius comercials no se li ha concedit la possibilitat de finançar, parlem de contractes de cartera en gestió de cobrament.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Z7_3OKIGJ82OONB50Q910PFHC11O7

Descompte comercial i avançament de factures

Z7_3OKIGJ82OONB50Q910PFHC1144
Z7_3OKIGJ82O8K440QP7KB9QRVPB0

Et pot interessar

×
${loading}
×