Fons que et donen ingressos periòdics1

SANTANDER DEFENSIU GENERA, FI

Si el teu perfil de risc és conservador i vols rebre un ingrés periòdic, a través del reemborsament de participacions1, aquest fons et pot interessar.

 • Fons Global amb objectiu, no garantit, de volatilitat anual al voltant del 2% (màxima: 5%), que reparteix un 0,25% trimestral2 obligatori, mitjançant el reemborsament de participacions.
 • Inverteix en una selecció d'actius tant tradicionals (renda fixa, renda variable i altres fons d'inversió), com alternatius (futurs de dividend, arbitratge de fusions i adquisicions, estratègies de valor relatiu entre estils d'inversió, posicionament en corba deute sobirà (eurozona i EUA), entre d'altres, capaços de generar rendes recurrents a llarg termini.
 • Termini indicatiu de la inversió 4 anys.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 4935.
 • Consulta aquí el fullet, el DFI i la fitxa completa del Fons Santander Defensiu Genera, FI.
 • Aquest fons pot invertir un percentatge del 100% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia i, per tant, té un risc de crèdit molt elevat.

Menys risc
Potencialment menys rendiment

Més risc
Potencialment més rendiment

1

2

3

4

5

6

7

La categoria "1" No significa que la inversió estigui lliure de risc.

Condicions comercials del fons

ISIN Inversió mínima inicial Comissió de gestió

Comissió de
dipòsit

Repartiment
trimestral2

ES0174742009

1 participació

0,8%-0,9% anual sobre el patrimoni (*)

0,04% anual sobre el patrimoni

0,25%

(*) Comissió de gestió anual sobre el patrimoni, mínima del 0,8% i màxima del 0,9%, depenent de la rendibilitat del fons.

CONTRACTAR EN LÍNIA

SANTANDER EQUILIBRAT INCOME, FI

Un fons per rebre ingressos periòdics, a través de repartiment de dividends, si estàs disposat a assumir un risc moderat.

 • Fons Global amb objectiu, no garantit, de volatilitat anual al voltant del 7% (màxima: 10%), amb pagament de renda semestral mitjançant el repartiment de dividend3.
 • Inverteix en una selecció d'actius tant tradicionals (renda fixa, renda variable i altres fons d'inversió), com alternatius (futurs de dividend, arbitratge de fusions i adquisicions, estratègies de valor relatiu entre estils d'inversió, posicionament en corba deute sobirà (eurozona i EUA), entre d'altres, capaços de generar rendes recurrents a llarg termini.
 • Termini indicatiu de la inversió 5 anys.
 • Fons inscrit al registre de la CNMV amb el número 5055.
 • Consulta aquí el fullet, el DFI i la fitxa completa del Fons Santander Equilibrat Income, FI.
 • Aquest fons pot invertir un percentatge del 100% en emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia, per la qual cosa té un risc de crèdit molt elevat.

Menys risc
Potencialment menys rendiment

Més risc
Potencialment més rendiment

1

2

3

4

5

6

7

La categoria "1" No significa que la inversió estigui lliure de risc.

Condicions comercials del fons

ISIN Inversió mínima inicial Comissió de gestió

Comissió de
dipòsit

Repartiment trimestral2

ES0170382008

1 participació

1,1%-1,3% anual sobre el patrimoni (**)

0,1% anual sobre el patrimoni

1,50%

(**) Comissió de gestió anual sobre el patrimoni, mínima de l’1,1% i màxima de l’1,3%, depenent de la rendibilitat del fons.

CONTRACTAR EN LÍNIA

Quins riscos implica invertir en aquests fons d'inversió?

Invertir en fons d'inversió mixtos implica assumir un nivell de risc determinat que dependrà de la composició de cada fons, de les fluctuacions del mercat i d'altres factors associats a la inversió en valors.

En general, invertir en fons implica assumir els riscos següents:

 • DE CRÈDIT
  És el risc que l'emissor no pugui atendre el pagament del principal i de l'interès. Les agències de qualificació creditícia assignen ratings de solvència probable. Les emissions amb rating elevat presenten un risc de crèdit reduït, mentre que la no existència o la baixa qualificació creditícia determinen l'assumpció d'un risc de crèdit alt. Aquests fons tenen un màxim d'exposició a emissions de renda fixa de baixa qualitat creditícia del 10% (Defensiu Genera), 25% (Equilibrat Income).

 • DE MERCAT
  És el risc general existent pel fet d'invertir en qualsevol tipus d'actiu. La cotització dels actius depèn de la marxa dels mercats financers, de la situació de l'economia mundial i de les circumstàncies polítiques i econòmiques dels respectius països.

Risc per inversió en renda variable: volatilitat. El preu dels actius de renda variable pot oscil·lar de forma significativa.

Risc de tipus d'interès: les fluctuacions dels tipus d'interès afecten el preu dels actius de renda fixa. Les pujades de tipus poden afectar negativament, mentre que les baixades determinen augments de preu. La sensibilitat de la renda fixa a les fluctuacions dels tipus d'interès augmenta com més gran és el seu termini de venciment.

Risc de tipus de canvi: com a conseqüència de la inversió en actius denominats en divises diferents de la divisa de referència de la participació s'assumeix un risc derivat de les fluctuacions del tipus de canvi. Aquests fons tenen un risc divisa màxim del 30%.

Risc d'invertir en mercats emergents: aquestes inversions poden ser més volàtils que les dels mercats desenvolupats a causa de governs més inestables, risc de nacionalització o expropiació, inestabilitat social, política i econòmica. A més, el volum de negoci d'aquests actius és considerablement menor, la qual cosa provoca una manca de liquiditat i una alta volatilitat dels preus. Aquests fons tenen un màxim d'exposició a països emergents del 10% (Defensiu Genera), 25% (Equilibrat Income).

Risc de concentració geogràfica o sectorial: la concentració de les inversions en un únic país determina que les condicions econòmiques, polítiques i socials d'aquest país tinguin un impacte important sobre la rendibilitat de la inversió. De la mateixa manera, la rendibilitat d'un fons que concentra les seves inversions en un sector econòmic estarà molt lligada a la situació de les empreses d'aquest sector, ja que afronten els mateixos obstacles, problemes i normatives. Aquesta concentració pot fer que aquests valors reaccionin de forma similar i més harmonitzada a aquestes condicions de mercat o a d'altres. No obstant això, aquest impacte es podria mitigar en el supòsit d'invertir en una cartera més diversificada, ja que no tots els actius es comportarien de la mateixa manera al mateix temps. A més, s'hauria d'afegir el risc de liquiditat que podria afectar les condicions de compra o venda del fons.

 • DE LIQUIDITAT
  La inversió en valors de baixa capitalització o en mercats amb una dimensió reduïda i un volum de contractació limitat pot privar de liquiditat a les inversions i això, a la vegada, pot afectar les condicions de compra o venda del fons.

 • DE SOSTENIBILITAT
  Aquests riscos corresponen a esdeveniments o condicions mediambientals, socials o de governança. El risc de sostenibilitat de les inversions dependrà, entre altres, de la mena d'emissor, el sector d'activitat o la seva localització geogràfica.

 • D'INVERSIÓ EN INSTRUMENTS FINANCERS DERIVATS
  L'ús d'instruments financers derivats serveix com a cobertura dels riscos de les inversions. No obstant això, també comporta riscos - la correlació imperfecta entre el valor de l'instrument derivat i l'objecte de cobertura pot fer que no s'obtingui el resultat previst. - el palanquejament, les variacions del preu del subjacent poden multiplicar les pèrdues de valor de la cartera. - derivats no negociats en mercats organitzats poden implicar el risc d'incompliment de la contrapart, a causa de la inexistència d'una cambra de compensació que asseguri el bon desenvolupament de les operacions.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Gamma Generació de Rendes

Icon / check Created with Sketch. Per als qui busquen la possibilitat de complementar ingressos.

Icon / check Created with Sketch. Gestió flexible i professional conforme al perfil de risc.

Icon / check Created with Sketch. Inverteix en actius tradicionals i alternatius.

Et pot interessar

×
${loading}
×