¿Qué es Línea CESCE COVID-19?

Una línia de cobertura asseguradora de fins a 2.000 milions d’euros, en dos trams, amb càrrec al Fons de Reserva dels Riscos de la Internacionalització.

Les cobertures seran atorgades per CESCE en nom propi i per compte de l’Estat, a l’empara del que preveuen la Llei 8/2014, de 22 d’abril; el Reial decret 1006/2014, de 5 de desembre, i el que estableix el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.

Les empreses que compleixin els criteris d’elegibilitat tindran accés a aquestes cobertures per a crèdits de circulant a través de les entitats financeres, entre les quals hi ha Banco Santander, mitjançant la formalització de noves operacions de finançament o renovació de les existents.

La Línia està subjecta a la normativa d’ajuts d’Estat de la Unió Europea.

A quines empreses va dirigida la Línia de cobertura de circulant COVID-19?

A empreses espanyoles considerades petites i mitjanes empreses d’acord amb la definició de l’annex I del Reglament UE 651/2014 de la Comissió, així com altres empreses de mida més gran, sempre que siguin entitats no cotitzades (ni l’empresa deutora ni la seva matriu), en les quals es presentin les circumstàncies següents:

  • Que es tracti d’empreses internacionalitzades o en procés d’internacionalització, que compleixin almenys un dels requisits següents:
  • Empreses en què el negoci internacional, reflectit en la seva última informació financera disponible, representi almenys un terç (33%) de la seva xifra de negocis.
  • Empreses que siguin exportadores regulars (aquelles empreses que hagin exportat regularment durant els últims quatre anys, independentment de l’import exportat).
  • Que l’empresa s’enfronti a un problema de liquiditat o de falta d’accés al finançament resultat de l’impacte de la crisi de la COVID-19 en la seva activitat econòmica.

¿Quin és l’import màxim dels préstecs per client amb la línia i terminis màxims1?

  • Per a crèdits amb venciment posterior al 31.12.2020, el principal no pot excedir de:
  • Dues vegades la despesa anual en costos de personal de la persona deutora durant l’any 2019, o l’últim any disponible. Per a empreses creades després de l’1.01.2019, el crèdit no pot superar el cost salarial estimat per als primers dos anys d’operacions; o
  • El 25% dels ingressos totals de la persona deutora el 2019; o
  • Amb la justificació apropiada (pot estar basada en declaracions de la persona deutora) sobre les seves necessitats de liquiditat, l’import del crèdit es pot incrementar per cobrir les necessitats dels 18 mesos següents per a les pimes i de 12 mesos per a empreses grans.
  • Per a crèdits que s’amortitzin abans del 31.12.2020, l’import de principal del crèdit pot superar el que s’ha recollit abans, sempre que es justifiqui apropiadament i es mantingui la proporcionalitat de l’ajuda.

El termini màxim dels crèdits pot assolir 5 anys des del seu atorgament.

Quines operacions de crèdit són elegibles amb aquesta línia de cobertura?

Són elegibles els crèdits de circulant necessaris per a la companyia exportadora, sense que en calgui una relació directa amb un contracte internacional o diversos, sempre que responguin a noves necessitats de finançament derivades de la crisi sanitària COVID-19 i no a situacions prèvies a la crisi actual.

El finançament assegurat no es podrà aplicar a la cancel·lació o l’amortització anticipada de deutes preexistents entre l’empresa i l’entitat financera. L’entitat financera assumeix el compromís de mantenir, almenys fins al 30 de setembre del 2020 o fins al venciment original si és posterior, els límits de les línies de circulant concedides als clients els crèdits dels quals rebin cobertura amb aquesta línia.

Amb aquesta línia es pot examinar la cobertura de crèdits de circulant atorgats a empreses elegibles signats posteriorment al 18 de març del 2020. El termini de vigència d’aquesta línia a efectes d’emissió de la cobertura és de 6 mesos des d’aquesta data, és a dir, fins al 18 de setembre del 2020.

Per a més informació sobre la Línia CESCE COVID-19, fes clic aquí.

Parlem?

Si en vols més informació, apropa’t a qualsevol de les nostres oficines.

Línia CESCE COVID-19

Et pot interessar

×
${loading}
×