Z7_3OKIGJ82O8NCC0Q58CBIE90HS5

Què és el Valor Cadastral d'un habitatge?

És el valor administratiu fixat de manera objectiva per a cada bé immoble.

Per determinar el valor esmentat es tenen en compte paràmetres com:

  • La localització de l’immoble.
  • Les circumstàncies urbanístiques que afecten el terra.
  • El seu valor de mercat i la seva aptitud per a la producció.
  • El cost d’execució material de les construccions.
  • L’ús i la qualitat d’aquestes.
  • L’antiguitat edificatòria.
  • El caràcter historicoartístic o altres condicions de les construccions.
  • Les circumstàncies i el valor de mercat del terra, etc.
    Amb caràcter general, el valor cadastral dels immobles no pot superar el valor de mercat. En el cas de béns immobles amb preu de venda limitat administrativament, el valor cadastral no pot superar en cap cas el preu esmentat. El valor cadastral d’una finca es pot actualitzar anualment mitjançant l’aplicació de coeficients aprovats per les lleis de pressupostos generals de l’Estat corresponents.
Z7_3OKIGJ82O8K440Q5KABB8MNRN0

Et pot interessar

×
${loading}
×