Z7_3OKIGJ82O84L60QPIUJEPJB9C1

Què és un aval bancari?

Un aval bancari és una garantia que el banc entrega a favor de la persona sol·licitant responent davant de terceres persones en una obligació de pagament, és a dir, el banc es converteix en persona avaladora i respondrà per la persona sol·licitant de l’aval en cas que aquesta no pugui efectuar el pagament que té convingut amb una tercera persona.

Quins són els requisits per obtenir un aval bancari?

Oferint un aval, el banc es fa responsable d’un possible deute futur de la persona sol·licitant, per la qual cosa corre un risc, igual com en els préstecs. El banc no ha de desemborsar els diners al moment (i és molt probable que mai ho arribi a fer), però igualment sol·licitarà una sèrie de requisits, que, normalment, són els mateixos que s’exigeixen en qualsevol operació d’actiu.

Els avals bancaris, en persones particulars, s’utilitzen sobretot com a garantia en els contractes de lloguer. La persona sol·licitant de l’aval ha de ser clienta del banc en qüestió, i aquest n’analitzarà el nivell de solvència i el compliment de pagaments i comprovarà els fons de què disposa. Si tot està en ordre, hi ha moltes possibilitats que avali per la quantitat sol·licitada. Per a això, la persona que demana l’aval ha de proporcionar les dades específiques de l’immoble que vol llogar, de la persona propietària d’aquest i de l’import que se sol·licita en l’aval.

Durada i terme d’un aval bancari

L’aval bancari pot tenir un termini indefinit, és a dir, sense caducitat, o, al contrari, una data final concreta. La quantia de l’aval està establerta, en el cas del lloguer d’un habitatge, pel nombre de mensualitats que sol·liciti la persona arrendadora. Una vegada aprovada l’operació, el banc atorgarà el document d’aval bancari a la persona sol·licitant que, al seu torn, en donarà una còpia a la persona arrendadora. La concessió de l’aval implica el pagament d’una sèrie de comissions per al client, com ara comissió d’estudi, de formalització i mensuals.

En el període de temps establert, i sempre que la persona sol·licitant no compleixi el que s’ha acordat en el contracte de lloguer, la persona arrendadora podrà sol·licitar al banc les mensualitats no abonades. Per a això, haurà de demostrar també l’impagament de les mensualitats esmentades. Una vegada s’hagin abonat les mensualitats, el banc les podrà reclamar a la persona sol·licitant.

Si el termini de durada de l’aval expira sense cap incidència, el mateix banc tancarà l’aval i donarà l’operació per finalitzada. El client avalat haurà de recuperar l’aval físic per poder-lo cancel·lar adequadament.

Z7_3OKIGJ82O84L60QPIUJEPJB9S0

Et pot interessar

×
${loading}
×