Què és palanquejament financer?

El palanquejament financer consisteix, bàsicament, a endeutar-se per invertir i hi acostumen a recórrer tant empreses com particulars. L’ús d’aquest sistema d’inversió està en auge entre els inversors.

El seu funcionament consisteix a recórrer al deute, que permet a l’usuari invertir més capital del que té gràcies al que ha demanat. Aquest mètode té com a característica que permet fer una inversió encara que no es disposi de tots els diners necessaris per fer-la, i al mateix temps es pot maximitzar la rendibilitat del que s’inverteix per la implicació de més capital, de manera que si l’operació surt bé, els beneficis creixen considerablement.

A més, el fet que el palanquejament financer ens permeti invertir més capital del que tenim fa que els beneficis (o les pèrdues) que deriven de l’operació siguin més grans que si només haguéssim utilitzat el nostre capital.

El mètode es pot dur a terme sol·licitant deute o a través de derivats financers. Com més deute es faci servir, més gran serà el grau de palanquejament financer. En l’operació de palanquejament l’inversor ha de tenir en compte els interessos que ha de pagar pels diners prestats, que podrien afectar els guanys de manera negativa.

Per tot això, el balanç final d’un palanquejament financer pot ser positiu —si l’operació genera beneficis en la inversió—, negatiu —si experimentem pèrdues en el capital invertit— o neutre —quan la rendibilitat obtinguda és igual al capital invertit.

Com es calcula el palanquejament financer

Per calcular el grau de palanquejament financer és habitual utilitzar mesures fraccionades, de manera que si parlem d’un palanquejament d’1:2, estem dient que per cada euro invertit del nostre capital, en realitat estem invertint dos euros (un de propi i un altre de prestat) i, per tant, el deute també puja a un euro. Hi ha una fórmula per calcular el palanquejament financer d’una inversió:

       Valor de la inversió

Palanquejament financer= 1: ---------------------------------

     Recursos propis invertits

Suposem, per exemple, que hem invertit 2.000 euros dels nostres diners, però el valor total de la inversió és de 20.000 euros. En aquest cas, estarem recorrent a deute o a productes derivats per augmentar el capital de l’operació. En aquest cas, segons la fórmula anterior, el palanquejament serà d’1:10.

    20.000

Palanquejament financer de la inversió= 1: ---------- = 1:10

      2.000

Et pot interessar

×
${loading}
×