Què és prorrateig?

Prorratejar significa dividir proporcionalment una quantitat. Per tant, el prorrateig és el repartiment proporcional d’una quantitat o un cost entre diferents apartats o persones.

El prorrateig de pagues

Es tracta d’un concepte que es fa servir habitualment en l’àmbit laboral. El “prorrateig de pagues” vol dir que la quantitat corresponent a les gratificacions extraordinàries del salari brut anual no s’abona al treballador en dues pagues extres (que normalment es cobren el juny/juliol i el desembre), sinó que el seu import es divideix (es prorrateja) entre 12 mesos i es paga en parts iguals amb cada nòmina mensual, és a dir, que si un treballador té les “pagues extres prorratejades”, cobrarà 12 pagues l’any, i no 14. La quantitat és la mateixa, el que canvia és la manera de percebre-la.

El prorrateig en altres àmbits

El prorrateig és també un concepte utilitzat en l’àmbit comptable quan es fa referència a certes despeses o costos que es reparteixen proporcionalment. Per exemple, quan es reparteixen els costos indirectes de producció (com els de llum, telèfon, Internet, aigua, neteja, lloguer del local...) entre els diferents departaments d’una empresa. Això és el que en comptabilitat es denomina prorrateig primari.

També s’aplica el prorrateig en l’IVA quan un empresari no té obligació de fer repercutir aquest impost en totes les seves factures (ja que hi ha activitats que n’estan exemptes), però sí en algunes. En aquest cas, el prorrateig consisteix a deduir l’IVA suportat només de les activitats que han generat el dret efectiu de deduir-ho. Aquí el prorrateig es calcula en forma de percentatge, que s’obté en dividir l’import de les factures de béns o serveis als quals ha aplicat l’IVA entre el total d’operacions que ha efectuat en el període. El resultat es multiplica per 100 per obtenir el percentatge final de prorrata que ha d’aplicar a les despeses que ha tingut (a l’IVA que ha pagat).

Un altre camp en el qual és possible prorratejar és en una oferta pública de valors, quan la demanda (d’accions) és superior a l’oferta, o bé en una oferta pública d’adquisició (OPA), quan el nombre d’accions que els socis estan disposats a vendre a l’entitat oferent és superior al que aquesta volia comprar. En aquest cas, l’entitat que presenta l’OPA està obligada a efectuar un prorrateig, és a dir, ha d’efectuar les seves adquisicions de manera proporcional entre els accionistes que van acceptar la seva oferta.

Un altre cas més en què s’utilitza el prorrateig és en les comunitats de veïns. Cada propietari té una quota de participació en la comunitat que es fixa tenint en compte la superfície del seu habitatge o local en relació amb la superfície total de l’edifici. En funció de la seva quota de participació, les despeses generals de l’immoble, i les derrames o els ingressos de la comunitat, si n’hi ha, es prorratejaran entre tots els propietaris en funció de la seva quota de participació.

Et pot interessar

×
${loading}
×