Z7_3OKIGJ82O8K440Q5GU53PQ72I0

Què és l'Euríbor en les hipoteques?

L’euríbor (acrònim d’Euro InterBank Offered Rate, o referència interbancària a un any) és l’índex més utilitzat per calcular la revisió dels tipus d’interès variable en les hipoteques. Es tracta d’un tipus d’interès de referència oficial que es calcula com la mitjana aritmètica simple mensual dels valors diaris als quals es presten diners entre si els principals bancs europeus.

En els préstecs hipotecaris a interès variable, el tipus d’interès al qual la persona prestatària ha de tornar la quantitat prestada està format per un percentatge fix i un índex de referència, que habitualment és l’euríbor. El tipus d’interès es revisa semestral o anualment i varia en funció de l’evolució de l’índex al qual estigui referenciat, de manera que les quotes mensuals que ha de pagar la persona hipotecada poden pujar o baixar. Per tant, la relació entre euríbor i préstecs hipotecaris és estreta i vinculant.

En els primers dies hàbils de cada mes, el Butlletí Oficial de l’Estat publica la dada de l’euríbor corresponent al mes anterior. La hipoteca especificarà quina data es prendrà per obtenir el valor oficial de l’euríbor que es tindrà en compte per revisar les quotes, si el del mes anterior a la data de revisió o un altre.

Z7_3OKIGJ82O8K440Q5GU53PQ72I1

Et pot interessar

×
${loading}
×