Z7_3OKIGJ82OO9360QJNIHCBMNU87

Què és un fons d'inversió de renda fixa?

Els fons d'inversió de renda fixa són aquells productes d'inversió col·lectiva en els quals el patrimoni dels estalviadors s'inverteix en actius de renda fixa, és a dir, emissions de deute com ara bons, obligacions, lletres del tresor o pagarés, realitzades per governs o empreses.

Els fons d'inversió de renda fixa són instruments d'estalvi i inversió que porten associat un baix risc i una rendibilitat inferior a la d'altres fons.

Que es denominin de renda fixa no vol dir que aquestes emissions de deute no cotitzin als mercats (igual que ho fan les accions) i que pugin variar el seu preu; de fet, el seu preu oscil·larà segons els canvis en els tipus d'interès i del risc creditici dels estats o companyies emissores. El terme "fix" fa referència al termini de venciment de les obligacions i al rendiment o “cupó”: els interessos que paga l'emissor del deute, si és manté fins al seu venciment.

Classificació dels fons d'inversió de renda fixa

Segons l'exposició al risc divisa; és a dir, al risc originat per la variació dels tipus de canvi en les divises en les inversions realitzades en moneda estrangera, aquests fons poden ser:

  • Renda fixa euro: un màxim del 10% de l'exposició total en risc divisa.
  • Renda fixa internacional: possibilitat de tenir més del 10% de l'exposició total en risc divisa.

Així mateix, dins dels fons d'inversió mixtos, que combinen exposicions a renda variable i renda fixa en diferents proporcions, podem trobar:

  • Renda fixa mixta euro: fons en els quals menys del 30% de l'exposició total es realitza en renda variable i en els quals la suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats fora de la zona euro, més l'exposició al risc divisa, no supera el 30%.
  • Renda fixa mixta internacional: l'exposició total a renda variable segueix essent inferior al 30% del total, però la suma de les inversions en valors de renda variable emesos per entitats situades fora de la zona euro, més l'exposició al risc divisa, pot superar el 30%.

Descobreix més sobre com funciona la renda fixa i descobreix l'oferta de fons d'inversió de renda fixa que gestiona Santander Asset Management. Recorda que pots obtenir més informació sobre els fons d'inversió de renda fixa al nostre web.

Z7_3OKIGJ82OO9360QJNIHCBMNUO6

Et pot interessar

×
${loading}
×