Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDLVK2

Què és disponibilitat informàtica?

La creixent dependència de la informació i dels sistemes de TI que l’emmagatzemen i processen, així com dels serveis professionals que es presten internament o per tercers, fa necessari que les organitzacions implementin estratègies que assegurin que aquests estaran disponibles sempre que sigui necessari.

Què és?

Centrant-nos en el camp de la seguretat informàtica i de la informació, la disponibilitat informàtica és la característica o la capacitat d’assegurar la fiabilitat i l’accés oportú a les dades i els recursos que els suporten per part dels individus autoritzats, és a dir, que el necessiten per desenvolupar les seves activitats.

Com aconseguim la disponibilitat de la informació?

Els dispositius de xarxa (routers, switches, etc.), els equips de TI (servidors, cabines de discos, etc.) i les aplicacions han de proveir la funcionalitat adequada de manera predictible i eficient, quan és requerida. A més, aquests s’han de recuperar d’interrupcions d’una manera segura i ràpida perquè la productivitat no es vegi afectada.

Per a això les organitzacions defineixen i implementen estratègies de continuïtat/disponibilitat de les dades que asseguren que la informació i, conseqüentment, els sistemes que la suporten estaran disponibles quan sigui necessari. Alguns exemples de mesures per assegurar la disponibilitat són:

  • Còpies de seguretat de la informació (backups de dades i configuracions).
  • Realització d’imatges de discos.
  • Implementacions de sistemes RAID de discos.
  • Implementacions de sistemes en clúster.
  • Configuració de commutació per error d’uns sistemes als altres.
  • Balanceig de càrrega entre màquines/sistemes.
  • Redundància en les línies elèctriques i de dades.
  • Coubicació de les instal·lacions internament i externament.

Exemples de pèrdua de disponibilitat

Els atacs WannaCry (un tipus de programari de segrest), que van patir múltiples organitzacions de diversos països l’any 2017, en què s’encriptava la informació que hi havia als equips infectats, va fer que moltes empreses haguessin d’interrompre la seva activitat fins que els equips es van poder desinfectar i la informació (dades i configuracions) es va poder recuperar mitjançant còpies de seguretat.

La disponibilitat és un dels pilars de la seguretat de la informació, juntament amb la integritat i la confidencialitat. El seu assegurament hauria de ser prioritari per a qualsevol organització, per evitar pèrdues de productivitat per interrupcions del servei que presten si la informació o els sistemes que la suporten no estan disponibles.

Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCIDLVK3

Et pot interessar

×
${loading}
×