Z7_3OKIGJ82O06V60QTOC6JBGDS12

Com es calcula el valor cadastral d'un habitatge?

El valor cadastral és el valor monetari que l'Administració assigna a cada bé immoble. Aquest valor s'inclou al Cadastre immobiliari, el registre administratiu, el registre que depèn del Ministeri d'Hisenda i que recull les característiques físiques, econòmiques i jurídiques de tots els béns immobles. Per calcular el valor cadastral del teu habitatge o local es tenen en compte diversos factors, per exemple, com ara la localització de l'immoble, el cost de l'execució material de la construcció, la superfície construïda, l'antiguitat, l'entorn, l'ús del sòl, etc. Aquesta xifra serveix per determinar la capacitat econòmica del propietari, per això s'utilitza per calcular la quantia de determinats impostos, com ara l'Impost de béns immobles (IBI) o el que grava la renda de les persones físiques (IRPF).

Per això t'expliquem amb més detall què és i com es pot calcular el valor cadastral d'un habitatge.

Què és el Cadastre immobiliari

El Cadastre immobiliari és el registre administratiu dependent del Ministeri d'Hisenda on figuren tots els béns immobles, ja siguin urbans, rústics o de característiques especials (aeroports, autopistes, centrals nuclears, etc.). La inscripció és obligatòria i gratuïta, la qual cosa el diferencia del Registre de la propietat.

Algunes de les dades que conté aquest cens són d'accés públic. D'aquesta manera, qualsevol persona interessada pot accedir a la seu electrònica del Cadastre i consultar, d'un immoble concret, el tipus que és (urbà, rústic o de característiques especials), la superfície construïda, l'ús, una representació gràfica de la planta i també la refèrencia catastral. Aquesta referència està formada per un codi de 20 caràcters que identifica l'habitatge o el local i que s'utilitza en determinades transaccions, com ara una compravenda o una herència, per tal de dotar-les de més seguretat.

Al Cadastre figuren altres dades a les quals només poden accedir el titular de l'immoble, les administracions i qui acrediti un interès legítim. En aquesta informació s'inclou el valor cadastral.

Com es llegeix la referència cadastral

Cada un dels 20 caràcters (números y lletres) de la referència cadastral d'un immoble té un significat assignat pel Cadastre. Per a un bé immoble urbà seria el següent:

 • Els set primers dígits fan referència a la ubicació de l'immoble.
 • Els set dígits següents identifiquen el full del plànol cadastral.
 • Les següents quatre xifres indiquen l'immoble dins de la finca (per exemple, el pis concret dins d'un edifici).
 • Els dos últims caràcters són dos dígits de control.

Per a un bé immoble rústic el significat dels 20 caràcters seria així:

 • Els dos primers números identifiquen la província.
 • Els tres següents números fan referència al municipi.
 • El següent dígit és el sector o zona de concentració parcel·lària.
 • Els tres dígits següents identifiquen el polígon.
 • Els cinc següents identifiquen la parcel·la dins del polígon.
 • Els quatre números següents identifiquen l'immoble dins de la parcel·la.
 • Els dos últims són dígits de control.

Com es pot consultar el valor cadastral pas a pas?

Per conèixer la informació sobre el valor cadastral d'un immoble, el seu propietari, representant o autoritzat (o qui acrediti un interès legítim), pot fer-ho:

 • A través de la seu electrònica del Cadastre amb certificat digital, DNIe o sistema cl@ve.
 • Adreçant-se a l'oficina territorial (gerència) de Cadastre a la seva província, sol·licitant cita prèvia en la Línia directa del Cadastre (902 37 36 35 - 91 387 45 50) i presentant la documentació que acrediti la titularitat de l'immoble.
 • I en els punts d'informació cadastral, que es troben generalment en els ajuntaments.

Per a què serveix el valor cadastral

Originalment, la informació cadastral té un objecte tributari. Les diferents administracions utilitzen el valor cadastral per calcular la quantia que has de pagar en determinats impostos relacionats amb el teu habitatge. D'aquesta manera:

 • El valor catastral és la base de l'Impost de béns immobles (IBI), gestionat pels ajuntaments.
 • També és  un factor més a tenir en compte a la declaració de la renda. L'habitatge habitual o els béns immobles destinats a activitats comercials no generen rendiments a efectes de l'IRPF. Això no obstant, per a la resta d'immobles urbans (habitatges buits que no són els d'ús habitual o garatges i locals no llogats, per exemple), Hisenda estableix una imputació de rendes immobiliàries, en entendre que generen un benefici al seu titular.
 • En alguns casos, el valor cadastral es fa servir per calcular l'Impost de transmissions patrimonials quan vens o compres un habitatge de segona mà (sol suposar entre el 6 i el 10% del valor real de l'immoble, que algunes comunitats autònomes calculen aplicant un coeficient multiplicador sobre el valor cadastral de l'immoble).
 • Finalment, el valor cadastral es té en compte en l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (la coneguda com a plusvàlua municipal), que recapten (potestativament) els ajuntaments.

Què influeix en el valor cadastral

Per a Hisenda, el valor cadastral és allò que val el teu habitatge, independentment del que hagis pagat per l'habitatge o l'import de la teva hipoteca. Per això, és el mateix ministeri, a través del Cadastre, el que determina quina és la xifra. I ho fa tenint en compte, entre d'altres, els següents aspectes, adaptats per a cada municipi:

 • La localització de l'immoble, les circumstàncies urbanístiques que afecten el sòl i la seva aptitud per a la producció.
 • El valor del sòl, el valor de la construcció i les despeses i beneficis de l'activitat empresarial de producció.
 • El cost d'execució material de les construccions, la seva antiguitat, qualitat, caràcter històric-artístic o altres condicions de l'immoble.

Generalment, el valor cadastral no pot superar el preu que l'habitatge tindria en el mercat. La seva actualització es realitza aplicant uns coeficients que s'aproven a les Lleis de pressupostos generals de l'Estat i busca aproximar el valor cadastral al valor actual de mercat dels béns immobles.

Com es calcula el valor cadastral d'un habitatge

Com acabem de veure, el valor cadastral d'un immoble l'assigna Hisenda, però si vols conèixer quin és el valor cadastral del teu habitatge ho pots fer de les maneres següents:

 • consultant el rebut de l'IBI, on també s'indiquen el valor del sòl i de la construcció;
 • a la teva declaració de la renda;
 • a la seu electrònica del Cadastre utilitzant un certificat digital o DNIe;
 • en els punts d'informació cadastral,
 • o a la gerència territorial que el Cadastre té a la teva província, presentant la documentació que acrediti que ets el titular de l'immoble.

Si no pots consultar el valor cadastral de cap de les anteriors maneres, però saps quant has pagat per l'IBI, pots calcular el valor cadastral d'un immoble si també coneixes el gravamen que s'ha aplicat, dividint l'import de l'impost entre el gravamen. Per exemple, si has pagat 500 € d'IBI pel teu pis i el gravamen que aplica el teu ajuntament és del 0,5%, el seu valor registral serà 100.000 €.

I si necessito modificar dades del cadastre?

Al Cadastre figuren dades com ara el titular de l'habitatge, la superfície construïda, l'antiguitat… dades que poden variar amb el temps. Si es produeix alguna modificació, necessites comunicar-la al Cadastre perquè quedi reflectida al seu cens i perquè, a més, pot alterar el valor cadastral que s'assigna a l'immoble i que determina els impostos que has de pagar per ell.

Alguns dels canvis que hauràs de notificar al Cadastre respecte d'un immoble són els següents:

 • L'adquisició de la propietat correspon a qui adquireix la propietat, segons estableix la llei (art. 9 i 13 del Reial decret legislatiu 1/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del cadastre immobiliari) tot i que també ho podria fer qui ven (donar de baixa, art.15 de l'esmentada llei)
 • Les variacions en la quota de participació que correspongui a cadascun dels cònjuges en els béns immobles comuns.
 • La reforma o ampliació de l'immoble (ja sigui total o parcial) o la realització de noves construccions.
 • La demolició (total o parcial) de construccions.
 • La segregació, divisió, agregació i agrupació d'immobles.
 • La constitució del règim de divisió horitzontal sobre els béns immobles.
 • La modificació de l'ús d'immobles o locals que formin part d'edificacions.

En alguns casos la normativa eximeix de l'obligació de declarar aquestes modificacions, per exemple, quan l'acte o negoci es formalitzi en escriptura pública o bé s'hagi sol·licitat la seva inscripció en el Registre de la propietat.

Per sol·licitar una modificació de les dades cadastrals, torna a adreçar-te a la seu electrònica, a la gerència territorial o al teu ajuntament. En aquest enllaç del web del Cadastre pots consultar quines modificacions has de declarar i quines no fa falta.

Z7_3OKIGJ82O06V60QTOC6JBGDS13

Et pot interessar

×
${loading}
×