Diferències entre dipòsits i fons d'inversió

Dipòsits bancaris i fons d'inversió són dos productes financers en què podem invertir els nostres diners però que tenen característiques diferents.

Un dipòsit a termini és un producte bancari destinat a l'estalvi en el qual el client deixa els seus diners en una entitat bancària durant un termini determinat a canvi de rebre a la finalització d'aquest termini la quantitat dipositada més els interessos acordats.

Un fons d'inversió és una institució d'inversió col·lectiva formada pel patrimoni de molts inversors que una entitat gestora inverteix en diferents productes financers. Els rendiments que s'aconsegueixin mitjançant aquestes inversions es repartiran entre els inversors (anomenats partícips) en proporció a la seva participació en el fons.

D'aquestes dues definicions podem extreure les principals diferències entre dipòsits i fons d'inversió:

Rendibilitat i risc

En un dipòsit bancari, el client sempre coneix la rendibilitat que li generarà el capital que ha dipositat al banc, ja que els interessos es pacten entre client i entitat. En cas d'insolvència, el Fons de Garantia de Dipòsits cobreix els diners dipositats en entitats bancàries espanyoles fins a un màxim de 100.000 euros per client i entitat.

Per la seva banda, un fons d'inversió no ofereix una rendibilitat fixa, sinó que el rendiment obtingut dependrà de com es comportin els actius financers en què s'inverteixi el patrimoni del fons. La recuperació de la inversió no està garantida.

Liquiditat

Quant a la liquiditat, els dipòsits a termini tenen una data de venciment, de manera que els diners dipositats no es poden retirar abans que es compleixi aquesta data sense abonar una penalització o una comissió per cancel·lació anticipada.

En general, els fons d'inversió estan dotats de liquiditat total, perquè les operacions de venda de participacions (reemborsament) es poden realitzar en qualsevol moment, ja que el seu valor liquidatiu (el preu de cada participació) es calcula diàriament.

Com a excepció, alguns fons amb característiques especials (com ara els hedge funds) poden fixar períodes mínims de permanència abans de permetre un reemborsament; altres fons poden cobrar una comissió de reemborsament si la venda de les participacions es realitza fora de determinats períodes, i també hi ha fons que només permeten el reemborsament a les finestres de liquiditat establertes.

Fiscalitat

Pel que fa a la fiscalitat, els interessos generats per un dipòsit a termini fix tributen a la declaració de la renda en el moment en què es perceben. Són rendiments del capital mobiliari que s'integren a la base imposable de l'estalvi.

Per la seva banda, els diners invertits en un fons d'inversió no tributen fins que no es retiren del fons. El traspàs entre fons està exempt de pagar impostos, encara que s'hagin obtingut guanys. Només quan es reemborsen les participacions és quan s'ha de pagar pel rendiment obtingut (positiu o negatiu), que té la consideració de guany o pèrdua patrimonial i que s'integra a la base imposable de l'estalvi a la declaració de la renda.

Si hi estàs interessat, pots obtenir més informació sobre fons d'inversió al nostre web.

Descobreix-ne més sobre els fons d'inversió amb els nostres vídeos de formació financera o escoltant l'episodi sobre els avantatges d'invertir en fons del podcast Santander AM Aprenent a invertir.


Et pot interessar

×
${loading}
×