Z7_3OKIGJ82OO9360QJNIHCBMNQL0

Com funcionen els fons d'inversió?

Un fons d'inversió agrupa el patrimoni que han aportat un gran nombre d'inversors amb l'objectiu de realitzar inversions en determinats actius financers.

Per entendre com funcionen els fons d'inversió és important saber quins actors hi intervenen:

  • Partícips: és la persona, física o jurídica, que inverteix en un fons d'inversió.
  • Societat gestora: és qui pren les decisions d'inversió i dirigeix el capital que han aportat els partícips a la compra de diferents actius financers que constitueixen la cartera del fons.
  • Entitat dipositària: s'encarrega de custodiar els actius i el patrimoni del fons i controla l'activitat de la gestora en benefici dels partícips.
  • CNMV (Comissió Nacional del Mercat de Valors): organisme encarregat de supervisar i inspeccionar els mercats de valors espanyols i l'activitat de tots els qui hi intervenen. Els fons estan regulats per una normativa que posa els límits a la forma en què la societat gestora pot invertir els diners, per tal d'assegurar un nivell mínim de diversificació, liquiditat i transparència.

Com funcionen realment els fons d'inversió per poder invertir-hi

Per invertir en un fons d'inversió, l'estalviador compra participacions. Llevat d'algunes excepcions en què els fons marquen un llindar mínim d'inversió, qualsevol inversor pot comprar i vendre participacions en un fons en el moment que triï.

La compra de participacions s'anomena subscripció i la venda, reemborsament. Cada partícip és propietari d'una part del patrimoni del fons (un determinat nombre de participacions), en proporció al valor de les seves aportacions.

El valor del patrimoni del fons d'inversió pot augmentar o disminuir en funció de les subscripcions o reemborsaments de participacions que es produeixin i de com fluctuïn en el mercat els actius que componen la cartera del fons. Aquest increment (o disminució) s'atribueix proporcionalment als partícips en funció del nombre de participacions que posseeixin.

El valor liquidatiu és el preu de cada participació en un determinat moment i es calcula de forma diària dividint el patrimoni total del fons (incloses les noves aportacions, la variació del valor dels actius financers i descomptats els reemborsaments i les comissions de gestió i dipòsit) entre el nombre de participacions en circulació:

Patrimoni del fons

Valor liquidatiu=   --------------------------------------

Nre. de participacions en circulació

El patrimoni del fons pot augmentar o disminuir per dues raons: l'entrada o sortida de partícips o per les variacions del valor de mercat dels actius que componen la cartera en què s'inverteix. La variació del valor dels actius financers en què s'ha invertit el patrimoni determinarà que el fons d'inversió obtingui resultats positius o negatius.

La rendibilitat que genera un fons d'inversió es calcula com el percentatge de variació del valor liquidatiu entre la data de subscripció de les participacions i la data del reemborsament, i pot ser positiva o negativa.

L'operativa dels fons d'inversió es completa amb el traspàs entre diferents fons, que es produeix quan es reemborsen participacions d'un fons i tot seguit se subscriuen participacions en un altre.

Si vols saber més sobre els diferents tipus de fons d'inversió, pots consultar més informació al nostre web.

Z7_3OKIGJ82OO9360QJNIHCBMNQL1

Et pot interessar

×
${loading}
×