Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCID9K73

Què són Remeses?

Les remeses són una forma de pagament o cobrament que consisteix en l’emissió d’un import corresponent a una factura d’una venda o d’un servei prestat.

Una remesa és un document pel qual donem l’ordre al banc perquè gestioni el cobrament o el pagament d’un conjunt de compravendes efectuades.

En la remesa de cobrament s’efectua un gir en què s’extreuen dels comptes dels compradors (denominats lliurats) els imports corresponents a les factures incloses en la remesa, que s’ingressen directament al compte del venedor (o cedent). Perquè l’operació es pugui dur a terme, el client hi ha d’haver donat prèviament el consentiment a través d’un mandat SEPA, pel qual autoritza al banc a fer la domiciliació.

També es pot tractar d’una remesa de pagament, en la qual s’ordena al banc l’abonament dels saldos pendents a proveïdors.

En tots dos casos el banc és un simple mitjancer de la gestió del cobrament o pagament d’acord amb les instruccions que li hagin donat el venedor o el comprador. Per tant, l’entitat financera no és responsable del bon resultat de l’operació.

Tipus de remeses

En funció de la data de pagament hi ha dos tipus de remeses:

  • Pagables a la vista: el pagament de l’import es fa efectiu en el moment en què es presenta la remesa.
  • Pagables a termini: el banc abona l’import corresponent a la remesa en una data predeterminada.

Per a operacions internacionals i en funció de la documentació que forma les remeses, es classifiquen en dos tipus:

  • Simples: quan només porten documents financers, com ara xecs, rebuts o pagarés.
  • Documentàries: quan porten documents comercials que poden anar acompanyats o no d’un document financer, com una factura comercial, un document de transport, un certificat o una pòlissa d’assegurança.

Avantatges de les remeses

Les remeses tenen l’avantatge que permeten executar diversos rebuts d’una sola vegada, de manera que estalvien temps i gestions. A més, solen ser una forma de pagament o cobrament força efectiva, ja que s’entén que hi ha un acord previ entre les dues parts per fer els pagaments o els cobraments d’aquesta manera.

Z7_3OKIGJ82OO4H00QPPAPCID9KN2

Et pot interessar

×
${loading}
×