Z7_3OKIGJ82O8K440QPV9TKPP5LM6

Què és impost de societats?

L’impost de societats és un tribut que grava els beneficis que obtenen les empreses i altres entitats amb personalitat jurídica que tenen la residència en territori espanyol.

Característiques de l’impost de societats

L’impost de societats té caràcter directe, personal, proporcional i periòdic, és a dir:

És directe, perquè grava l’obtenció d’una renda per part de la societat, així reflecteix directament la capacitat econòmica d’aquesta societat mercantil.

És personal, perquè l’impost fa referència a una persona determinada, en aquest cas, una persona jurídica.

És proporcional, ja que el seu tipus impositiu és sempre el mateix (el 25% per al tipus de gravamen general, tot i que existeixen tipus més reduïts per a determinades entitats, com les de nova creació, cooperatives, entitats sense ànim de lucre o societats i fons d’inversió).

És periòdic, perquè és un impost que cal pagar periòdicament, el període impositiu és cada exercici econòmic de l’empresa (un període de 12 mesos que, per defecte, finalitza el 31 de desembre de cada any).

La base imposable sobre la qual s’aplica l’impost de societats correspon, a grans trets, al benefici comptable de l’empresa en l’exercici (ingressos menys despeses), al qual se li resten les bases imposables negatives d’exercicis anteriors, si n’hi ha.

Exempcions en l’impost de societats

Del pagament d’aquest impost queden exclosos els ens que formen part del sector públic. Altres entitats, com institucions sense ànim de lucre, ONG, col·legis professionals, associacions empresarials, sindicats o partits polítics, estan parcialment exemptes del pagament de l’impost de societats, tot i que tenen l’obligació de declarar la totalitat de les seves rendes, tret que compleixin determinats requisits.

Z7_3OKIGJ82O8K440QPV9TKPP5LM7

Et pot interessar

×
${loading}
×