Què és EBITDA?

L’EBITDA és un indicador financer (acrònim dels termes en anglès Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization) que mostra el benefici de la teva empresa abans de restar els interessos que has de pagar pel deute contret, els impostos propis del teu negoci, les depreciacions per deteriorament d’aquest i l’amortització de les inversions efectuades. El propòsit de l’EBITDA és obtenir una imatge fidel del que l’empresa està guanyant o perdent en el nucli del negoci.

Malgrat que no forma part de l’estat de resultats de les companyies, l’EBITDA és una ràtio que et permet saber de manera ràpida i senzilla si el teu negoci és rendible o no, ja que representa el benefici brut d’explotació calculat abans de la deductibilitat de les despeses financeres.

Com es calcula l’EBITDA?

L’EBITDA es calcula a partir del resultat final d’explotació de l’empresa, sense incorporar-hi els elements financers (interessos del deute), els tributaris (impostos), els canvis de valor de l’immobilitzat (depreciacions) i els de recuperació de la inversió.

Passos per calcular l’EBITDA:

  1. El primer que cal fer és tenir en el compte de resultats el resultat d’explotació, el qual també es denomina EBIT (Earnings Before Interests Taxes).
  2. A aquesta xifra cal sumar-hi les quantitats destinades a dotar provisions.
  3. Finalment, s’hi afegeix també l’import corresponent a amortitzacions productives.

Per a què serveix l’EBITDA?

Aquestes són algunes de les principals aportacions de l’EBITDA:

  • La seva utilitat principal és que et mostra els resultats del teu projecte sense considerar aspectes financers ni tributaris, és a dir, et permet saber si el motor de la teva empresa, el negoci per si mateix, funciona o no més enllà d’altres ajustaments o de com l’hagis finançat. Per a l’EBITDA, el més important és conèixer quant pot generar el teu projecte. Així, si en el teu negoci aquest indicador és positiu, vol dir que, en principi, és rendible, i que el seu èxit dependrà de la gestió que facis de les despeses financeres, així com de la fiscalitat i de les polítiques de depreciació i amortització. De la mateixa manera, si obtens un EBITDA negatiu, t’hauries de plantejar la continuïtat del teu projecte.
  • És molt útil també per comparar empreses, les seves dades històriques, la salut i vitalitat, ja que mostra una informació que no està afectada pel palanquejament financer, pels impostos ni pels costos d’amortització, que en determinades empreses són molt alts. A més, permet mesurar en termes homogenis les rendibilitats de diferents empreses, fins i tot de diferents països.
  • També et pot servir per veure amb un cop d’ull la solvència de la teva empresa. I és que amb aquest indicador pots estimar, de manera més abreujada, quin és el flux d’efectiu disponible de la teva empresa, és a dir, et mostra quants diners li queden al teu negoci per pagar els seus deutes una vegada n’has restat les despeses més importants.

Et pot interessar

×
${loading}
×